Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 21 ชั่วโมง 7 นาที ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

- การเรียนรู้คณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบเซต

- แนวข้อสอบตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ

- แนวข้อสอบความยาว พื้นที่ พื้นผิวและปริมาตร

- แนวข้อสอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

- แนวข้อสอบการแก้สมการ

- แนวข้อสอบความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

- แนวข้อสอบเลขยกกำลัง

- แนวข้อสอบตรรกศาสตร์

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://xn----cxfb5dvbk0avgxb8dd4b.blogspot.com/2018/10/blog-post.html