Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

ติดตามข่าวการรับสมัครสอบป.ป.ง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน+แนะนำแนวติวเตรียมสอบ ปปง.

ไม่มีคำตอบ
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

ติดตามข่าวการรับสมัครสอบป.ป.ง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน+แนะนำแนวติวเตรียมสอบ ปปง.

ปปง. ประกาศเปิดรัีบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน

ตำแหน่ง”นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ” จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการธนาคารและการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรการสอบ

สอบภาค ข. โดยวิธีสอบข้อเขียน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
สอบภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานราชการปปง. :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://amlo.thaijobjob.com/

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรารชการ

ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2556

**เอกสารและหลักฐานจัดส่งภายหลังสอบผ่านภาค ข.**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.ค. 2556

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวมทุกอย่างที่สอบ
- เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit