Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

กวดวิชาสอบเข้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนังสือเตรียมสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เลือกไว้สักชุด)

กวดวิชาสอบเข้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนังสือเตรียมสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เลือกไว้สักชุด)

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติน้ำบาดาล 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างเทคนิค
- ช่างเจาะบ่อบาดาล
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานการเงินและบัญชี

สังกัดกรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 1-30เมษายน57

สังกัดกรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 1-30เมษายน57

แนะนำเอกสารเตรียมสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
http://examhot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html
แนวข้อสอบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
รวมแนวข้อสอบ 800 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพพาณิชย์นาวี
- คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินเรือ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้าและการเดินเรือ

เริ่มรับสมัครเดือนเมษายน 57 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

เริ่มรับสมัครเดือนเมษายน 57 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
http://www.mmtc.ac.th/Admission57/MMTC-Admission2557.pdf

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
แนะนำเอกสารเตรียมสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
http://examhot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html
แนวข้อสอบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
รวมแนวข้อสอบ 800 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar

สอบเข้าโยธา วุฒิ ปวส. แนวข้อสอบท้องถิ่น ต.โยธา ใช้สอบปี2557

สอบเข้าโยธา วุฒิ ปวส. แนวข้อสอบท้องถิ่น ต.โยธา ใช้สอบปี2557

รายละเอียดในไฟล์ E-book ประกอบด้วย 300 หน้า

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

เลือกตามสาย แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามและอำนวยการฯ เลื่อนชั้นเป็นสัญญบัตร'57

เลือกตามสาย แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามและอำนวยการฯ เลื่อนชั้นเป็นสัญญบัตร'57

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล
- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง
- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน

83 อัตรา <รับออนไลน์> แนวข้อสอบ สตง. แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2557

83 อัตรา <รับออนไลน์> แนวข้อสอบ สตง. แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2557

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี

พนักงานราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แนวข้อสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (เงินเดือน18,000)

พนักงานราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แนวข้อสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (เงินเดือน18,000)
-H-H-H- ติดตามข่าวการเปิดรับสมัคร-H-H-H-
http://www.examhot.bth.cc/webboard/topic-view-319521

แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
http://www.testgood.myreadyweb.com/article/topic-22020.html

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

bangkok.health คู่มือเตรียมสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักอนามัย(กทม) ดูก่อนได้

bangkok.health คู่มือเตรียมสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักอนามัย(กทม) ดูก่อนได้

ประกอบด้วย
- *- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- *- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- *- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- *- แบบทดสอบ Personality Test
- *- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- *- การสอบสัมภาษณ์
-!- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-!- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข
-!- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
-!- ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
-!- แนวข้อสอบความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาล
-!- แนวข้อสอบและสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล

โรงพยาบาลทุกแห่งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ฝ่ายแผนงานสารสนเทศ) โรงพยาบาล

โรงพยาบาลทุกแห่งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ฝ่ายแผนงานสารสนเทศ) โรงพยาบาล

เอกสารประกอบด้วย

- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- ข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
- ข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
- แผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร์
- ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 300 ข้อ
- ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
- ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
- รวมแนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีVCDแถมถ้าสั่งเป็นเล่ม หนังสือคู่มือสอบเสมียนการเงิน(เจ้าหน้าที่เก็บเงิน) ทอ.(กองทัพอกาศ)

มีVCDแถมถ้าสั่งเป็นเล่ม หนังสือคู่มือสอบเสมียนการเงิน(เจ้าหน้าที่เก็บเงิน) ทอ.(กองทัพอกาศ)

รายละเอียดเอกสาร
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

Syndicate content