Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485
ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่อง ควบคุมสมาคมและองค์การต่างๆ
ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยพิธีศพ
ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดการพิธีสมรสของคนไทย
ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องระเบียบการบริโภคอาหาร
ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องระเบียบการใช้บัตรชื่อ
ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องวัฒนธรรมของผัวเมีย
ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบงานอาชีพบางจำพวก
ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติว่าด้วยระเบียบการเคารพของคนไทย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 10 เรื่องการแต่งกายของประชาชนชาวไทย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 12 เรื่อง การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก คนชราหรือทุพพลภาพ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฉบับที่ 8 เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการปฎิบัติของผัวเมีย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดการพิธีสมรสของคนไทย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 11 เรื่องกิจประจำวันของคนไทย
พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2586
พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2585
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2495
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงละคร พุทธศักราช 2485 พ.ศ.2489
เรื่อง การแต่งกายและมารยาทเกี่ยวกับวิธีดำเนินงานอาชีพ
เรื่องการโดยสารรถประจำทาง
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ หรือคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง ฉบับที 13 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2547
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78/2528 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนวัตถุตำรับ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 121/2549 เรื่อง การมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 65/2549 เรื่อง การมอบหมายของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 107) พ.ศ. 2541 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 109) พ.ศ. 2542 เรื่อง เพิกถอนชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 110) พ.ศ. 2542 เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2543 เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2543 เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2543 เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครอง (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2544 เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครอง (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิดและประสาท
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2544 เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 118) พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เรื่อง ระบุและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 119) พ.ศ. 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤกธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤกธิ์ที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 121) พ.ศ. 2546 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 122) พ.ศ. 2547 เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 100 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุวัตถุตำรับให้เป็นวัตถุตำรับยกเว้น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุวัตถุตำรับให้เป็นวัตถุตำรับยกเว้น (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัถตุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2523) เรื่อง ระบุวัตถุตำรับให้เป็นวัตถุตำรับยกเว้น (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2524) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใดตามมาตรา 83
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2524) เรื่อง เพิกถอนทะเบียนวัตถุตำรับตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2525) เรื่อง ระบุวัตถุตำรับให้เป็นวัตถุตำรับยกเว้น (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2527) เรื่อง เพิกถอนชื่อและประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2528) เรื่อง ระบุวัตถุตำรับให้เป็นวัตถุตำรับยกเว้น (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2528) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2529) เรื่องระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึงประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2529) เรื่องระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2529) เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2530) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่น ๆ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ในประเภท 3 และในประเภท 4 ตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2531) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2531) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2531) เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวังตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2533) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2533) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2533) เรื่อง เปลี่ยน แปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2534) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2534) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2534) เรื่อง เปลี่ยน แปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 72 (พ.ศ. 2534) เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครองได้ ตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2534) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2534) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 75 (พ.ศ. 2534) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำไข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด(เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2534) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 77 (พ.ศ. 2535) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวังเพิ่มเติมตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2535) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 82 (พ.ศ. 2535) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2535) เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้ตามความในพระราชบัญญัติที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 86 (พ.ศ. 2536) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 87 (พ.ศ. 2536) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 88 (พ.ศ. 2536) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 89 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามการนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ให้กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณสารออกฤทธิ์ในหนึ่งหน่วย (Content Uniformity)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2538) เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวังเพิ่มเติมตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม (ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง (ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง) มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถาบันของทางราชการตามมาตรา 17 (2) และมาตรา 63 (3) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และ การออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกแบบ สร้าง คุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่อง สูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 37 (3) ตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกการใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การก่อสร้างและการติดตั้งสถานีควบคุม ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ร้านจำหน่ายก๊าซ โรงเก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซเครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2550
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2549
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดแผนการทดลองและการรายงานผลการทดลองพิษตกค้าง วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดแผนและการรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดสถานที่ทำการทดลองวัตถุอันตรายทางการเกษตรในขั้นการทดลองเบื้องต้น พ.ศ. 2548
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การใช้ชื่อการค้าของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2547
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดการเลิกใช้ POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCBs)
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2525 เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2525 เรื่อง ระบุสารออกฤทธิ์ในวัตถุบางประเภทที่ใช้ในสาธารณสุขและอนามัยเป็นวัตถุมีพิษธรรมดา ตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2528 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2532) เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาตาม พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ.2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทชอล์กกำจัดแมลงคลาน พ.ศ.2542
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยกเว้นการขึ้นทะเบียนและการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการลบหรือแก้คำผิด พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2525 เรื่อง ระบุสารออกฤทธิ์ในวัตถุบางประเภทที่ใช้ในสาธารณสุขและอนามัยเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2525 เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2525 เรื่อง ระบุสารออกฤทธิ์ในวัตถุบางประเภทที่ใช้ในการสาธารณสุขและอนามัยเป็นวัตถุมีพิษธรรมดา ตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2525 เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2525 เรื่อง ระบุสารออกฤทธิ์ในวัตถุบางประเภทที่ใช้ในการสาธารณสุขเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2525 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต การใช้วัตถุมีพิษพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2528 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต การใช้วัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2533) เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับฉลากวัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ.2510
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติของการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย naphthalene และวัตถุอันตราย p-dichlorobenzene
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการนำเข้าไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2525 เรื่อง ระบุวัตถุมีพิษธรรมดาตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุมีพิษธรรมดาตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต การใช้วัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2527 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2526 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2531 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2526 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2526 ตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไว้ในครอบครอง การส่งออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (อาวุธเคมี) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง" พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานผู้รับชำระค่าธรรมเนียมรายปีแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งปริมาณของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2517 เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขนส่ง การเก็บรักษา การทำลายวัตถุมีพิษหรือการปฏิบัติกับภาชนะบรรจุซึ่งวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2525
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออกและการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง methomyl ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย ที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบัที่ 3) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การทำบัญชีรับจ่ายวัตถุอันตรายเมธิลโบร์ไมด์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต การใช้วัตถุมีพิษ(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2525
