Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินที่กฎหมายกำหนดย่อมตกเป็นโมฆะ

การกู้เงินจากที่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือที่เรียกกันว่า การกู้นอกระบบ มักเกิดจากที่ผู้กู้ไม่มีหลักค้ำประกันที่ทางสถาบันการเงินยอมรับ จึงต้องอาศัยการกู้นอกระบบซึ่งบางแห่งกำหนดดอกเบี้ยสูงมากกฎหมายจึงต้องควบคุมมิให้มีการเอาเปรียบกันเกินไปโดยการ ควบคุมอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น โดยหลักแล้ว มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี" ดังนั้นการกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ 15 ต่อปี (เว้นแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่กฎหมายยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้ตามกฎหมายเฉพาะ)ดอกเบี้ยเกินกฎหมายย่อมตกเป็นโมฆะ ผู้ให้กู้จะฟ้องเรียกร้องบังคับมิได้

ข้อสงสัย...
1. เมื่อมีการกู้เงินที่ดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปี ข้อตกลงในเรื่องดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ แ้ล้วผู้ให้กู้จะเปลี่ยนกลับมาเรียกดอกเบี้ยวไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือ...
คำตอบ ไม่ได้ค่ะ เมื่อข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะแล้ว ถือว่าไม่มีดอกเบี้ยต่อกัน เท่ากับว่าไม่มีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยอยู่เลย แม้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราที่ 654 จะมีบัญญัติว่าถ้ากำหนดดอกเบี้ยเกินให้ลดลงมาเป็นร้อยละ15ต่อปี ก็ตาม ผู้ให้กู้ไม่สามารถจะลดดอกเบี้ยจนเหลือร้อยละ15ต่อปี ก็ตาม เพราะข้อตกลงตกเป็นโมฆะเนื่องจากขัดต่อ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มาตรา 3

2. ดังนั้นแล้ว ผู้ให้กู้ก็ต้องให้กู้แบบไม่คิดดอกเบี้ยหรือ...
คำตอบ ด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 บัญญัติว่า " ถ้ามิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี" และมาตรา 224 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "หนี้เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี" จึงสามารถใช้อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ7.5ต่อปี และสามารถคิดดอกเบี้ยจากส่วนที่ผิดนัดได้อีกด้วย

3. ดังนั้นแล้ว จะทำอย่างไรกับดอกเบี้ยเกินร้อยละ15 ที่ผู้กู้ได้เสียให้ไปก่อนหน้านี้ สามารถเอาคืน หรือหักกับดอกเบี้ย หรือเงินต้น ได้หรือไม่
คำตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 บัญยัติว่า บุคคลใดได้กระทำการอันใดตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่ จึง.. ไม่มีสิทธิ์ได้คืนไม่ว่าจะวิธีไหนค่ะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475

อ้างอิง:
- บทความ โดยคุณพิทยา
- PAT&T Pattanakit

Comments

ดอกเบี้ยนั้น

ดอกเบี้ยนั้น เท่าที่ทราบถ้าไม่ผิดนัดจะมาใช้มาตรา 224 ไม่ได้ ส่วนมาตรา 7 นั้นใช้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ยแก่กัน คนละกรณีกับการที่ระบุว่ามีดอกเบี้ยเกินอัตราีที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นถ้าเิกิดกู้เงินเขามาแล้วร้อยละ 15 ต่อปี ก็ต้องใช้เขาไปตามนั้นนะครับ

สอบเข้า scb

สอบเข้า scb แนวข้อสอบธ.ไทยพาณิชย์ ครบชุด

- แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบคณิตศาสตร์
- แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com

https://www.facebook.com/terbtopanit