Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527
พระราชกฤษฎีกา รับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2536
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2537
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2524
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตบ่มใบยา การออกใบอนุญาตบ่มใบยา และเงื่อนไขว่าด้วยการรับซื้อใบยาสด การบ่มใบยาการเก็บรักษาใบยาแห้งและการทำบัญชี (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 178
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2528
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2544
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2540
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2537
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2540
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2529
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2527
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528
พระราชกฤษฎีกา กำหนดการเรียกชื่อปริญญาและการใช้อักษรย่อสำหรับปริญญา ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2509
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2498
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2513
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งแผนกอิสระวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2513
พระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2501
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญา การใช้อักษรย่อสำหรับปริญญาและครุยวิทยฐานะในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญา การใช้อักษรย่อสำหรับปริญญาและครุยวิทยฐานะในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญา การใช้อักษรย่อสำหรับปริญญาและครุยวิทยฐานะในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2528
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2509
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา เลิกล้มคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2509
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2497
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2549
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2540
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2537
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2534
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารตามมาตรา 11(3) พ.ศ. 2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ตามมาตรา 11(4) พ.ศ. 2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนิสิต พ.ศ. 2534
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2544
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2535 (Update ณ วันที่ 17/05/2537) (ฉบับที่ 4)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2535 (Update ณ วันที่ 18/03/2537) (ฉบับที่ 3)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2535 (Update ณ วันที่ 19/03/2536) (ฉบับที่ 2)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 (Update ณ วันที่ 29/03/2537) (ฉบับที่ 3)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 (Update ณ วันที่ 30/12/2536) (ฉบับที่ 2)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 (Update ณ วันที่ 05/07/2539) (ฉบับที่ 4)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 (Update ณ วันที่ 07/08/2540) (ฉบับที่ 5)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 (Update ณ วันที่ 17/08/2538) (ฉบับที่ 3)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 (Update ณ วันที่ 17/11/2536) (ฉบับที่ 2)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2534 (ฉบับ Update ล่าสุด)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศักราช 2548
ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2541
ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. 2543
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับ Kandy Buddhist Institute for Advanced Studies (KBI) ประเทศศรีลังกาเข้าเป็นสถาบันสมทบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) เข้าเป็นสถาบันสมทบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัมหม (Brahm Education Centre) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเป็นสถาบันสมทบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2541
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2542
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนชื่อสถาบันสมทบ Kandy Buddhist Institute for Advanced Studies (KBI) ประเทศศรีลังกา
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2538
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการ พ.ศ. 2538
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2538
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2551
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
« previous «