Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน หรือการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการทะเบียนและการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2546
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2550
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้ายของผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ขายปุ๋ย และนำเข้าปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเว้นการขอรับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าตามมาตรา 12 ให้แก่ผู้ทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่เพื่อผลิตแร่ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีในฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีในฉลากตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2528
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ และขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของ ปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณอินทรียวัตถุรับรองเพื่อตรวจวิเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่กำหนดให้มีในฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2534
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องยกเว้นการผลิตแร่ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีฟอสเฟตหรือโปแตชภายในเขตประทานบัตรให้แก่ผู้ทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2526
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
กฎ ฉบับที่ 252 (พ.ศ. 2511) (ป่าหนองเยีย แปลงที่ 2 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์)ในท้องที่เมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กฎ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2508) (กำหนดป่าค่ายไพ ในท้องที่ตำบลชะมวง และตำบลเขาย่า อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 89 (กำหนดให้ป่าภูหยวกในท้องที่ตำบลผักบัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิเป็นป่าสงวน)
กฎ. ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่าเลนคลองท่าเรือ ในท้องที่ ตำบลป่าคลอก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง และตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,021 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าเลนคลองพน และป่ากลาเสน้อย ในท้องที่ตำบลคลองพน และตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,025 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าเขาช่อเสียด ป่าเขากลม และป่าเขาช่องบางเหรียง ในท้องที่ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม ตำบลโคกยาง อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่ง
กฎ. ฉบับที่ 1,026 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าปลายคลองพระยา ในท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา และตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,027 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าคลองพนและป่าบากัน ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว และตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,029 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าเกาะนกคอม ในท้องที่ตำบลเกาะสีบอยา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,031 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (ให้เพิกถอนป่าหนองรี ในท้องที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 848 (พ.ศ. 2522)
กฎ. ฉบับที่ 1,038 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าเขาพนมเบญจา ในท้องที่ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก ตำบลเขาคราม ตำบลทับปริก ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลหน้าเขา ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวน
กฎ. ฉบับที่ 1,061 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าเกาะฮั่ง ในท้องที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,081 (พ.ศ.2527) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 660 (พ.ศ.2517) และกำหนดให้ป่าดงบังอี่ แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,093 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าเขาขวาง ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง ในท้องที่ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม ตำบลโคกยาง ตำบลห้วยยูง อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็น
กฎ. ฉบับที่ 1,097 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าเขาไม้พอกและ ป่าไม้แก้วในท้องที่ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,105 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าเลนคลองร่าปู แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,108 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าเกาะลันตาใหญ่ ในท้องที่ตำบลศาลาด่าน และตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,109 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าไสโป๊ะ แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลทับปริก ตำบลกระบี่ใหญ่ และตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,148 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายห้วยเสน แปลงที่หนึ่งและแปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลทับทัน ตำบลสะกาด ตำบลสังขะ ตำบลบ้านจารย์ ตำบลตาตุม และตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,151 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าปากลาว และป่าคลองบากัน ในท้องที่ตำบลอ่าวลึกใต้ ตำบลอ่าวลึกใต้ ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลแหลมสัก และตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,155 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ในท้องที่ตำบลท่าแดง ตำบลท่าดี ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ ตำบลกันจุ อำเภอ บึงสามพัน ตำบลโป่งปรง ตำบลน้ำร้อน ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี และตำบลนาสนุ่น ตำบลศรีเทพ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรี
กฎ. ฉบับที่ 1,162 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าโคกซำปาง ในท้องที่ตำบล ศิลา และตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,167 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าสินปุน ร. 12 ในท้องที่ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม และตำบลลำทับ กิ่งอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,168 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน ในท้องที่ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก และตำบลเขาคราม ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,178 (พ.ศ.2529) (ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2501) และกำหนดให้ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,184 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู ในท้องที่ตำบลทุ่งสมอ ตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา ตำบลริมสีม่วง กิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก และตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว ตำบลป่าเลว ตำบลบ้านโตก ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
กฎ. ฉบับที่ 1,192 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าดงเค็ง ในท้องที่ตำบลบ้านแพ ตำบลหนองขมาร และตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,197 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าโปลกหล่น ในท้องที่ตำบล แดมป์สน ตำบลทุ่สมอ ตำบลเขาค้อ กิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก และตำบลน้ำซุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,203 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายห้วยสำราญ ในท้องที่ตำบลตาคง อำเภอสังขะ และตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,218 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าห้วยทัง และป่าหนองน้ำแดง (ป่า ร. 10) ในท้องที่ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 1,225 (พ.ศ. 2532) (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำมูล ในท้องที่ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 104 (กำหนดให้ป่าแม่สะเลียง เป็นป่าสงวน) ในท้องที่ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา และตำบลแม่กั๊ว ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
กฎ. ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2509) (ป่าละหานทราย ตำบลละหานทราย ตำบลตาจง และตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎ. ฉบับที่ 117 (พ.ศ. 2509) กำหนดป่านครเดิฐ ในท้องที่ตำบลนครเดิฐ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ. ฉบับที่ 1207 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่ารอบอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ในท้องที่ตำบลบ้านบัวฯ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 127 (กำหนดให้ป่าภูตะเภา ในท้องที่ตำบลกุดยม(โอโล) ตำบลสามสวน ตำบลบ้านเพชร และ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2509) กำหนดป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลแม่สิน ตำบลแม่สำ และตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ. ฉบับที่ 154 (พ.ศ. 2509) กำหนดป่าหนองตูม ในท้องที่ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ และตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
กฎ. ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2509) กำหนดให้ป่าแม่ท่าแพ ในท้องที่ตำบลแม่สำ ตำบลป่างิ้ว ตำบลหาดเสี้ยว ตำบลหนองอ้อ ตำบลบ้านแก่ง ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลกลางดง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ. ฉบับที่ 163 (พ.ศ. 2509) (ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ในท้องที่ตำบลวังมะปราง ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาวิเศษ ตำบลบ่อหิน และตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง)
กฎ. ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2510) (ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี ตำบลชุมแสง ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง และตำบลปะคำ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎ. ฉบับที่ 203 (พ.ศ. 2510) (ป่าหนองเยีย แปลงที่ 1 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์)
กฎ. ฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481
กฎ. ฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2510) (ป่าเขาพนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอนางรอง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย และตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎ. ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2510) (ป่ารูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์)
กฎ. ฉบับที่ 269 (พ.ศ. 2510) (ป่าบอนตะดก ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์)
กฎ. ฉบับที่ 272 (พ.ศ. 2510) (ป่าพนมดิน แปลงที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์)
กฎ. ฉบับที่ 284 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่าดงมูล ในท้องที่ตำบลห้วยยาง ตำบลหนองโก และตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 291 (พ.ศ. 2511) (ป่าคงสายทอ ตำบลกระโพ และตำบลยะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์)ในท้องที่ตำบลกระโพ และตำบลยะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 292 (พ.ศ. 2511) (ป่าเทนมีย์ ตำบลเฉนียงและตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่ตำบลเฉนียง และตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2511) (ป่าหนองเยีย แปลงที่ 4 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์)ในท้องที่ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่าเขารวก และ ป่าเขาเมือง ฯ ในท้องที่ ตำบลเทพกษัตรี ตำบลสาคู และตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 328 (พ.ศ. 2511) (ป่าเลนคลองบางโรง ) ในท้องที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กฎ. ฉบับที่ 333 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่าหนองอ่าง ในท้องที่ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 334 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่ากุดน้ำใส ในท้องที่ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2511) (ป่าเกาะโหลน) ในท้องที่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กฎ. ฉบับที่ 369 (พ.ศ. 2511) (ป่าเมืองไผ่ ตำบลเย้ยปราสาท ตำบลชิน ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง และตำบลปะคำ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎ. ฉบับที่ 370 (พ.ศ. 2511) (ป่าโคกซาด และป่าหนองแสง ในท้องที่ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎ. ฉบับที่ 371 (พ.ศ. 2511) (ป่าท่าสว่าง และป่าเบี้ยราม ตำบลเพี้ยราม ตำบลนาดี และตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่เพี้ยราม ตำบลนาดี และตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 372 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่าห้วยเสียว ในท้องที่ตำบลวังชัย และตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 381 (พ.ศ. 2511) (ป่าหินล้ม ตำบลโพนโก ตำบลน้ำเขียว ตำบลรัตนบุรี ตำบลหนองบัวบาน ตำบลไผ่ ตำบลธาตุ ตำบลเชิด และตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่โพนโกตำบลน้ำเขียว ตำบลรัตนบุรี ตำบลหนองบัวบาน ตำบลไผ่ ตำบลธาตุ ตำบลเชิด และตำบล
กฎ. ฉบับที่ 383 (พ.ศ. 2511) (ป่าเขาอังคาร ตำบลตาเป๊ก ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง และตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎ. ฉบับที่ 391 (พ.ศ. 2512) (ป่าพนมดิน แปลงที่ 1 ตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์)ในท้องที่ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 401 (พ.ศ. 2512) (ป่าเทือกเขากมลา) ในท้องที่ ตำบลกมลา ตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ตำบลเชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง และตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กฎ. ฉบับที่ 403 (พ.ศ. 2512) (กำหนดให้ป่าภูระงำ ในท้องที่ตำบลกุดเค้า ตำบลบ้านโคก อำเภอมัญจาคีรี ตำบลกุดเพียขอม ตำบลบ้านแท่น ตำบลวังแสง ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท และตำบลก้านเหลือง ตำบลคอนฉิม ตำบลโนนทอง ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอพล จังหวัด
กฎ. ฉบับที่ 413 (พ.ศ. 2512) (ป่าผักไหม ตำบลหนองหลวง ตำบลโนนและตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่ตำบลหนองหลวง ตำบลโนน และตำบลหนองเทพ อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2512) (ป่าด้านเดียก ตำบลตรวจ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่ตำบลตรวจ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 426 (พ.ศ. 2512) (ป่าเนิกเหียรคัดสันตุด ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่ตำบลหมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 429 (พ.ศ. 2512) (ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง ตำบลชนแดน ตำบลดงขุย ตำบลท่าข้าม และตำบลวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์)
กฎ. ฉบับที่ 430 (พ.ศ. 2512) กำหนดให้ป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ. ฉบับที่ 459 (พ.ศ. 2515) (กำหนดให้ป่าสาวถี ในท้องที่ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านค้อ ตำบลป่าหวายนั่ง และตำบลสาวถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 461 (พ.ศ. 2515) กำหนดให้ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ ในท้องที่ตำบลแม่สิน ตำบลแม่สำ ตำบลบ้านตึก และตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ. ฉบับที่ 462 (พ.ศ. 2515) (ป่าว่าท่าละเมาะ ในท้องที่ตำบลหนองเป็ด และตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าดงลาน ในท้องที่ตำบลสีชมพู ตำบลศรีสุข ตำบลนาจาน ตำบลโนนหัส และตำบลโนนคอม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2499) กำหนดให้ป่าแค่งสัก ในท้องที่ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ. ฉบับที่ 510 (พ.ศ. 2515) (กำหนดให้ป่าหนองนกเรียน ในท้องที่ตำบลกุดขอนแก่นและตำบลนาชุมแสง อำเภอเวียง และตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 513 (พ.ศ. 2515) (เขาปรีชม ในท้องที่ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎ. ฉบับที่ 514 (พ.ศ. 2515) (กำหนดให้ป่าหนองเม็กและป่าลุมพุก ในท้องที่ตำบลบ้านเป้า ตำบลโคกสำราญ ตำบลบ้านไผ่ และตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 515 (พ.ศ. 2515) กำหนดให้ป่าสูงเม่น ในท้องที่ตำบลแม่สิบ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กฎ. ฉบับที่ 526 (พ.ศ. 2516) (ป่าทุ่งมน ป่าปักไต และป่าตาเบา แปลงที่สอง ตำบลปรือ ตำบลวังแอน และตำบลบักไต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่ตำบลปรือ ตำบลวังแอน และตำบลบักไตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์)
กฎ. ฉบับที่ 530 (พ.ศ. 2516) (ป่าทุ่งมน ป่าบักไต และป่าตาเบา แปลงที่หนึ่ง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 544 (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าขุนไกร ในท้องที่อำเภอขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ. ฉบับที่ 545 (พ.ศ. 2516) (ให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพนมเดิมแปลงที่ 2 ในท้องที่ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ บางส่วน ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 550 (พ.ศ. 2516) (ให้เพิกถอนป่าฝั่งซ้ายห้วยกำโพด ในท้องที่ ตำบลโชคเหนือ ตำบลตรวจ และตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ. ฉบับที่ 555 (พ.ศ. 2516) (ป่าเขาสวาย ตำบลสวาย และตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์) ในท้องที่ตำบลสวาย และตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าเขาสวนกวาง ในท้องที่ตำบลเขาสวนกวาง และตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 602 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าโสกแต้ ในท้องที่ตำบลโคกสูง อำเภอน้ำพอง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ และตำบลป่าหวายนั่ง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 608 (พ.ศ. 2516) (ป่าเขาโต๊ะแซะ) ในท้องที่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กฎ. ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2503)ฯ กำหนดให้ป่าสวนสักท่าไชย ในท้องที่ตำบลท่าไชย อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลนครเดิฐ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
กฎ. ฉบับที่ 612 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าโคกหลวง แปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลนางาม ตำบลบ้านโคก ตำบลนาข่า และตำบลโพธิ์ชัย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 614 (พ.ศ. 2516) (ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลหนองใหญ่ ตำบลตาเบา ตำบลกาบเชิงและตำบลบักได อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์)
กฎ. ฉบับที่ 618 (พ.ศ. 2516) ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน และตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ และตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (เพิกถอนป่าเขาหลวง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 619 (พ.ศ. 2516) (ป่าตาเบาะ และป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ตำบล บ้านโคก ตำบลนาป่า และตำบลตาเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
กฎ. ฉบับที่ 621 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าเทือกเขานาคเกิด ในท้องที่ ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และตำบลวิชิต ตำบลฉลอง ตำบลกะรน และตำบลราไวย์
กฎ. ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าภูเวียง ในท้องที่ตำบลนาชุมแสง ตำบลบ้านเรือ ตำบลบ้านโคก ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง และตำบลหนองไผ่ ตำบลนาจาน ตำบลสีชมพู ตำบลศรีสุข ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 641 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าพนมสวาย ในท้องที่ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 642 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าริมฝั่งชี ในท้องที่ตำบลลำดวน ตำบลชุมแสง และตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 651 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าบ้านบัวถนน ในท้องที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 660 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าดงบังอี่แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 661 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า ในท้องที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 663 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าสำราญ ในท้องที่ตำบลบ้านค้อ และตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 684 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าหัวฝาย ในท้องที่ตำบลหว้าทอง และตำบลหว้าทอง และตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 695 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าหนองเหล็ก ในท้องที่ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศรีขจรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 698 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่ากำใสจาน ในท้องที่ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 708 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าบ้านกระอัน ในท้องที่ตำบลทมอ และตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 709 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าโนนน้ำแบ่ง ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ตำบลโนนศิลา ตำบลบ้านไผ่ ตำบลเปลือยน้อย และตำบลวังม่วง อำเภอบ้านไผ่ ตำบลเก่างิ้ว ตำบลโจคหนองแก และตำบลเมืองพล อำเภอพล และตำบลหนองสองห้อง และตำยลคึมชาด อำเภอหนองสอง
กฎ. ฉบับที่ 741 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าดงมูล ในท้องที่ตำบลกุงเก่า และตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท ตำบลสหัสขันธ์ และตำบลโคกเครือ กิ่งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท ตำบลห้วยเม็ก กิ่งอำเภอห้วยเม็ก อำเภอยางตลาด และตำบลหนองบัว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
กฎ. ฉบับที่ 743 (พ.ศ. 2518) (ให้เพิกถอนป่าหินล้ม ในท้องที่ตำบลโพนโก กิ่งอำเภอสนม อำเภอรัตนบุรี และตำบลน้ำเขียว ตำบลรัตนบุรี ตำบลไผ่ ตำบลธาตุ ตำบลเบิก ตำบลหนองบัวบาน และตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ. ฉบับที่ 762 (พ.ศ.2518) (ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2509) และกำหนดให้ป่าดงนามน ในท้องที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2507)(กำหนดให้ป่าโคกหลวง ในท้องที่ตำบลมลตุ่น ตำบลสวนหม่อน ตำบลโนนเพ็ก ตำบลนาข่า ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี และตำบลพระบุ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 804 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าละเวี้ยและป่าหนองน้ำขุ้น ในท้องที่ตำบลประโคนชัย ตำบลปังกู และตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 805 (พ.ศ. 2521) (ให้เพิกถอนป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลหนองใหญ่ ตำบลตาเบา ตำบลกาบเชิง และตำบลบักได อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ. ฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าหนองก้านงา ป่าโคกหนองเต็ง และป่าโคกหิน ตำบลชำนิ และตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 819 (พ.ศ.2521) (ให้เพิกถอนป่าดงห้วยฝา ในท้องที่ตำบลคำบง อำเภอกุฉินารายณ์ และตำบลนาคู ตำบลภูแล่นข้าง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ. ฉบับที่ 827 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าห้วยทิน และป่าคลองหีบ ในท้องที่ตำบลตาเบาะ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 834 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าด่านยางคู่ ป่าบวงเหรียง และป่าเขาขวาง ในท้องที่ตำบลเขาดิน และตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ. ฉบับที่ 835 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าเกาะรอกใน และป่าเกาะรอกนอก ในท้องที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ. ฉบับที่ 837 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าฝั่งขวาห้วยเสน ในท้องที่ ตำบลตรวจ ตำบลณรงค์ ตำบลแจนแวน ตำบลขอนแตก ตำบลพระแก้ว ตำบลสังขะ และตำบลสะเดา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
กฎ. ฉบับที่ 848 (พ.ศ. 2522) ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 238 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
กฎ. ฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) (ให้ป่าเขาสามเหลี่ยม ในท้องที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 850 (พ.ศ. 2522) (ให้ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู ในท้องที่ตำบลโคกกลาง ตำบลบ้านยาง และตำบลไทยสามัคคี อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 868 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าเขาหน้าวัว ป่าเขาหน้าแดง ป่าเขาอ่างป่อง และป่าเขาไม้แก้ว ในท้องที่ตำบลเขาคราม และตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 872 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าเขาอ่าวน้ำเมา และป่าเขาอ่าวนาง ในท้องที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 88 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าแสลงพัน ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 882 (พ.ศ. 2523) (กำหนดให้ป่าช่องศิลา และป่าช่องขี้แรต ในท้องที่ตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลคลองพน และตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 892 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าเกาะตะละเบ็ง ในท้องที่ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 894 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าสองข้างทางสายชับพิบูลย์ ในท้องที่ ตำบลห้วยโป่ง ตำบลนาเฉวียง ตำบลกองทูล ตำบลบ้านโพชย์ อำเภอหนองไผ่ ตำบลหนองแจง ตำบลซับไม้แดง ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน ตำบลสามแยก ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลพุเตย ตำบลภูน้ำหยด ตำบลพุขาม อำเภอ
กฎ. ฉบับที่ 91 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 925 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าลุ่มน้ำป่าสัก ในท้องที่ตำบลศิลา และ ตำบลตลาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 929 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าหลังสอด และป่าควนบากันเกาะ ในท้องที่ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2508) (ป่าจารพัด ตำบลยาง ตำบลระแงง ตำบลจารพัด และตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์)
กฎ. ฉบับที่ 941 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าโนนแดงและป่าโคกกระเดี่อง ในท้องที่ตำบลลุมปุ๊ก ตำบลสะแกโพรง และตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 949 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าห้วยน้ำโจร และป่าวังสาร ในท้องที่ ตำบลวังชมพู ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 953 (พ.ศ. 2524) ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง และตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ป่าดงข่า เป็นป่าสงวนฯ
กฎ. ฉบับที่ 955 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าที่ดินของรัฐ (แปลงที่ ร.9) ในท้องที่ตำบลเขาดิน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม และตำบลกระบี่น้อย ตำบลห้วยยง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 957 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบล ท่าอิบุญ ตำบลห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลหากช่อง และตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ. ฉบับที่ 958 (พ.ศ. 2524) (ให้เพิกถอนป่าจารพัด ในท้องที่ตำบลกุดหวาย ตำบลระแงง ตำบลจารพัด และตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นป่าสงวนฯ ตามกฎกระทรวง แบับที่ 93 (พ.ศ. 2508) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนฯพ.ศ. 2507 ออกจากการเป็นป่าสงวนฯ
