Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.230/2527 เรื่อง ระเบียบการงดหรือลดเบี้ยปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นเรียกเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อกรมสรรพากร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
ประกาศอธิบดีกรมสรรพกรว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานได้รับยกเว้นภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภทของภาพยนตร์ และคำบอกแจ้งว่าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตแล้ว พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การมอบอำนาจในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง กำหนดเวลาฉายภาพยนตร์ตามมาตรา 26 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแยกพื้นที่การให้บริการร้านวีดิทัศน์และกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาวีดิทัศน์และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ พ.ศ. 2552
ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
กฎกระทรวงกำหนดท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2545
ข้อบังคับสุขาภิบาลนางรอง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2524
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2525
ข้อบัญญัติตำบลป่าคลอก เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ลดหย่อนเนื้อที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้ว พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง เรื่อง ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินเพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2548
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดขวาง เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย เรื่อง ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2548
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2529
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ เรื่อง การลดหย่อนที่ดินในเขตเทศบาลที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยไคร้ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การลดหย่อนภาษีและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2548
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีป้าย
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการปฏิบัติงานการอุทธรณ์ภาษีป้าย พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
*ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำเรือออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
*ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ ( 1 ) ( 2 ) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่ง
*ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 102(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 47)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยวิธีการในการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยลักษณะของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อเลือกเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนตร์นั่งหรือรถยนตร์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยอัตราค่าทำการที่จะต้องเสียให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี เนื่องจากการบริจาคและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนภาษีเนื่องจากสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยวิธีการในการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2547 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยวิธีการในการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยชนิดและลักษณะแสตมป์สรรพสามิต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติยานัตถุ์ พุทธศักราช 2486
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2547
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 134/2537 เรื่อง คำวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่และปริมาตรรวมภายในตัวรถสำหรับรถยนต์นั่งตรวจการณ์
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 20/2535 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติการตามประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 293/2533 เรื่อง มอบหมายให้เปรียบเทียบคดีสรรพสามิต
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 294/2533 เรื่อง มอบหมายให้สั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 345/2534 เรื่องคำวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับ ก๊าซโปรปิลีน (Propylene) ก๊าซบิวทีนส์ (Butenes) ก๊าซบิวทาไดอีนส์ (Butadienes) ก๊าซนอมัล-บิวเทน (N-Butane) และก๊าซไอโซบิ
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 437/2537 เรื่อง คำวินิจฉัยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเกี่ยวกับรถยนต์ (ฉบับที่ 2)
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 137/2547 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๑๘/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับแก๊สโซฮอล์
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับ 48/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 46/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๑๙/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับยกเว้น ภาษีสำหรับบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 25/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 47/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 48/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 52/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 53/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 6/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 11/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 13/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 14/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 3/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 31/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 32/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 33/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 38/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 39/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 4/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 43/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 44/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 5/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 51/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๑๒/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๑๖/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๔๐/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๕/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๖/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๘/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี(ฉบับที่ 2/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 35/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโคร์คาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับการชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่น ๆ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่ สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดัดแปลงรถยนต์ ตามมาตรา 144 เบญจ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2548
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2551
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปีเป็นการล่วงหน้า
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2537
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2536
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัล
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดพื้นที่ ประเภทสินค้าและบริการที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดพื้นที่ ประเภทสินค้าและบริการที่ได้รับขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่านำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 16/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่านำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 27/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่านำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 28/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 11/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 12/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 12/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 12/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 12/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 13/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 13/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 13/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 14/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 14/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 14/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 14/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 15/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 15/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 15/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 15/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 15/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 16/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 16/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 18/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 18/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 19/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 19/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 19/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 2/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 2/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 2/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 20/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 20/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 20/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 20/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 20/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 21/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 21/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 21/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 22/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 22/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 22/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 23/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 23/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 23/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 23/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 23/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 24/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 24/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 24/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 25/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 25/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 26/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 26/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 27/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 27/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 27/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 28/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 28/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 28/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 29/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 29/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 29/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 3/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 3/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 31/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 31/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 32/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 33/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 33/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 33/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 34/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 35/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 36/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 36/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 36/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 37/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 38/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 38/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 4/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 40/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 40/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 40/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 41/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 41/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 41/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 42/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 42/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 42/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 43/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 44/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 44/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 44/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 45/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 45/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 45/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 46/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 46/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 47/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 48/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 48/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 49/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 49/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 49/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 