Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรต้องทราบ

สำหรับคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำอย่างเราๆแล้ว พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญ และควรต้องทราบ ถ้าไม่ทราบอาจจะพลาดพลั้งทำผิดโดยมิตั้งใจ ซึ่งก็มีความผิดอยู่ดีนะคะ

ความผิดตาม พรบ. โดยสังเขป

 • สรุป มาตรา ๕ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกัน โดยมิชอบ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๖ รู้มาตรการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะถ้านำไปเผยแพร่ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๗ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๘ การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๙ การทำให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์จนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๑๑ การรบกวนการใช้งาน โดยส่งข้อมูล หรือ Email ที่ปกปิด บิดเบือนที่มา ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๑๒ การกระทำความผิดต่อความมั่นคง (1) จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท (2) จำคุกไม่เกิน 3-15 ปี ปรับ 60,000-300,000 บาท หรือหากการกระทำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมีโทษจำคุก 10-20 ปี
 • สรุป มาตรา ๑๓จำหน่ายหรือเผยแพร่ Program ทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๑๔ การนำเข้าข้อมูลปลอม เทจ หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหา จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สรุป มาตรา ๑๖ การเผยแพร่ภาพจากการตัดต่อ/ดัดแปลง ทำให้เสื่อมเสีย จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สามารถอ่าน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ฉบับเต็ม ได้ ที่นี่ ค่ะ