กฎ. ฉบับที่ 960 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าโคกโจด แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลนิคม ตำบลสตึก และตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 979 ในท้องที่ตำบลกุดชุม และตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2525) กกำหนดให้ป่ากุดชุมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ. ฉบับที่ 980 (พ.ศ.2525) ให้เพิกถอนป่าก้นปึก จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎ.ฉบับที่ 110 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พุทธ. 2481 ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด ในท้องที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ. ฉบับที่ 987 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าลำกง และป่าคลองตะโก ในท้องที่ตำบลบ่อไทย และตำบล ท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 989 (พ.ศ. 2525)ให้เพิกถอนป่าเขาท่าละเมาะ ในท้องที่ ต.หนองเป็ดและต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 462 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวน
กฎ. ฉบับที่ 996 (พ.ศ. 2525) (ให้ป่าเขาทอง ป่าไสไทย และป่าอ่าวนาง ในท้องที่ตำบลเขาทอง ตำบลไสไทย ตำบลหนองทะเล และตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ. ฉบับที่ 997 (พ.ศ. 2525) ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 429 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง ในท้องที่ตำบลท้ายดง ตำบลวังโป่ง ตำบล พุทธบาท ตำบลชนแดน ตำบลท่าข้าม ตำบลดงขุย ตำบลลาดแค
กฎ. ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ฉบับที่ 1,223 (พ.ศ. 2532) (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สองและแปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลโชคเหนือ ตำบลอู่โลก กิ่งอำเภอลำดวน อำเภอสังขะ
กฎ.126 (พ.ศ.2505)ฯ กำหนดให้ป่าพระฉายในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล ในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,189 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว๋าว กิ่งอำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม และตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,210 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าสามหมื่น)ในท้องที่ตำบลแม่ตื่น และตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 720 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก ในท้องที่ตำบลทุ่งคาโงก ตำบลนบปริง ตำบลป่ากอ และตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 752 (พ.ศ. 2518) (กำหนดให้ป่าคลองสามช่อง และป่าคลองกระโสม ตำบลกะไหล และตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ .. (กำหนดให้ป่าชัยบาดาล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ประกาศฯ ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
กฎ.ฉบับที่ 1,000 (พ.ศ.2526) (กำหนดให้ป่าท่าโต๊ะแซะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,003 (พ.ศ.2526)ฯ (กำหนดให้ป่าห้วยแม่ขะนิง ในท้องที่ตำบลยามหัวนา ตำบลน้ำปั้ว และตำบลปงสนุก อำเภอสา จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,011 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (ให้ป่าบ้านจัน แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,014 (พ.ศ.2526)ฯ (ให้เพิกถอนป่าดงหินกองออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) (ในท้องที่ตำบลโขงเจียม และตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี)
กฎ.ฉบับที่ 1,015 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าดงบังอี่แปลงที่ห้า ในท้องที่ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 568 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่ง
กฎ.ฉบับที่ 1,016 (พ.ศ.2526 (ให้ป่าดงขุมคำ ในท้องที่ตำบลหนองผือ ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ ตำบลโพธิ์ไทร กิ่งอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ ตำบลโนนสว่าง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น และตำบลคอนสาย ตำบลถ้ำแข้ ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
กฎ.ฉบับที่ 1,018 (พ.ศ.2526)ฯ (กำหนดให้ป่าเขาห้วยระมาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง และตำบลสำนักกระท้อน ตำบลบ้านฉาง ตำบลพลา กิ่งอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 1,019 (พ.ศ.2526) (ให้ป่าท่าสองยาง) ในท้องที่ตำบลสองยาง ตำบลแม่สอง ตำบลแม่ต้าน และตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,020 (พ.ศ.2526) กำหนดให้ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม ในท้องที่ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,023 (พ.ศ. 2526) (ให้ป่าเขาลำภี ในท้องที่ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง ตำบลบางทอง และตำบลนาเตย อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,024 (พ.ศ. 2526) (ให้ป่าเทือกเขาสูง ในท้องที่ตำบลบางเหรียง ตำบลโคกเจริญ และตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,032 (พ.ศ.2526) (ให้เพิกถอนป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) ตามกฎ.ฉบับที่ 647 (พ.ศ. 2517) ในท้องที่ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ และตำบลสะตอ ตำบลประณีต ตำบลวังตะเคียน ตำบลเทพนิมิต
กฎ.ฉบับที่ 1,033 (พ.ศ. 2526) (ให้ป่าเลนคลองสามช่อง แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,034 (พ.ศ.2526) (ให้ยกเลิกกฎ.ฉบับที่ 340 (พ.ศ.2511) และกำหนดให้ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวาในท้องที่ตำบลป่าซาง ตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อ ตำบลเวียงชัย ตำบลดอนศิลา ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย และตำบลห้วยสัก ตำบลดอยลาน
กฎ.ฉบับที่ 1,035 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ป่าดงหมู ในท้องที่ตำบลหว้านใหญ่ กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอ เมืองมุกดาหาร และตำบลคำป่าหลาย ตำบลดงมอน ตำบลบ้านโคก ตำบลกุดแข้ ตำบลโพนทราย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
กฎ.ฉบับที่ 1,036 (พ.ศ.2527) (ให้ป่าแม่น้ำเข็ก ในท้องที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,037 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ และตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,039 (พ.ศ.2527) (ให้ป่าโคกโสกใหญ่ ในท้องที่ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 1,040 (พ.ศ.2527) (ให้ป่าดงนาแก ในท้องที่ตำบลท่าโพธิ์ศรี ตำบลทุ่งเทิง ตำบลหนองอ้ม ตำบลนาเกษม และตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 1,041 (พ.ศ.2527) กำหนดให้ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ในท้องที่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบลนาพึง ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว ตำบลปากหมัน ตำบลนาดี ตำบลโป่ง ตำบลอิปุ่ม ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย และตำบลลาดค่าง ตำบลหนองบัว
กฎ.ฉบับที่ 1,044 (พ.ศ. 2527) (ให้ป่าสนดงติ้ว ในท้องที่ตำบลนาเจริญ และตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 1,046 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,049 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่านานกกก ในท้องที่ตำบลนานกกก และตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,051 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าเลนคลองบางบ่อ ในท้องที่ตำบลบางนายสี และตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,053 (พ.ศ.2527) (ให้ป่าแม่ปราบ ในท้องที่ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ และตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,054 (พ.ศ.2527) (ให้ป่ารังงาม ในท้องที่ตำบลคำโพน อำเภอชานุมาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ ตำบลนาหว้า อำเภอพนา และตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,055 (พ.ศ.2527) (ให้ป่าดงภูเมย ป่าเขาสวนตาล และป่าพลานไหแตก ในท้องที่ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย และตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,056 (พ.ศ.2527) ฯ ในท้องที่ตำบลหงาวและตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ให้ป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงหลาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,059 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าควนโต๊ะหลา และป่าแหลมชำ ในท้องที่ตำบลหล่อยูง และตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,060 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าเทือเขาหวาสูง ในท้องที่ตำบลสองแพรก ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา และตำบลโคกเจริญ ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,062 (พ.ศ.2527) กำหนดให้ป่าดงชำผักคาด ในท้องที่ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,063 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้าย ลำโดมใหญ่ ในท้องที่ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย และตำบลขี้เหล็ก ตำบลยาง ตำบลไพบูลย์ ตำบลบุเปือย ตำบลสีวิเชียร ตำบลตาเกา ตำบลโขง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืม จังหวัดอุบลราชธานี
กฎ.ฉบับที่ 1,064 (พ.ศ.2527) ในท้องที่ตำบลม่วงหลาง ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลนาคา และตำบลกำพวน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ.2502) และกำหนดให้ป่าเลนคลองม่วงหลาง และป่าแหลมหน้าทุ่ง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,065 (พ.ศ.2527) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 786 (พ.ศ. 2520) และกำหนดให้ป่ากูดรัง ในท้องที่ตำบลแก้งแป อำเภอโกสุมพิสัย และตำบลกุดรัง ตำบลบรบือ ตำบลนาโพธิ์ ตำบลเลิงแฝก ตำบลวังไชย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
กฎ.ฉบับที่ 1,066 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าแม่อาบ ในท้องที่ตำบลแม่ถอด ตำบลล้อมแรด ตำบลเถินบุรี และตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,067 (พ.ศ.2527) กำหนดให้ป่าเขาทรายและป่าเขาพระ ในท้องที่ตำบลเขาทราย กิ่งอำเภอทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,068 (พ.ศ.2527) กำหนดให้ปาน้ำม้าและป่าน้ำช้าง ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,069 (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 1,076 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าเขาถ้ำพยอม ในท้องที่ตำบลศิลาลอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,077 (พ.ศ2527) (กำหนดให้ป่าหนองกระทุ่มในท้องที่ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,078 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าขุนวัง แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลวังเหนือ และตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,080 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าแม่ทาน ในท้องที่ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ และตำบลแม่กัวะ ตำบลสมัย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,084 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าเขาเขียว ในท้องที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,085 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าเขาถ้ำเสือ และป่าเขาโป่งแย้ ในท้องที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,086 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าห้วยโป่งงาม ในท้องที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง และตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,087 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าบ้านโข้ง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านโข่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎ.ฉบับที่ 1,088 (พ.ศ.2527) (กำหนดให้ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง ในท้องที่ตำบลท่าเกษม ตำบลสระแก้ว ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว ตำบลท่าเกวียน ตำบลวัฒนานคร ตำบลผักขะ ตำบลไทรเดี่ยว ตำบลซับมะกรูด ตำบลคลองหาด
กฎ.ฉบับที่ 1,092 (พ.ศ.2527) ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,020 (พ.ศ. 2526) และกำหนดให้ป่าเขาเจ็ดลูกป่าเขาตะพานนาคา และป่าเขาชะอม ในท้องที่ตำบลเขาเจ็ดลูก กิ่งอำเภอทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,100 (พ.ศ.2528)ฯ (ให้ยกเลิกกฎ.ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2505) และกำหนดให้ป่าสาลีก ในท้องที่ตำบลส้าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอสา และตำบลน้ำตก ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,101 (พ.ศ.2528) กำหนดให้ป่าภูผาขาว และป่าภูผายา ในท้องที่ ตำบลผาขาว ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลหนองหิน และตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,102 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าดงหมู แปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,103 ในท้องที่ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร และตำบลโคกนาโก ตำบลโพธิ์ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กำหนดให้ป่าบ้านนาดี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,104 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าแม่มอก ในท้องที่ตำบลแม่มอก และตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,110 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าขุนวัง แปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลวังเหนือ ตำบลวังใต้ และตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,112 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าเลนบางปู ในท้องที่ตำบลสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,113 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าเขาน้อย ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,116 ในท้องที่ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2528) กำหนดให้ป่าห้วยปอ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,117 (พ.ศ. 2526) (กำหนดให้ป่าแก่งแคน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลกุดบาก และตำบลโคกภู อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 1,118 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่าหนองฮี ในท้องที่ตำบลหัวดอน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน และตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,119 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่าหนองหญ้าไซ ป่าท่าลาด ป่าวังชัย และป่าลำปาว ในท้องที่ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,120 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าดงหมู แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,121 (พ.ศ.2528) (ให้เพิกถอนป่าซะแวะ ป่าตาสิทธิ์ และป่าวังไทร ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 1,123 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่าโคกหินอ่าง ในท้องที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,124 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าผไท และป่าโคกไม้งาม ในท้องที่ตำบลบ้านแดง ตำบลสะแบง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน และตำบลทุ่งใหญ่ กิ่งอำเภอททุ่งฝน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,125 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าเขาน้อยห้วยตามา ในท้องที่ตำบลศิลาลอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,126 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าดงหัวกอง และป่าดงปอ ในท้องที่ตำบลนาวัง ตำบลนาผือ ตำบลนาหม้อม้า ตำบลโนนโพธิ์ และตำบลบุ่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,127 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าดงภูพาน ในท้องที่ตำบลกกตูม ตำบลดงหลวง ตำบลพังแดง และตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,128 ในท้องที่ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม และตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2528) กำหนดให้ป่าหนองหว้า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,129 ในท้องที่ตำบลทุ่งมน ตำบลโพนท้น และตำบลลุมพุก อำเภอลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2528) กำหนดให้ป่าหนองแดง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,130 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าวัฒนานคร ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส ตำบลโนนหมากเค็ง และตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,131 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่าปะโค ป่าโพธิ์ศรีสำราญ และป่าแสงสว่าง ในท้องที่ ตำบลแสงสว่าง กิ่งอำเภอหนองแสง อำเภอกุมภวาปี ตำบลปะโค ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี และตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,132 ในท้องที่ตำบลทุ่งมน ตำบลเหล่าไฮ และตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2528) กำหนดให้ป่าดงบ้านมะพริก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,133 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าน้ำว้า และป่าแม่จริม ในท้องที่ตำบลพงษ์ กิ่งอำเภอสันติสุข อำเภอเมืองน่าน และตำบลแม่จริม ตำบลหนองแดง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,134 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าน้ำว้า และป่าห้วยสาลี่ ในท้องที่ตำบลนาเหลือง ตำบลตาลชุม ตำบลไหล่น่าน ตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลขึ่ง และตำบลน้ำมวบ อำเภอสา จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,135 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ ในท้องที่ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลขุนฝาด ตำบลงิ้วงาม ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,136 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าควนขวาง และ ป่าเขาโอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,138 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน ตำบลไร่ ตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนา ใน อำเภอพรรณานิคม ตำบลขมิ้น
กฎ.ฉบับที่ 1,139 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่าโนนโหนน ในท้องที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,141 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าทุ่งกระต่ายขัง ในท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,142 (พ.ศ.2528) กำหนดให้ป่าลาก๊ะ ในท้องที่ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลบาลอ และตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,147 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าห้วยงวง และป่าห้วยสาลี่ ในท้องที่ตำบลศรีษะเกษ ตำบลเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย และตำบลบ่อแก้ว ตำบลทะนุง กิ่งอำเภอนาหมั่น อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,149 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าเขากระทิง ในท้องที่ตำบลป่าคาย กิ่งอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน และตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,150 (พ.ศ.2529) กำหนดให้ป่าเขากาลอ ในท้องที่ตำบลบุดี ตำบลบันนังซาแรง ตำบลกรงปินัน อำเภอเมืองยะลา และตำบลบือมัง ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,152 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าคลองทุ่งมะพร้าว ตำบลลำแก่น ตำบลทุ่งมะพร้าว และตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,154 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าโป่งแค ในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ และตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,156 (พ.ศ.2529) (ให้ยกเลิกกฎ.ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2503) กำหนดให้ป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็จ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลปลวกแดง ตำบละหาร อำเภอปลวกแดง และตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 1,158 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าสวนเมี่ยง ในท้องที่ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,159 (พ.ศ.2529) ในท้องที่ตำบลปากจั่น ตำบลมะมุ ตำบลน้ำจืดน้อย และตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่าน้ำจืด ป่ามะมุ และป่าปากจั่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,161 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าทุ่งตะเสะ ในท้องที่ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,163 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าดงบังอี่ แปลงที่เจ็ด ในท้องที่ตำบลหนองสูงใต้ กิ่งอำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,165 (พ.ศ.2529) ในท้องที่ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่าน้ำขาว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,166 (พ.ศ.2529) กำหนดให้จะกว๊ะ ในท้องที่ตำบลเกะรอ และตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,169 (พ.ศ.2529) ในท้องที่ตำบลเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา ตำบลม่วงกลาง ตำบลบางหิน ตำบลนาคา และตำบลกำพวน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่ากะเปอร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,170 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าโคกศาลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน และตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 1,171 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าภูวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลค้อเขียว ตำบลคำบ่อ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ ตำบลนิคมน้ำอูน ตำบลหนองบัว กิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน
กฎ.ฉบับที่ 1,172 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย ในท้องที่ ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน และตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,176 (พ.ศ.2529) (ให้เพิกถอนป่าห้วยยอดมน ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) (ในท้องที่ตำบลฝางคำ ตำบลช่องเม็ก ตำบลโนนกลาง และตำบลโนนก่อ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี)
กฎ.ฉบับที่ 1,179 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าน้ำภาคน้อย ในท้องที่ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,182 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าดงเปือย ในท้องที่ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน และตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,183 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าพระฝาง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลน้ำพี้ กิ่งอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,186 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าดงหมู แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลหนองบัว ตำบลชโนดน้อย อำเภอดงหลวง และตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,188 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ในท้องที่ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,191 (พ.ศ. 2529) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 163 (พ.ศ.2509) และกำหนดให้ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควนและป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ในท้องที่ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา และตำบลวังมะปรางเหนือ ตำบลมะปราง ตำบลเขาวิเศษ
กฎ.ฉบับที่ 1,196 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลน้ำพี้ ตำบลผักขวง ตำบลป่าค่าย และตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,198 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าโคกภู และป่านาม่อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลหนองบัว กิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม และตำบลกุดบาก ตำบลนาม่อง ตำบลโคกภู
กฎ.ฉบับที่ 1,199 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าทมและป่าข่า ในท้องที่ตำบลทมนางงาม อำเภอโนนสะอาด และตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,200 (พ.ศ.2530) ในท้องที่ตำบลบางแก้ว ตำบลละอุ่นใต้ ตำบลบางพระใต้ ตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น ตำบลทรายแดง ตำบลบางนอน ตำบลหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น ตำบลหวาว ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
กฎ.ฉบับที่ 1,201 (พ.ศ. 2530) (ให้เพิกถอนป่าไม้เคี่ยม ในท้องที่ตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ออกจากการเป็น ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 1,206 (พ.ศ.2530) กำหนดให้ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง ในท้องที่ ตำบลโดนปอแดง ฯ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,209 (พ.ศ.2530) (กำหนดให้ป่าดงตาหวัง ในท้องที่ตำบลพะลาน ตำบลนาตาล อำเภอเขมราฐ และตำบลม่วงใหญ่ ตำบลโพธิ์ไทร ตำบลสองดอน กิ่งอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,211 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าช่องเม็ก ในท้องที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,212 (พ.ศ.2530) (กำหนดให้ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา ตำบลศรีษะเกษ ตำบลน้ำตก ตำบลบัวใหญ่ ตำบลนาน้อย ตำบลสันทะ ตำบลเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย และตำบลเมืองสี ตำบ่อแก้ว ตำบลนาทะนุง ตำบลปิงหลวง กิ่งอำเภอ
กฎ.ฉบับที่ 1,213 (พ.ศ. 2530) (กำหนดให้ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลห้วยยาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอเมืองสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 1,214 (พ.ศ. 2530) กำหนดให้ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ตอนใต้ ในท้องที่ตำบลผาสิงห์ ตำบลเมืองจัง ตำบลฝายแก้ว ตำบลน้ำแก่น อำเภอเมืองน่าน ตำบลป่าแลวหลวง ฯ จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,217 (พ.ศ.2531) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 กำหนดให้ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ในท้องที่ : ตำบลปอน ตำบลอบ และตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลบ่อเกลือเหนือ ตำบลศิลาแลง ตำบลสถาน ตำบลปัว ตำบลภูคา ตำบลศิลาเพชร ตำบลบ่อเกลือใต้ ตำบลอวน
กฎ.ฉบับที่ 1,219 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าบ้านดุงและป่าดงเย็น แปลงที่หนึ่งและแปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลบัวทอง
กฎ.ฉบับที่ 1,222 (พ.ศ.2532) ให้ยกเลิกกฎ.ฉบับที่ 540 (พ.ศ.2516) และกำหนดให้ป่าดอยปุยในท้องที่ตำบลบัวสลี ตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย ตำบลป่ากอด ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลห้วยสัก และ ตำบลดงมะดะ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1,224 (พ.ศ. 2532) กำหนดให้ป่าเขาบรรทัด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลชำราก และตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
กฎ.ฉบับที่ 1,227 (พ.ศ.2533) (ยกเลิกกฎ.ฉบับที่ 530 (พ.ศ.2512) กฎ.ฉบับที่ 618 (พ.ศ.2516) ในท้องที่ตำบลบ้านด่านฯ อำเภอบ้านด่านฯ จังหวัดสุโขทัย และกำหนดให้ป่าเขาหลวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติใหม่
กฎ.ฉบับที่ 1,229 (พ.ศ. 2533) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 612 (พ.ศ. 2516) และกำหนดให้ป่าโคกหลวง แปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลนางาม ฯลฯ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1,230 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าดงบังอี่ แปลงที่หก ในท้องที่ตำบลภูวง ตำบลหนองสูงใต้ และตำบลบ้านเป้า กิ่งอำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าประดาง และป่าวังก์เจ้า ในท้องที่ ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลเชียงทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 100 (กำหนดให้ป่าเขาสามร้อยยอด ในท้องที่ตำบลสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย อำเภอปราณบุรี และ ตำบลสามกระทาย ตำบลดอนยายหนู ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2508) (กำหนดป่าควนโคกยา ป่าควนโต๊ะดน ป่าควนนุ้ย ในท้องที่ ตำบลเขาไชยสน อำเภอเขาไชยสน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1001 (พ.ศ.2526) กำหนดให้ป่าท่าเตียนในท้องที่ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 101 (กำหนดให้ป่ากะลุบี ในท้องที่ตำบลตันหยงมัส ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 101 (พ.ศ.2508) (กำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย ตำบลวังไคร้ ตำบลสองพี่น้อง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 102 (กำหนดให้ป่าแม่จ่าง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง และตำบลแม่ทะ ตำบลนาครัว ตำบลดอนไฟ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าแม่ลาน ป่าแม่กางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 1022 (พ.ศ.2526)ฯ (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 628 (พ.ศ.2516)ฯ และให้ป่าโคกจะโก ในท้องที่ตำบลนานาค อำเภอตากใบ และตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2508) (กำหนดป่ายางบางจาก ในท้องที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 104 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดขุน ป่าควนเหรง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1050 (พ.ศ. 2527) (ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 ให้ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้ายในท้องที่ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน และตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
