Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 1 day 16 ชั่วโมง ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประกอบการบันทึกบัญชีของส่วนราชการ

- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ความรู้หลักการบัญชีของส่วนราชการ

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn----7wf1bqf2d3ba3a7c8a4a.blogspot.com/2016/06/blog-post_30.html