Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

***พนักงานราชการ*** สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย 2558

***พนักงานราชการ*** สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย 2558
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกล

กฎหมายเรื่องสัญชาติกับตำรวจ

สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะสอบถามพี่ๆที่รู้เรื่องกฎหมายช่วยแนะนำให้ผมหน่อยนะครับ
คือว่าน้องสาวของผม อยากเป็นนายร้อยตำรวจหญิงมาก แต่ทีนี้ โดยกกำเนิดพ่อแม่ไม่ใช่สัญชาติไทย เป็นสัญชาติพม่า
แต่น้องผมได้สัญชาติแล้ว ผมเคยได้ยินว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นตำรวจ พ่อแม่จะต้องเป็นสัญชาติไทยด้วย จริงหรือเปล่าครับ
พี่ๆช่วยคลี่คลายให้ผมเข้าใจหน่อยนะครับ น้องผมเป็นคนดีและเรียนเก่งมาก พอได้ยินแบบนี้มา น้องผมเศร้าเสียใจเลย ผมเองก็สงสารน้องมาก พี่ๆช่วยหน่อยนะครับ

ตรงตามหลักสูตรและวิธีการสอบ แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวง และประกาศรับสมัครสอบ 57

ตรงตามหลักสูตรและวิธีการสอบ แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวง และประกาศรับสมัครสอบ 57

รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทางหลวง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635506207784708294.pdf
http://www.kroobannok.com/blog/73575

แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวง
ประกอบด้วย
- mp3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- mp3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ข้อสอบวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ต.ระดับปฏิบัติการ แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (เขตจตุจักร กรุงเทพฯ)

ต.ระดับปฏิบัติการ แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (เขตจตุจักร กรุงเทพฯ)
แนวข้อสอบวิศกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วย
- สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ กรมการขนส่งทางบก
- แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
- แนวข้อสอบวิชา ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- ข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- ข้อสอบความรู้ทางวิศวยานยนต์

ป.ตรีเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ข้อสอบสอบเข้าบริษัทไปรษณีย์ ต.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ป.ตรีเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ข้อสอบสอบเข้าบริษัทไปรษณีย์ ต.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ตำแหน่งเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3
- ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์
- โลจิสติกส์กับอาเซียน
- ความรู้เกี่ยวกับ e-commerce
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce
- ข้อสอบความรู้ทางไปรษณีย์
- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
- เอกสารใช้อ่านสอบไปรษณีย์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวทางการสอบสัมภาษณ์

จำหน่าย
ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

##สมัครภายในเดือน ต.ค. 57## เอกสารสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ)

##สมัครภายในเดือน ต.ค. 57## เอกสารสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ)

เอกสารประกอบด้วย

- เก็งแนวข้อสอบเฉพาะทางกรมควบคุมโรค
- ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
- ความรู้เรื่องระบาดวิทยา
- ถาม - ตอบ โรคติดต่ออุบัติใหม่
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
- แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
- ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
- โรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- มาตรการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย
- ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค

จำหน่าย

&&รายละเอียดแนวข้อสอบกรมพินิจ สอบปี 2557&& ทุกตำแหน่ง

&&รายละเอียดแนวข้อสอบกรมพินิจ สอบปี 2557&& ทุกตำแหน่ง

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจ
**ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- แนวข้อสอบจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
++++++++++++++++++++++++++++
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ฏิบัติการ กรมพินิจ
**ประกอบด้วย

คลิกที่นี่=>>แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ เปิดสอบปี57 เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

คลิกที่นี่=>>แนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ เปิดสอบปี57 เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รวม 19 ตำแหน่ง
หลายอัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (29 สิงหาคม 2557-15 กันยายน 2557)
https://drive.google.com/file/d/0B_PtK4QgJONEM3h5OGEybWJIR28/edit?usp=sh...

ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล
- การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
- ข้อสอบความรู้ทางไปรษณีย์
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 1
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 2
- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 3
- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
- เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

[Headline] แนวข้อสอบตำรวจประทวนอบรมเป็นสัญญาบัตร=ประจำปี2557

[Headline] แนวข้อสอบตำรวจประทวนอบรมเป็นสัญญาบัตร=ประจำปี2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา <รับออนไลน์>(25 ส.ค.-4 ก.ย.2557)
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557
จำนวน 500 อัตรา (22/8/57)

- ประกาศรับสมัคร 22 ส.ค. 57
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.policeadmission.org
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
- สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 57 ) 28 ก.ย. 57

ชุดเดียวรู้เรื่อง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ แนวข้อสอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร(ปี2557) ฟรีMP3

ชุดเดียวรู้เรื่อง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ แนวข้อสอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร(ปี2557) ฟรีMP3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 500 อัตรา <รับออนไลน์>(25 ส.ค.-4 ก.ย.2557)
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557
จำนวน 500 อัตรา (22/8/57)

- ประกาศรับสมัคร 22 ส.ค. 57
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.policeadmission.org
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57

Syndicate content