กฎ.ฉบับที่ 1052 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าภูเม็ง ในท้องที่ตำบลบ้านเม็ง ตำบลยางคำอำเภอหนองเรือ และตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2508)(ป่าคลองหยงสตาร์ ป่าคลองหลักขันธ์ ป่าคลองลิพัง ในท้องที่ ตำบลท่าข้าม ตำบลทุ่งยาว ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 106 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองหนองหญ้าไทรตาม พรฎ.กำหนดป่าหนองหญ้าไทร อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496) ในท้องที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎ.ฉบับที่ 107 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าห้วยป้อมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านหนุน ตำบลบ้านกลาง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 1072 (พ.ศ.2527)ฯ กำหนดให้ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก ในท้องที่ตำบลแสดงพัน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก และตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1073 (พ.ศ.2527) ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 134 (พ.ศ.2505) และกำหนดให้ป่าพระพุทธบาท และป่าพุแค ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน ตำบลพุกร่kง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท และตำบลหน้าพระลาน ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กฎ.ฉบับที่ 1075 (พ.ศ.2527)ฯ กำหนดให้ป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือ ในท้องที่ตำบลทับกวาง ตำบลตาลเดี่ยว และตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 1079 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าแม่เข็กเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 108 (กำหนดให้ป่าบูโละ ในท้องที่ตำบลมะรือโบตะวันตก ตำบลตันหยงมัส และตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 108 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 ในท้องที่ ตำบลช่อง อำเภอเมืองตรัง ตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว ตำบลปะเหลียน ตำบลทุ่งยาว ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน ตำบลทุ่งยาว ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
กฎ.ฉบับที่ 1089 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าแม่จั๊วฝั่งซ้าย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลแม่จั๊ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2501) (กำหนดให้เพิกถอนป่าคุ้มครองหนองเหน ตามพรฎ.กำหนดป่าหนองเหนในท้องที่ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484)
กฎ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าดอนเต็งรังในท้องที่ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 110 (กำหนดให้ป่าก้นปึก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2509)ฯ กำหนดให้ป่าโคกหินนกยูง ในท้องที่ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 112 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าโคกกลางหมื่น ในท้องที่ตำบลม่วงนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 113 (กำหนดให้ป่าโคกขรบ ในท้องที่ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าคุ้มครอง
กฎ.ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าดงนามน ในท้องที่ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1137 (พ.ศ.2528) (กำหนดให้ป่าควนตอ ป่าควนฤทธิ์ ป่าควนเลียบ และป่าควนหินขาว ในท้องที่ตำบลเขาย่า และตำบลเขาปู่ กิ่งอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 114 (กำหนดให้ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด ในท้องที่ตำบลเนินทราย ตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม ตำบลตะกาง และตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 114 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าโพนงาม และป่าดงปอ ในท้องที่ ตำบลโพนงาม และตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 115 (กำหนดให้ป่าเกาะแลน ในท้องที่ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 115 (พ.ศ.2509) (กำหนดป่าบ้านแหลม ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1153 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าเกาะหมากในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1164 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าบูงอ ในท้องที่ตำบลยี่งอ และตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 117 (กำหนดให้ป่าเขาหน่วยอึ้ง ป่าเขาเหมาะน้อย และป่าเขาพ่อตา ในท้องที่ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 118 (กำหนดให้ป่าพรุเตียว และป่าคลองยาง ในท้องที่ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 1183 (พ.ศ.2529) (กำหนดให้ป่าห้วยส้ม และป่าลำนาวาในท้องที่ตำบลตะแพน กิ่งอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน และตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 119 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าดงแม่เผด ในท้องที่ตำบลขามเบี้ย และตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 120 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าภูหงษ์ ในท้องที่ ตำบลเชียงคาน ตำบลนาซาว และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 121 (กำหนดให้ป่าคลองแตหรำ ป่าปากคลอง บางแรต และป่าเขาหนุ่ย ในท้องที่ ตำบลกันตังใต้ และตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2509)(กำหนดให้ป่าควนเร็จ ในท้องที่ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1215 (พ.ศ.2531) (กำหนดให้ป่าหลังภู ในท้องที่ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 122 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าดงหนองกล้า ในท้องที่ตำบลเหล่า และตำบลธวัชบุรี และตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 123 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าทุ่งใสเจ็ดห้าง และ ป่าควนไม้ค้ง ในท้องที่ ตำบลนาท่ามเหนือ ตำบลบ้านโพธิ์ และตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 1237 (พ.ศ.2536) (ให้เพิกถอนป่าเชียด และป่าห้ามออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 124 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าแม่ลู่ และป่าแม่แป๋น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลปากกาง และตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 125 (กำหนดให้ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 125 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าหนองห้าง และป่าเกาะเรือโกลน ในท้องที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าชุมโค ในท้องที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 127 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าเขาเหลี่ยม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 128 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าเขาช้างตาย และป่าเขาสีเสียด ในท้องที่ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าโคกใหญ่ ในท้องที่ ตำบลกกดู่ และตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่านาซาวฝั่งซ้าย ถนนสายแพร่-น่าน ในท้องที่ตำบลนาซาว ตำบลสวก ตำบลเรือง และตำบลชัยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2501)ฯ ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กำหนดให้ป่าเขาน้ำตกหงาว เป็นป่าสงวนแห่งชาติฯ
กฎ.ฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าดงขี้เหล็ก ตำบลอุ่มเม่า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 133 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองเหรียงห้อง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเหรียงห้องในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489 บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าหนองไซ และป่าทุ่งวัวแล่น ในท้องที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 134 (พ.ศ.2505)ฯ กำหนดให้ป่าพระพุทธบาท และป่าพุแค ในท้องที่ตำบลพุแค อำเภอเมืองสระบุรี และตำบลขุนโขลน ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 136 (กำหนดให้ป่ากราด เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 136 (พ.ศ.2509) (ป่าดงช้างดี) ในท้องที่ตำบลวังแดง และตำบลป่าคาย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าเกาะลิบง ในท้องที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 138 (พ.ศ.2509) (กำหนดป่าควนเปล้า ป่าควนกฤษณาและป่าสระราชา ในท้องที่ ตำบลควนขนุน ตำบลชะมวง ตำบลเขาย่า และตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 139 (กำหนดให้ป่าทุ่งพานเรือกและป่าใสขี้พร้า ในท้องที่ ตำบลโคกบาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 139 (กำหนดให้ป่าพยอมงาม ในท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 139 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอดในท้องที่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง และตำบลผาขาว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 14 (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 3 ในท้องที่ตำบลตะแพน ตำบลเขาปู่ และตำบลเกาะเต่า อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2507) ในท้องที่ตำบลทรายแดง ตำบลปากน้ำ และตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 143 (กำหนดให้ป่าหนองสาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าทุ่งแพร ตำบลห้วยลึก ในท้องที่ตำบลห้วยลึก อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าเสียบญวน และป่าท่าสาร ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลทุ่งคา และตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 145 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา)ในท้องที่ ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก ตำบลหนองบัวเหนือ ตำบลป่ามะม่วง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก และตำบลสามหมิ่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 146 (พ.ศ. 2505) (กำหนดให้ป่าเลนคลองท่าทอง และป่าเลนคลองบางละมุด ในท้องที่ตำบลตะโก อำเภอสวี และตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 147 (กำหนดให้ป่าควนป่ายาง และป่าควนดินสอ ในท้องที่ตำบลบ้านนา และตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 148 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าแก้งกะอาม ในท้องที่ตำบลทุ่งครอง อำเภอสหัสขันธ์ และตำบลแซงบาดาล ตำบลสมเด็จ กิ่งอำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 149 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าห้วยบง และป่าห้วยเคียนในท้องที่ ตำบลแม่ปิม ตำบลบ้านต้ำ และตำบลบ้านต๋อม อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าภูช้าง และป่าภูนกกก ในท้องที่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 152 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าแม่ต้าตอนขุนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 153 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองดงหนองขุ่นอดงหนองไฮ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงหนองขุ่นอดงหนองไฮ ในท้องที่ ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492 บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 154 ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ ตำบลบางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าเขาม่วงหละ ตาม พรฎ.กำหนดป่าเขาม่วงหละเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2490 บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 155 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าหนองดง ในท้องที่ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้เป็น ป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 155 (ให้เพิกถอนป่าสงวน ป่าควนทับช้าง ตามกฎ.ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2481 บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 157 (กำหนดให้ป่าเทือกเขากะได ในท้องที่ตำบลเหมาะ ตำบลท่านา และตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 158 (กำหนดให้ป่าควนหวาย ป่าควนนอโม และป่าห้วยหารในท้องที่ตำบลตะโหมด อำเภอเขาไชยสน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 159 (พ.ศ.2509) (ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 1)
กฎ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2507) กำหนดให้ป่าดงปอ และป่าดงบังอี่ ในท้องที่ตำบลกุดเชียงหมี ตำบลห้องแซง ตำบลส้มผ่อ ตำบลสวาท และตำบลคำไผ่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 16 ในท้องที่ตำบลกุดเชียงหมี ตำบลห้องแซง ตำบลส้มผ่อ ตำบลสวาท และตำบลคำไผ่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2507) กำหนดให้ป่าดงปอ และป่าดงบังอี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 160 ในท้องที่ตำบลมะกอก และตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (กำหนดให้ป่าแม่อาว เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 162 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลลำพะยา และตำบลตาลี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 163 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าดงเสอเพลอ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494 ทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 164 (พ.ศ.2509) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนฯ ในท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ ตำบลปากน้ำ ตำบลบางริ้น และตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 164 (พ.ศ.2509) ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ ตำบลปากน้ำ ตำบลนางริ้น และตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 164 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าดงเสอเพลอ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี และตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
กฎ.ฉบับที่ 165 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าคลองแม่รำพึง ในท้องที่ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 165 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ ตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปี และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กฎ.ฉบับที่ 166 ในท้องที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (กำหนดให้ป่าดอยขุนตาล เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 167 (กำหนดให้ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ ในท้องที่ตำบลตะโหมด อำเภอเขาไชยสน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 167 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลชัยนาม ตำบลวังนกแอ่น ตำบลวังทอง ตำบลชมพู ตำบลท่าหมื่นราม และตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 168 (กำหนดให้ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู เป็นป่าสงวน) ในท้องที่ตำบลองค์พระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎ.ฉบับที่ 169 (พ.ศ.2506) ฯ (กำหนดให้ป่าซาลวิน ในท้องที่ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 17 (กำหนดให้ป่าควนขี้แรต เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าเขาศพนางพันธุรัตน์ ป่าควนแก้ว และป่าควนอ้ายหลุด ในท้องที่ตำบลกงหราและตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 170 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าแม่ตื่น)ในท้องที่ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา และตำบลเกาะตะเภา ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 172 (พ.ศ.2506)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่สุรินทร์ ในท้องที่ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 172 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าเกาะปริง ในท้องที่ตำบลหนองตรุด และตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 173 (กำหนดให้ป่าโคกข้าว ในท้องที่ตำบลชื่นชม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 173 (พ.ศ. 2509) (ป่าอุแตแค)
กฎ.ฉบับที่ 174 (กำหนดให้ป่าควนคำทอง ในท้องที่ตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 175 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าควนคุ้งคั้ง ในท้องที่ตำบลเขาวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 176 (พ.ศ.2506)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลแม่คง ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลบ้านกาศ และตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 177 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าเกาะเคียน และป่าควนปริง ในท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 178 (พ.ศ.2506)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คะตวน ตำบลกองก๋วย และตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 178 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าเหรียงห้อง ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 179 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าทุ่งระยะ และป่านาสัก ในท้องที่ตำบลวิสัยใต้ ตำบลครน ตำบลทุ่งระยะ ตำบลสวี ตำบลเขาทะลุ ตำบลนาสัก และตำบลตะโก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 179 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าโคกปริเม็ง พรฎ.กำหนดป่าโคกปริเม็ง ในท้องที่ตำบลปะลุรู และตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าบ้านนา ป่าทุ่งควายกิน เป็นป่าสงวน ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลกระแสบน และตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 180 (กำหนดให้ป่าซำสาม เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 180 (ให้ป่าปากสุหรา ในท้องที่ตำบลท่าสะบ้า อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 181 (กำหนดให้ป่าพุน้ำเค็ม ในท้องที่ตำบลร่อนทอง ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลปากแพรก และ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 181 (กำหนดให้ป่าหนองกลางเนิน เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 182 (กำหนดให้ป่าควนหินแท่น ป่าควนไม้ไผ่ ป่าเขาวงทับใคร และป่าเลเหนียง ในท้องที่ตำบลป่าบอน ตำบลโคกทราย และตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 182 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าบูกิ๊ตตำมะซู และป่าบูกิ๊ตกือแล ในท้องที่ตำบลตะเนาะแมเราะ และตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าเลนอ่าวพนังตัก ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2515) (กำหนดให้ป่าพรุใหญ่ ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าเลนอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี ในท้องที่ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร และตำบลปากแพรก ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 187 (กำหนดให้เพิกถอนป่าสงวน ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าเขาควนแก้ว ตามกฎ.ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า ในท้องที่ตำบลสะกอม ตำบลเกาะสะบ้า และ
กฎ.ฉบับที่ 187 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาน้ำพราย ป่าเขาหน้าแดง ป่าควนยาง และป่าควนเหมียง ในท้องที่ตำบลปากคม ตำบลปากแจ่ม และตำบลลำพูลา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 188 (กำหนดให้ป่าช่องลม และป่ากาหลัก ในท้องที่ตำบลหนองมะโมง และตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 190 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่ายางคันร่ม และ ป่าหนองหัวเปล่า ในท้องที่ตำบลเขาย่า ตำบลดอนทราย และตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 191 (พ.ศ.2509) กำหนดให้ป่าลาบู และป่าถ้ำทะลุ ในท้องที่ตำบลสะเอ๊ะ อำเภอเมืองยะลา ตำบลกาบัง ตำบลปะแต อำเภอยะหา และตำบลบันนังสตา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 193 (พ.ศ.2510) (ป่าคลองตรอนฝั่งขวา) ในท้องที่ตำบลป่าคาย ตำบลน้ำพี้ ตำบลผักขวง อำเภอตรอน ตำบลน้ำใคร้ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด และตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 195 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเทือกควนท่าโลน ในท้องที่ตำบลเขากอบ และตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 197 (พ.ศ. 2510) กำหนดให้ป่ากุดชุมพู ในท้องที่ตำบลหนองแสงใหญ่ ตำบลโขงเจียม อำเภอบ้านด่าน และตำบลกุดชุมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 197 (พ.ศ.2506)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเลนคลองใหม่ ป่าเลนคลองตะเสะ ป่าเลนคลองทุ่งกอ และป่าเลนคลองแพรกออก ในท้องที่ตำบลบ้าหวี และตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่าโป่งลาน และป่าพุ่งคอก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎ.ฉบับที่ 20 (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 2 ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลกงหรา และตำบลชะรัด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 200 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าหนองเนียงแตก ป่าห้วยเคี่ยม และป่าหนองหนักทอง ในท้องที่ตำบลนาวง และตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าดงด่านแย้ ในท้องที่ตำบลสงเปลือย และตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 204(พ.ศ.2510)ฯ ในท้องที่ตำบลท่าหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายกำหนดให้ป่าทุ่งหลวง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 205 (พ.ศ. 2510)ฯ กำหนดให้ป่าดงภูวัว ในท้องที่ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 206 (พ.ศ.2510)ฯ กำหนดให้ป่าดงหนองตอ และป่าดงสีชมพู ในท้องที่ตำบลหนองเข็ง และตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 207 (พ.ศ. 2510)ฯ กำหนดให้ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ ในท้องที่ตำบลพานพร้าว ตำบลโพธิ์ราก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [ตำบลบ้านม่วง ตำบลไก่ กิ่งอำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 208 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าดอนเทพมูล ในท้องที่ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 209 (พ.ศ.2510)ฯ กำหนดให้ป่าดงดิบกะลา ป่ากูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ในท้องที่ ตำบลโคกก่อง ตำบลชุมภูพร และตำบลดอนหญ้านาง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 214 (พ.ศ.2510) กำหนดให้ป่าภูเปือยในท้องที่ ตำบลสีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2510) (ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย) ในท้องที่ตำบลน้ำอ่าง ตำบลป่าคาย ตำบลผักขวง อำเภอตรอน และตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 216 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1 ในท้องที่ ตำบลน้ำผุด ตำบลละมอ และตำบลช่อง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ )
กฎ.ฉบับที่ 217 (พ.ศ.2510)ฯ กำหนดให้ป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู ป่าภูทอกใหญ่ภูวัว และป่าดงซำบอนเซกา ในท้องที่ตำบลโพหมากแข้ง ตำบลดงบัง ตำบลท่ากกแดง และตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 218 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง และป่าควนสิเหรง ในท้องที่ตำบลปริก และตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2507) (ป่าบึงซาน) ในท้องที่ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลน้ำเลา ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง และตำบลห้วยม้า ตำบลน้ำชำ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าคลองเก่า และป่าคลองคอย ในท้องที่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 223 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าเลนคลองตะโก ป่าเลนคลองท่าทอง และป่าเลนคลองบางมุด ในท้องที่ตำบลทุ่งตะไคร ตำบลปากตะโก ตำบลตะโก อำเภอสวี และตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 224 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคองกั่ว ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 225 (พ.ศ.2510)ฯ กำหนดให้ป่าดงสีชมภูโพนพิสัย ในท้องที่ตำบลโพนแพง ตำบลโซ่ ตำบลรัตนวาปี ตำบลชุมพล ตำบลชุมช้าง และตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 226 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าวังทัง ในท้องที่ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 227 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าเลนคลองริ่ว ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้านและป่าแม่ใจในท้องที่ตำบลแม่คาวโตน ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหุ้ง ตำบลเมืองพานตำบลแม่เย็น อำเภอพาน และตำบลป่าแฝก ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่สุข อำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงราย
กฎ.ฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่ากก ในท้องที่ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่านากก ในท้องที่ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่าประจำรักษ์)ในท้องที่ตำบลน้ำรึม และตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 230 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเลนคลองปรน ป่าเลนคลองควนยางและป่าเลนคลองหินคอกควาย ในท้องที่ตำบลบ้านนา (ตำบลลำสินธุ) และตำบลหาดสำราญ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 231 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าเทือกเขากะได ในท้องที่ตำบลเหมาะ ตำบลท่านา และตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 233 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลบ้านยาง ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และตำบลหนองบัวแดง กิ่งอำเภอหนองบัวแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 236 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาแก้ว ในท้องที่ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 237 (พ.ศ. 2510) (ป่าเขาบางแก้ว ป่าเขาบางเคียน และป่าควนหินดาน) ในท้องที่ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า และตำบลเหมาะ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
กฎ.ฉบับที่ 239 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลท่าแยก อำเภอสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 24 (กำหนดให้ป่าสายเขาหวาง ในท้องที่ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าหน่วยอึ้ง ป่าเขาเหมาะน้อย และป่าเขาพ่อตา ในท้องที่ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 247 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเขาหวาง ป่าควนแดง และป่าน้ำราบ ในท้องที่ ตำบลโคกยาง ตำบลคลองลุ ตำบลบ่อน้ำร้อนและตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 248 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าเขาตังอา และป่าคลองโชน ในท้องที่ตำบลตะโก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2501)ฯ ในท้องที่ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กำหนดให้ป่าน้ำขาว เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 250 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเกาะค้อ ในท้องที่ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 252 (พ.ศ.2510) (กำหนดป่ายางในท้องที่ตำบลไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 253 (พ.ศ. 2510) กำหนดให้ป่าดงฟ้าห่าน ในท้องที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 254 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าหนองหญ้าม้า ในท้องที่ตำบลอีตื้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) [เพิกถอนทั้งหมดแล้ว กฎ.508]
