Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2551
กฎกระทรวง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ในเขตป่าสาธารณประโยชน์ตำบลหนองหัวช้าง พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ในเขตสาธารณประโยชน์ตำบลหนองแก้ว พ.ศ. 2550
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายละเอียดบัญชีรับ และจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ารวมทั้งกำหนดแบบบัญชี สถิติ ที่ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ต้องจัดทำตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบบัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำรวมทั้งหลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ต้องจัดทำและยื่นหรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537)
ประกาศกรมประมง เรื่อง ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและการอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดท้องที่เขาเอราวัณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุเสม็ด ป่าอ่าวบางเต็ง ป่าชายเลน ทะเลสาบสงขลา และทะเลหลวง ท้องที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง ตำบลหานโพธิ์ ตำบลจองถนน อำเภอเขาสนชัย ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ตำบลฝาละมี ตำบลปากพะยูน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตำบลกระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส ตำบลเกาะใหญ่ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลานท่าฤทธิ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล และพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน ดำเนินการโดยกรมชลประทาน) ท้องที่ตำบลวังม่วง ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตำบลมะนาวหวาน ตำบลโคกสลุง ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ตำบลท่าดินดำ ตำบลชัยบาดาล ตำบลมะกอกหวาน ตำบลม่วงค่อม ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ตำบลท่าหลวง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย ท้องที่ ตำบลทุ่งกว๋าว ตำบลบ้านขอ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน ตำบลวิเชตนคร ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ ที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ ท้องที่ตำบลเขากระปุก ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก เขาเตาหม้อ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย ท้องที่ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลเขากวางทอง ตำบลทุ่งโพ และตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ตามพระราชบัญญัติ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 150 ลงวันที่ 24 พ.ศ. 2515 ในท้องที่ตำบลนาคา ตำบลเชียวเหลียง ตำบลบางหิน ตำบลบ้านนา และตำบลกำพวน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองคาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 154 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 (กำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเขียว ในท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร ตำบลบ้านยาง ตำบลหนองข่า ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และตำบลหนองบัวแดง ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิให้
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 201 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2515 กำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยขาแข้ง (และตำบลลานสัก ตำบลคอกควาย และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย) ในท้องที่ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 201 ลงวันที่ 26 ส.ค.2515 (กำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยขาแข้ง ในท้องที่ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และตำบลลานสัก ตำบลคอกควาย และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 341 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 กำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำปาย ในท้องที่ ตำบลปางมะผ้า ตำบลห้วยผา ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงใต้ และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 64 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2515 (เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บริเวณที่ดินป่าสลักพระ และให้บริเวณที่ดินป่าสลักพระเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าภูค้อและป่าภูกระแต ในท้องที่ตำบลหนองคัน ตำบลห้วยสีเสียด ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง ตำบลปวนพุ ตำบลหนองหิน ตำบลตาดข่า กิ่งอำเภอหนองหิน อำเภอภูกระดึง และตำบลภูกระดึง ตำบลศรีฐาน ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าฮาลาและป่าบาลา ในท้องที่ตำบลกาหลง ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ ตำบลสุคิริน ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาปลายโต๊ะ ป่าเขาศก ป่าเทือกเขากะทะคว่ำ ป่าเทือกเขาหราสูง และป่าเทือกเขาสูง ในท้องที่ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล ตำบลท่านา ตำบลกะปง อำเภอ กะปง ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา และตำบลถ้ำทองหลาง ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำปาย บางส่วนในท้องที่ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเสียบญวน ป่าท่าสาร ป่าทุ่งระยะ และป่านาสัก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2539 ในเขตท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร และตำบลวิสัยใต้ ตำบลครน ตำบลทุ่งระยะ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร [คาบเกี่ยวกับจังหวัดระนอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินบริเวณที่ดินป่ายอดโคม ในท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2520
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองพระยา ในท้องที่ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง ตำบลคลองน้อยตำบลไทรทอง กิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตำบลปลายพระยา ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองพระยา ในท้องที่ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสงตำบลคอลน้อย ตำบลไทรทอง กิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำบลปลายพระยา ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองพระยา ในท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก และตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2523
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองยัน ในท้องที่ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง ตำบลตะกุกเหนือ ตำบลตะกุกใต้ ตำบลน้ำหัก ตำบลท่าขนอน ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองรับร่อฝั่งขวาฯ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร พ.ศ. 2531 ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงษ์เจริญ และตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแสง ในท้องที่ตำบลตะกุลเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง ตำบลไกรสร กิ่งอำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงภูสีฐาน ในท้องที่ตำบลกกตูม อำเภอหลวง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลคำชะอี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี ตำบลโนนยาง กิ่งอำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ตำบลหนองห้าง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงหมู่ แปลงที่สาม และป่าดงภูสีฐาน ในท้องที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลคำชะอี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และบริเวณที่ดินป่าดงหมู และป่าดงด่านแย้ ในท้องที่ตำบล
