Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.56 มีข้อสอบเก่ากว่า 2,000 ข้อ

ไม่มีคำตอบ
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.56 มีข้อสอบเก่ากว่า 2,000 ข้อ

เป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ที่ใช้ออกทั่วประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จะออกดังนี้
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
 หลักการศึกษา
 หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร
 การจัดกระบวนการเรียนรู้
 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
 การวัดผลประเมินผลการศึกษา
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 เจตคติต่อวิชาชีพ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ
 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
 ความเป็นพลเมืองดี
 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ
 การจัดการความรู้
 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู สพฐใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399

ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สพฐใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- วัดผล
- คณิตศาสตร์
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู
- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์
ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู
- วิธีการสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมลล์ ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://www.testgood.myreadyweb.com