กฎ.ฉบับที่ 255 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าควนเสือ ในท้องที่ตำบลชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 259 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าโคกสูงในท้องที่ตำบลคลองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร และตำบลตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 26 (กำหนดให้ป่าแม่ป้าย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านสา และตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบาลา ในท้องที่ตำบลโละจุด ตำบลดอเลาะ ตำบลมาโมง และตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 262 (พ.ศ.2510) กำหนดให้ป่าดงหัวกองและป่าดงบังอี่ ในท้องที่ ตำบลเสนางคนิคม ตำบลโพนทอง ตำบลคืบใหญ่ ตำบลปลาด้าว ตำบลสร้างนกคา ตำบลบุ่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 264 (กำหนดให้ป่าแม่เมาะ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง และตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าโคกขรบ ในท้องที่ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าห้วยเบี๊ย และป่าห้วยบ่อทอง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลวังหงส์ ตำบลท่าข้าม ตำบลวังธง และตำบลป่าแมด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 27 (กำหนดให้ป่าสายควน ในท้องที่ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลบ่อหิน ตำบลวังมะปราง และตำบลเขาวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 270 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าดงหัน และป่าโคกสูง ในท้องที่ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าพรุเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 273 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลแม่ป้าก ตำบลวังชิ้น และตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 275 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าทุ่งเคี่ยม ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 276 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 277 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าคำมี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลไผ่โทน ตำบลร้องกวาง และตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 278 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าวังโตน และป่าหนองคล้า ในท้องที่ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 279 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่ายางจำแรต ในท้องที่ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในท้องที่ตำบลทรายทอง ตำบลปากแพรก ตำบลบางสะพาน ตำบลร่อนทอง ตำบลกำเนิดนพคุณ และตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 280 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าควนเคี่ยม ในท้องที่ตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าควนหาดทรายยาว ในท้องที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 282 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าห้วยนาง ในท้องที่ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 283 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าโคกขามป้อม ในท้องที่ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 285 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าชุมแสง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 287 (พ.ศ. 2511) กำหนดให้ป่าโนนฮังรังแร้ง ในท้องที่ตำบลสว่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่ายางยายขลุยในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 29 (กำหนดให้ป่ายางควนท่าตะเภา ในท้องที่ตำบลไชยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าทับสะแกในท้องที่ตำบลห้วยยาง ตำบลทับสะแก ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแกและตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าบูเก๊ะตามง ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ และตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 290 (พ.ศ.2511) ในท้องที่ตำบลสร้างคอบและตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ป่าโคกน้ำเค็ม และป่าโคกดอนโพธิ์)
กฎ.ฉบับที่ 295 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าใสป่าแก่ ในท้องที่ตำบลเกลาเส และตำบลอ่างคง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 297 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าควนหินเภา ในท้องที่ตำบลสะพานไม้แก่น ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ ตำบลฉาง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี และตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 298 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าพรุจี ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 299 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน) ในท้องที่ ตำบลแม่กุ และตำบลช่องแคบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 300 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าคลองวาฬ ในท้องที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 301 (พ.ศ.2511) (ป่าพันดอน และป่าปะโค) ในท้องที่ตำบลเสอเพลอ ตำบลปะโค ตำบลพันดอน และตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กฎ.ฉบับที่ 302 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าภูพาน ในท้องที่ตำบลทุ่งครอง ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ และ ตำบลแซงบาดาล กิ่งอำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 303 (พ.ศ.2511) กำหนดให้ป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน ฯลฯ ในท้องที่ตำบลเมืองจัน ตำบลหนองห้าง ตำบลเมืองหลวง ตำบลกล้วยกว้าง ตำบลผักไหม อำเภออุทุมพรพิสัย และตำบลพิมาย ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 304 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาขาด ในท้องที่ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 305 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าควนใต้บ้านเสียมใหม่ ในท้องที่ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 306 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าควนตะเสะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 309 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าแม่โขงฝั่งขวาในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 31 (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 2 ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลตะแพน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าดอนมะทรางในท้องที่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 310 ในท้องที่ตำบลแม่ตืนและตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนตเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 311 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าท้องอ่าว ในท้องที่ตำบลเนินทราย ตำบลท่าพริก ตำบลตะกาง ตำบลชำราก และตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 317 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าไม้งาม และป่าทุ่งค้อ ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 318 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าทุ่งพานเรือก และป่าใสขี้พร้า ในท้องที่ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 319 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าคลองล่าปัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าดงจีน และป่าดงเชียงโม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลโนนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 320 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่าควนเหรง ป่าควนหนองหยี และป่าควนหัวแหวน ในท้องที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 322 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าซะแวะ ป่าตาสิทธิ์ และป่าวังไทร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลละหาน ตำบลบางมุด ตำบลซากบก อำเภอบ้านค่าย ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง และตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 325 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่ากุยบุรี ในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลศิลาลอย อำเภอปราณบุรี ตำบลสามกระทาย ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี และตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 327 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่านาทุ่งเปราะ และป่าควนดินสอ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 327 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าเคี่ยมซ้อน ในท้องที่ตำบลกลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 33 (กำหนดให้ป่าควนทับช้าง เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 33 (กำหนดให้ป่าควนนางพิมพ์ ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้เป่าท่ากะบากในท้องที่ตำบลท่าแยก ตำบลท่าเกษม อำเภอสระแก้ว และตำบลโนนหมากเค็ง ตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 331 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าโคกผักคูด และป่าโป่งแดง ในท้องที่ตำบลกำพี้ ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก และตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2511) กำหนดให้ป่าโคกใหญ่ ในท้องที่ตำบลโนนคูน อำเภอคอนสาน และตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 335 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลต้านานอก และตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 336 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าดงหม้อทอง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลบ้านมาย กิ่งอำเภอบ้านม่วง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 338 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่าอุโมงและป่าหนองแวง ในท้องที่ตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 339 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าหนองคูและป่านาคูน ในท้องที่ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก และตำบลนาข่า ตำบลหนองคู ตำบลนาคูน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 34 (กำหนดให้ป่าเขามามัง และป่าเขาบางเต่า ในท้องที่ตำบลบางไทร ตำบลบางม่วง และตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลงที่ 2 ในท้องที่ตำบลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี ตำบลปาเสมัส ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกล๊ก ตำบลพร่อน ตำบลบางขุนทอง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ และตำบลกะลุวอ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
กฎ.ฉบับที่ 340 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลทุ่งกอ ตำบลเวียงชัย ตำบลผางาม และตำบลห้วยสักเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 341 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าแม่ปืน และป่าแม่พุงในท้องที่ตำบลหัวง้ม ตำบลแม่เป็น ตำบลป่าแดด อำเภอพาน และตำบลป่าแฝกตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงรายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2511) (กำหนดให้ป่าลานสาง)ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 343 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่านาซาว ในท้องที่ ตำบลดู่ใต้ ตำบล นาซาว และตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองพรุแจก ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 345 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองย่าหมี ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 346 (พ.ศ. 2511) (ป่าช่องคลอด ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 347 (พ.ศ. 2511 (ป่าคานจุก ตำบลเกาะยางน้อย กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
กฎ.ฉบับที่ 35 (กำหนดให้ป่าสนอ่อน ป่าคลองใหญ่ และป่าคลองมะขาม ในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ กิ่งอำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 351 (พ.ศ.2511) (กำหนดป่าควนนางพิมพ์ ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 353 (พ.ศ.2511) กำหนดให้ป่าโคกผาดำ ป่าโคกหนองข่า และป่าภูบอบิดในท้องที่ ตำบลเชียงกลม กิ่งอำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน และตำบลน้ำสวย ตำบลนาด้วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 354 (พ.ศ. 2511) (ป่าพรุใน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
กฎ.ฉบับที่ 356 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองกาหมาย ตำบลเกาะยาวน้อย กิ่งอำเภอ เกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 359 (กำหนดให้ป่าดอยขุนตาล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเวียงตาล ตำบลบอแก้ว อำเภอห้างฉัตร และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 36 (กำหนดให้ป่าเลนประแส และป่าพังราด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลปากน้ำประแส ตำบลพังราด ตำบลเนินฆ้อ และตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลกะเฉด ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาขวัญ ตำบลแกลง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง และตำบลซากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 360 (พ.ศ.2511) (กำหนดป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด ตำบลศรีก้อย และตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 361 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูงและป่าแม่สิน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย และตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 362 (พ.ศ.2511) ในท้องที่ ตำบลสุมเส้า และตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ป่าโคกทับถ่าน และป่าโคกวังเดือนห้า )
กฎ.ฉบับที่ 363 (พ.ศ.2511) ในท้องที่ตำบลหมากหญ้า และตำบลลอบมุ่ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ป่าหมากหญ้า)
กฎ.ฉบับที่ 366 (พ.ศ.2511)ฯ กำหนดให้ป่าหมวกเหล็ก และป่าทับกวาง แปลงที่ 2 ในท้องที่ ตำบลห้วยแห้ง ตำบลซำผักแพว ตำบลทับกวาง และตำบลมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี) เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 367 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าควนร่มเมือง และป่าไทรพอน ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 37 (กำหนดให้ป่าพรุจี ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 373 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าห้วยไคร้ ในท้องที่ตำบลย่านรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี และตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองอ่าวเลน ตำบลเกาะยาวน้อย กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
กฎ.ฉบับที่ 375 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองหยง ตำบลโคกกลอย และตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 376 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าพรุเตียม และป่าคลองยาว ในท้องที่ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 377 (พ.ศ.2511) (ป่าบองอ)
กฎ.ฉบับที่ 378 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าตอนหาด ในท้องที่ตำบลนาปะขอ อำเภอเขาชัยสน และตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 379 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าควนหินผุด และป่าเขายอดแก้ว และป่าท่าชะมวง ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 38 (กำหนดให้ป่าเขากวาง ป่าเขาว้องพริก และป่าควนเทศ เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาเรือเสาะป่ายี่งอและป่าบาเจาะในท้องที่ ตำบลรือเสาะ ตำบลลาโละ ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ ตำบลมะรือโบตะวันตก อำเภอระแงะ ตำบลจอเบาะ ตำบลลุโบปะบายะ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ ตำบลลุโบะสาวอ ตำบลบาเจาะตำบลบาเระเหนือ
กฎ.ฉบับที่ 380 (พ.ศ. 2511) กำหนดให้ป่าดงคันไทร ในท้องที่ตำบลนาแวง และตำบลพะลาน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 384 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าเหนือคลอง ในท้องที่ตำบลป่าบอน และตำบลโคกทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 385 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองโลปาไล้ ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 386 (พ.ศ. 2511) (ป่าคลองทางหลวง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 388 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง และตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 389 (พ.ศ.2511) (กำหนดให้ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่งในท้องที่ ตำบลยางฮอม ตำบลป่าตาล ตำบลแม่เปา ตำบลงิ้ว ตำบลปล้อง และตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 39 (กำหนดให้ป่าบ้านแพ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)ในท้องที่ ตำบลแพ และตำบลปลวกแดง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2508) กำหนดให้ป่าดงมะไฟ ในท้องที่ตำบลดงมะไฟ ตำบลดู่ลาด ตำบลทรายมูล ตำบลทุ่งแต้ ตำบลขั้นไดใหญ่ และตำบลเดิด อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 390 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าดงอีบ่าง ป่าดงคำพลู และป่าดงคำกั้ง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลขัวก่าย ตำบลคำตากล้า ตำบลคูสะคาม ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส และตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 392 (พ.ศ. 2512) กำหนดให้ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ในท้องที่ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า ตำบลนาฝาย ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ และตำบลคอนสวรรค์ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2512) กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายห้วยขยุง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลพราน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ และตำบลกระแชง ตำบลซำ ตำบลพิงพวย ตำบลเมือง ตำบลรุง ตำบลละลาย ตำบลศรีแก้ว ตำบลสระเยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 395 (พ.ศ. 2512) (กำหนดให้ป่าแม่ปาน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 396 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าแม่ยางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลแม่ยางฮ่อ และตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 399 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าบ่อหมาเลีย และ ป่าควนแหลมยาง ในท้องที่ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าคลองยวน ในท้องที่ตำบลพุนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 40 (พ.ศ.2508) กำหนดให้ป่าดงหินกองในท้องที่ตำบลโขงเจียม อำเภอบ้านด่าน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 402 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ และป่าควนหินลับในท้องที่ตำบลจะแหน ตำบลทุ่งพล และตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 404 (พ.ศ. 2512) (ป่าปากห้วยฉลอง และป่าปากห้วยสีเสียด ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลท่าปลา ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์)
กฎ.ฉบับที่ 406 (พ.ศ. 2512) (ให้ยกเลิกแผนที่ท้ายกฎ ฉบับที่ 73 แล้วใช้แผนที่ท้ายใหม่แทน)
กฎ.ฉบับที่ 407 (พ.ศ. 2512) (กำหนดให้ป่านาพญา ในท้องที่ตำบลนาพญา และตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 411 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าดงผาลาด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลโคกสี ตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดิน และตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 412 (พ.ศ.2512) กำหนดให้ป่าห้วยอีเลิศ ในท้องที่ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 415 (พ.ศ. 2512) กำหนดให้ป่าดอนตาแต้มในท้องที่ตำบลโนนเปลือย ตำบลโพนงาม และตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 417(พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย เป็นป่าคุ้มครอง) ในท้องที่ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลไทรโยค ตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
กฎ.ฉบับที่ 42 (กำหนดให้ป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 420 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าเขาอ้อย ในท้องที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 421 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าเกาะมุก ในท้องที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 422 (พ.ศ.2512) (กำหนดให้ป่าภูโหล่ย ในท้องที่ตำบลกุดหว้า ตำบลแวนแลน ตำบลบัวขาว และตำบลสงเปลือย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 424 (พ.ศ.2512) กำหนดให้ป่าดงซำแม่นางในท้องที่ ตำบลวังสะพุง และตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 427 (พ.ศ. 2512) (กำหนดให้ป่าดงภูเงินและป่าดงหนองฟ้า ในท้องที่ตำบลโพธิ์ทอง และตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 43 (กำหนดให้ป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1 ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าดินแดงและป่าวังกุงในท้องที่ตำบลเหล่า และตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 432 (พ.ศ.2514) (ป่าเขาสำนัก) (ยกเลิกโดย กฎ. ฉบับที่ 810 (พ.ศ. 2521))
กฎ.ฉบับที่ 433 (พ.ศ. 2514) กำหนดป่าดงหนองบัว แปลงที่ 2 ในท้องที่ ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติฯ
กฎ.ฉบับที่ 435 (พ.ศ.2514) (กำหนดป่ายางจำแรต ในท้องที่จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 437 (พ.ศ.2514) (กำหนดให้ป่าควนบ้าหวีในท้องที่ตำบลบ้าหวีและตำบลบ้านนา (ตำบลลำสินธุ) อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 438 (พ.ศ.2514) (ป่าโคกไม้เรือ)
กฎ.ฉบับที่ 439 (พ.ศ. 2514) (กำหนดให้ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า ในท้องที่ตำบลชัยจุมพล และตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าสายควนหละ และ ป่าเขาหวาง ในท้องที่ตำบลไม้ฝาด และตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 440 (พ.ศ.2514) (กำหนดให้ป่าเกาะหวายเล็ก และป่าห้วยลูกปลา ในท้องที่ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 441 (พ.ศ. 2514) (ป่าหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 442 (พ.ศ. 2514) กำหนดให้ป่าหนองลุมพุก ในท้องที่ตำบลพนา และตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 443 (พ.ศ.2514) กำหนดให้ป่าเขาช่องอินทรีด้านตะวันออก เป็นป่าคุ้มครอง) ในท้องที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
กฎ.ฉบับที่ 444 (พ.ศ. 2514) (กำหนดให้ป่าคำใหญ่ และป่าคำขวาง ในท้องที่ตำบลหนองขาม ตำบลหนองหมื่นถ่าน และตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 445 (พ.ศ. 2514) (กำหนดให้ป่าแม่แคมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านถิ่น และตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 446 (พ.ศ. 2514) กำหนดให้ป่าดงสคามหรือดงกะบาก ในท้องที่ ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 447 (พ.ศ.2514) (กำหนดให้ป่าคลองชี และป่าทอนแจ้ ในท้องที่ ตำบลวังมะปราง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 448 (พ.ศ.2514) (กำหนดให้ป่าเขาวังซิง ในท้องที่ตำบลพังลาอำเภอสะเดา และตำบลทุ่งลาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 451 (พ.ศ.2514) (กำหนดให้ป่าควนจุปะ ในท้องที่ตำบลกันตังใต้ ตำบลบางเป้า และตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 452 (พ.ศ. 2514) กำหนดให้ป่าดงกระบูน ในท้องที่ตำบลเหล่าแดง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 454 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าดงเค็ง และ ป่าหนองหญ้าปล้อง ในท้องที่ ตำบลบรบือ และตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 456 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าแม่ระมาด) ในท้องที่ตำบลระเนจื้อ ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่ระมาด และตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 457 ในท้องที่ตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง ตำบลบ้านปวง และตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าขุนแม่ลี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 458 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่ายางหัก-ป่าเขาปุ้มในท้องที่ตำบลยางหย่อง ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง ตำบลไร่โคก ตำบลบ้านทาน ตำบลหนองกะปุ ตำบลห้วยข้อง ตำบลสะท้อน อำเภอบ้านลาด และตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
กฎ.ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2502) ออกตามความในพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507กำหนดให้ป่ากาบัง ในท้องที่ตำบลกาบัง อำเภอยะลา จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวน
กฎ.ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2508) (กำหนดป่าควนบางหมาก ในท้องที่ตำบลวังวนและตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 460 (พ.ศ. 2515) (กำหนดให้ป่าตาเนิน ในท้องที่ตำบลตาเนิน ตำบลละหาน ตำบลหนองฉิม ตำบลหนองบัวใหญ่ ตำบลกุดน้ำใส ตำบลกอก ตำบลหนองบัวโคก และตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 463 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้เพิกถอนป่ายางคันร่มและป่าหนองหัวเปล่า ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 464 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าเลนคลองไหโละ ป่าเลนคลองปอ และป่าเลนคลองหละ ในท้องที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 465 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้เพิกถอนป่ายางยายขลุยในท้องที่จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 466 (กำหนดให้ป่าแม่พริก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลผาปัง ตำบลแม่มุ และตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 467 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าเนินเพิ่ม ในท้องที่ตำบลนาบัว ตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลเนินเพิ่ม และตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 468 (พ.ศ.2515) กำหนดป่าดงบ้านน้ำคำน้อย ในท้องที่ตำบลเตย และตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 469 (พ.ศ.2515)ฯ เพิกถอนป่าซาลวิน และกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติใหม่ กำหนดให้ป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลแม่คง และตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 47 (กำหนดให้ป่าเขาวังพา เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 470 (พ.ศ. 2515) กำหนดให้ป่ากุดกระเสียมและป่าดงชี ในท้องที่ ตำบลก่อเอ้ ตำบลเขื่องใน ตำบลท่าให ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 475 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้เพิกถอนป่าควนหินกอง ป่าควนโพธิ์เล ป่าควนขี้หมิ้น และป่าควนแม่ทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองเฉลิม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง)
กฎ.ฉบับที่ 476 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าควนกันตัง ในท้องที่ตำบลกันตังใต้ และตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 477 (พ.ศ.2515)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่ปายฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลปางมะผ้า ตำบลปางหมู ตำบลห้วยผา และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 478 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าแม่ลาวฝั่งขวาในท้องที่ ตำบลสันสวี ตำบลเวียง ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่างิ้ว ตำบลหัวฝาย ตำบลแม่เจดีย์ และตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 48 (กำหนดให้ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 480 (พ.ศ.2515) กำหนดให้ป่าห้วยเขยง เป็นป่าคุ้มครอง) ในท้องที่ตำบลท่าขนุน ตำบลปิล๊อก ตำบลหินดาด และตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
กฎ.ฉบับที่ 483 (พ.ศ.2515) (ให้เพิกถอนป่าควนเคี่ยมจังหวัดพัทลุง ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 484 (พ.ศ.2515) (ให้เพิกถอนป่าควนร่มเมืองและป่าไทรพอน ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 485 (พ.ศ.2515) กำหนดให้ป่าดุงลุง ในท้องที่ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 486 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาวในท้องที่ตำบลสตาน ตำบลม่วงยาย ตำบลครึ่ง ตำบบปอ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 487 (พ.ศ. 2515) (ป่าน้ำปาด ในท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลปากท่า ตำบลสองคอน ตำบลบ้านโคก และตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอปากท่า และตำบลเด่นเหล็ก ตำบลแสนตอ ตำบลบ้านฝาย และตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
