Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

##สมัครภายในเดือน ต.ค. 57## เอกสารสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ)

##สมัครภายในเดือน ต.ค. 57## เอกสารสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ)

เอกสารประกอบด้วย

- เก็งแนวข้อสอบเฉพาะทางกรมควบคุมโรค
- ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
- ความรู้เรื่องระบาดวิทยา
- ถาม - ตอบ โรคติดต่ออุบัติใหม่
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
- แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
- ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
- โรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- มาตรการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย
- ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค

จำหน่าย

&&รายละเอียดแนวข้อสอบกรมพินิจ สอบปี 2557&& ทุกตำแหน่ง

&&รายละเอียดแนวข้อสอบกรมพินิจ สอบปี 2557&& ทุกตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจ
**ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- แนวข้อสอบจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
++++++++++++++++++++++++++++
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ฏิบัติการ กรมพินิจ
**ประกอบด้วย

คลิกที่นี่=>>แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ เปิดสอบปี57 เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

คลิกที่นี่=>>แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ เปิดสอบปี57 เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รวม 19 ตำแหน่ง
หลายอัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (29 สิงหาคม 2557-15 กันยายน 2557)
https://drive.google.com/file/d/0B_PtK4QgJONEM3h5OGEybWJIR28/edit?usp=sh...

ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล
- การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
- ข้อสอบความรู้ทางไปรษณีย์
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 1
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 2
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 3
- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
- เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

[Headline] แนวข้อสอบตำรวจประทวนอบรมเป็นสัญญาบัตร=ประจำปี2557

[Headline] แนวข้อสอบตำรวจประทวนอบรมเป็นสัญญาบัตร=ประจำปี2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา <รับออนไลน์>(25 ส.ค.-4 ก.ย.2557)
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557
จำนวน 500 อัตรา (22/8/57)

- ประกาศรับสมัคร 22 ส.ค. 57
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.policeadmission.org
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
- สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 57 ) 28 ก.ย. 57

ชุดเดียวรู้เรื่อง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ แนวข้อสอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร(ปี2557) ฟรีMP3

ชุดเดียวรู้เรื่อง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ แนวข้อสอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร(ปี2557) ฟรีMP3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา <รับออนไลน์>(25 ส.ค.-4 ก.ย.2557)
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557
จำนวน 500 อัตรา (22/8/57)

- ประกาศรับสมัคร 22 ส.ค. 57
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.policeadmission.org
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57

[free mp3] แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.ค.ศ. ติวตรงจุด

[free mp3] แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.ค.ศ. ติวตรงจุด

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

++++++++++++++++++++++++++++++++
1. แนวข้อสอบ ก.ค.ศ. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 2
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 3
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การแปลภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การอ่านเนื้อเรื่อง
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

++++++++++++++++++++++++++++++++
1. แนวข้อสอบ ก.ค.ศ. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 2
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 3
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การแปลภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การอ่านเนื้อเรื่อง
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

4U จัดให้แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57

4U จัดให้แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57

รวม 2 ภาค แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ชุดได้ครบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2557
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ปี 2557

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมใช้เวลาประมาณ ๑ วันในการรวบรวมเนื้อหาสาระจากทั้งหมด ๔๘ มาตรา ไว้สำหรับที่ผู้สนใจศึกษา สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ หรือนำไปใช้ตามอัธยาศัย เพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญนี้คงบังคับใช้ไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากนี้ก่อนที่เราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับเต็มประมาณกลางปี ๒๕๕๘ ผมได้อ่านทั้งหมดแล้วทำสรุปไว้เพียง ๙ หัวข้อสาระสำคัญเท่านั้น คือ
๑. การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ ๓ ระยะ
๒. การยกเว้นความผิด
๓. หลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญ
๔. ความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์
๕. คณะบุคคล
๖. การตราพระราชบัญญัติ
๗. การตรารัฐธรรมนูญ
๘. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

Syndicate content