Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 31
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2490
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2497
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2471
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2472
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2474
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2475
พระราชบัญญัติศุลการกร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง ฉบับที่ 136 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลการกรจันทบุรี พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง กำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ จากสหภาพพม่าเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวง กำหนดให้สนามบินนครพนมเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2544
กฎกระทรวง กำหนดให้สนามบินแม่สอดเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง กำหนดให้สนามบินแม่ฮ่องสอน เป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2544
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2491) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 101 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 103 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 104 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 105 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 107 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 108 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 109 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 110 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 112 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 114 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 115 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 117 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 118 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 119 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 120 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 121 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 122 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 123 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 125 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 128 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 131 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 133 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 138 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 139 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2494) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 142 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 146 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2495) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2495) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2490) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 (ว่าด้วยการกำหนดให้สนามบินอุดรธานีเป็นสนามบินศุลกากรตามกฎหมาย)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 72 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 73 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 77 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 79 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 82 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 84 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 88 (พ.ศ.2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 89 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 91 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 96 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวง ฉบับที่ 99 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 12) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 13) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 14) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 16) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 17) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 4) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 5) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 6) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 8) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 8)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 10)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 11)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 12)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 3)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 4)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 5)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 7)
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 8)
กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
กฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษและด่านศุลกากร จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จังหวัดเลย พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งก๊าซระหว่างอาณาจักรกับมาเลเซีย พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดให้พลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้รับยกเว้นจากบทบังคับในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดให้ด่านศุลกากรบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเป็นท่าหรือที่สำหรับนำของเข้า ส่งของออก หรือส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน พ.ศ. 2548
กฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กำหนดและให้อนุมัติท่า และเขตศุลกากรเพื่อการนำของเข้าและการส่งของออก (ฉบับที่ 3)
กฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกำหนดและให้อนุมัติ ท่า ที่ และเขตศุลกากรเพื่อการนำของเข้าและการส่งของออก
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2546 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 52/2546 เรื่อง กำหนดเขตจอดเรือ
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 86/2546 เรื่อง กำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ
ประกาศกรมศุลกากร ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2480
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรและพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พ.ศ. 2528
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท้องที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ.2512
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูลเป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ.2517
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ.2509
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดเชียงรายจังหวัดตากและจังหวัดนราธิวาส เป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ.2506
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาให้ยกเงินอากรซึ่งเรียกเก็บตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรแก่ของบางอย่างที่นำเข้าและของที่ส่งออกทางด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน และด่านศุลกากรแม่สะเรียง พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2505
ระเบียบปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522
« previous «
» next »