กฎ.ฉบับที่ 489 (พ.ศ.2515) กำหนดให้ป่าดงผาชี และป่าขี้แลน ในท้องที่ตำบลนาละไม ตำบลไหล่ทุ่ง และตำบลทมเบี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 49 (กำหนดให้ป่าควนสระ เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 490 (พ.ศ. 2515) (ป่าภูเก้า ในท้องที่ตำบลบ้านขาม ตำบลหัวนา อำเภอหนองบัวภู และตำบลบ้านถิ่น ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลกุดดู่ ตำบลค้อ ตำบลโนนสัง ตำบลหนองเรือ และตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี)
กฎ.ฉบับที่ 494 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าท่าโสม ในท้องที่ตำบลแสนตุ้ง ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง และตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 496 (พ.ศ.2515)ฯ (เพิกถอนป่าดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 497 (พ.ศ. 2515) (กำหรดมหเป่าตามระยา ในท้องที่ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร และตำบลทัพเสด็จ ตำบลพระยา อำเภอพระยา จังหวัดปราจีนบุรีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 498 (พ.ศ.2515) (ให้เพิกถอนป่าพรุจี ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 499 (พ..2515)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่จ่าง (ดอนขุน) ในท้องที่ตำบลจางเหนือ และตำบลนาสัก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 50 (กำหนดให้ป่าเขากรวด เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2508) ( กำหนดให้ป่าโคกหินลาด ในท้องที่ตำบลโคกก่อ และตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าสงวน แห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 504 (พ.ศ.2515) กำหนดให้ป่าโคกน้ำคำ ในท้องที่ตำบลตากแดด ตำบลโคกจาน ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล และตำบลจิกเทิง ตำบลสำโรง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 506 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าเสม็ด เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 507 (พ.ศ.2515) (ป่าหนองบุและป่าหนองหาน) ในท้องที่ตำบลหนองบุ อำเภอเมืองอุดรธานี และตำบลหนองหาน ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
กฎ.ฉบับที่ 508 (พ.ศ.2515) (ให้เพิกถอนป่าหนองหญ้าม้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ในท้องที่ตำบลอีตื้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 51 (กำหนดให้ป่าควนลัง เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 511 (พ.ศ. 2515) กำหนดให้ป่าหินน้ำรอบ ในท้องที่ตำบลทมป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 512 (พ.ศ. 2515) กำหนดให้ป่าโสกขัน ในท้องที่ตำบลโนนเมือง ตำบลท่าเมือง และตำบลเหล่าเสือโก๊ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 517 (พ.ศ.2515) (กำหนดให้ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาวและป่าน้ำซ้อ ในท้องที่ตำบลสถาน และตำบลห้วยท้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 518 (พ.ศ.2515)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลบ้านแหง ตำบลหลวงเหนือ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 519 (พ.ศ.2515) กำหนดให้เพิกถอนป่าภูหงส์ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน ในท้องที่ จังหวัดเลย [ดูแผนที่ท้าย]
กฎ.ฉบับที่ 52 (กำหนดให้ป่าควนหินพัง ป่าควนชี้ล้อม ป่าควนอ่าวปลักก๊ก และป่าควนแหละหวัง เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าบางมะพร้าว และป่านาพญาในท้องที่ตำบลบางมะพร้าว ตำบลนาพญา และตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 521 (พ.ศ.2515) กำหนดให้เพิกถอนป่าดงซำแม่นาง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน ในท้องที่ ตำบลวังสะพุง และตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
กฎ.ฉบับที่ 522 (พ.ศ.2516) (ให้เพิกถอนป่าบ่อหมาเลียและป่าควนแหลมยาง ในท้องที่ จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 523 (พ.ศ.2516) (ให้เพิกถอนป่าทอนหาด ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 527 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าม้าแม่ปืน และป่าดงประดู่ในท้องที่ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ และตำบลแม่ปืน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงรายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 529 ในท้องที่ตำบลขั้นไดใหญ่ ตำบลสำราญ และตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าบ้านขั้นไดใหญ่ และป่าบ้านเชียงหวาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 529 (พ.ศ.2516) กำหนดให้ป่าขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง ในท้องที่ตำบลขั้นไดใหญ่ ตำบลสำราญ และตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 53 (กำหนดให้ป่าควนหินแดง ป่าควนพัง ป่าควนหัวแหวน และป่าควนจอมแห เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 53 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าคลองกันตัง และ ป่าคลองไหโละ ในท้องที่ ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลนาเกลือ ตำบลบางสัก และตำบล เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 531 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่สรวยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลสรวย ตำบลแม่มุง และตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 532 (พ.ศ.2516) (ป่าเขียดและป่าห้าม ในท้องที่ตำบลตะโหมด อำเภอชัยสน จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 534 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าดอยเมิ้น และป่าน้ำแหย่ง ในท้องที่ ตำบลเวียง และตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 536 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าน้ำมะและป่าสบรอดในท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 538 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าภูชำผักหนาม ในท้องที่ตำบลโนนคูณ ตำบลห้วยยาง และตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 539 (พ.ศ. 2516) (ป่าดงข้ามและป่าโคกสูง ในท้องที่ตำบลโพธิ์สว่าง อำเภอโพนทอง และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 54 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าควนตอ ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 54 ในท้องที่ตำบลม่วงกลาง ตำบลบางหิน ตำบลนาคา และตำบลกำพ่วน กิ่งอำเภอกะเปอร์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่า..... เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 541 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าน้ำสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลยาบหัวนา ตำบลปงสนุก และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอสา จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 546 ในท้องที่ตำบลนาทราย และตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่ลี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 547 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง ในท้องที่ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง ตำบลป่าแงะตำบลป่าแดด และตำบลสันมะค่า กิ่งอำเภอป่าแดด อำเภอพาน และตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดเชียงรายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 548 (พ.ศ.2516) (ป่าโพธิ์ศรีสำราญ) ในท้องที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลโนนสะอาด และตำบลบุ่งแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี)
กฎ.ฉบับที่ 55 ในท้องที่ตำบลขุมเงิน ตำบลทากาด ตำบลทาสบเส้า และตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าแม่ทา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 551 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่เก๋ง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลแม่ป้าก และตำบลแม่มุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 552 (พ.ศ.2516)ฯ(กำหนดให้ป่าแม่แจ้งฟ้า ในท้องที่ตำบลทุ่งผึ้ง และตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 553 (พ.ศ.2516) กำหนดให้ป่าโคกหนองบัวและป่านาทม ในท้องที่ตำบลโนนงาม อำเภอกุดชุม และตำบลนาเวียง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 554 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าห้วยเรือ ป่าควนเพ็งในท้องที่ตำบลฝาละมี และตำบลโคกทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 557 ในท้องที่ตำบลเดิด ตำบลดู่ทุ่ง และตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าตำบลเดิด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 557 (พ.ศ.2516) กำหนดให้ป่าตำบลเดิด ในท้องที่ตำบลเดิด ตำบลดูทุ่ง และตำบลคั้วเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 558 (พ.ศ.2516) (ป่ายะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองคุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไชย) ในท้องที่ ตำบลยะยาว ตำบลกัลยาดำ ตำบลนายูง ตำบลหนองกุงทับม้า และตำบลหนองหญ้าไชย กิ่งอำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี
กฎ.ฉบับที่ 56 (กำหนดให้ป่าไชยบาดาล เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 560 (พ.ศ.2516)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่สุก และป่าแม่สอย ในท้องที่ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลแม่สุก ตำบลเมืองปาย และตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 561 (พ.ศ.2516) ให้เพิกถอนป่าโคกผาคำ ป่าโคกหนองห่า และป่าภูบอบิค ในท้องที่ จังหวัดเลย [ดูแผนที่ท้าย]ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน
กฎ.ฉบับที่ 562 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าแม่แฮต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลน้ำรัด อำเภอสอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 563 (พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่าสวนรุกขชาติกิติขจร) ในท้องที่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 564 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าแม่ปง และป่าแม่ลอง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลหัวทุ่ง และตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 565 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าแม่สองเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลสะเอี่ยม ตำบลเตาปูน และตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 566 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าดอยบางบอนในท้องที่ตำบลแม่สาย ตำบลโป่งผา และตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 567 ในท้องที่ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าโคกนาโก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 570 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าเลนเกาะเหลาคำ ในท้องที่ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 571 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าพงชีล้อม ในท้องที่ตำบลบ้านนา(ตำบลลำสินธุ) อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 572 (พ.ศ. 2516) (ป่าสนชายทะเล ในท้องที่ตำบลบางเตย อำเภอท้ายเหมือง และตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 574 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าแม่ต้าฝั่งขวาตอนใต้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่)
กฎ.ฉบับที่ 575 (พ.ศ.2516) (ให้เพิกถอนป่าบูโละ ในท้องที่ตำบลมะรือโบตะวันตก ตำบลตันหยงมัส และตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 577 (พ.ศ.2516) กำหนดให้ป่าสีสุก ในท้องที่ตำบลศรีสุข และตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 578 (พ.ศ. 2516) (เพิกถอนป่าประจำรักษ์) ในท้องที่ตำบลน้ำรึม และตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน
กฎ.ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2508)(กำหนดให้ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพยอมพอก ในท้องที่ตำบลบางกุ้ง และตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 581 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและ ป่าแม่กกกฝั่งขวา ในท้องที่ ตำบลแม่ยาว ตำบลห้วยชมพู ตำบลแม่กรณ์ ตำบลบัวสลี และตำบลดงมะดะ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 582 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้า และป่าเกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 584 (พ.ศ.2516) (ให้เพิกถอนป่าควนโคกยา ป่าควนโต๊ะคน และป่าควนนัย ในท้องที่ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางแห่ง)
กฎ.ฉบับที่ 587 (พ.ศ. 2516) (ป่าคลองหาดทรายเปลือกหอย และป่าคลองท่า อยู่ในท้องที่ตำบลกะไหล และตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 589 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าม้าตกกะเปาะ ในท้องที่ตำบลสลุย และตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ และตำบลดอนยาง ตำบลชุมโค และตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 59 (พ.ศ.2502) (กำหนดให้ป่าเขาน้อย ) ในท้องที่ตำบลดู่ใต้ และตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
กฎ.ฉบับที่ 591 (พ.ศ. 2516) (ป่าเทือกเขาบางปริกและป่าบางอี ในท้องที่ตำบลบางนายสี ตำบลโคกเคียน และตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 592 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าละแม ในท้องที่ตำบลปังหวาน และตำบลพะโต๊ะ กิ่งอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน ตำบลหาดยาย และตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน และตำบลละแม และตำบลทุ่งหลวง กิ่งอำเภอละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 593 ในท้องที่ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่ากาแมด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 594 (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าดงผักขา ในท้องที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 597 (พ.ศ. 2516) (ป่าเกาะระ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 598 (พ.ศ. 2516) (ป่าทุ่งทุ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2499) (กำหนดให้ป่าควนอ้ายโต้ และป่าควนนุ้ย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2507)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 60 (ป่านาอิน-นายาง) ในท้องที่ตำบลนาอิน และตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์) เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าพรดวด ในท้องที่ตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 600 (พ.ศ.2516) (ป่าเขาหวัง ป่าเขาดับ ป่าเขาเขียว และป่าเขายายโง้ง ในท้องที่ ตำบลบ้านนา ตำบลกงหรา และตำบลชะรัด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 603 (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าดงภูโหล่น ในท้องที่ตำบลสำโรง อำเภอเขมราฐ ตำบลสงยาง ตำบลหนามแท่ง ตำบลลาดหวาย ตำบลนาคำ และตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ และตำบลนาโพธิ์กลาง ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 604 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าแม่มุง และป่าแม่เป้า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลสะเอี่ยม และตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 605 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง)ในท้องที่ ตำบลยกกระบัตรและตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา ตำบลแม่สลิด ตำบลตากออก และตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก และตำบลโป่งแดง ตำบลไม้งาม และตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 606 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าเลนบางกระดาน ในท้องที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 609 (พ.ศ.2516) กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด ในท้องที่ตำบลธาตุ ตำบลคำขวาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2508) กำหนดให้ป่าควนแห้ว ป่าควนเกาะท้อน ป่าควนยิ้ม ป่าควนขวาง และป่าควนกรงนกขุ้ม ในท้องตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 610 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลนาแก้ว และตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา และตำบลป่าตัน ตำบลนาครัว ตำบลดอนไฟ ตำบลบ้านบอม และตำบลบ้านกิ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 611 (พ.ศ.2516) (ป่าหนองหลุบและป่าดงปู่ตา) ในท้องที่ตำบลคำพระ และตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี
กฎ.ฉบับที่ 613 (พ.ศ. 2516) (ป่าเขาแสลงพัน ในท้องที่ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี)
กฎ.ฉบับที่ 616 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าหนองหญ้าปล้องในท้องที่ตำบลหนองชุมพล ตำบลสระพัง และตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อยและตำบลหนองหญ้าปล้อง กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 617 ในท้องที่ตำบลกุดเชียงหมี ตำบลสวาท และตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าดงบังอี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 62 (กำหนดให้ป่ายางด่านทับตะโกและตำบลสวนผึ้งเป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าฝ่ยท่า ในท้องที่ตำบลลำแก่น ตำบลลำพี และตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 627 (พ.ศ. 2516) (ป่าควนเขาเปาะในท้องที่ตำบลกระโสม ตำบลถ้ำ และตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 628 (พ.ศ.2516) (ป่าโคกจะโก) (ยกเลิกโดย กฎ. ฉบับที่ 1022 (พ.ศ. 2526))
กฎ.ฉบับที่ 637 (พ.ศ. 2516) (ป่าทุ่งนาดำและป่าควนปากเตรียม ในท้องที่ตำบลคุระ กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 638 (พ.ศ.2516) (กำหนดให้ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลแม่สรวย ตำบลแม่พริก ตำบลศรีก้อย และตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 639 (พ.ศ. 2516) (กำหนดป่าแม่สอด)ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่กุ ตำบลพะวอ ตำบลช่องแคบ และตำบลพบพระ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 64 (พ.ศ.2502) กำหนดให้ป่าตันหยงกาลอ ในท้องที่ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวน
กฎ.ฉบับที่ 640 (พ.ศ. 2516) (ป่าเขาพระพิชัย ในท้องที่ตำบลเกาะคอเขา กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
กฎ.ฉบับที่ 643 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าภูหลวงและป่าภูหอ ในท้องที่ ตำบลหนองงิ้ว ตำบลทรายขาว และตำบลหนองคันและตำบลภูหอ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 645 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าคลองติเต๊ะ ในท้องที่ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 647 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าเขาสมิง ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้ ในท้องที่ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย และตำบลด่านชุมพล กิ่งอำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง และตำบลสะตอ ตำบลประณีต และตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 648 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าเขาสีเสียด ในท้องที่ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 649 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าสบกกในท้องที่ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสนและตำบลปงน้อย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 65 (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3 ในท้องที่ตำบลกงหรา ตำบลชะรัด อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลตะโหมด อำเภอเขาไชยสน และตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 65 (พ.ศ.2508) กำหนดให้ป่าเบตง ในท้องที่ตำบลเบตง ตำบลยะรม ตำบลตะเนาะแมเราะ และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 650 (พ.ศ.2517)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ตอนบน ในท้องที่ตำบลทุ่งยาว ตำบลเมืองแปง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ และตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 652 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าดงเก้าต้น ในท้องที่ตำบลหนองเหล่า และตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 654 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าดงน้ำคำ ในท้องที่ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 655 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าภูพานในท้องที่ตำบลถิ่น ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านค้อ ตำบลโนนสัง และตำบลโคกใหญ่ อำเอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 657 ในท้องที่ตำบลพะเสา อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2517) กำหนดให้ป่าบ้านพะเสา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 659 ในท้องที่ตำบลฟ้าห่วน อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2517) กำหนดให้ป่าฟ้าห่วน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 66 (กำหนดให้ป่าชังลังกา เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าทุ่งบางนกออก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 666 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าทะเลเขาหลัก ในท้องที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2502) (กำหนดให้ป่าปรินยอ ฝั่งซ้ายแม่น้ำสายบุรีแปลงที่ 1 ในท้องที่ ตำบลเรียง ตำบลบาตง และตำบลสากอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 670 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าเขาตาม่องล่าย ในท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 671 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลหนองโอ่ง และตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎ.ฉบับที่ 672 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าท่าตะเภาและป่าเลนน้ำเชี่ยว ในท้องที่ตำบลหนองโสน ตำบลห้วงน้ำขาว และตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด และตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 673 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าเขาตันหยง ในท้องที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 675 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาปลักและป่าเขาโตน ในท้องที่ตำบลบางม่วง ตำบลตำตัว ตำบลบางไทย และตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 676 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าดงป่ายาง และป่าดงปู่ตา ในท้องที่ ตำบลเปือย และตำบลบัง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 678 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าตำบลเชียงขวาง ป่าตำบลเพ็ญ และป่าตำบลสมเส้า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลเชียงขวาง ตำบลเพ็ญ และตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กฎ.ฉบับที่ 679 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าดอนเม้า ในท้องที่ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2502) กำหนดให้ป่ากาโสด ในท้องที่ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวน
กฎ.ฉบับที่ 680 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าแหลมมะขาม ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 681 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว ในท้องที่ ตำบลเจริญเมือง และตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 685 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าหัวเขา ในท้องที่ตำบลเกาะคอเขา กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 686 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าเลนโครงการทับปุด ในท้องที่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 687 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าพรุขี้กลา ในท้องที่ตำบลควนเมา และตำบลหนองปรือ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 688 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่ากลางใหญ่ ในท้องที่ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 689 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่ากุสุมาลย์แปลงที่หนึ่ง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าเขาใหญ่บางจาก และป่าควนทุ่งมหา ในท้องที่ตำบลปากคลอง ตำบลดอนยาง และตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 692 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่ายางและป่าแม่อางในท้องที่ตำบลบ้านแลง ตำบลพิชัย และตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 693 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าพระแท่นดงรังในท้องที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 696 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าอุ่มจาน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 697 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าภูห้วยปูนและป่าภูแผงม้า ในท้องที่ ตำบลหนองงิ้ว ตำบลทรายขาว และตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 699 ในท้องที่ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2517) กำหนดให้ป่าดงพันชาด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 7 (กำหนดให้ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 70 (กำหนดให้ป่าคลองระเวิง-เขาสมเด็จ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลละหาร และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 70 (กำหนดให้ป่าเกาะเต่า คลองเรียน ในท้องที่ตำบลเกาะเต่า และตำบลป่าพยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าควนราสอ ป่าควนน้ำร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 701 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าเกาะเหลาะหนัง ในท้องที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 704 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ในท้องที่ตำบลคันโช้ง ตำบลหินลาด และตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลทัพยายเชียง อำเภอพรหมพิราม และตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 705 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าดอยบ่อในท้องที่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน และตำบลแม่ยาวและตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเชียงราย ในท้องที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน และตำบลแม่ยาวและตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 707 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าห้วยยอดมน ในท้องที่ตำบลฝางคำ และตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าดงห้วยฝา ในท้องที่ตำบลคำบง ตำบลภูแล่นช้าง และตำบลนาคู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 710 ในท้องที่ตำบลกาแมด ตำบลนาโส่ และตำบลไผ่ อำเภอกุดชุม และตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2517) กำหนดให้ป่าห้วยแสนลึก และป่าหนองหินเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 711 (พ.ศ.2517) (ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 225 (พ.ศ.2510) และกำหนดให้ป่าดงสีชมพูโพนพิสัย ในท้องที่ตำบลโพนแพง ตำบลหนองยอง ตำบลรัตนวาปี ตำบลปากคาด ตำบลชุมพล ตำบลหนองหลวง ตำบลสีชมพู ตำบลหนองพันทา และตำบลโซ่ กิ่งอำเภอโซ่พิสัย
กฎ.ฉบับที่ 713 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสัน ป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งาม ในท้องที่ตำบลนางแล ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 714 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้เลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรีแปลงที่สามป่าหัวเขา ในท้องที่ตำบลคุระ และตำบลบางวัน กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 716 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าบางน้ำจืด ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 717 (พ.ศ.2517) (กำหนดให้ป่าเขาทุงดินดำ และป่าเขาตาเก้า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลบ้านโข้ง ตำบลพลับพลาไชย และตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎ.ฉบับที่ 718 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าเกาะยาวใหญ่ แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 719 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้เอกเขานมสาว ในท้องที่ตำบลคุระ และตำบลบางวัน กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า และตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 72 (กำหนดให้ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ในท้องที่ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง และตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 721 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุกและป่าควนนายหวัด ในท้องที่ตำบลตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 722 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าแม่งาวฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านหวด และตำบลแม่ตีบ อำเภองาว และตำบลจางเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 724 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าเวียงคำและ ป่าศรีธาตุ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี และตำบลหัวนาคำ ตำบลบ้านโปร่ง ตำบลจำปี และตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
