Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

ตำแหน่งด้านบริหารทั่วไป แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป สกย.(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) ใหม่!

ตำแหน่งด้านบริหารทั่วไป แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป สกย.(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) ใหม่!

รายละเอียดประกอบด้วย
- การสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
- ข้อสอบระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข _ฉบับ 2 _ พ.ศ.2548
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- คู่มือการใช้ Microsoft Office 2007
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office

เปิดสอบครั้งแรก แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2557

เปิดสอบครั้งแรก แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2557

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
เอกสารประกอบด้วย
+ แนวข้อสอบ_ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย
+ แนวข้อสอบ_ความสามารถด้านเหตุผล
+ แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2557
+ แนวข้อสอบ_เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
+ แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
+ แนวข้อสอบ_ภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
+ แนวข้อสอบ_ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

ง่ายนิดเดียวแก้โจทย์ หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26

ง่ายนิดเดียวแก้โจทย์ หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26

เอกสารเตรียมสอบประกอบด้วย
- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ติวสอบสัมภาษณ์ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

พร้อมส่งแล้ว คู่มือสอบ กฟน., คู่มือสอบ การไฟฟ้านครหลวง ฉบับปี 2557 ปรับปรุงใหม่

พร้อมส่งแล้ว คู่มือสอบ กฟน., คู่มือสอบ การไฟฟ้านครหลวง ฉบับปี 2557 ปรับปรุงใหม่

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้าานครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้าานครหลวง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์เเละภาษาไทย )
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ภาษาไทย, VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

AA+++คู่มือเตรียมสอบรุ่นที่ 26 นักเรียนกรมอุตุฯ, หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา'57

AA+++คู่มือเตรียมสอบรุ่นที่ 26 นักเรียนกรมอุตุฯ, หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา'57

เอกสารเตรียมสอบประกอบด้วย
- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. หนังสือส่งไปรษณีย์+VCD ติวคณิตศาสตร์+VCD ติวภาษาอังกฤษ ราคา 999.- ฟรี EMS!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำรวจประทวน เข้าฝึกอบรมเป็นสัญญบัตร 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำรวจประทวน เข้าฝึกอบรมเป็นสัญญบัตร 2557

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัคร 1 มิ.ย.57
เปิดรับสมัครทาง Internet 3-13 มิ.ย.57
สอบข้อเขียน 13 ก.ค.57

คลังข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำรวจศชต. แนวข้อสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คลังข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำรวจศชต. แนวข้อสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารเตรียมสอบ ศชต. วุฒิ ม.6
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบสังคมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ข้อสอบเก่าตำรวจสัญญบัตร 2555
จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. หนังสือส่งไปรษณีย์+VCD ติวคณิตศาสตร์+VCD ติวภาษาไทย ราคา 999.- ฟรี EMS!!

^^^True หนังสือคู่มือนักเรียนไปรษณีย์ ประจำปี 57 พร้อมเฉลย

^^^True หนังสือคู่มือนักเรียนไปรษณีย์ ประจำปี 57 พร้อมเฉลย

ประกอบด้วย
- ข้อสอบ ความรู้เกียวกับไปรษณีย์
- ข้อสอบ วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 1
- ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบ วิชาทดสอบทัศนคติ

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ติวคณิตศาสตร์, VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินที่=> เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสหลักสี่ (ประเภทออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์

ปรับปรุงใหม่หนังสือเตรียมสอบกองบัญชาการกองทัพไทย สัญญบัตรและประทวน ทุกกลุ่มวิชา

ปรับปรุงใหม่หนังสือเตรียมสอบกองบัญชาการกองทัพไทย สัญญบัตรและประทวน ทุกกลุ่มวิชา

กองทัพไทย รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบกองทัพไทย57 แนวข้อสอบกองทัพไทยประทวน-สัญญบัตร 2557
รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ กองทัพไทย(ประทวน^^สัญญบัตร)
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
^^เลือกวิชาเฉพาะตำแหน่งได้ตามที่สมัครสอบ^^

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ติวคณิตศาสตร์, VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

ปี 2557 แนวข้อสอบสำนักงาาน ก.ก. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 57

ปี 2557 แนวข้อสอบสำนักงาาน ก.ก. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 57

รายละเอียดเอกสารเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบการคิดคำนวนความสามารถด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบวัดความคิดรวบยอด
- แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
- แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบการใช้ภาษา

ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
- ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

Syndicate content