Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

(สรุป)ทุกตำแหน่ง# แนวข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา #ปี2559

NEW#คู่มือเตรียมสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกบ่อย
BEST#หนังสือสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญาคัดกรองมาอย่างดี
HOT#แนวข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญาอัพเดทใหม่ 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวข้อสอบ นิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา?
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4 ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
5 การคุมครองทรัพสินย์ทางปัญญาระหว่างประเทศ
6 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

++แจกของเก่า!++แนวข้อสอบ บุคลากร กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บุคลากร 8 - 29 สิงหาคม 2559

แนวข้อสอบ บุคลากร กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
8 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1
10 การบริหารทรัพยากรบุคคล
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
12 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2

(เฉลย)แบบทดสอบ+แนวข้อสอบ+คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 ส.ค. 2559
(ตำแหน่งที่รับสมัคร)
พนักงานธุรการ / นักวิชาการเงินและบัญชี / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการพัสดุ
/ นักการตลาด / นักประชาสัมพันธ์ / นิติกร / เจ้าหน้าที่ธุรการ / นักวิชาการศึกษา / ผู้ช่วยนักวิจัย / พนักงานโทรศัพท์

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://perdsobsure.blogspot.com/2016/08/71-8-29-2559.html
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คู่มือสอบ เอกสารเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 ส.ค. 2559
(ตำแหน่งที่รับสมัคร)
พนักงานธุรการ / นักวิชาการเงินและบัญชี / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการพัสดุ
/ นักการตลาด / นักประชาสัมพันธ์ / นิติกร / เจ้าหน้าที่ธุรการ / นักวิชาการศึกษา / ผู้ช่วยนักวิจัย / พนักงานโทรศัพท์

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://perdsobsure.blogspot.com/2016/08/71-8-29-2559.html
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย

#รวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ ที่นี่#คู่มือสอบนักวิเคราะห์แผนและนโยบาย กรมพัฒนาที่ดิน

*ไม่ต้องผ่าน ภาค ก * ( 33 อัตรา ) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย กรมพัฒนาที่ดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
2 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
5 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
6 การบริหารแผนงาน โครงการ
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
8 ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
9 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

(Downlond)+[Sell]แนวข้อสอบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำแหน่งนิติกร(ทุกตำแหน่ง)ใหม่ล่าสุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 3 ตำแหน่ง 29ส.ค.-2ก.ย.2559
(เลือตำแหน่งที่สอบ)
1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-------------------------------

[UPDATE]แนวข้อสอบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร้อยเอ็ด
[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]
ตำแหน่ง นิติกร นักพัฒนาสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี
+แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม [สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]

__แนวข้อสอบ__นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

[color=red][size=18pt][b]***[คู่มือ]*** เตรียมสอบ อัพเดทใหม่ล่าสุด ***
***[ออกทุกข้อ]*** ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***
***[ตรงกับเนื้อหาที่อ่าน]***หนังสือเตรียมสอบ อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น ***[/b][/size][/color]
[img]http://forum.eduzones.com/images/board/20160825-1472091316.6906-6.jpg[/img]
[color=blue][size=18pt][b]((สุดยอด))แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน[/b][/size][/color]
[color=limegreen][size=14pt][b] นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน[/b][/size][/color]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ

#คู่มือเตรียมสอบราชการ+แนวข้อสอบ กองทัพเรือ(ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร,ม.ปลาย,ปวส.)

>>> จำหน่ายแนวข้อสอบ line 0929830054 <<<<
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://perdsobsure.blogspot.com/2016/07/sure-15-22-59.html
เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-853243511474039/

แนวข้อสอบ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ
1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
7 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า _ Electrical motor _
8 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

[[ออกชัวร์]]แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ออกบ่อย
#หนังสือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัดกรองมาอย่างดี
#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัพเดทใหม่ 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------
>> รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างดี <<
>>> สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<<
>>> แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<<

[PDF]แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา

คู่มือเตรียมสอบ+ข้อสอบพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา

** Update เจาะลึกทุกประเด็น ครอบคุมที่ออกสอบ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย คำอธิบาย
** ออกบ่อย รวมแนวข้อสอบที่ออกจริงออกบ่อยทุกปี เน้นๆเนื้อๆ คุณภาพ
** ติวเข้ม สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจง่าย พร้อมเฉลย

>> คลิ๊กดูรายละเอียดที่ http://www.dimonload.com/
>> ติดตามข่าวเปิดสอบที่เพจ www.facebook.com/dimonload1
**แนวข้อสอบเพิ่มเติม** www.ศูนย์หนังสือสอบราชการ.com

แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียดประกอบด้วย

Syndicate content