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ฯลฯ ในท้องที่ตำบลโคกมะม่วง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ และตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนงรอง กิ่งอำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผมเมือง ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาด ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ตำบลตะเคียนปม กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และตำบลแม่สัน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาช้าง ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควน อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลคาหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาช้าง ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควน อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลป่าคาหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาช้าง ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควร อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลบ้านพี้ กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาช้าง ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควร อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลบ้านพี้ กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาเมือง ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาด ตำบลทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ตำบลเรียนปม กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และตำบลแม่สัน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยหลวง ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2527 ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าตะเบาะ ป่าห้วยใหญ่ ป่าห้วยทิน ป่าคลองตีบ ป่าลำกง ป่าคลองตะโก ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก และป่าหมายเลขสิบ แปลงที่หนึ่งในท้องที่ตำบลตะเบาะ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลบ่อไทย ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ ตำบลสระแก้ว
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าตะเบาะ ป่าห้วยใหญ่ ป่าห้วยทิน ป่าคลองตีบ ป่าลำกง ป่าคลองตะโก ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก และป่าหมายเลขสิบแปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลตะเบาะ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลบ่อไทยตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งมน ป่าบักได ป่าตาเบา ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน และป่าห้วยสำราญ ในท้องที่ตำบลกาบเชิง ตำบลโคกตะเคียน ตำบลตะเคียน ตำบลด่าน ตำบลแนงมุด ตำบลบักได ตำบลตาเมียง อำเภอกาบเชิง ตำบลตาตุม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ และตำบลอาโพน ตำบลจรัส
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในท้องที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2517 ในท้องที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลแม่ละมุง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2534 ในท้องที่ตำบลแม่ละมุ้ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และตำบลไล่โว่ ตำบลปรังเผล ตำบลหนองลูงอำเภอสังขละบุรี ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำขาว จังหวัดระนอง ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จังหวัดชุมพร ในท้องที่ตำบลปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (คาบเกี่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร)
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำจืด ป่ามะมุ ป่าปากจั่น และป่าลำเลียง ฯลฯ ในท้องที่ ตำบลน้ำจืด ตำบลมะมุ ตำบลปากจั่น ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง [คาบเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร] ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำแวน ป่าห้วยไคร้ ป่าแม่จุน และป่าแม่ยม ในท้องที่ตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลนาปรัง อำเภอปง และบริเวณที่ดิน
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำแวน ป่าห้วยไคร้ ป่าแม่จุน และป่าแม่ยม ในท้องที่ตำบลลอ ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลจุน ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าพนมดงรัก ในท้องที่ตำบลโนนสูง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ และตำบลละลาย ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2521
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูซำผักหนาม ในท้องที่ตำบลทุ่งพระ ตำบลทุ่งนาเลา ตำบลห้วยยาง และตำบลแม่ทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูวัว ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในท้องที่ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ และตำบลโพหมากแข้ง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2518
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูหลวงในท้องที่ ตำบลปลาป่า ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว ตำบลอี่ปุ่ม อำเภอด่านซ้าย ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงและตำบลภูหอ ตำบลเลยวังไสย์ กิ่งอำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเขียว ในท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร ตำบลนางแดด ตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง และตำบลกดเลาะ ตำบลบ้านยาง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2522
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเมียงและภูทอง ในท้องที่ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลชาติตระการ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2520
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเมี่ยงและภูทอง ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2520 ในท้องที่ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลชาติตระการ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเมี่ยงและภูทองให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในท้องที่ตำบลห้วยมุ่น ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค ตำบลบ้านดง ตำบลชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัด
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าละแม ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ในท้องที่ตำบลพระรักษ์ ตำบลพะโต๊ะ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ ตำบลทุ่งคาวัด ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และบริเวณที่ดินป่าละอ่น ป่าราชกรูด และป่ากะเปอร์ ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำบางนรา ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลไพรวัน ตำบลบางขุนทอง ตำบลพร้อม ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ ตำบลสุไหงโกปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี และตำบลปูโยะ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสลักพระ ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลหนองรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย และตำบลช่องสะเดา ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2508
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสะเมิง ในท้องที่ตำบลแม่สาบ ตำบลยั้งเมิน และตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพ.ศ.2521
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยศาลา ในท้องที่ตำบลกันทรอม ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ และตำบลโคกตาล ตำบลห้วยตามอญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าอมก๋อยและป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลยางเบียง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และบริเวณที่ดินป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลแม่ตื่น ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฮาลาและป่าบาลา ในท้องที่ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ ตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ.2539 ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฮาลาและป่าบาลา ในท้องที่ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ ตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาบรรทัด ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอเมืองตรัง ตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว ตำบลปะเหลียนตำยลทุ่งยาว ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตำบลบ้านนา ตำบลกาหรา ตำบลคลองเฉลิม อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลตะโหมด
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาบรรทัด ในท้องที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งนุ้ย กิ่งอำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [คาบเกี่ยวจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา] ให้เป็นเขตรักษาพันธุสัตว์ป่า พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาประ ป่าบางคราม ป่าช่องศิลา ป่าช่องขี้แรต และป่าใสป่าแก่ ในท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง กิ่งอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม ตำบลพรุดินนา ตำบลคลองท่อมเหนือ ตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และตำบลอ่าวตง
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาสนามเพรียง ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลบานดอกไม้ตก ตำบลนาบ่อคำ ตำบลทรงธรรมและตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2528
