Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524
พระราชกำหนดควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของสวัสดิการ พ.ศ. 2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปเป็นของสำนักงานศาลปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปเป็นของสำนักงานศาลปกครอง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปเป็นของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 พ.ศ. 2529 (ฉบับ Update ล่าสุด)
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาคประจำภาคเหนือ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 (Update ณ วันที่ 23/07/2533)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 (Update ณ วันที่ 24/01/2538)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 (Update ณ วันที่ 27/02/2535)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 (Update ณ วันที่ 2706/2523)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 (ฉบับ Update ล่าสุด)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2537 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดทำและการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ โดยกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. 2522
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. 2522
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการแบ่งกรรมการกฤษฎีกาออกเป็นคณะและการแต่งตั้งประธานกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคณะ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการให้ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ.ศ.2535
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ.ศ. 2535
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ 19/2550 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ 20/2550 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศพ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัย พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิตที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง กำหนดสถานที่ทำการของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราการวางเงินเป็นหลักประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนพิจารณา พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนพิจารณา พ.ศ. 2551
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกา ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2548
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคลพยานผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2545
ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
พรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2533
พรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดปฐมพานิช ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2513
พรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลากรุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดบางบัวทองและของวัดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2533
พรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้แก่กระทรวงการคลังในท้องที่ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2533
พรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง ให้แก่กรมชลประทาน ในท้องที่ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดอัมรินทราราม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้แก่กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลบุ่ง อำเภอบุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี ให้วัดหนองเม็ก และโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหนองเม็ก ตำบลบุ่ง อำเภอบุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี ให้กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2481
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดกำแพง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดถนนแค ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดถ้ำตะโก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง และตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2506
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดถ้ำตะโก ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดท้องคุ้ง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดปฐมพานิช ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2513
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสิริจันทรนิมิตร ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเขาวงกต ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดสังข์กระจาย แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมรถไฟ พุทธศักราช 2485
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดท้ายเมือง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กระทรวงเศรษฐการ 2482
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดโคกหม้อ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหัวโป่ง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปรก และที่ธรณีสงฆ์ วัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด กับที่วัด วัดสนามใต้ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปอเงินเจริญสุข ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดผดุงธรรม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2506
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสารพัดนึกและที่วัดกรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดดงสวอง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดต้า ตำบลเวียง อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ให้แก่กองทัพบก กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดบางธรณี ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่บริษัทยางไทย จำกัด 2485
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหนองแขม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดเขาสำมะลึง ตำบลทะเลชุบสร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดเหนือท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่สภากาชาดสยาม พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดรัมภาราม ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดหน้าโบสถ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดและที่ธรณีสงฆ์ วัดริมท่า วัดคาโมค ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเชิงท่า ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดเขาน้ำโจน ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2486
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกรมชลประทาน ในท้องที่ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่วัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ พ.ศ. 2503
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนคลัง ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2531
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่วัดป่าพุทธมงคล พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดหนองกะพ้อ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดบึงแก้ว ในท้องที่ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดสำเภาวนาราม ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้แก่กองทัพเรือ พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติโอนที่วัด วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534
*พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 186
ประกาศสถาปนา
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระวันรัต ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และ สมเด็จพระราชาคณะ
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ประกาศสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง งบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2546
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง งบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2548
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง งบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2549
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง งบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2550
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง งบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในท้องที่ ตำบลบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พระราชกฤษฎีกา โอนที่วัด วัดบ้านดงหมากไฟ (วัดคิรีลัยหรือวัดศรีวิลัย) ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกา โอนที่วัด วัดรังษีบูรณาราม ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา โอนที่วัด วัดสันกำแพง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา โอนที่วัด วัดเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา โอนที่วัด และที่ธรณีสงฆ์ วัดวังขอน ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดกอไผ่ ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดคู้สนามจันทร์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบุญญวาสวิหารตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมืองพ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดป่าไก่ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดพรหมมาสตร์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดมะค่า ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหนองพังนาค ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโรงช้าง ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดไผ่แตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดกลาง ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ของวัดมะปรางหวาน ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดอ่างแก้ว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดบางนมโค ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดลัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดแก้วฟ้า ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดแก้วสุวรรณ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ของวัดปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ของวัดวิมลมรรคาราม ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงบางจากใต้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ของวัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรมโยธาธิการ พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ให้แก่กรมชลประทาน ในท้องที่ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และตำบลปราโมทย์ อำเภอบางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์และที่วัด วัดคลองกลาง ตำบลวัดโคก และที่วัดทางน้ำสาคร วัดอู่ตะเภา และวัดลมเพในท้องที่ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2503
