Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

++++++++++++++++++++++++++++++++
1. แนวข้อสอบ ก.ค.ศ. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 2
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 3
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การแปลภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การอ่านเนื้อเรื่อง
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

{handle sheet} หนังสือเตรียมสอบ ก.ค.ศ. ตามตำแหน่งที่สมัครสอบ+เฉลย_57

++++++++++++++++++++++++++++++++
1. แนวข้อสอบ ก.ค.ศ. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 1
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 2
- เเนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุด 3
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบการวางแผนงาน
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การแปลภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ_การอ่านเนื้อเรื่อง
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

4U จัดให้แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57

4U จัดให้แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57

รวม 2 ภาค แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ชุดได้ครบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2557
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ปี 2557

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมใช้เวลาประมาณ ๑ วันในการรวบรวมเนื้อหาสาระจากทั้งหมด ๔๘ มาตรา ไว้สำหรับที่ผู้สนใจศึกษา สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ หรือนำไปใช้ตามอัธยาศัย เพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญนี้คงบังคับใช้ไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากนี้ก่อนที่เราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับเต็มประมาณกลางปี ๒๕๕๘ ผมได้อ่านทั้งหมดแล้วทำสรุปไว้เพียง ๙ หัวข้อสาระสำคัญเท่านั้น คือ
๑. การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ ๓ ระยะ
๒. การยกเว้นความผิด
๓. หลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญ
๔. ความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์
๕. คณะบุคคล
๖. การตราพระราชบัญญัติ
๗. การตรารัฐธรรมนูญ
๘. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557

สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 220 คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ใดกระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมา

ขอบคุณlaw.longdo.com หนังสือสอบนักวิชากาสถิติ กรมสุขภาพจิต New

ขอบคุณlaw.longdo.com หนังสือสอบนักวิชากาสถิติ กรมสุขภาพจิต New

เอกสารประกอบด้วย ส่งเป็นไฟล์ pdf ทางอีเมล์ ราคา 399.-
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
- แนวข้อสอบสถิติเบื้องต้น
- แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้การปฎิบัติงานด้านสถิติ
- ตัวอย่างการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์และแปรความหมายข้อมูล
- การแปลผลวิเคราะห์ทางสถิติ
- การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน (MIS)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท

สายงานเทคนิค นายสิบตำรวจ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายงานเทคนิค ฉบับปรับปรุงใหม่

สายงานเทคนิค นายสิบตำรวจ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายงานเทคนิค ฉบับปรับปรุงใหม่

รายละเอียดเอกสารประกอบด้วย
- การคิดคำนวนความสามารถด้านตัวเลข
- ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Structure
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Conversation
- แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

แบบpdf สำหรับติดไปทุกที่ แนวข้อสอบตำรวจนายสิบ กลุ่มงานเทคนิค พ.ศ.2557

แบบpdf สำหรับติดไปทุกที่ แนวข้อสอบตำรวจนายสิบ กลุ่มงานเทคนิค พ.ศ.2557
รายละเอียดเอกสารประกอบด้วย
- การคิดคำนวนความสามารถด้านตัวเลข
- ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Structure
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Conversation
- แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

Quickส่งไว หายห่วง แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สพฐ.10 กลุ่มงานเทคนิค แนวข้อสอบตำรวจสายเทคนิค

Quickส่งไว หายห่วง แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สพฐ.10 กลุ่มงานเทคนิค แนวข้อสอบตำรวจสายเทคนิค

รายละเอียดเอกสารประกอบด้วย
- การคิดคำนวนความสามารถด้านตัวเลข
- ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Structure
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_Conversation
- แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

มีตัวตนจริง ได้รับอนุญาติจากเจ้าของแบรนด์ ขายครีมgold set ครีมถุงทอง(เดิม) ราคาเดิม

มีตัวตนจริง ได้รับอนุญาติจากเจ้าของแบรนด์ ขายครีมgold set ครีมถุงทอง(เดิม) ราคาเดิม

ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย/ มีตัวตนจริง/
ได้รับอนุญาติถูกต้องจากเจ้าของแบรนด์ https://www.facebook.com/may.freshy
ติดต่อทาง face book ที่นี่=> https://www.facebook.com/BFgoldset

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินที่=> เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสหลักสี่ (ประเภทออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
2. โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com, unverlive@gmail.com
พร้อมแจ้งเวลาการโอนเงิน, จำนวนเงินที่โอน, ที่อยู่จัดส่ง
***หรือส่ง SMS ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา***

Syndicate content