Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

""ใครอยากรู้ว่า แนวข้อสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค เขาสอบเนื้อหาอะไรบ้าง"

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User is online Online
เข้าร่วม: 10/19/2017

​โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

www.ข้อสอบเข้างานราชการ.com

สั่งซื้อเลยตอนนี้ที่ Line.ID:@i8888

- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)

- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป

- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์