Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

คลังข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำรวจศชต. แนวข้อสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คลังข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำรวจศชต. แนวข้อสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารเตรียมสอบ ศชต. วุฒิ ม.6
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบสังคมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ข้อสอบเก่าตำรวจสัญญบัตร 2555
จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. หนังสือส่งไปรษณีย์+VCD ติวคณิตศาสตร์+VCD ติวภาษาไทย ราคา 999.- ฟรี EMS!!

^^^True หนังสือคู่มือนักเรียนไปรษณีย์ ประจำปี 57 พร้อมเฉลย

^^^True หนังสือคู่มือนักเรียนไปรษณีย์ ประจำปี 57 พร้อมเฉลย

ประกอบด้วย
- ข้อสอบ ความรู้เกียวกับไปรษณีย์
- ข้อสอบ วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 1
- ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบ วิชาทดสอบทัศนคติ

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ติวคณิตศาสตร์, VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินที่=> เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสหลักสี่ (ประเภทออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์

ปรับปรุงใหม่หนังสือเตรียมสอบกองบัญชาการกองทัพไทย สัญญบัตรและประทวน ทุกกลุ่มวิชา

ปรับปรุงใหม่หนังสือเตรียมสอบกองบัญชาการกองทัพไทย สัญญบัตรและประทวน ทุกกลุ่มวิชา

กองทัพไทย รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบกองทัพไทย57 แนวข้อสอบกองทัพไทยประทวน-สัญญบัตร 2557
รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ กองทัพไทย(ประทวน^^สัญญบัตร)
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
^^เลือกวิชาเฉพาะตำแหน่งได้ตามที่สมัครสอบ^^

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ติวคณิตศาสตร์, VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

ปี 2557 แนวข้อสอบสำนักงาาน ก.ก. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 57

ปี 2557 แนวข้อสอบสำนักงาาน ก.ก. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 57

รายละเอียดเอกสารเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบการคิดคำนวนความสามารถด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบวัดความคิดรวบยอด
- แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
- แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
- แนวข้อสอบการใช้ภาษา

ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
- ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ใช้สอบที่ประกาศสอบ18 เม.ย. -1 พ.ค. 2557 แนวข้อสอบกรมทางหลวง 2557 (ปรับปรุงใหม่)

ใช้สอบที่ประกาศสอบ18 เม.ย. -1 พ.ค. 2557 แนวข้อสอบกรมทางหลวง 2557 (ปรับปรุงใหม่)

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตร์ ^^กรมทางหลวง^^
รายละเอียดประกอบด้วย
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- การเขียนหนังสือราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
- แนวข้อสอบระบบเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- วิธีการซ่อมและแก้ไขปัญาคอมพิวเตอร์

WOW!! ไฟล์ปริ้นแนวข้อสอบนิติกรกรมทางหลวง, แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 2557

WOW!! ไฟล์ปริ้นแนวข้อสอบนิติกรกรมทางหลวง, แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 2557

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตร์ ^^กรมทางหลวง^^
รายละเอียดประกอบด้วย
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- การเขียนหนังสือราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
- แนวข้อสอบระบบเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- วิธีการซ่อมและแก้ไขปัญาคอมพิวเตอร์

สมัครสอบตั้งแต่ 21 เมษา-14 พ.ค.57 แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (summary+exam)

สมัครสอบตั้งแต่ 21 เมษา-14 พ.ค.57 แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (summary+exam)

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป(กรมปศุสัตว์)
ประกอบด้วย
_ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
_แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
_ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
_สรุประเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
_แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
_สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
_การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ

รับ 58 อัตรา แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร อ่านต่อคลิก»

รับ 58 อัตรา แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร อ่านต่อคลิก»

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557 พนักงานภาษีสรรพากร
อ่านต่อคลิก» http://job.rd.go.th/rd99-1.pdf

เอกสารเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 2557

ประกอบด้วย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 1
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 2
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ

เตรียมสอบกรมการแพทย์ 4 -11 เม.ย. 2557 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -11 เม.ย. 2557 นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อคลิก» http://job.ocsc.go.th/images/Job/635318783813489838.pdf
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

เตรียมสอบกรมการแพทย์ 4 -11 เม.ย. 2557 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกอบด้วย
- โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ กรมการแพทย์
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2556-2557
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

ว่าที่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมธนารักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ 21 เม.ย. -14 พ.ค. 2557

ว่าที่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมธนารักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ 21 เม.ย. -14 พ.ค. 2557

เอกสารเตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติเงินตรา 2501
- กฏกระทรวงกำหลัดหลักเกณฑ์และวิธีการรับแลกเปลี่ยนเหรียญชำรุด พ.ศ.2548
- ข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย
- การสอบสัมภาษณ์

จำหน่าย 1 รูปแบบ
1)ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ 399 บาท

Syndicate content