Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เป็นเรื่องของแนวข้อสอบ บุคลากร 3 และแนวข้อสอบบุคลากร 3 (ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล)

ไม่มีคำตอบ
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

เป็นเรื่องของแนวข้อสอบ บุคลากร 3 และแนวข้อสอบบุคลากร 3 (ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล)

เอกสารคู่มือเตรียมคู่มือเตรียมสอบบุคลากร 3 (ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล)
รายละเอียดในไฟล์ E-book ประกอบด้วย 250 หน้า

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป _ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบเก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ 200 ข้อ
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร ชุดที่ 2
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายและภารกิจของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์
- การวางแผนทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
- วิธีปฏิบัติในการทํา PMQA
- องค์ประกอบของ PMQA
- ฝึกปฏิบัติตอบคําถาม PMQA

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit