Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวการสอบและแนวข้อสอบกศน. จ.กาฬสินธุ์

ไม่มีคำตอบ
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวการสอบและแนวข้อสอบกศน. จ.กาฬสินธุ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานครูกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2556
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบการจัดระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com
https://www.facebook.com/terbtopanit

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ และครู กศน.ตำบล รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2556

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
ครู กศน.ตำบล
รวม 8 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
https://docs.google.com/file/d/0B7u1G7Gj2d1aUG5xclRuR1FaZWs/edit?usp=sha...