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญ ในวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย ที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายในส่วนของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการนำเข้า หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โซเดียมคลอเรต ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โปแตสเซียมคลอเรต ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2550
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 47)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจัดให้มีแผ่นป้ายคำเตือน ไว้ที่อุปกรณ์การผลิตบริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณใกล้เคียง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ยกเลิกเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย ข้อ ๒๕ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็ง ที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดของเหลว
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยตราของสภากายภาพบำบัด พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก และค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2537
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2529
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2529
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองสถาบันการอบรมและหลักสูตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย พ.ศ. 2546
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2543
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2530
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา พ.ศ. 2528
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2535
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสภาการพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2545
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับต้น พ.ศ. 2545
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2530
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสมาชิกสามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2542
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสภาการพยาบาล พ.ศ. 2541
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสภาการพยาบาล พ.ศ.2533
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยเครือข่ายเพื่อพัฒนาการพยาบาล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2537
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตและการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2541
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยตราของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2537
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกและบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ.2528
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2529
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรม วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 28)
ประกาศสภาการพยาบาล ว่าด้วยใบรับรองแพทย์
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2547
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์การรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรม วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 40)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 49)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่จะทําการสอน และฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 48)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์การรับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรม วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 55)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรม วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 50)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 39)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 41)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 42)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 43)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 44)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 45)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 47)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 51)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 52)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 54)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 36)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ 53)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่ ๓๘)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรม วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 21)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรม วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 29)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรม วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 30)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 18)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 23)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 24)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 25)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 26)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 27)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 32)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 33)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 34)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 31)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ขอบเขตและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาต่าง ๆ
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ข้อปฏิบัติเรื่องหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการพยาบาลในสถานพยาบาลและผดุงครรภ์ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พ.ศ. 2548
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดำ
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง องค์ประกอบ ดัชนี เพื่อการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐาน
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ออกวุฒิบัตรสาขาอื่น นอกเหนือที่ออกตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2541
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐาน
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประกาศสภาพยาบาล เรื่อง การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูงระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษา
รวมประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและฝึกอบรมวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้กระทำการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้กระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ระเบียบสภาการพยาบาล ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนสภาการพยาบาล พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546
ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546
ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชั้นและจำนวนของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๔๖ ว่าด้วยการกำหนดขนาด ชนิด และจำนวนสัตว์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ตามมาตรา ๒๙ (๑)
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
กฎกระทรวง (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2545
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2538
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. 2538
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2551
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยตราของทันตแพทยสภา พ.ศ. 2538
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2539
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศทำการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในราชอาณาจักรไทย ในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2549
ระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยเกณฑ์การอนุมัติให้ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศทำการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในราชอาณาจักรไทยในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการหรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ วิธีการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณพ.ศ. 2549
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขตของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 1) เรื่อง วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับ พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 10) เรื่อง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 11) เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. 2548
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 14) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพกำหนด พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 15) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 16) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2550
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 17) เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 18) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 3) เรื่อง ค่าบำรุงสมาชิก พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 4) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 5) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละดาน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 6) เรื่อง ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 7) เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 8) เรื่อง การประชุมใหญ่และการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา พ.ศ. 2547
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 9) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ พ.ศ. 2549
ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 10/2548 เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52-54
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2550 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) และ ฉบับที่ 51
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2550 เรื่อง ค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 15/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2552
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2552 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2552 เรื่อง หลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 21/2550 เรื่อง การยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 33/2549 เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชีและประกาศนียบัตรทางการบัญชีและรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38/2550 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2552 เรื่อง ค่าดำเนินการในการพิจารณาหลักสูตร วิทยากร ผู้จัดการอบรมหรือจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 6/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการแสดงตัวของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 8/2550 เรื่อง การบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจำกัด
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 86/2551 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 10/2549 เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 11/2549 เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองวุฒิการศึกษาของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 24/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 8/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยตราของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มี กฎหมายกำหนด หรือ สภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2545
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดตั้ง การรับรองวิทยฐานะ การดำเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2543
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2543
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือ วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2543
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2548
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2537
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา พ.ศ. 2538
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยตราของเภสัชกรรม พ.ศ. 2538
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2543
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๖
« previous «