Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 2 days 1 hour ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

- พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

- การวางแผนงานโครงการ การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ

- แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn----7wf0cefbj3c6fpc8a5a.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html