Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

[Sale] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (รวม ภาค ก และ ภาค ข) 58

[Sale] แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (รวม ภาค ก และ ภาค ข) 58

แนะนำแนวข้อสอบ
1. เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

[Fast ส่งเร็วทันใจ] แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเอกสารทางเมล์

[Fast ส่งเร็วทันใจ] แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเอกสารทางเมล์

แนะนำแนวข้อสอบ
1. เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

XXX แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(20 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2558)

XXX แนวข้อสอบสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(20 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2558)

แนะนำแนวข้อสอบ

1. เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

ประกาศรายชื่อ 20 มีนาคม 58 แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อ 20 มีนาคม 58 แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แนะนำแนวข้อสอบ
1. เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

((ทั้งภาค ก และเฉพาะ ตำแหน่ง)) แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 58 ((มีเฉลยในชุด))

((ทั้งภาค ก และเฉพาะ ตำแหน่ง)) แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 58 ((มีเฉลยในชุด))

แนะนำแนวข้อสอบ
1. เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

แบ่งปัน แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี2558, สนใจแนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่นี่>>

แบ่งปัน แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี2558, สนใจแนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่นี่>>

แนะนำแนวข้อสอบ
1. เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

***พนักงานราชการ*** สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย 2558

***พนักงานราชการ*** สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย 2558
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกล

กฎหมายเรื่องสัญชาติกับตำรวจ

สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะสอบถามพี่ๆที่รู้เรื่องกฎหมายช่วยแนะนำให้ผมหน่อยนะครับ
คือว่าน้องสาวของผม อยากเป็นนายร้อยตำรวจหญิงมาก แต่ทีนี้ โดยกกำเนิดพ่อแม่ไม่ใช่สัญชาติไทย เป็นสัญชาติพม่า
แต่น้องผมได้สัญชาติแล้ว ผมเคยได้ยินว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นตำรวจ พ่อแม่จะต้องเป็นสัญชาติไทยด้วย จริงหรือเปล่าครับ
พี่ๆช่วยคลี่คลายให้ผมเข้าใจหน่อยนะครับ น้องผมเป็นคนดีและเรียนเก่งมาก พอได้ยินแบบนี้มา น้องผมเศร้าเสียใจเลย ผมเองก็สงสารน้องมาก พี่ๆช่วยหน่อยนะครับ

ตรงตามหลักสูตรและวิธีการสอบ แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวง และประกาศรับสมัครสอบ 57

ตรงตามหลักสูตรและวิธีการสอบ แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวง และประกาศรับสมัครสอบ 57

รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมทางหลวง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635506207784708294.pdf
http://www.kroobannok.com/blog/73575

แนวข้อสอบนิติกร กรมทางหลวง
ประกอบด้วย
- mp3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- mp3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ข้อสอบวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ต.ระดับปฏิบัติการ แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (เขตจตุจักร กรุงเทพฯ)

ต.ระดับปฏิบัติการ แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก (เขตจตุจักร กรุงเทพฯ)
แนวข้อสอบวิศกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วย
- สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ กรมการขนส่งทางบก
- แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
- แนวข้อสอบวิชา ด้านการเขียนแบบเครื่องกล
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- ข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- ข้อสอบความรู้ทางวิศวยานยนต์

Syndicate content