กฎ.ฉบับที่ 726 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าเลนบ้านธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 727 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง ตำบลบางปิด ตำบลแหลมงอบและตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 728 (พ.ศ. 2518) (กำหนดให้ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง)ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลยกกระบัตร และตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 729 (พ.ศ. 2518) (กำหนดให้ป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลยางกลัก ตำบลบ้านชวน ตำบลวะตะแบก และตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ และตำบลวังตะเฆ่ ตำบลหนองบัวระเหว และตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 73 (กำหนดให้ป่าเขาราวเทียน ในท้องที่ตำบลเนินขาม และตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในท้องที่ตำบลเนินขาม และตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 731 (พ.ศ. 2518) (ให้เพิกถอนป่าดงผาลาด ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน) ในท้องที่ตำบลโคกสี ตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดิน และตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 735 (พ.ศ. 2518) (กำหนดให้ป่าโคกตลาดใหญ่ ในท้องที่ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ และตำบลหนองบัว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 736 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าดงแดง ในท้องที่ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 738 (พ.ศ.2518) (ให้เพิกถอนป่าแม่ป้าย ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน ในท้องที่ตำบลบ้านสา และตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 738 (พ.ศ.2518)ฯ (ให้เพิกถอนป่าแม่ป้าย ในท้องที่ตำบลบ้านสา และตำบลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 739 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าแม่เรียง ในท้องที่ตำบลเสริมขาว และตำบลทุ่งงาม กิ่งอำเภอเสริมงาม อำเภอเกาะคา และตำบลไหล่หิน ตำบลเกาะคา และตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 742 (พ.ศ. 2518) (ให้เพิกถอนป่าดงอีบ่าง ป่าดงคำพลู และป่าดงคำกั้ง ออกจากการเป็นในท้องที่ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิง ตำบลคูสะคาม
กฎ.ฉบับที่ 742 (พ.ศ. 2518) (ให้เพิกถอนป่าดงอีบ่าง ป่าดงคำพลู และป่าดงคำกั้ง ออกจากการเป็นในท้องที่ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิง ตำบลคูสะคาม
กฎ.ฉบับที่ 744 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าบุณฑริก ในท้องที่ตำบลนาโพธิ์ ตำบลคอแลน ตำบลหนองสะโน ตำบลโพนงาม และตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 745 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าเขือน้ำ ในท้องที่ตำบลกลางใหญ่ ตำบลหายโศก ตำบลเมืองพาน ตำบลเขือน้ำ ตำบลป่าโมง ตำบลคำบง ตำบลบ้านเม็ก และตำบลข้าวสาร อำเภอผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 746 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าภูล้อมข้าว และป่าภูเพ็ก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลขมิ้น ตำบลพังขว้าง ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ ตำบลเต่างอย ตำบลตองโขบ และตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 747 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าแม่จางฝั่งซ้ายในท้องที่ ตำบลหัวเสือ และตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 748 ในท้องที่ตำบลลี้ ตำบลนาทราย และตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าแม่หาด และป่าแม่ก้อ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 749 (พ.ศ.2518) กำหนดให้ป่าโคกภูเหล็กในท้องที่ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน ตำบลกกดู่ ตำบลนาอ้อ ตำบลเมือง ตำบลน้ำหมานตำบลเสี้ยว ตำบลนาอาน และตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ และตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
กฎ.ฉบับที่ 75 (กำหนดให้เพิกถอนป่าคุ้มครองหนองหญ้าไทร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองหญ้าไทร ให้เป็นป่าคุ้มครองบางส่วน) ในท้องที่ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
กฎ.ฉบับที่ 75 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าเขาโพธิ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 750 (พ.ศ.2518) กำหนดให้ป่าภูเขาแก้ว และป่าดงปากขม ในท้องที่ ตำบลบุฮม ตำบลเชียงคาน ตำบลเขาแก้ว และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน และตำบลหาดคำภีร์ ตำบลปากชม และตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 751 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าหนองบัว ในท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 753 (พ.ศ.2518) (ให้เพิกถอนป่าดงหินกองออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) (ในท้องที่ : ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี)
กฎ.ฉบับที่ 754 (พ.ศ. 2518) (ให้เพิกถอนป่าดงคำเดือยแปลงที่หนึ่ง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) (ในท้องที่ตำบลโคกก่ง ตำบลหนองข่า อำเภอชานุมาน ตำบลหนองผือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ และตำบลห้วย ตำบลลือ อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี)
กฎ.ฉบับที่ 759 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าดงตีนตก ในท้องที่ตำบลบ้านดง ตำบลป่าแดง และตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2508) (กำหนดป่าเขาถ้ำรงค์ และป่าหนองช้างตาย ในท้องที่ตำบลตำรุ และตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 76 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองดงธรรมชาติตามพรฎ.กำหนดป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492 บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 760 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าโคกสองสลึง ในท้องที่ตำบลลือ ตำบลพนา อำเภอพนา และตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 764 ในท้องที่ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย และตำบลกุดน้ำใส กิ่งอำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2518) กำหนดให้ป่าแจนแลน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 765 (พ.ศ. 2518) (กำหนดให้ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำ หนองเหล่าหินในท้องที่ตำบลค้อทอง และตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 768 (พ.ศ.2518) กำหนดให้ป่าสกายอกุวิง ในท้องที่ตำบลบาโระ และตำบลกาบัง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 769 (พ.ศ.2518) (เพิกถอนป่าวังด้วน และป่าห้วยยางในท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 77 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าแม่พวกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเด่นชัย และตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 77 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองยางน้ำกลัดเหนือ- ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้องตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง ในท้องที่ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำ
กฎ.ฉบับที่ 772 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าแม่เสริม ในท้องที่ตำบลเสริมซ้าย และตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม และตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 773 ในท้องที่ตำบลแม่ตืน และตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กฎ.ฉบับที่ 773 ในท้องที่ตำบลแม่ตืน และตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2518) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 310 (พ.ศ.2511) และกำหนดให้ป่าแม่ตืนและป่าแม่แนต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 774 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จังหวัดพะเยา (แต่เดิมเป็นจังหวัดเชียงราย)
กฎ.ฉบับที่ 774 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าแม่ยม ในท้องที่ตำบลออย ตำบลงิม ตำบลผาช้างน้อย ตำบลควน และตำบลปง อำเภอปง และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน และตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 776 (พ.ศ.2518) (กำหนดให้ป่าดงพันนา และป่าดงพระเจ้า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลสว่างแดนดิน ตำบลหนองหลวง และตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน และตำบลวัฒนา ตำบลส่องดาว และตำบลท่าศิลา กิ่งอำเภอส่องดาว
กฎ.ฉบับที่ 777 (พ.ศ. 2519) (กำหนดให้ป่าหนองบัวโค้ง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 779 (พ.ศ.2519) (กำหนดให้ป่าน้ำแวนและป่าห้วยไคร้ ในท้องที่ ตำบลลอ อำเภอจุน ตำบลน้ำแวน ตำบลเวียง และตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 78 (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3 ในท้องที่ตำบลหนองปรือ และตำบลหนองบัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2508) (ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ และตำบลบ้านกวาง ตำบลบ้านเหล่า ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 780 (พ.ศ.2519) (กำหนดให้ป่านายูง และป่าน้ำโสม ในท้องที่ตำบลนาแค ตำบลนายูง ตำบลหนองแวง ตำบลน้ำโสม และตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 781 (พ.ศ.2519) (ให้ยกเลิกกฎ.ฉบับที่ 114 (พ.ศ. 2505) และกำหนดให้ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด ในท้องที่ตำบลท่ากุ่ม ตำบลห้วยแร้ง ตำบลเนินทราย ตำบลตะกาง และตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 787 (พ.ศ. 2520) (ให้เพิกถอนป่าดงหม้อทอง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) ในท้องที่ตำบลดงหม้อทอง และตำบลบ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
กฎ.ฉบับที่ 788 (พ.ศ. 2520) (กำหนดให้ป่าควนช้างเขาทองหลวง ในท้องที่ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 789 (พ.ศ.2520) (กำหนดให้ป่าฝนแสนห่า ในท้องที่ตำบลพนา และตำบลลาน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 79 (กำหนดให้ป่าเขาหิน เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 79 (กำหนดให้ป่าแม่ทรายคำ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลทุ่งฝาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง และตำบลเมืองมาย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 795 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าดอยนางแล ป่าดอยยาว และป่าดอยพระบาท ในท้องที่ตำบลนางแล และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 796 ในท้องที่ตำบลลี้ ตำบลนาทราย และตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2521) (ให้เพิกถอนป่าแม่ลี้ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) 2521/61/268
กฎ.ฉบับที่ 797 (พ.ศ. 2521) (ให้เพิกถอนป่าอุโมงและป่าหนองแวง ในท้องที่ตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 799 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าแม่วะในท้องที่ ตำบลล้อมแรด ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน และตำบลแม่ปู ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 80 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าพรุกะชิง ในท้องที่ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 80 ในท้องที่ตำบลกะเปอร์ ตำบลเชียงเหลียง ตำบลบ้านนา ตำบลนาคา ตำบลบางหิน และตำบลกำพวน กิ่งอำเภอกะเปอร์ อำเภอระนอง จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่ากะเปอร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 801 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าเทือกเขากรือซอ ในท้องที่ตำบลกายูคละ และตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 802 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่งในท้องที่ตำบลปลังผล อำเภอสังขละบุรี ตำบลชะแลตำบลปิล็อก ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 803 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าควนหัวโตนและป่าเขาพง ในท้องที่ตำบลลำพี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 806 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าเลนคลองหวายดน ป่าเลนคลองสุโสะ ป่าเลนคลองกุเหร่า ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลสุโสะ และตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 808 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่ารับร่อ และป่าสลุย ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลคุริง ตำบลรับร่อ ตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ และตำบลหาดพันไกร ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 809 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุน ป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง ในท้องที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา และตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 810 (พ.ศ.2521) (ให้ยกเลิกกฎ. ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2514) และกำหนดให้ป่าเขาสำนัก ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 811 (พ.ศ.2521) กำหนดให้ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ ในท้องที่ตำบลนางิ้ว ตำบลบ้านม่วง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม และตำบล พระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพรานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 813 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าเทือกเขากะทะคว่ำ ในท้องที่ตำบลสองแพรก ตำบลทุ่งคาโงก และตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 814 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าพรุเสม็ดและป่าบางเต็งในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 815 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าดงมะอี่ ในท้องที่ตำบลเมยวดี กิ่งอำเภอเมยวดี อำเภอโพนทอง ตำบลภูเขาทอง ตำบลบึงงาม ตำบลหนองพอก ตำบลกกโพธิ์ ตำบลโคกสว่าง ตำบลหนองขุนใหญ่ อำเภอหนองพอก ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ และตำบลโคกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเ
กฎ.ฉบับที่ 816 (พ.ศ. 2521) (ให้เพิกถอนป่าดงหินกองออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) (ในท้องที่ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี)
กฎ.ฉบับที่ 817 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าจริม ในท้องที่ตำบลหาดล้า ตำบลท่าแฝก และตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 82 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าเกาะเตียบ ในท้องที่ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 820 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าเขาจันทร์ในท้องที่ตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 821 (พ.ศ. 2521) (กำหนดให้ป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองปั่ว ในท้องที่ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง และตำบลกกโพธิ์ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 822 (พ.ศ.2521)ฯ (เพิกถอนป่าแม่ยวมฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย และตำบลแม่คง ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่ยวม ตำบลสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 825 (พ.ศ. 2516) (ให้เพิกถอนป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน) ในท้องที่ตำบลหัวทุ่ง และตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 826 (พ.ศ.2521) (ให้เพิกถอนป่ากุดชมพูออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) (ในท้องที่ตำบลหนองแสงใหญ่ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม และตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี)
กฎ.ฉบับที่ 83 ในท้องที่ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยยาบ ตำบลมะเขือแจ้ และตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (กำหนดให้ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 830 ในท้องที่ตำบลสันป่าสัก ตำบลบ้านแป้น และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2522) (กำหนดให้ป่าเหมืองจี้และป่าสันป่าสักเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 831 (พ.ศ.2522) (กำหนดให้ป่าภูเขาหินตั้งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง และตำบลชากพง ตำบลขาดโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 832 (พ.ศ.2522) ให้เพิกถอนป่าเขาภูกระดึง ในท้องที่ ตำบลสีฐาน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด
กฎ.ฉบับที่ 833 (พ.ศ. 2522) (ให้เพิกถอนป่าลานสาง) ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน
กฎ.ฉบับที่ 836 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าเลนอ่างทุ่งมหา ในท้องที่ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 839 (พ.ศ.2522) (ให้ป่าแอวมอง ในท้องที่ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ และตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนฯ)
กฎ.ฉบับที่ 84 (กำหนดให้ป่าควนเคียม เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 84 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลชัยนาท ตำบลวังนกแอ่น ตำบลบ้านกลาง และตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กฎ.ฉบับที่ 840 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าเกะโบยใต้ ในท้องที่ตำบลเกาะยาวน้อย กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 843 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าพานพอ ในท้องที่ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลบางทอง และตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 844 (พ.ศ.2522)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง ในท้องที่ตำบลแม่เงา ตำบลขุนยวม ตำบลแม่ยวมน้อย ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม และตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 845 (พ.ศ. 2522) (ให้ป่าดงใหญ่ในท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 846 ในท้องที่ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2522) กำหนดให้ป่าบ้านหนองตุและป่าคูสองชั้น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 847 (พ.ศ.2522) (ให้ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง ในท้องที่ตำบลโนนสะอาดและตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรืองเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าโนนน้ำแบ่ง ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ตำบลโนนศิลา ตำบลบ้านหัส อำเภอบ้านไผ่ ตำบลเก่างิ้ว ตำบลโนนศิลา ตำบลบ้านหัส อำเภอบ้านไผ่ ตำบลเก่างิ้ว ตำบลโจคหนองแก ตำบลเมืองพล อำเภอพล และตำบลหนองสองห้อง ตำบลคึมชาด อำเภอ
กฎ.ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2505) (กำหนดให้ป่าอุแตแค ในท้องที่ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าควนโต๊ะดุ๊ด ป่าควนทวด และป่าควนสามง่อน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 851 (พ.ศ.2522) (ให้ป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย เป็นป่าสงวน ในท้องที่ ตำบลตับเต่า และตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 853 (พ.ศ.2522) ให้เพิกถอนป่าห้วยน้ำพาว (กฎกระทรวง ฉบับที่ 492 (พ.ศ.2515)ฯ) ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด
กฎ.ฉบับที่ 855 (พ.ศ.2522) (ให้ป่าทรายมูล ในท้องที่ตำบลนาแวง ตำบลขามป้อม ตำบลพังเคน และตำบลกองโพน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 856 (พ.ศ.2522) (ให้เพิกถอนป่าควนนางพิมพ์ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 351 (พ.ศ. 2521) ในท้องที่จังหวัดพัทลุง ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 858 (พ.ศ.2522) (กำหนดให้ป่าโคกสำโรง และป่าปอพาน ในท้องที่ตำบลหนองแดง และตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 86 (กำหนดให้ป่าควนจำศิล เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเวียงทอง ตำบลร่องกาด ตำบลสบสาย ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น และตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
กฎ.ฉบับที่ 861 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าบางหยวกป่าบางหอย และป่าบางยาง ในท้องที่ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 862 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลน้ำหมัน ตำบลท่าปลา ตำบลหนองพญา ตำบลจริม ตำบลหาดล้า ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 866 (พ.ศ.2522) (ให้ป่าแม่โป่ง ในท้องที่ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน ตำบลหลวงใต้ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 867 (พ.ศ. 2522) (ให้ป่าดงหนองบัว แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลจิกคู่ อำเภอหัวตะพาน และตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 869 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าดงตาดไก่ แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง และแปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 87 (กำหนดให้ป่าควนเขาจันทร์ เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 87 (พ.ศ.2508) (กำหนดป่าเมืองกั่ว และป่าบางเตง ในท้องที่ตำบลปากพะยูน และตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 870 (พ.ศ.2522) กำหนดให้ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบอบิด ในท้องที่ ตำบลนาอ้อ ตำบลน้ำสวย ตำบลเมือง และตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 871 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่ารับร่อ และป่าสลุย ในท้องที่ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว ตำบลสลุย ตำบลคุริง ตำบลรับร่อ ตำบลท่าแซะ ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ และตำบลหาดพันไกร ตำบลวังไผ่ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 873 (พ.ศ. 2522) (ให้เพิกถอนป่าเลนบางกระดาน ในท้องที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 874 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าเกาะยาวน้อย ในท้องที่ตำบลเกาะยาวน้อย กิ่งอำเภอเกาะยาว อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 876 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ และตำบลน้ำกุ่ม ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 877 (พ.ศ.2523) (เพิกถอนป่าเขาสามร้อยยอด ในท้องที่ตำบลสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย อำเภอปราณบุรี และ ตำบลสามกระทาย ตำบลดอนยายหนู ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด)
กฎ.ฉบับที่ 878 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ ในท้องที่ตำบลยางฮอม ตำบลป่าตาล ตำบลต้า ตำบลตับเต่า ตำบลเวียง และตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 88 (กำหนดให้ป่าควนเลียบ เป็นป่าสงวน)
กฎ.ฉบับที่ 881 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ในท้องที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 882 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลแม่คำ ตำบลป่าธาง และตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 884 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าควนเขาจันทร์ ในท้องที่ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 885 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าโคกไร่ ในท้องที่ตำบลเหล่าดอกไม้ ตำบลเชียงยืน และตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 887 (พ.ศ.2523) (ให้ป่าบ้านจัน แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลบ้านจัน ตำบลนาไหม่ ตำบลบ้านดุง และตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 889 (พ.ศ.2523) (ให้ป่ายางคลองขุดเหนือ ในท้องที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 89 (พ.ศ.2508) (ป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 2)
กฎ.ฉบับที่ 890 (พ.ศ.2523) (ให้เพิกถอนป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) ในท้องที่ตำบลขมิ้น ตำบลพังขว้าง ตำบลห้วยยาง ตำบลดง
กฎ.ฉบับที่ 891 (พ.ศ.2523)ฯ กำหนดให้ป่าดงชมภูพรในท้องที่ตำบลนาสวรรค์ ตำบลชมภูพร อำเภอบึงกาฬ และตำบลดอนหญ้านาง กิ่งอำเภอพรเจริญ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 893 (พ.ศ.2523) (ให้ป่าเขาแหลมเทียน ป่าเขาเปล็ด และป่าเขาแหลมหญ้า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 896 (พ.ศ. 2523) (กำหนดให้ป่าบ้านอุบล และป่าบ้านหัวลิง ในท้องที่ตำบลทรายมูล และตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 897 (พ.ศ.2523) กำหนดให้ป่าภูค้อและป่าภูกระแต ในท้องที่ ตำบลหนองคัญ อำเภอวังสะพุง ตำบลปวนพุ ตำบลหนองหิน ตำบลศรีฐาน และตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 898 (พ.ศ.2523) (ให้ป่าบ้านจีต ป่าไชยวาน ป่าหนองหลัก และป่าคอนสาย ในท้องที่ตำบลคอนสาย ตำบลบ้านจีต อำเภอหนองหาน และตำบลหนองหลัก ตำบลโพนสูง ตำบลไชยวาน กิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 899 (พ.ศ. 2523) (กำหนดให้ป่าโคกหลวง ในท้องที่ตำบลสระพัง ตำบลบ้านเฒ่า ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น และ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่าเกาะเคี่ยม ในท้องที่ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 90 (กำหนดให้ป่าสาลีก ในท้องที่ตำบลส้าน และตำบลอ่ายนาไล อำเภอสา จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวน) (ถูกยกเลิกและ กำหนดใหม่โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,100)
กฎ.ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2508) กำหนดให้ป่าดงคำเดือย แปลงที่ 1 ในท้องที่ตำบลหนองข่า ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน ตำบลหนองผือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ และตำบลห้วย อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 900 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่า และป่าเขาบางนายสี ในท้องที่ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 901 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าสุวรรณวารี ในท้องที่ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ และตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 903 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าเกาะ ในท้องที่ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 904 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าบ้านบาลหลาม ในท้องที่ตำบลกะไหล ตำบลท่าอยู่ และตำบลคลองเตียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 905 (พ.ศ.2523) (ให้เพิกถอนป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลุ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 168 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ออกจาการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน) ในท้องที่ตำบล
กฎ.ฉบับที่ 906 (พ.ศ.2523) (ให้เพิกถอนป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อนและป่าหนองหญ้าไทร ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 ออกจาการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน) ในท้องที่ตำบล
กฎ.ฉบับที่ 908 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าควนนาบอน ในท้องที่ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 909 ในท้องที่ตำบลทรายมูล กิ่งอำเภอทรายมูล อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2523) กำหนดให้ป่าดอนหัวนา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 913 (พ..ศ. 2523) (ให้ป่าโรงงานกระดาษไทยแปลงที่หก ในท้องที่ตำบลนาสวน และตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 914 (พ.ศ. 2523) (กำหนดให้ป่าดงซำ ในท้องที่ตำบลหัวใหญ่ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง และตำบลห้วยโจค ตำบลหนองกุงใหญ่ ตำบลบ้านโนน และตำบลกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 915 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าเขาหลักและป่าลำรู ในท้องที่ตำบลลำแก่น และตำบลลำพี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 916 (พ.ศ.2523) (ให้ป่าท่ากุ่ม และป่าห้วยแร้งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลด่านชุมพล กิ่งอำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง และตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ราชกิจจาฯ : 2523/204/9 พ.