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในท้องที่ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณที่ดินป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ในท้องที่ตำบลโมโกร ตำบลหนองหลวง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่กลอง ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่กลาง และป่าอุ้มผาง ในท้องที่ตำบลโมโกร ตำบลหนองหลวง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ก๋อน ป่าแม่สาย ป่าแม่เข็ก ป่าแม่จั๋วะ ป่าแม่มาน ป่าแม่จั๋วะฝั่งซ้าย และป่าแม่พวก ในท้องที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ตำบลบ้านกวาง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น ตำบลแม่จั๊วะ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และ
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลยางเบียง ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ตำบลมืดกา กิ่งอำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2521
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่น้ำภาชี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่น้ำยวมฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลแม่กี๊ อำเภอขุนยวม และตำบลแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2529
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปายฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลนาปู่ป้อม ตำบลปางมะผ้า และตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่สุรินทร์ ป่าแม่เงา และป่าแม่สำเพ็ง ในท้องที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่เงา และตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่แตง ในท้องที่ตำบลเมืองก๋าย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณที่ดินป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ในท้องที่ตำบลแม่ฮี้ ตำบลเมืองแปง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าโตนงาช้าง ในท้องที่ตำบลชะมวง อำเภอรัตนภูมิ ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2521
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ฯลฯ ในท้องที่อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2521
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินป่าชับลังกา ในท้องที่ตำบลกุดตาเพชร และตำบลลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ ตำบลห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าภูหลวง ในท้องที่ตำบลปลาบ่า และตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว และตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย และตำบลหนองงิ้ว ตำบลทรายขาว และตำบลภูหอ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2517
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าคลองนาคา ในท้องที่ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่ายอดโดม ในท้องที่ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าห้วยขาแข้ง ในท้องที่ตำบลระบำ ตำบลลานสัก และตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าห้วยขาแข้งในท้องที่ตำบลระบำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลทองหลาง กิ่งอำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาอ่างฤาไน ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ตำบลท่าตะเกียบ ตำบลคลองตะเกรา กิ่งอำเภอท่าตะเดียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลตาหลังใน ตำบลวังใหม่ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2526
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าภูเมียงและภูทอง ในท้องที่ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าภูเมียงและภูทอง ในท้องที่ตำบลห้วยมุ่น ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขต
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าภูเมี่ยงและป่าภูทอง พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าคลองแสง บางส่วนในท้องที่ตำบลตะกุดเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง ตำบลไกรสร อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2526
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าคลองแสงบางส่วน ในท้องที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าดอยผาเมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2529
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าดอยผาเมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2528
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าดอยผาเมืองบางส่วน ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2526
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่ายอดโคมบางส่วน ในท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2523
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำปายบางส่วน ในท้องที่ตำบลปางมะผ้า ตำบลห้วยผา ตำบลสบป่อง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2529
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาบรรทัด บางส่วน ในท้องที่ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลทุ่งนุ๊ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พ.ศ.2520
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาบรรทัด บางส่วนในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2530
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาบรรทัดบางส่วน ในท้องที่จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2528
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าโตนงาช้าง บางส่วน ในท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2529
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางส่วน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 64 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 พ.ศ.2520 ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน ตำบลหนองเป็ด ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลหนองรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ป่าเขาบรรทัด บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2528
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
*พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2545
*พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2545
*พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2545
*พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523 ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2523 ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2524 ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
กฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการสำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา พ.ศ. 2549
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 483/2521 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 7/2551 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ บัตรประวัติและการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 2)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 47
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดยะลา พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการพ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องทีทจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 บังคับในทุกท้องที่ในทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2511
พระราชกฤษฎีกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
*ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2545) เรื่อง มาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยชื่อสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศพในสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2546) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2541 เรื่อง โรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาล การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541(ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขโดยเป็นนักเรียนทุนของสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 (Update ณ วันที่ 20/06/2550) (ฉบับที่ 3)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 (Update ณ วันที่ 27/08/2547) (ฉบับที่ 2)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชั้นและจำนวนของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสาขา ชั้น และจำนวนของผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ประจำสถานพยาบาลสัตว์
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และสัตว์ป่วย กับเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์และรายงานสถิติสัตว์ป่วย พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
« previous «