Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 23 ชั่วโมง 17 นาที ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๕๖

- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12

- ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์

- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn--12cgia8cxbcb7b8a8fh8fedfef51c.blogspot.com/2017/11/blog-post...