Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

++แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา อปท (ท้องถิ่น) อัพเดทล่าสุด 2562

ไม่มีคำตอบ
anukulbutprom@g...
User offline. Last seen 1 week 7 ชั่วโมง ago. Offline
เข้าร่วม: 06/27/2018

รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา อปท (ท้องถิ่น) อัพเดทล่าสุด เมษายน 2562

รายละเอียดแนวข้อสอบ ภาค ก

– วิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
– แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดแนวข้อสอบ ภาค ข

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พรบ.ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เข่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทางปฐพีกลศาสตร์
– ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
– ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง
– ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
– ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
– จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

# ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
# เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
# มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
# เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
# มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
# ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ : 094-2511063
เว็บไซต์ : https://book395.com
LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ
email : anukulbutprom@gmail.com

รายละเอียดประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น-อปท

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 แล้ว!!! จำนวน 8,579 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com

ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา แบ่งเป็น

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา
2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,213 อัตรา
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 20 ตำแหน่ง 1,784 อัตรา