กฎ.ฉบับที่ 917 (พ.ศ.2523) (ให้ป่าลูโบ๊ะลาเซาะ ในท้องที่ตำบลจะแนะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 918 (พ.ศ.2523) (ให้ป่าคันหินขวาง ในท้องที่ตำบลพะลาน และตำบลนาตาล อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 919 (พ.ศ.2523) (ให้ป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลธาตุน้อย ตำบลแดงหม้อ และตำบลตาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 92 (กำหนดให้ป่าเคี่ยมซ้อน ในท้องที่ตำบลกลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎ.ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าเขาพลู ในท้องที่ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 920 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าเขากล้วย ในท้องที่ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 921 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าเขาเต่า ในท้องที่ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 923 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าเขาทุ่งมะเม่า ในท้องที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 926 (พ.ศ.2524) (กำหนดให้ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ดในท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 928 (พ.ศ.2524) กำหนดให้ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง ในท้องที่ ตำบลน้ำแคม ตำบลหนองผือ ตำบลอาฮี ตำบลท่าลี่ และตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 93 (กำหนดให้ป่าปากทะเลในท้องที่ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 930 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าเลนโครงการ อำเภอคุระบุรี ในท้องที่ตำบลเกาะคอเขา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 931 (พ.ศ.2524) (ให้ป่าห้วยไทรเหนือ ในท้องที่ตำบลบ่อหิน ตำบลนาเมืองเพชร และตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 932 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าเขาทอยและป่านางหงษ์ ในท้องที่ตำบลนบปริง ตำบลถ้ำน้ำผุด ตำบลบางเตย ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา และตำบลถ้ำทองหลาง ตำบลทับปุด ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 934 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าควนถ้ำ และป่าบางรัก ในท้องที่ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 935 (พ.ศ.2524) (ให้ป่าขุนวังแปลงที่หนึ่งในท้องที่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ และตำบลทุ่งผึ้ง ตำบลปงดอน ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 936 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าเทือกเขานมสาว แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 938 (พ.ศ.2524) (ให้ป่าดอยม่อนปุ่เมา และป่าดอย ม่อนหินขาวในท้องที่ ตำบลงิ้ว และตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 939 (พ.ศ. 2524) (กำหนดให้ป่าภูผาดำและป่าภูผาแดง ในท้องที่ตำบลหนองสังข์ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 94 (กำหนดให้ป่าแม่ตัง เป็นป่าสงวนสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
กฎ.ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว ป่าแม่อิงฝั่งซ้ายในท้องที่ตำบลดงเจน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 942 (พ.ศ.2524) [กำหนดให้ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง ในท้องที่ตำบลนาลี ตำบลดงมะไฟ ตำบลสุวรรณคูหาถาวร ตำบลบ้านโคก ตำบลนาดี ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา ตำบลนาแก ตำบลกุดดินจี่ ตำบลนาเหล่า ตำบลนากลาง ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง และ ตำบลกุด
กฎ.ฉบับที่ 943 ในท้องที่ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม และตำบลดู่ลาด กิ่งอำเภอทรายมูล อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2524) กำหนดให้ป่าโพธิ์ไทร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 944 (พ.ศ.2524) (ให้ป่าหนองเรือ ในท้องที่ตำบลด่านช้าง ตำบลนาเหล่า ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลโนนม่วง ตำบลกุดสะเทือน ตำบลหนองแก ตำบลยางหล่อ ตำบลโนนสะอาด ตำบลนาคอก
กฎ.ฉบับที่ 945 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าแม่ละเมา)ในท้องที่ตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 95 (กำหนดให้ป่าเขาหลัด ลำแก่น ในท้องที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าเลนคลองปะเหลียน ป่าคลองท่าบ้า) ในท้องที่ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง ตำบลทุ่งกระบือ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
กฎ.ฉบับที่ 950 (พ.ศ.2524) (ให้เพิกถอนป่าแม่เมาะ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่ ตำบลบ้านดง กิ่งอำเภอแม่เมาะ อำเภอเมืองลำปาง และตำบลสบป้าด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตามกฎ.ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2510) ออกจากการเป็นป่าสงวนฯ บางส่วน)
กฎ.ฉบับที่ 951 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าเลนโครงการคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
กฎ.ฉบับที่ 952 (พ.ศ.2524) (ให้ป่าเขียว ในท้องที่ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 954 (พ.ศ.2524) (ให้ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอแจ้ห่ม และตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 956 (พ.ศ.2524) (ให้ป่าห้วยแม่นนท์ ในท้องที่ตำบลไร่ใต้ และตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 959 (พ.ศ. 2524) (กำหนดให้ป่าบ้านนายมและป่าบ้านกุดดุก ในท้องที่ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 96 (กำหนดให้ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าเป็ดก่า ในท้องที่ตำบลโคกสว่าง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลหนองฮี ตำบลลูกอึ่ง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 962 ในท้องที่ตำบลฟ้าหยาด ตำบลคูเมือง ตำบลสงยาง และตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2524) กำหนดให้ป่าผือฮี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 963 (พ.ศ.2524) (ให้เพิกถอนป่าพันดอนและป่าปะโค ในท้องที่ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง กิ่งอำเภอหนองแซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 301 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 964 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าควนมะลุ่ย ในท้องที่ตำบลบางเหรียง และตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 965 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง) ในท้องที่ตำบลโมโกร ตำบลหนองหลวง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 966 (พ.ศ. 2524) (ให้ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่ตำบลภูซาง ตำบลทุ่งกล้วย ตำบลร่มเย็น ตำบลเวียง ตำบลแม่ลาว และตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 967 (พ.ศ.2524)ฯ กำหนดให้ป่าลานท่าฤทธิ์ ในท้องที่ตำบลวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 968 (พ.ศ. 2525) (กำหนดให้ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ในท้องที่ตำบลนาขา ตำบลวังตะกอ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน และตำบลปังหวาน ตำบลพะโต๊ะ ตำบลปากทรง กิ่งอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 969 ในท้องที่ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2525) กำหนดให้ป่าดงใหญ่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 97 (กำหนดให้ป่าควนบางขวน ป่าควนหม้อ และป่าควนพรในท้องที่ตำบลนาปะขอ และตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 971 (พ.ศ. 2525) (ให้ป่าเทือกเขาแม่นางขาว ในท้องที่ตำบลบางวัน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 973 (พ.ศ.2525) (ให้ป่าแม่ยาว ในท้องที่ตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สัน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร และตำบล ไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 975 (พ.ศ.2525) ฯ (ให้เพิกถอนป่าเขาแหลมเทียน ป่าเขาเปล็ด และป่าเขาแหลมหญ้า จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 893 (พ.ศ. 2523) ฯ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด) ในท้องที่ตำบลแพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กฎ.ฉบับที่ 976 (พ.ศ. 2525) (กำหนดให้ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น ในท้องที่ตำบลสันสลี ตำบลเวียง ตำบลบ้านโป่ง ตำบลป่างิ้ว ตำบลหัวฝ่าย ตำบลแม่เจดีย์ และตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
กฎ.ฉบับที่ 977 (พ.ศ.2525) (ให้ป่าเขากระยาง ในท้องที่ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ ตำบลนครไทย ตำบลหนองกะท้าว ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย และตำบลบ้านกลาง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 978 (พ.ศ. 2525) (กำหนดให้ยกเลิก กฎ.ฉบับที่ 329 (พ.ศ. 2518)ฯ และกำหนดให้ป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลวะตะแบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว กิ่งอำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านชวน ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอ
กฎ.ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2505)ฯ กำหนดให้ป่าภูเปือย ในท้องที่ ตำบลสีฐาน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นป่าคุ้มครองฯ
กฎ.ฉบับที่ 982 (พ.ศ.2525)ฯ กำหนดให้ป่าเขาพระ ในท้องที่ตำบลบ้านป่า และตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎ.ฉบับที่ 985 (พ.ศ.2525) ให้เพิกถอนป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง ตามกฎ.ฉบับที่ 216 (พ.ศ.2507) ในท้องที่ตำบลลำสงพุง ตำบลวังม่วง ตำบลพญากลาง ตำบลคำพราน และตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเล็ก จังหวัดสระบุรี ออกจากการ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน
กฎ.ฉบับที่ 990 (พ.ศ.2525) (กำหนดให้ป่าชะอำ และป่าบ้านโรงในท้องที่ตำบลกลัดหลวง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง และตำบลเขาใหญ่ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 991 (พ.ศ.2525) (ให้ป่าน้ำภาคฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 992 (พ.ศ. 2525) (กำหนดให้ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วน และป่าหมายเลขสิบแปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลห้วยแย้ กิ่งอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า ตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย ตำบลนาเสียว ตำบลบ้านเล่า ตำบล
กฎ.ฉบับที่ 993 (พ.ศ.2525) (ให้ป่าแดงและป่าชาติตระการ ในท้องที่ตำบลนาบัว ตำบลยางโกลน ตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย และตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 998 (พ.ศ. 2526) (ให้ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางกรัก และป่าเขาบางใหญ่ ในท้องที่ตำบลรมณีย์ และตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่ 999 (พ.ศ.2526)ฯ (กำหนดให้ป่าแม่สาครฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลอ่ายนาไลย และตำบลส้าน อำเภอสา จังหวัดน่าน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบับที่540. (กำหนดให้ป่าดอยปุยในท้องที่ตำบลป่าก่อคำ ตำบลบัวสลี ตำบลสันทราย ตำบลดงมะดะ และ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎ.ฉบัลที่ 501 (พ.ศ. 2515) (ป่าเขาบ่อไทร) ในท้องที่ตำบลบางวัน กิ่งอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,088 ในท้องที่ตำบลท่าเกษม ตำบลสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร ตำบลผักขะ ตำบลไทรเดี่ยว ตำบลซับมะกรูด ตำบลคลองหาด ตำบลไทยอุดม อำเภอวัฒนานคร ตำบลเมืองไพ่ ตำบลผ่านศึก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ และตำบลดาหลิงใน ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวัง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,202 (พ.ศ. 2530) ในท้องที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (กำหนดให้ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2508) (กำหนดให้ป่าดงหมู ในท้องที่ตำบลคุ้มเก่า และตำบลนาคู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง (กำหนดให้ป่าแม่เผ็ด ในท้องที่ตำบลแจนแลน และตำบลคำบง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง (ป่าดงใหญ่ ตำบลปะคำและตำบลละหารทราย อำเภอนางรอง (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอละหานทรายและอำเภอปะคำ) จังหวัดบุรีรัมย์ ป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง (ป่าปรีธม ตำบลละเวี้ยและตำบลบ้านกรวด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง (ป่าหนองข่า ในท้องที่ตำบลทองหลาง ตำบลหนองแวง และตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์)
กฎกระทรวง (ป่าเขาคอก ตำบลจรเข้มาก และตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ป่าคุ้มครอง) (2492/-/456)
กฎกระทรวง (ป่าโคกโจด ตำบลสตึก และตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง กำหนดป่าแสลงพัน ในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลพระครู ตำบลตลาดโพธิ์ และตำบลทะเบนชัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง
กฎกระทรวง กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2550
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,228 (พ.ศ.2533) ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 829 (พ.ศ. 2522) และกำหนดให้ป่าเขาพระวิหาร ในท้องที่ตำบลสังเม็ก ตำบลบึงมะลู ฯลฯ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,017 (พ.ศ. 2526) (กำหนดให้ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ในท้องที่ตำบลบ่อคำ ตำบลอ่างทอง ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา กิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,047 (พ.ศ.2527) กำหนดให้ป่าแตงแซง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลคอนกาม และตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,058 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าเลนยะหริ่ง แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลตะโละกาโปร์ และตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,070 (พ.ศ. 2527) (กำหนดให้ป่าหนองค้าและป่าดงฉัตร ในท้องที่ตำบลโนนพลวง ตำบลช่องลม กิ่งอำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย ตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลไทรงาม ตำบลหนองไม้กอง ตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองทอง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,071 (พ.ศ. 2527) กำหนดให้ป่าน้ำโจน ในท้องที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ )
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,074 (พ.ศ. 2527)(กำหนดให้ป่าชัฏใหญ่และป่าเขาสูงในท้องที่ตำบลกลอนโดตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีและตำบลรางสำลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ )
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,111 ในท้องที่ตำบลช่องกุ่ม ตำบลหนองน้ำใส ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานครและตำบลท่าแยก ตำบลท่าเกษม อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ.2511) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,111 (พ.ศ. 2528) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 330 (พ.ศ. 2511) และกำหนดให้ป่าท่ากะบากในท้องที่ตำบลช่องกุ่ม ตำบลหนองน้ำใส ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร และตำบลท่าแยก ตำบลท่าเกษม อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,114 (พ.ศ. 2528) (กำหนดให้ป่าท่าแยก ในท้องที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง และตำบลท่าแยก อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,114 ในท้องที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง และตำบลท่าแยก อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2528) กำหนดให้ป่าท่าแยก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,130 ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส ตำบลโนนหมากเค็ง และตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2528) กำหนดให้ป่าวัฒนานคร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,157 (พ.ศ. 2529) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2499))
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,173 (พ.ศ.2529) ในท้องที่ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (กำหนดให้ป่าลำเลียงเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,174 (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน ในท้องที่ตำบลบ้านไร่ ตำบลหนองจอก และตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,177 (พ.ศ.2529) ให้เพิกถอนป่าฝั่งซ้ายห้วยขยุงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2512) ในท้องที่ตำบลพราน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ และตำบลกระแชง ตำบลซำ ตำบลพิงพวย ตำบลเมือง ตำบลรุง ตำบลละลาย ตำบลศรีแก้ว ตำบลสระเยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,190 (พ.ศ. 2529) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 528 (พ.ศ. 2516) และกำหนดให้ป่าเขาตูม ในท้องที่ตำบลเมาะมาวี และตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,194 ในท้องที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2529) (กำหนดให้ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,195 (พ.ศ.2530) กำหนดให้ป่าหนองดง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลหนองเชียงทูน และตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,204 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 474 (พ.ศ. 2515) และกำหนดให้ป่าไม้แก่น ในท้องที่ตำบลไทรทอง กิ่งอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (กำหนดให้ป่าดงระแนง ในท้องที่ตำบลยางตลาด ตำบลเว่อ และตำบลอีตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 105 (กำหนดให้ป่าหนองโรง เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ ตำบลหนองโรง และตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 105 (พ.ศ.2508) (ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมาป่าควนท่าหิน ในท้องที่ ตำบลควนขัน ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 107 (กำหนดให้ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ เป็นป่าคุ้มครอง) ในท้องที่ตำบลดอนแสลบ ตำบลเลาขวัญ และตำบลห้วยกระเจา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 109 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าแม่ระกา ในท้องที่ ตำบลหนองปลิง ตำบลลานดอกไม้ ตำบลโกสัมพี อำเภอเมืองกำแพงเพชร และตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2501 (กำหนดให้เพิกถอนป่าคุ้มครองหนองเหน ตาม พรฎ. กำหนดป่าหนองเหนในท้องที่ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (กำหนดให้ป่าดงนามน ในท้องที่ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 118 (พ.ศ. 2509) (ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป และป่าตำมะลัง ในท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตันหยงโป ตำบลมะลัง และตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 120 (กำหนดให้ป่าดงสายทอ ในท้องที่ตำบลบะและตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 122 (กำหนดให้ป่าเลนตอนที่ 3 ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด ในท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง และตำบลฉลุง อำเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1231 (พ.ศ. 2534)ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ให้เพิกถอนป่าห้วยเขยง ในท้องที่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวดกาญจนบุรี ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1232 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญํติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ให้เพิกถอนป่าเขาช้างเผือก ในท้องที่ตำบลหนองลูงอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1237 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กำหนดให้ป่าเลนยะหริ่ง แปลงที่สาม ในท้องที่ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 128 (กำหนดให้ป่าเกาะโหลน ในท้องที่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 130 (กำหนดให้ป่าบารายี ป่าควนโรงกัดและป่าควนสังหยุด ในท้องที่ตำบลทุ่งหว้า กิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 131 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าเลนยะหริ่ง ตำบลบางปู ตำบลยามูล และตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 140 (กำหนดให้ป่าเลนคลองเกาะผี ในท้องที่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 140 (พ.ศ. 2509) (ให้ป่ากุปัง และป่าปุโล็ด ในท้องที่ตำบลควนสตอ ตำบลบ้านควน และตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 141 (พ.ศ.2509) (ป่าห้วยม่วง ป่าเขาแดง และป่าเขาโต๊ะดู ในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 142 (พ.ศ. 2505) (ให้ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาชุมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลทุ่งหว้า กิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 142 (พ.ศ. 2509) (ให้ป่าหัวกะหมิง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย และตำบลควนสตอ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (กำหนดให้ป่าเลนน้ำเค็มคลอง บางโรง ฯลฯ ในท้องที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าคุ้มครอง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 145 (กำหนดให้ป่าโคกโจด ในท้องที่ตำบลสตึก และตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 148 (กำหนดให้ป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ในท้องที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 149 (กำหนดให้ป่าเขาคอก ในท้องที่ตำบลจรเข้มาก และตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (กำหนดให้ป่าเขากลอย ในท้องที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2509) (กำหนดให้ป่าเขาใหญ่ ตำบลป่าบอน ตำบลทรายขาว ตำบลนาประดู่ ตำบลทุ่งพลา และตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 157 (พ.ศ. 2509) (ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (กำหนดให้ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าแสลงพันตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแสลงพัน ในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลพระครู ตำบลตลาดโพธิ์ และตำบลทะเมนชัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486 ทั้งหมด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 170 (กำหนดให้ป่าหนองข่า ในท้องที่ตำบลทองหลาง ตำบลหนองแวง และตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 171 (พ.ศ. 2506) (กำหนดให้ป่าหนองเสือโฮกและป่าหนองแขม ในท้องที่ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (กำหนดให้ป่าเลน ตอนที่ 2 เป็นป่าสงวน) ในท้องที่ ตำบลละงู อำเภอละงู ตำบลแประ ตำบลท่าแพ ตำบลสาคร และตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 184 (กำหนดให้ป่าเลนคลองพาราในท้องที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 185 (กำหนดให้ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ในท้องที่ ตำบลไม้ขาว และตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 188 (กำหนดให้ป่าช่องลม และป่ากาหลัก ในท้องที่ตำบลหนองมะโมง และตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (กำหนดให้ป่าเขาบางแรก และป่าทุ่งโพธิ์ ในท้องที่ตำบลเขาบางแรก และตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 190 (กำหนดให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง ในท้องที่ตำบลคลองขนาน และตำบลปะกาไส อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 192 (กำหนดให้ป่านาจารและป่าดงขวาง ในท้องที่ตำบลไผ่ ตำบลนามน ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตำบลหมูม่น ตำบลสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 194 (พ.ศ.2510) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าคลองเหนือคลอง และป่าแหลมกรวด ในท้องที่ตำบลคลองเขม้า ตำบลคลองขนาน และตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 196 (พ.ศ.2510) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าแหลมกรวดและป่าคลองบางผึ้ง ในท้องที่ตำบลปะกาไส และตำบลคลองขนาน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 199 (พ.ศ.25010)ในท้องที่ตำบลเขือน้ำ ตำบลบ้านเม๊ก อำเภอบ้านผือ และตำบลกุดจับ ตำบลหมากหญ้า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ป่ากุดจับ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 200 (พ.ศ.2507) (ให้ป่าเลนตอนที่ 5 เป็นป่าสงวนแห่งชาติ) ในท้องที่ตำบลมะลัง ตำบลคลองขุด และตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 211 (พ.ศ.2510) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าอ่าวนาง และป่าหางนาค ในท้องที่ตำบลอ่าวนาง และตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 215 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (กำหนดให้ป่าดงบังอี ในท้องที่ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (กำหนดให้เพิกถอนป่าสงวน คลองช่อง คลองโคน ทั้งหมด ภายในแนวเขตตามแผนที่ ออกจากการเป็นป่าคุ้มครองฯ) ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 234 (พ.ศ.2510) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (กำหนดให้ป่าคลองจิหลาดในท้องที่ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 235 (พ.ศ.2510) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (กำหนดให้ป่าคลองกระบี่ใหญ่ และป่าคลองเหนือคลอง ในท้องที่ตำบลกระบี่ใหญ่ ตำบลกระบี่น้อย ตำบลเหนือคลอง ตำบลไสไทย และตำบลคลองเขม้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าปาสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2507) (กำหนดให้ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือในท้องที่ตำบลท่าข้าม ตำบลเมืองไผ่ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา และตำบลช่องกุ่ม ตำบลหนองน้ำใส ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 249 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 2 ในท้องที่ตำบลท่างิ้ว ตำบลเขาปูน ตำบลห้วยยอด และตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งขาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 256 (พ.ศ. 2510) (กำหนดให้ป่าเลนหนองจิก ตำบลท่ากำชำ ตำบลบางเขา และตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 257 (พ.ศ.2510) (กำหนดให้ป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 261 (พ.ศ.2510) (ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 ในท้องที่ตำบลทุ่งหว้า ตำบลปอนคลาน กิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 274 (พ.ศ.2510) (ป่าควนกาหลง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2511) (ป่าเขาหม่าไม่หยก ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (กำหนดให้ป่าควนบ่อน้ำ เป็นป่าสงวน) ในท้องที่ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (กำหนดให้ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 321 (พ.ศ. 2511) (ป่าดงเชือกช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 329 (พ.ศ.2511) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าเขาประ ในท้องที่ตำบลพรุดินนา และตำบลลำทับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2507) (กำหนดให้ป่าควนทัง และป่าเขาขาว ในท้องที่ตำบลกำแพง ตำบลเขาขาว อำเภอละงู และตำบลทุ่งหว้า กิ่งอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 364 (พ.ศ.2511) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าเกาะกลาง ในท้องที่ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (กำหนดให้ป่าในท้องที่ตำบลตลุกดู่ ตำบลไผ่เขียว และตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 405 (พ.ศ.2512) กำหนดให้ป่าสนบุสูง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลดวนใหญ่ ตำบลบุสูง อำเภอเมืองศรีสะเกษ และตำบลจะกง ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (กำหนดให้ป่าในท้องที่ตำบลทับปริก และตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2508) (กำหนดให้ป่าปลายห้วยกระเสียว ตำบลห้วยแห้ง และตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 423 (พ.ศ. 2512) กำหนดให้ป่าสนละเจาะ ฯลฯ ในท้องที่ตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลละเจาะ อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตำแย อำเภอเมืองศรีสะเกษ และตำบลศรีแก้ว ตำบลตูม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 425 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
กฎกระทรวง ฉบับที่ 428 (พ.ศ. 2512) (กำหนดให้ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลนครชุม ตำบลนาบ่อคำ ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 436 (พ.ศ. 2514) กำหนดให้ป่าโนนลาน ฯลฯ ในท้องที่ตำบลเป๊าะ ตำบลโดด และตำบลเสียว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 479 (พ.ศ. 2515) กำหนดให้ป่าบ้านหนองม่วง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลอีปาด ตำบลเมืองน้อย และตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 488 (พ.ศ. 2515) (ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 428 (พ.ศ. 2512) ที่กำหนดให้ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลนครชุม ตำบลบ่อคำ และตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 492 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