49/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 49/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 5/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 5/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 50/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 50/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 50/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 51/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 51/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 51/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 52/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 52/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 6/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 6/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 8/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 8/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 8/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 8/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 9/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 9/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 9/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนาณภาษี (ฉบับที่ 50/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 11/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 11/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 11/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 11/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 12/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 13/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 14/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 15/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 16/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 16/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 16/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 18/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 18/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 18/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 18/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 19/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 19/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 19/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 2/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 20/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 21/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 21/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 21/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 22/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 22/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 22/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 23/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 24/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 24/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 24/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 25/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 25/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 25/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 26/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 26/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 26/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 26/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 27/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 27/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 28/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 28/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 29/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 29/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 29/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 3/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 3/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 3/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 30/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 31/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 31/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 31/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 32/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 32/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 32/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 32/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 32/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 33/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 33/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 33/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 34/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 34/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 34/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 34/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 34/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 34/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 35/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 35/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 35/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 35/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 35/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 35/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 36/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 36/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 36/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 37/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 37/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 37/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 37/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 37/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 38/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 38/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 38/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 39/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 39/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 39/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 39/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 39/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 4/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 4/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 4/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 40/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 40/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 41/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 41/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 42/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 42/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 42/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 43/2540)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 43/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 43/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 43/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 44/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 45/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 45/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 46/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 46/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 47/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 47/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 5/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 5/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 50/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 51/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 52/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 52/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 53/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 6/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 6/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 7/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 8/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 9/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 9/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 9/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๑๗/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๒๑/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๓๙/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๔/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๔๑/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๔๒/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ ๗/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี( ฉบับที่ 13/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี(ฉบับที่ 48/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 1/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 16)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 18)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 19)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 20)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 21)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 22)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 24)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 25)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 26)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 27)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 28)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA NTERCHANGE) (ฉบับที่ 23)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคารถยนต์นั่งที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งกระทำโดยผู้ดัดแปลงที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งกระทำโดยผู้ดัดแปลงที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 144 ตรี แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งกระทำโดยผู้ดัดแปลงที่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10 คน ที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 144 ตรี แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งกระทำโดยผู้ดัดแปลงที่ประกอบ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรายละเอียดสิ่งที่นำมาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรายละเอียดสิ่งที่นำมาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (ฉบับที่ 4)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาการรับซื้อใบยาแห้งพันธุ์เตอร์กิช ประจำฤดูการผลิต ปี 2547/2548
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาการรับซื้อใบยาแห้งพันธุ์เตอร์กิช ประจำฤดูการผลิต ปี 2549/2550
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาการรับซื้อใบยาแห้งพันธุ์เตอร์กิช ประจำฤดูการผลิต ปี 2551/2552
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาการรับซื้อใบยาแห้งพันธุ์เตอร์กิชประจำฤดูการผลิต ปี 2548/2549
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาการรับซื้อใมบยาแห้งพันธุ์เตอร์กิช ประจำฤดูการผลิตปี 2546/2547
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับการลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับการลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ผู้ประกอบ อุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดส่วนผสมและหลักเกณฑ์การหาปริมาณอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำมันพืชผักที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดัดแปลงรถยนต์ตามมาตรา 144 เบญจ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถยนต์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรา 144 เบญจ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานสุรา
