Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

รับสมัครเดือน ก.ย.58 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 ข้อสอบเด็ดๆ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

รับสมัครเดือน ก.ย.58 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 ข้อสอบเด็ดๆ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

==หาเจอแล้ว== แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 +คลิกตรงนี้+ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

==หาเจอแล้ว== แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 +คลิกตรงนี้+ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

[ศูนย์รวม] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 [ของใหม่] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

[ศูนย์รวม] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 [ของใหม่] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

+++12 ตำแหน่ง+++ แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2558 (ครบทุกวิชา)

+++12 ตำแหน่ง+++ แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2558 (ครบทุกวิชา)

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ

(รายละเอียดครบ) แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชุดใหม่ปี 2558(ใหม่ล่าสุด)

(รายละเอียดครบ) แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชุดใหม่ปี 2558(ใหม่ล่าสุด)

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ

เปิดรับสมัคร13 สิงหา แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 58

เปิดรับสมัคร13 สิงหา แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 58

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์เบื้องต้น_เคมี
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
- แนวข้อสอบและสรุปการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาเคมี
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แผนยุทธศาสตร์ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ปริญญาตรี แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 58

ปริญญาตรี แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 58

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์เบื้องต้น_เคมี
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
- แนวข้อสอบและสรุปการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาเคมี
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- แผนยุทธศาสตร์ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ตำแหน่งว่าง 1 แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กพร. ปี 2558 สอบเข้าแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กพร.

ตำแหน่งว่าง 1 แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กพร. ปี 2558 สอบเข้าแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กพร.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=635743898227948943

แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์เบื้องต้น_เคมี
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
- แนวข้อสอบและสรุปการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาเคมี
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ค้นหางาน แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 58 (คลิกที่นี่)

ค้นหางาน แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 58 (คลิกที่นี่)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=635743898227948943

แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ข้อสอบวิทยาศาสตร์เบื้องต้น_เคมี
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
- แนวข้อสอบและสรุปการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาเคมี
- แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แจ้งตัวช่วยสอบ แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 58

แจ้งตัวช่วยสอบ แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 58

[กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน]

http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=635736088370696802

เอกสารประกอบด้วย
- การบริหารงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ไฟฟ้าพลังน้ำ
- วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ราคา 399.- เอกสารส่งทางอีเมล์

Syndicate content