Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

WOW!! ไฟล์ปริ้นแนวข้อสอบนิติกรกรมทางหลวง, แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 2557

WOW!! ไฟล์ปริ้นแนวข้อสอบนิติกรกรมทางหลวง, แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 2557

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตร์ ^^กรมทางหลวง^^
รายละเอียดประกอบด้วย
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- การเขียนหนังสือราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
- แนวข้อสอบระบบเครือข่าย
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- วิธีการซ่อมและแก้ไขปัญาคอมพิวเตอร์

สมัครสอบตั้งแต่ 21 เมษา-14 พ.ค.57 แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (summary+exam)

สมัครสอบตั้งแต่ 21 เมษา-14 พ.ค.57 แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (summary+exam)

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป(กรมปศุสัตว์)
ประกอบด้วย
_ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
_แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
_ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
_สรุประเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
_แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
_สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
_การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ

รับ 58 อัตรา แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร อ่านต่อคลิก»

รับ 58 อัตรา แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร อ่านต่อคลิก»

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557 พนักงานภาษีสรรพากร
อ่านต่อคลิก» http://job.rd.go.th/rd99-1.pdf

เอกสารเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร 2557

ประกอบด้วย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 1
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 2
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ

เตรียมสอบกรมการแพทย์ 4 -11 เม.ย. 2557 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 -11 เม.ย. 2557 นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านต่อคลิก» http://job.ocsc.go.th/images/Job/635318783813489838.pdf
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

เตรียมสอบกรมการแพทย์ 4 -11 เม.ย. 2557 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกอบด้วย
- โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ กรมการแพทย์
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป_การคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2556-2557
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

ว่าที่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมธนารักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ 21 เม.ย. -14 พ.ค. 2557

ว่าที่เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมธนารักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ 21 เม.ย. -14 พ.ค. 2557

เอกสารเตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติเงินตรา 2501
- กฏกระทรวงกำหลัดหลักเกณฑ์และวิธีการรับแลกเปลี่ยนเหรียญชำรุด พ.ศ.2548
- ข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย
- การสอบสัมภาษณ์

จำหน่าย 1 รูปแบบ
1)ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ 399 บาท

กวดวิชาสอบเข้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนังสือเตรียมสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เลือกไว้สักชุด)

กวดวิชาสอบเข้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนังสือเตรียมสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เลือกไว้สักชุด)

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติน้ำบาดาล 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างเทคนิค
- ช่างเจาะบ่อบาดาล
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- พนักงานการเงินและบัญชี

สังกัดกรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 1-30เมษายน57

สังกัดกรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 1-30เมษายน57

แนะนำเอกสารเตรียมสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
http://examhot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html
แนวข้อสอบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
รวมแนวข้อสอบ 800 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แนวข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพพาณิชย์นาวี
- คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินเรือ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ สินค้าและการเดินเรือ

เริ่มรับสมัครเดือนเมษายน 57 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

เริ่มรับสมัครเดือนเมษายน 57 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
http://www.mmtc.ac.th/Admission57/MMTC-Admission2557.pdf

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
แนะนำเอกสารเตรียมสอบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
http://examhot.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html
แนวข้อสอบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
รวมแนวข้อสอบ 800 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar

สอบเข้าโยธา วุฒิ ปวส. แนวข้อสอบท้องถิ่น ต.โยธา ใช้สอบปี2557

สอบเข้าโยธา วุฒิ ปวส. แนวข้อสอบท้องถิ่น ต.โยธา ใช้สอบปี2557

รายละเอียดในไฟล์ E-book ประกอบด้วย 300 หน้า

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

เลือกตามสาย แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามและอำนวยการฯ เลื่อนชั้นเป็นสัญญบัตร'57

เลือกตามสาย แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามและอำนวยการฯ เลื่อนชั้นเป็นสัญญบัตร'57

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล
- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง
- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน

Syndicate content