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการกำหนดราคารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 144 ตรี แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งกระทำโดยผู้ดัดแปลงที่ประกอบกิจการเป็นธุรกิจ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการกำหนดโรงงานหลอมตะกั่ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สินค้าตัวสารละลาย (SOLVENT) ที่ต้องเสียภาษีสรรพามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 1/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 1/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 1/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 54/2536)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๑/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (แบับที่ 1/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 1/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 1/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 1/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 1/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 10/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 10/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 10/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 10/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 11/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 11/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 11/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 11/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 12/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 12/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 12/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 12/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 13/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 13/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 13/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 13/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 14/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 14/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 14/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 14/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 15/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 15/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 15/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 16/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 16/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 17/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 17/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 18/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 18/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 18/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 19/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 19/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 19/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 20/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 20/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 20/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 21/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 21/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 21/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 22/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 22/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 22/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 23/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 23/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 23/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 24/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 24/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 24/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 25/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 25/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 25/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 26/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 26/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 26/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 27/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 27/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 28/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 28/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 29/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 29/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 30/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 31/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 32/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 32/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 33/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 33/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 34/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 34/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 34/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 35/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 35/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 36/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 36/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 37/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 37/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 38/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 38/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 39/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 39/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 39/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 4/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 4/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 4/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 4/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 4/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 40/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 40/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 41/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 41/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 42/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 42/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 43/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 44/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 45/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 46/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 47/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 48/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 49/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 5/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 5/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 5/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 5/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 5/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 50/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 51/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 51/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 52/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 52/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 53/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 53/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 54/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 54/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 55/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 55/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 56/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 56/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 57/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 57/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 58/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 58/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 59/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 59/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 6/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 6/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 6/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 6/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 6/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 60/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 60/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 60/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 61/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 61/2548)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 61/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 62/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 62/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 63/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 63/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 64/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 64/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 65/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 65/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 66/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 66/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 67/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 67/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 68/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 68/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 69/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 69/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 7/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 7/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 7/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 7/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 7/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 70/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 70/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 71/2546)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 71/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 72/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 73/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 74/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 75/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 76/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 77/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 78/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 79/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 8/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 8/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 8/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 8/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 80/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 81/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 82/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 83/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 84/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 85/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 85/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 86/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 86/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 87/2547)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 87/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 88/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 89/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 9/2549)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 9/2550)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 9/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 9/2552)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 90/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 91/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 92/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 93/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 94/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 95/2551)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๑๓/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๑๔/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓๑/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓๒/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓๓/๒๕๔๖)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไข ว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาต ให้นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าของรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก่อนดัดแปลง (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าของรถยนต์กระบะหรือสิ่งใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก่อนดัดแปลง (ฉบับที่ 4)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกัน ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมตัวสารละลาย (โซลเว้นท์)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นภาษีสำหรับเรือที่ใช้เพื่อเกมกีฬา
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนกลับคืนไปเก็บในโรงอุตสาหกรรมหรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนอีกแห่งหนึ่ง
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีการค้าหรือภาษีสรรพสามิตแล้ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับการชำระภาษีภายในวันที่สิบห้า ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบบัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย การใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับแก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า หรือสิ่งของอื่น (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์การหาปริมาณอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก สำหรับการพิจารณาลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์การหาปริมาณอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก สำหรับการพิจารณาลดอัตราหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์การหาปริมาณอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำพืชผัก สำหรับการพิจารณายกเว้นภาษีสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีกรณีดัดแปลงรถยนต์
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์ที่นำไปแสดงหรือเก็บไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน(ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายกลับคืนโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายแห่งหนึ่งไปยังสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายอีกแห่งหนึ่ง
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย เพื่อประโยชน์ในการทดลองเป็นการชั่วคราวสำหรับการจำหน่าย
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่อยู่ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายออกไปจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายเพื่อประโยชน์ในการทดลองเป็นการชั่วคราว สำหรับการจำหน่าย
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับแก๊สโซฮอล์
