Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

เฉลยพร้อมในเล่ม หนังสือสอบการประปานครหลวง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มี.ค.57

เฉลยพร้อมในเล่ม หนังสือสอบการประปานครหลวง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มี.ค.57

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- วิศวกร
- นักการตลาด
- นักคอมพิวเตอร์
- นักทรัพยากรบุคล
- นักบริหารงาน
- นักบัญชี
- นักวิทยาศาสตร์
- นิติกร

(1) ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท

รับวุฒิ ม.6 อาชีพใหม่น่าสนใจ พร้อมแนวข้อสอบโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์

รับวุฒิ ม.6 อาชีพใหม่น่าสนใจ พร้อมแนวข้อสอบโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์

แนวข้อสอบโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้าและการเดินเรือ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาสังคม
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบเชิงวิเคราะห์

(1) ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท
(2) หนังสือ + MP3 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท

Tel. >> 088-4977046
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4

รายละเอียดด้านใน แนวข้อสอบ ปปช.ครบทุกวิชาทีใช้สอบ

รายละเอียดด้านใน แนวข้อสอบ ปปช.ครบทุกวิชาทีใช้สอบ

ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ.2554
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ฟรี!!! ค่าจัดส่ง ชุดDVD ติว กพ ภาค ก.+หนังสือประกอบ แม่นๆ

ฟรี!!! ค่าจัดส่ง ชุดDVD ติว กพ ภาค ก.+หนังสือประกอบ แม่นๆ

ประกอบด้วย **DVD รวม 6 แผ่น
แผ่นที่ 1 เรื่อง -อนุกรม -อุปมาอุปไมย
แผ่นที่ 2 เรื่อง -เงื่อนไขสัญลักษณ์ -เงื่อนไขภาษา
แผ่นที่ 3 เรื่อง -การวิเคราะห์ข้อมูล -ข้อความแบบสอดคล้องและแบบไม่สอดคล้อง
แผ่นที่ 4 เรื่อง -โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
แผ่นที่ 5 เรือง -การใช้คำและกลุ่มคำ -ประโยคบกพร่อง
แผ่นที่ 6 เรื่อง -การเรียงประโยค -การวิเคราะห์บทความสั้น -การวิเคราะห์บทความยาว

**หนังสือ 260 หน้า ประกอบด้วย
- ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถด้านตัวเลข
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป
ภาษาไทย

หาอยู่คลิกเลย แนวข้อสอบทหารพระธรรมนูญ [ในส่วนของกองทัพอากาศ]

หาอยู่คลิกเลย แนวข้อสอบทหารพระธรรมนูญ [ในส่วนของกองทัพอากาศ]

เอกสารประกอบด้วย
- ข้อสอบพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
- ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
- เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข_
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

[กลุ่ม ยศ.ทบ.] หนังสือและแนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ ครบทุกวิชา

[กลุ่ม ยศ.ทบ.] หนังสือและแนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ ครบทุกวิชา

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
- แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.
- แนวพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498

1. ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์ ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
2. ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ VCD กฎหมายรัฐนูญ ราคา 999 บาท

จำนวน 49 อัตรา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพป.พังงาและทั่วประเทศ ยินดีบริการ

จำนวน 49 อัตรา แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพป.พังงาและทั่วประเทศ ยินดีบริการ
ภาค ก ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย
- แนวข้อสอบวิชาชีพครูผู้ช่วย

ภาค ข ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
=>> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก (เลือกเอกที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์ ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
2. หนังสือ + MP3 ราคา 999 บาท
3. VCD ติวสอบ กพ. ราคา 2500 บาท

เมืองพัทยาสอบเปลี่ยนสายงาน แนวข้อสอบท้องถิ่นเมืองพัทยา (รับสมัคร3 -14 มี.ค. 2557)

เมืองพัทยาสอบเปลี่ยนสายงาน แนวข้อสอบท้องถิ่นเมืองพัทยา (รับสมัคร3 -14 มี.ค. 2557)

สอบท้องถิ่น เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -14 มี.ค. 2557 สอบเปลี่ยนสายงาน 31 อัตรา
อ่านต่อคลิก» http://www.pattaya.go.th

แนะนำแนวข้อสอบท้องถิ่น
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม

จ.หนองบัวลำภู แนวข้อสอบอบต.โนนขมิ้น (สอบเปลี่ยนสายงาน)

จ.หนองบัวลำภู แนวข้อสอบอบต.โนนขมิ้น (สอบเปลี่ยนสายงาน)

ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ อบต.ชะแมบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ อบต.ชะแมบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

Syndicate content