Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลด แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2557 ความรู้รอบตัว

2 คำตอบ [โพสล่าสุด]
caithai1
User offline. Last seen 9 weeks 5 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

************************************************************
เอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย กทม., แนวข้อสอบครูกรุงเทพฯ 2558
www.kroobannok.com/blog/75732
_____________________________________________
llll****พิเศษ ก่อนสอบจาก 399.- ลดเหลือ 300 บาท ถ้วน****llll
****ด่วนเฉพาะถึงวันสอบ 5 ก.ค. 58 เท่านั้น****

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานครใหม่ล่าสุด

***ภาค ก. ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร 2558 ชุดละ 399.-***

llll****พิเศษ ก่อนสอบจาก 399.- ลดเหลือ 300 บาท ถ้วน****llll
****ด่วนเฉพาะถึงวันสอบ 5 ก.ค. 58 เท่านั้น****

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรอบรู้
- นโยบายการศึกษาของรัฐบาล และ กทม.
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

- ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
- ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวคณิตศาสตร์ราคา 999 บาท

***ภาค ข. ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร 2558 ชุดละ 399***
________________________________________
llll****พิเศษ ก่อนสอบจาก 399.- ลดเหลือ 300 บาท ถ้วน****llll
****ด่วนเฉพาะถึงวันสอบ 5 ก.ค. 58 เท่านั้น****

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

- ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
- ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวคณิตศาสตร์ราคา 999 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
www.testgood.myreadyweb.com
www.facebook.com/terbtopanit

************************************************************

แนวข้อสอบ สพฐ.(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีทุกตำแหน่ง
http://law.longdo.com/node/1075
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

โหลดแนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ขอแนวข้อสอบ อัพเดทข่าวรับสมัครสอบ จำหน่ายแนวข้อสอบ
https://www.facebook.com/terbtopanit
--------------------------------------------------------------------------------
========================================
--------------------------------------------------------------------------------
โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
http://www.testgood.myreadyweb.com/article/topic-34735.html
http://examhot.blogspot.com/2013/04/2556-1.html
--------------------------------------------------------------------------------
========================================
--------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2557
เอกสารประกอบด้วย
##ความรอบรู้##
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- นโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
##ความรู้ความสามารถทั่วไป##
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อวิชาภาษาไทย
##ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู##
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
##ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา##
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- การสอบสัมภาษณ์

1. สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่งทางอีเมล์
2. ส่งเป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย และ VCD ติวคณิตศาสตร์ ราคา 999 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
www.testgood.myreadyweb.com
www.facebook.com/terbtopanit

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก. ชุดละ 399
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- วัดผล
- คณิตศาสตร์
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู
- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์
ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู
- วิธีการสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit
http://law.longdo.com/node/828

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2. แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก ใหม่ล่าสุด
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- โภชนากร
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- นายช่างเชียนแบบ
- นายช่างสํารวจ
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักวิทยาศาสตร์
- นักวิชาการแผนที่
- นักวิเทศสัมพันธ์
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรไฟฟ้า

จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit
--------------------------------------------------------------------------------
========================================
--------------------------------------------------------------------------------

3. โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556 ความรู้รอบตัว
http://www.testgood.myreadyweb.com/article/topic-34735.html
http://examhot.blogspot.com/2013/04/2556-1.html

(สำคัญนะเรื่องความรู้รอบตัว อาจจะชี้ชะตาได้เลยว่าจะติดหรือไม่ติด)

แนวข้อสอบสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบด้วย

ภาค ก.
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้
- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา

ภาค ข.
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก
(เลือกเอกที่จะสอบ)

ภาค ค.
- การสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit
http://law.longdo.com/node/828

caithai1
User offline. Last seen 9 weeks 5 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

(สำคัญนะเรื่องความรู้รอบตัว อาจจะชี้ชะตาได้เลยว่าจะติดหรือไม่ติด)

caithai1
User offline. Last seen 9 weeks 5 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

เรื่องประกาศรับสมัครการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2557
http://law.longdo.com/node/1057