Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

ข้อสอบพร้อมเฉลยกรมบัญชีกลาง แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง

ข้อสอบพร้อมเฉลยกรมบัญชีกลาง แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง

เอกสารประกอบด้วย
- การจัดโครงสร้างองค์การ
- ข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบการเงิน
- แนวข้อสอบการบัญชี
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- ข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
- ความรู้เรื่องการประสานงาน
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- แนวข้อสอบ หลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

สิ้นสุด:29 ก.ค.57 เอกสารสอบสำนักงบประมาณ แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง

สิ้นสุด:29 ก.ค.57 เอกสารสอบสำนักงบประมาณ แนวข้อสอบสำนักงบประมาณ ทุกตำแหน่ง
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่นี่(แนวข้อสอบสำนักงบประมาณมีทุกตำแหน่ง)
https://www.facebook.com/messages/terbtopanit

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ
เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ฟรี MP3
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หาข้อสอบกรมป่าไม้, ขอข้อสอบกรมป่าไม้, อยากได้แนวข้อสอบกรมป่าไม้, โหลดแนวข้อสอบกรมป่าไม้, กรมป่าไม้ 2557

หาข้อสอบกรมป่าไม้, ขอข้อสอบกรมป่าไม้, อยากได้แนวข้อสอบกรมป่าไม้, โหลดแนวข้อสอบกรมป่าไม้, กรมป่าไม้ 2557
****************
****************
เฉลยภาพ
1. ซีซีทีวี
2.รถเมล์สายเก้า
3. คำว่าแท็กซี่ตรงรถตู้
4. สีขาวๆข้างรถเมล์สายแปด
5. สีแดงตรงเต๊นท์ข้างหลัง
****************
****************
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ 2557

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้
ประกอบด้วย
**สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
**สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
**ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ตำแหน่งด้านบริหารทั่วไป แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป สกย.(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) ใหม่!

ตำแหน่งด้านบริหารทั่วไป แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป สกย.(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) ใหม่!

รายละเอียดประกอบด้วย
- การสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
- ข้อสอบระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข _ฉบับ 2 _ พ.ศ.2548
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- คู่มือการใช้ Microsoft Office 2007
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office

เปิดสอบครั้งแรก แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2557

เปิดสอบครั้งแรก แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2557

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
เอกสารประกอบด้วย
+ แนวข้อสอบ_ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย
+ แนวข้อสอบ_ความสามารถด้านเหตุผล
+ แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2557
+ แนวข้อสอบ_เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
+ แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
+ แนวข้อสอบ_ภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
+ แนวข้อสอบ_ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

ง่ายนิดเดียวแก้โจทย์ หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26

ง่ายนิดเดียวแก้โจทย์ หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26

เอกสารเตรียมสอบประกอบด้วย
- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ติวสอบสัมภาษณ์ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

พร้อมส่งแล้ว คู่มือสอบ กฟน., คู่มือสอบ การไฟฟ้านครหลวง ฉบับปี 2557 ปรับปรุงใหม่

พร้อมส่งแล้ว คู่มือสอบ กฟน., คู่มือสอบ การไฟฟ้านครหลวง ฉบับปี 2557 ปรับปรุงใหม่

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้าานครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้าานครหลวง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์เเละภาษาไทย )
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. ส่งเป็นหนังสือ+VCD ภาษาไทย, VCD ภาษาอังกฤษ ราคา 999 บาท !!!ฟรี EMS

AA+++คู่มือเตรียมสอบรุ่นที่ 26 นักเรียนกรมอุตุฯ, หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา'57

AA+++คู่มือเตรียมสอบรุ่นที่ 26 นักเรียนกรมอุตุฯ, หนังสือเตรียมสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา'57

เอกสารเตรียมสอบประกอบด้วย
- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)
- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. หนังสือส่งไปรษณีย์+VCD ติวคณิตศาสตร์+VCD ติวภาษาอังกฤษ ราคา 999.- ฟรี EMS!!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำรวจประทวน เข้าฝึกอบรมเป็นสัญญบัตร 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำรวจประทวน เข้าฝึกอบรมเป็นสัญญบัตร 2557

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัคร 1 มิ.ย.57
เปิดรับสมัครทาง Internet 3-13 มิ.ย.57
สอบข้อเขียน 13 ก.ค.57

คลังข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำรวจศชต. แนวข้อสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คลังข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ตำรวจศชต. แนวข้อสอบ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารเตรียมสอบ ศชต. วุฒิ ม.6
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบสังคมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ข้อสอบเก่าตำรวจสัญญบัตร 2555
จำหน่าย
1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
2. หนังสือส่งไปรษณีย์+VCD ติวคณิตศาสตร์+VCD ติวภาษาไทย ราคา 999.- ฟรี EMS!!

Syndicate content