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เงื่อนไขว่าด้วยการวางประกันค่าภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะนำออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนก่อนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แบบหนังสือรับรองและแบบแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ ที่มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV-Retrofit) (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แบบหนังสือรับรองและแบบแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV-Retrofit)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์คำนวณเพื่อกำหนดมูลค่าของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำเข้า (ฉบับที่ 1 / 2528)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์คำนวณเพื่อกำหนดมูลค่าของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำเข้า (ฉบับที่ 1/2534)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ให้ใช้เกณฑ์คำนวณเพื่อกำหนดมูลค่าสินค้าที่นำเข้า (ฉบับที่ 1 / 2528)
ประกาศกรมสรรพาสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่4/2542)
ประกาศกระทรวงกาคลัง เรื่อง ยกเลิกการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้สำหรับรถยนต์นั่งตรวจการณ์ (Off-road Passenger Vehicle : OPV)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรและพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิต หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2547และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 60)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 57)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 59)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 61)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 62)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 63)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 64)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 65)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๑๐๒ ทวิ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๑๐๒ ทวิ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 70)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 13)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 29)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 74)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลักษณะสิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียน (ฉบับที่ 19/2525)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 26)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการลดอัตราภาษีให้สำหรับรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ( OFF-ROAD PASSENGER VEHICLE : OPV)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการลดอัตราภาษีให้สำหรับรถยนต์นั่งตรวจการณ์ (OFF-ROAD PASSENGER VEHICLE : OPV)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์กรสาธารณกุศล ตามมาตรา 102(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราขบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 ( 1 ) ( 2 ) และมาตรา 102 ทวิ ( 1 ) ( 2 ) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2534
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับที่ 34 ) " มูลนิธิกฤตานุสรณ์ "
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับ 31 ) " มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ "
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับที่ 32 ) " มูลนิธิช่วยเหลือ เยาวชนสยาม ( ธนบุรี ) "
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับที่ 33 ) " สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชู
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับที่ 35 ) " มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับที่ 36 ) " มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน "
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 6)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 72)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 8)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2524 (ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ( ฉบับ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 11)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 13)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 14)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 15)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 16)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 17)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 18)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 19)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 68)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 69)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 70)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 74)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 71)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 66)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 67)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ ( 1 ) ( 2 ) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ ( 1 ) ( 2 ) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 73)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 12)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1)(2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1)(2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 58)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๑๐๒ ทวิ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕๗)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗และมาตรา ๑๐๒ ทวิ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพาสามิต(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕๓)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗และมาตรา ๑๐๒ ทวิ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพาสามิต(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕๔)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ์ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 12
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตราพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 สำหรับเครื่องดื่มที่ได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 10)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 11)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 9)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 28)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 25)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 30)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 43)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 52)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 78)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 83)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่จำหน่าย ในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิตในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 20)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 24)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 44)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 46)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 48)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 49)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 54)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 56)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 57)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 61)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 64)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 76)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 77)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 79)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 81)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 84)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 9)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 3
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 4
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 5
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 6
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 16)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 14
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 33)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 42)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 45)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 47)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 50)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 66)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 72)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดลักษณะและชนิดของเครื่องหมายอย่างอื่นที่ใช้แทนแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๓๖)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา 102 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และมาตรา 102 ทวิ (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าชดเชยที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์อาจเรียกได้
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดเอกสารหลักฐานการขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
รวมประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
รวมประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (2 ฉบับ)
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่นน้ำมัน พ.ศ. 2535
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันด้วยระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการสำหรับโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2533
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมพ.ศ. 2540
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตัดบัญชีและการจ่ายชดเชยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการบรรจุ ชนิดภาชนะบรรจุ การระบุข้อความ หรือเครื่องหมายบนภาชนะและการแสดงปริมาณที่บรรจุในภาชนะยานัตถุ์ พ.ศ. 2528
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการรับชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ สำหรับการนำเข้าสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ พ.ศ. 2535
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการพิจารณาคำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และคำขอทุเลาการชำระภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการพิจารณาคำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และคำขอทุเลาการชำระภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2550 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการพิจารณาคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2542
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไป ในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบ อุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2537
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2540
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการแปลงสภาพแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2540
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานคืนภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าที่จำหน่ายให้ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานคืนภาษีสินค้าเครื่องดื่มที่เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุญาตให้ซื้อหรือขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนโดยใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำลายสินค้าเครื่องดื่มที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุมัติรหัสรุ่นรถยนต์และแบบแชสซีส์ให้เป็นสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุมัติให้ชำระภาษีรวมกันที่กรมสรรพสามิตหรือสถานที่ชำระภาษีแห่งใดแห่งหนึ่ง พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุมัติให้ใช้กรรมวิธีการผลิตหรือขั้นตอนการผลิตเพื่อเป็นข้อมูลในการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร โดยวิธียกเว้นภาษีหรือคืนภาษี พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ ในการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดอัตราภาษีสุรา อัตราค่าแสตมป์ยาสูบและการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่จำหน่าย จากคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อเสียภาษีสำหรับกรณีส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2530
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และะเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเชลหมุนเร็ว พ.ศ. 2543
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งไพ่ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมการใช้ และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการพิจารณาคำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และคำขอทุเลาการชำระภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดอัตราภาษีสุราอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ และการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่จำหน่ายจากคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมสรรพาสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุมัติให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษาเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 28 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 95
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการรับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บังคับ พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายท่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 (ฉบับที่3)
กฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2532 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2534 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกำหนดเขตต์ท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 209
ประกาศสุขาภิบาลบางเสาธง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2529 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศสุขาภิบาลแกลง-กะเฉด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ในเขตสุขาภิบาลแกลง-กะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2529 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลบางเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2552 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2499
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาล พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2489
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการปฏิบัติงานการอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2545
« previous «
» next »