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลคูบัว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของวัดเกาะนัมมทาปทวสัญชาราม ให้แก่กรมชลประทาน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กรมชลประทานของวัดปราโมทย์ ให้แก่กรมชลประทาน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีของวัดสัตตนารถปริวัตร ให้แก่กรมชลประทาน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีของวัดห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี และวัดวังมะนาว จังหวัดราชบุรี ให้แก่กรมชลประทาน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลวัดดาว อำเภอปากท่อ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ของวัดสัตตนารถปริวัตร ให้แก่กรมชลประทาน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ ตำบลเจดีย์หัก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีของวัดเขาวัง ให้แก่กรมชลประทาน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ของวัดยางงาม ให้แก่กรมชลประทาน
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดตูมคำมณี ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดทุ่งประชานารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดปากน้ำโพใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดฝาง ในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2503
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดราชบัวขาว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสะดือสิงห์ ในท้องที่ตำบลไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2503
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสันหนองบัวในท้องที่ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดหมูเปิ้ง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเอี่ยมวนาราม ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโกษในท้องที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2503
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมเหยงค์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ธรณีสงฆ์
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดใหม่วงเดือน ในท้องที่ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2503
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดกรุณาในท้องที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าโบสถ์ในท้องที่ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดน้อยญาติคารม วัดช้าง และวัดป่าข้าวเปลือกในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีวิชัย ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดแฝกในท้องที่ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและโอนที่วัด วัดเพชรวราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดบ่อทองอุดมธรรม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดพระงาม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดราษฎร์บำรุง ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดราษฎร์บูรณะ ในท้องที่ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดอุทุมพร ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ศรีแก้ว ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนที่ธรสงฆ์ วัดโพธิ์งาม ในท้องที่ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดจอมแจ้ง ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดถ้ำปลา ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดธาตุทอง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบูรพามังคลาราม ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านผึ้ง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดปัจฉิมานุการาม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดป่าแงะเมืองชุม ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดศรีล้อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดศรีสง่าวราราม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดสวนลำไย ในท้องที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดสะแก ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดหมู่ห้าสามัคคี ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดเหนือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดโพธิ์ทอง ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2537
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่าซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าที่กลับเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและใบสำคัญถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงที่มิใช่ชาวเขา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เนปาลอพยพ และจีนฮ่ออิสระ พ.ศ. 2546
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 228/2549 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 304/2551 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 305/2551 เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 543/2549 เรื่อง การมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 606/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 607/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 608/2549 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบ
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ.2541
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวอาจยื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 10)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาการเปิดจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาการเปิดด่านพรมแดนไทย - มาเลเชีย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาการเปิดด่านพรมแดนไทย - มาเลเซีย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดเชียงราย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดเชียงราย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จังหวัดเชียงราย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรด้านจังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และจังหวัดสุรินทร์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย -ลาว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การผ่อนผันเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้องค์กรระหว่างประเทศ ผ่านเข้าไปปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมในกัมพูชา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยูในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่เพื่อการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่คนชาติสาธารณรัฐชิลีที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้ใน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจลงตรา การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป และการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกแก่นายทหารมิตรประเทศ ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งครอบครัว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้คนต่างด้าว เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวมอแกนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ชาวเขาที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (สำหรับผู้ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้ใน ปี พ.ศ. 2547)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (สำหรับผู้ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้ในปี พ.ศ. 2547)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (สำหรับผู้ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้ในปี พ.ศ. 2549)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาเฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาเฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ(สำหรับผู้ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้ในปี พ.ศ. 2549)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลในความห่วงใยสัญชาติพม่าของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ บูเก๊ะตา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 3 ระหว่างนครพนม - คำม่วน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำโก - ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) บ้านสงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินให้คนต่างด้าวต้องมีติดตัวในขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตในการขอรับการตรวจลงตราของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคล เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้ บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 6)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคล เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้ บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไป นอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไป นอกราชอาณาจักร ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่คนชาติจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง(ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่องทางอนุญาตและเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2540
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อส่งผู้อพยพชาวกัมพูชากลับมาตุภูมิ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ๖)
ระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยการแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัยการเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน ของคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าของบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราชนิดใช้ได้หลายครั้งแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
« previous «