Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง และการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. 2550
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้แทนสมาคม เป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิ เป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2548
ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนพ.ศ. 2550
ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547
ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิเป็นกรรมการขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
*ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2546
ข้อกำหนด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การปฏิบัติงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2544
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสภาทนายความ พ.ศ. 2551
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 (3)
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 (3)
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมการข้าว
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2551
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การตีความปัญหาข้อกฎหมายที่มีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2552
ประกาศกรมการค้าภายในเรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้แจ้งราคาจำหน่ายสินค้า
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมการปกครอง
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมการศึกษานอกโรงเรียน เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ พ.ศ. 2550
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร ในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2550
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง
ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมประมง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2551
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือ คำแนะนำในการติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ การจัดองค์กรในการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ การจัดองค์กรในการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ( 3 ) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ประกาศกองทัพบก เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบกและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่อง โครงสร้างการจัดส่วนราชการในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของกองบัญชาการทหารสูงสุด
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2551
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อัตราค่าภาระท่าเรือกรุงเทพ)
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการประปานครหลวง
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 1/2552 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 41/2550 เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญวิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการขออนุญาตและกำหนด แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2546
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2546
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดชลบุรี
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พงศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2546
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของจังหวัดลำปาง
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อราชการเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 07/2550 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสถาบันวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.ร.
ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง อำนาจหน้าที่ โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การดำเนินการตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓(๓)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 1/2547 เรื่อง แจ้งการออกหนังสือเวียนที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ขส. 2/2550 เรื่อง แจ้งการออกหนังสือเวียนที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) (ฉบับที่ 2)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญวิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.9/2543 เรื่อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ จำหน่าย หรือแจกจ่าย
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภท หลักเกณฑ์การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับสำนักานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (ฉบับที่ 2)
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญวิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอคัดสำเนาข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จัดไว้บริการประชาชน และการขออนุญาต
ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ. 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า (พ.ศ. 2550)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว พ.ศ. 2550
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ ในการขอทราบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พ.ศ. 2549
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี พ.ศ. 2550
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกะปิ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง สัญลักษณ์และเครื่องหมายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย เรื่อง สรุปอำนาจหน้าที่ โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การ ส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลตำบลตะโหมด เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลทับช้าง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทับช้าง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าหลวง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลบางจัก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลบางพลี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลบางพลี
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลประโคนชัย
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพันดอน
ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาว เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลหนองขาว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยไคร้ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลห้วยไคร้
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่พริก เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย
ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รวมประกาศเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
รวมระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตัน
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมการประกันภัย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการกำกับดูแลข้อมูลรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยการปฏิบัติงานในการขอ การอนุญาตข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2542
ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการปฏิบัติงานในกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2551
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยการปฏิบัติงานในกรมโยธาธิการและผังเมืองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2541
ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2548
ระเบียบจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบจังหวัดสงขลา ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบจังหวัดสงขลา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ณ วันที่ 31/08/2550)
ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงาน ก.พ.ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับ Update ณ วันที่ 12/12/2546) (ฉบับที่ 2)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ณ วันที่ 03/04/2550)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ณ วันที่ 17/02/2548)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ณ วันที่ 25/05/2547)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ณ วันที่ 26/08/2546)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับ Update ณ วันที่ 23/10/2547) (ฉบับที่ 2)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักงานศาลปกครองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ณ วันที่ 26/05/2547)
ระเบียบสำนักงานศาลปกครองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2541
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ณ วันที่ 26/11/2546)
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ณ วันที่ 28/02/2546)
ระเบียบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ณ วันที่ 30/08/2548)
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2546
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสาว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนักว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะฝ่อ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลประศุกว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลประศุกว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาวว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาวว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้บริการประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลกังแอน ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศง 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลกังแอน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลจอมทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลตำบลตะขบว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลตะขบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลตะโหมด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลตำบลตันหยงมัส ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลตันหยงมัส ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลตาจง ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลตาจง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลทับกฤชว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลนาคูว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลนาเชือก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลบางพลี ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลบางพลี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านบึง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542
ระเบียบเทศบาลตำบลประโคนชัย ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลประโคนชัยว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลตำบลวัดสิงหื ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลตำบลหนองขาวว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลตำบลหนองขาวว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลหนองสอว่าด้วยการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองสอ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สรวยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สายว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลนครเชียงราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลเมืองควนลังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลเมืองคูคต ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาทว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลเมืองชุมพร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ระเบียบเทศบาลเมืองท่าข้าม ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2546
ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
ระเบียบเทศบาลเมืองบ้านบึง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลเมืองพะเยา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2549
ระเบียบเทศบาลเมืองพังงา ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลเมืองพังงา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลเมืองมหาสารคาม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลเมืองอ่างทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549
« previous «
» next »