Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 21 ชั่วโมง 48 วินาที ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป

- แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป

- การบริหารจัดการองค์กร

- ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน

- ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

- ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://xn----cxfb5dvbk0avgxb8dd4b.blogspot.com/2018/10/blog-post_35.html