กฎกระทรวง ฉบับที่ 495 (พ.ศ. 2515) (กำหนดให้ป่าไตรตรึงษ์ ในท้องที่ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 500 (พ.ศ. 2515) (กำหนดให้ป่าสายโฮ่ ในท้องที่ตำบลท่าทำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 543 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าเขาแก้วและป่าควนยิงวัว ในท้องที่ตำบลเขาต่อ ตำบลเขาเขน ตำบลนาเกลือ และตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (กำหนดให้ป่าบางคราม ในท้องที่ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 573 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (กำหนดให้ป่าเขาแก้ว ในท้องที่ตำบลอ่าวลึกน้อย และตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (กำหนดให้ป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลปะคำและตำบลละหารทราย อำเภอนางรอง (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอปะคำและอำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 580 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าบูเก๊ะตางอ ในท้องที่ตำบล เขาตูม อำเภอยะรัง และตำบลตะโละแมะนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 583 (พ.ศ. 2516) (ให้เพิกถอนป่าแม่ระกา ในท้องที่ตำบลหนองปลิง ตำบลลานดอกไม้ ตำบลโกสัมพี อำเภอเมืองกำแพงเพชร และตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 586 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าชายเลนคลองบางผึ้ง และป่าคลองพ่อ ในท้องที่ตำบลเพหลา ตำบลคลองท่อมใต้ และตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 596 (พ.ศ. 2516) (กำหนดให้ป่าบาโงกะลาฆี ในท้องที่ตำบลกอลำ และตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 601 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าคลองโหนดและป่าลัดบ่อแหน ในท้องที่ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 607 (พ.ศ. 2516) กำหนดให้ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา ฯลฯ ในท้องที่ตำบลตาดอุด ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ และตำบลขุนหาญ ตำบลกันทรอม ตำบลบักดอง และตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 623 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลนาเหนือ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 632 (พ.ศ. 2516) (ให้ป่าเขาตำแแย และป่าเขา ราวเทียน ในท้องที่ตำบลห้วยแห้ง ตำบลวังหิน และตำบลทับหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 636 (พ.ศ. 2516) (ป่าเขาหลวงแปลงที่สอง ในท้องที่ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ และตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 644 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าบูเก๊ะกุ้ง ในท้องที่ตำบลลุโบะยิไร และตำบลตะโละแมะนา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 653 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าดงแดง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 662 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าโนนซาด ฯลฯ ในท้องที่ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 664 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าเขาต่อ ในท้องที่ตำบลเขาต่อ กิ่งอำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 665 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าโนนจาน ฯลฯ ในท้องที่ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 668 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าเกาะสีบอยา ในท้องที่ตำบลเกาะสีบอยา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 669 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าฝั่งขวาห้วยขยุง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลหนองหว้า ตำบลสังเม็ก และตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 677 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าดงใหญ่ ฯลฯ ในท้องที่ตำบลลิ้นฟ้า กิ่งอำเภอยางชุมน้อย อำเภอเมืองศรีสะเกษ และตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (กำหนดให้เพิกถอนป่าคุ้มครองควนเขา พระแทนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเขาพระแทนในท้องที่ ตำบลเทพกษัตรีย์ ตำบลป่าคลอก และตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็น ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2494 บางส่วน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 690 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าห้วยขยุง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลโนนสังข์ ตำบลยาง และตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 700 (พ.ศ.2517) กำหนดให้ป่าดงใหญ่ ฯลฯ ในท้องที่ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล และตำบลเป๊าะ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 702 (พ.ศ. 2517) (กำหนดให้ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย ในท้องที่ตำบลท่าไม้ ตำบลหนองหัววัว และตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 715 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าเกาะปู เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 725 (พ.ศ.2518) กำหนดให้ป่าเขาพระวิหาร ฯลฯ ในท้องที่ตำบลสังเม็ก ตำบลบุงมะลูก และตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 73 (พ.ศ.2508) ในท้องที่ตำบลบุสูง ตำบลดวนใหญ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดให้ป่าสนบุสูง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 73(กำหนดให้ป่าเขาราวเทียน ในท้องที่ตำบลเนินขาม และตำบลหันคาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (กำหนดให้ป่าดงแม่เผด ในท้องที่ตำบลม่วงนา ตำบลนามน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตำบลคำบง ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 763 (พ.ศ.2518) กำหนดให้ป่าห้วยสำราญ แปลงที่สาม ฯลฯ ในท้องที่ตำบลตูซอด และตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 766 (พ.ศ.2518) กำหนดให้ป่าห้วยสำราญ แปลงที่สี่ ในท้องที่ตำบลบุสูง ตำบลธาตุ และตำบลหมกเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 775 (พ.ศ. 2518) (กำหนดให้ป่าดงหนองขุ่น และป่าดงหนองไฮในท้องที่ ตำบลนิคมสงเคราะห์ และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี และตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวขอ จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 784 (พ.ศ.2520) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (กำหนดให้ป่าคลองลัดปันจอ ในท้องที่ตำบลคลองยาง และตำบลเกาะกลาง อำเภอกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 790 (พ.ศ. 2520) (ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2501) ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481) (ให้ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย และตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 798 (พ.ศ.2521) ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (กำหนดให้ป่าคลองยาง ในท้องที่ตำบลคลองยาง อำเภอgกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (กำหนดให้ป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม ในท้องที่ตำบลทับปริก ตำบลเขาคราม และตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่าสงวน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (กำหนดให้ป่าดงพลอง ในท้องที่ตำบลดงพลอง ตำบลปะเคียม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก และตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าสงวน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 812 (พ.ศ.2521) (กำหนดให้ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตนในท้องที่ตำบลทุ่งโพธิ์ กิ่งอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลท่าแยก อำเภอสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส
กฎกระทรวง ฉบับที่ 824 (พ.ศ. 2521) (ให้เพิกถอนป่าทุ่มมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่สอง ในท้องที่ตำบลปรือ ตำบลวังแอน อำเภอปราสาท และตำบลบักได ตำบลโคกกลาง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 829 (พ.ศ.2522) กำหนดให้ป่าเขาพระวิหาร ฯลฯ ในท้องที่ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ และตำบลละลาย ตำบลบึงมะลู ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 841 (พ.ศ.2522) กำหนดให้ป่าโนนทราย ในท้องที่ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย และตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 847 ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด และตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2522)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 852 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าหนองหลวง ในท้องที่ตำบลตะแบก และตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 854 (พ.ศ. 2522) (กำหนดให้ป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ ในท้องที่ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง ตำบลโค้งไผ่ ตำบลดอนแตง ตำบลวังชะพลู และตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 863 (พ.ศ.2522) กำหนดให้ป่าห้วยทา และป่าห้วยขยุง ฯลฯ ในท้องที่ตำบลตูม ตำบลสระเยา และตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 864 (พ.ศ.2522) กำหนดให้ป่าบ้านพอก ฯลฯ ในท้องที่ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 883 (พ.ศ. 2523) (กำหนดให้ป่ากะรุบี ในท้องที่ตำบลตะโละดือรามัน และตำบลกะรุบี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 895 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ ตำบลบุพรามหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ กิ่งอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลท่าแยก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 902 (พ.ศ. 2523) (ให้ป่าห้วยขาแข้ง ในท้องที่ตำบลแก่นระกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 912 (พ.ศ.2523) (กำหนดให้ป่าทุ่งโพธิ์ในท้องที่ตำบลนาดี กิ่งอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 922 (พ.ศ. 2522) (ให้ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาศก ในท้องที่ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล และตำบลท่านา อำเภอตะปา จังหวัดพังงา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 927 (พ.ศ. 2524) (ให้เพิกถอนป่าเลนตอนที่ 5 ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 200 (พ.ศ. 2507) ออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481) ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน) ในท้องที่ตำบลคลองชุด ตำบลพิมาน ตำบลมะ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 933 (พ.ศ. 2524) ให้เพิกถอนป่าฝั่งซ้ายห้วยขยุง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2512) ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน ในท้องที่ตำบลพิงพวย ตำบลศรีแก้ว ตำบลสระเยา ตำบลภูเงิน ตำบลกระแซง ตำบลน้ำอ้อม ตำบลเมือง ตำบลซำ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 944 (พ.ศ.2524) [กำหนดให้ป่าหนองเรือในท้องที่ตำบลด่านช้าง ตำบลนาเหล่า ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง ตำบลหนองสวรรค์ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอหนองบัวลำภู ตำบลหนองกุงแก้ว ตำบลโนนม่วง ตำบลกุดสะเทียน ตำบลหนองแก ตำบลยางหล่อ ตำบลโนน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 995 (พ.ศ.2525) กำหนดให้ป่าโนนหัวภู ฯลฯ ในท้องที่ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎกระทรวง ฉบับที่1,122(พ.ศ.2528)(กำหนดให้ป่าห้วยเสลาและป่าห้วยคอกควายในท้องที่ตำบลลานสัก ตำบลไผ่เขียว ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ ตำบลคอกควาย ตำบลทองหลาง ตำบลห้วยคต อำเภอบ้านไร่ และตำบลเขากวางทอง ตำบลเขาบางแแพรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กฎกระทรวงฉบับที่ 1039 พ.ศ. 2527 ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวน 2507 (ให้ป่าโคกโสกใหญ่ ในท้องที่ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวงฉบับที่ 1054 พ.ศ. 2527 ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวน 2507 (ให้ป่ารังงามในท้องที่ตำบลคำโพน อำเภอชานุมาน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราช ตำบลนาว้า อำเภอพนา และตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวงฉบับที่ 1126 พ.ศ. 2528 ออกตามความใน พรบ.ป่าสงวน 2507 (กำหนดให้ป่าดงหัวกองและป่าดงปอในท้องที่ตำบลนาวัง ตำบลนาผือ ตำบล นาหม้อม้า ตำบลโนนโพ และตำบลบุ่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น ป่าสงวนแห่งชาติ)
กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481
กฎหมาย : กฎ.ฉบับที่ 184 (พ.ศ.2509) (กำหนดให้ป่าแม่ต้ำและป่าแม่นาเรือ ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านต้ำ ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านตุ่น และ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฏ.ฉบับที่ 109 (กำหนดให้ป่าแม่โขงฝั่งขวาในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กฏ.ฉบับที่ 131 (กำหนดให้ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก ในท้องที่ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จันและตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเป็นป่าสงวนฯ)
กฏ.ฉบับที่ 156 (กำหนดให้ป่าแม่อิงฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลบุญเรือง ตำบลครึ่ง ตำบลปอ และตำบลม่วงยาย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนฯ)
กฏ.ฉบับที่ 175 (กำหนดให้ป่าด้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลห้วยลาน ตำบลดอกคำใต้ และตำบลปิน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนฯ)
กฏ.ฉบับที่ 177 (กำหนดให้แม่ยวมฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลจำปาหวาย และตำบลปิน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนฯ)
กฏกระทรวง ฉบับที่ 9 (กำหนดให้ป่าโป่งสลี ในท้องที่ตำบลอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ)
กำหนดป่าพระแท่นดงรัง ในท้องที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง
กำหนดป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย ให้เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ตำบลจรเข้เผือก ตำบลสิงห์ ตำบลลุ่มสุม และตำบลไทรโยค กิ่งอำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดป่าหนองโรงและป่าพนมทวน ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดให้ป่าดอนแสลม ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลดอนแสลบ ตำบลเลาขวัญ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสง่วนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสวนยางที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้รับอนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ต้องชำระให้แก่รัฐบาล
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 81
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าคลองซ่อน ไปท้องที่ตำบนถ้ำพรรนนรา อำเพอฉวาง จังหวัดนครสรีธัมราช ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าคลองสาย ไนท้องที่ตำบนกะเปียด อำเพอฉวาง จังหวัดนครสรีธัมราช ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486 ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าดงคำ-พูลาวค่า ไนท้องตำบนผาแก้ว อำเพอดุลเดชจรัส จังหวัดลานช้าง ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าทุ่งพาสาว-ห้วยไม้ไซ ไนท้องที่ตำบลปากหมาก ตำบลโมถ่ายและตำบลป่าเวอำเพอไชยา จังหวัดสุราสดร์ธานี ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2485
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าปลายกะเปียด ไนท้องที่ตำบนกะเปียด อำเพอฉวาง จังหวัดนครสรีธัมราช ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าพูเขาหลวง ไนท้องที่ตำบนละอาย อำเพอฉวาง จังหวัดนครสรีธัมราช ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าสนึง ไนท้องที่ตำบนท่าข้าม อำเพอเมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าสูงเนิน ไปท้องที่ตำบนสูงเนิน ตำบนมะเกลือเก่า ตำบนมะเกลือไหม่ และตำบนนากลาง อำเพอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าหนองหงส์และป่าควนกรด ไนท้องที่ตำบนหนองหงส์และตำบนควนกรด อำเพอทุ่งสง จังหวัดนครราชสีมา ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าหนองเต็ง-จักราช ไนท้องที่ตำบนทองหลาง อำเพอโนนสูงและตำบนท่าช้าง ตำบนสีสุก อำเพอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าเขาพลู ไนท้องที่ตำบลท่าสท้อน อำเพอพุนพิน และตำบลท่าเรื่อ อำเพอบ้านนาสาร จังหวัดสุราสดร์ธานี ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2485
พระราชกริสดีกา กำหนดป่าเลนน้ำเค็ม ไนท้องที่ตำบนท่าเคย ตำบนท่าฉางและตำบนเขาถ่าน อำเพอท่าฉาง จังหวัดสุราสดร์ธานี ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486
พระราชกริสดีกากำหนดป่าคลองบางประมุง ไนท้องที่ตำบนนครสวรรค์ตก ตำบนตะเคียนเลื่อน ตำบนบางประมุง และตำบนบางมะฝ่อ อำเพอเมืองนครสวรรค์ และอำเพอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2485
พระราชกริสดีกากำหนดป่าดงเลิง ไนท้องที่ตำบลโมถ่าย และตำบลปากหมาก อำเพอไชยา จังหวัดสุราสดร์ธานี ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2485
พระราชกริสดีกากำหนดป่าดอนเกลี้ยง หรือห้วยเห็ด ไนท้องที่ตำบลปากหมาก อำเพอไชยา จังหวัดสุราสดร์ธานี ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2485
พระราชกริสดีกากำหนดป่าหนองปรือไม้แก้ว ไนท้องที่ตำบนวังเย็น อำเพอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเซา ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2485
พระราชกริสดีกากำหนดป่าโคกปริเม็ง ไนท้องที่ตำบนปะลุรู และตำบนรีโก๋ อำเพอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าช่องแคบ ในท้องที่ตำบลช่องแคบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยไร่ ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ากะลุปี ในท้องที่ตำบลตันหยงมัสและตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ากะเปอปี ในท้องที่ตำบลกะยูง อำเภอไพลิน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเมืองพระตะบอง และตำบลสำโรง อำเภอรณนภากาศ จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองช่องคลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองล่าปัง ในท้องที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองหินดาน ในท้องที่ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองเยียน ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองเรียน ในท้องที่ตำบลป่าพยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนกอ ในท้องที่ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนดินสอ ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนท่าหิน ควรขี้หมา และควรโต๊ะอม ในท้องที่ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนบาหวี ในท้องที่ตำบลหาดสำราญ และตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนบ่อน้ำ ในท้องที่ตำบลเกาะยาว อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนพลอง ในท้องที่ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนพลอง ในท้องที่ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนยาง ป่าควนเขาวัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าช้าง และตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนหินผุด ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็น ป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนเคี่ยม-ไร่ลุ่ม ในท้องที่ตำบลบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนแก้ว ในท้องที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลิน และตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนตั้งแต่คลองหาดทรายคำถึงคลองม่วงกลวง ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนบ้านแหลม ในท้องที่ตำบลบ้านแหลม และตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชุมโค ในท้องที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดงบังอี่ ในท้องที่ตำบลหนองสูง ตำบลคำชะอี่ ตำบลหนองเอี่ยน ตำบลบ้านซ่ง กิ่งอำเภอคำชะอี่ และตำบลศรีบุญเรือง ตำบลโพธิไชย ตำบลดอนตาล ตำบลนากอก ตำบลนาโศก ตำบลโพนทราย ตำบลผึ่งแดด อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดงเชือกช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ ตำบลพันคอน อำเภอกุมภวาปี และตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าคุ้มครอง
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดอนเต็งรัง ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดอยอินทนนท์ ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดอยอินทนนท์ ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าตลิ่งชัน ในท้องที่ตำบลชะม่วง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทะเลสองห้องในท้องที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทับไคร ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทุ่งทับควาย ในท้องที่ตำบลวังหิน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าท่าเคย-คลองไทร-มะลาน ในท้องที่ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่านาทุ่งเปราะ ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าน้ำมานและป่าพูสัก ในท้องที่ตำบลปากลาย อำเภออดุลเดชจรัส จังหวัดลานช้างให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบางงอน ป่าน้ำรอบ และป่ามะลวนในท้องที่ตำบลบางงอนและตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน ตำบลมะลวน อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบางน้ำจืด ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบางปู ในท้องที่ตำบลบางปู อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบางสน ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบูกิ๊ตตำมะซู - บูกิ๊ตกือแล ในท้องที่ตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2483
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบูกิ๊ตปิยาแลและบูกิ๊ตลำกาสุกา ในท้องที่ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบ้านนา ท่าเรือและเคียนซา ในท้องที่ตำบลบ้านนา ท่าชี ท่าเรือและเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าปากแพรก ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าพรูขี้กลา ในท้องที่ตำบลคลองบาง และตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าพุดหง ในท้องที่ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าภูแลนคา ในท้องที่ตำบลตลาดแล้ง ตำบลนาเสียว ตำบลยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ และป่าสองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางยายขลุย ในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางวังยาว ในท้องที่ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางเกาะปริง ในท้องที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าลำแก่น ในท้องที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เป็น ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าลุ่มน้ำแม่ทา ในท้องที่ตำบลทาปลาดุก กิ่งอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าลุ่มน้ำแม่ทา ในท้องที่ตำบลทาเหนือ และตำบลทาใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าวังทัง ในท้องที่ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าวิไสยเหนือ ในท้องที่ตำบลวิไสยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าสน ในท้องที่ตำบลตำแย ตำบลละเจาะ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูม และตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าสองข้างทางรถไฟสายอรัญญประเทศ-มงคลบุรี หรือป่าปอยเปตในท้องที่ตำบลมรกฏ ตำบลบ้านจังหัน ตำบลศรีโสภณ ตำบลสวายจิก และตำบลทัพไทย อำเภอศรีโสภณ จังหวัดพิบูลสงคราม ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองกรุด ในท้องที่ตำบลลำพูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองกลางเนิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองดง ในท้องที่ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองตะเคียน ในท้องที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระปี่ จังหวัดกระปี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองหว้า ในท้องที่ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองเต็ง-จักรราชในท้องที่ตำบลทองหลาง อำเภอโนนสูง และตำบลท่าช้าง ตำบลสีสุก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองเต็ง-จักราชในท้องที่ตำบลทองหลาง อำเภอโนนสูง และตำบลท่าช้าง ตำบลสีสุก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองไผ่ล้อม ในท้องที่ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยนางในท้องที่ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยหมากฟักและป่าห้วยผาปุ้ม ในท้องที่ตำบลแม่สะเรียง และตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง ในท้องที่ตำบลป่าแมต ตำบลวังทงและตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าอินทะขิล ในท้องที่ตำบลอินทะขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าอ่าวกราย ในท้องที่ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี ในท้องที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร และในท้องที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเกาะกลาง (เกาะไชย) ในท้องที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเกาะเหลาะหนัง ในท้องที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาตันหยง ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาภูกระดึง ในท้องที่ตำบลสีถาน อำเภอวังสพุง จังหวัดเลย ให้เป็นป่าสงวน พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาม่วงหละ ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ ตำบลบางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาลอย ป่าบ้านโรง ให้เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเชิงนา ในท้องที่ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเลน ปากพนังฝั่งตะวันตก ในท้องที่ตำบลคลองกระบือ และตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเลนปากน้ำ ในท้องที่ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเหรียงห้อง ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่กลอง-อุ้มฝาง ในท้องที่ตำบลแม่กลาง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลหนองหลวง กิ่งอำเภออุ้มผาง อำภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านตาก และตำบลแม่ตื่น กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ท้อ ในท้องที่ตำบลแม่ท้อและตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ยอมตะวันออก ในท้องที่ตำบลทุ่งแล้ง ตำบลนาพูน และตำบลวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ออน ในท้องที่ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ และตำบลออนเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ออน ในท้องที่ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้และตำบลออนเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าโป่งสลี ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าโรเนียมโดนซอม ในท้องที่ตำบลภูมิเรียง ตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน ตำบลมรกฎ และตำบลเวฬุวัน อำเภอพรหมโยธี จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าใสเกาะทง ในท้องที่ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไพรโกกี ในท้องที่ตำบลบ้านฟัก อำเภอรณนภากาศ จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไม้ไผ่หนองงาม และป่าเขาสี่ล้านวังรัก ในท้องที่ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2486
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไสโป๊ะ ในท้องที่ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่ จังหวัดกระปี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอ
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนอง แขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2500
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์บุรณะ จังหวัดธนบุรี พ.ศ. 2500
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่ากลางอ่าว ในท้องที่อำเภอกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าครองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ด และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงหนองขุ่น ดงหนองไฮ ในท้องที่ ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง ในท้องที่ตำบลด่านชุมพล อำเภอเขาสมิง และตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าท้องอ่าว ในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลแหลมค้อ ตำบลท่าพริก ตำบลตะกาง ตำบลแหลมกลัด และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2487
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่ายาง ในท้องที่ตำบลด่านทับตะโก กิ่งอำเภอจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าห้วงน้ำขาวและป่าอ่าวใหญ่ ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว และตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2487
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าเขาหินแดงและเขาบิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าเสม็ด ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าแก่ลึก-ยวนผึ้ง ในท้องที่ตำบลพร่อน และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าแหลมมะขาม ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2491
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าโคกจะโก ในท้องที่ตำบลมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าไม้ยางนา ในท้องที่ตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 492 (พ.ศ.2515) กำหนดให้ป่าห้วยน้ำพาว ในท้องที่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นป่าสงวนฯ
พระราชกฤษฎีกา.กำหนดป่าไม้เคี่ยม ในท้องที่ตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองกระบี่ใหญ่-คลองเหนือคลองในท้องที่ตำบลไสไทย ตำบลกระบี่ใหญ่ ตำบลกระบี่น้อย ตำบลเหนือคลอง และตำบลคลองเขม้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองขนอม ในท้องที่ตำบลขนอมและตำบลท้องเนียน กิ่งอำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองจิหลาด ในท้องที่ตำบลไสยไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองริ่ว ในท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองเก่า ในท้องที่ตำบลปากคลอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองเหนือคลองและป่าแหลมกรวดในท้องที่ตำบลคลองเขม้า ตำบลตลิ่งชันและตำบลคลองขนาน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองแม่รำพึง ในท้องที่ตำบลบางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนกันตัง ในท้องที่ตำบลบางเป้า ตำบลวังวน และตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนคำทอง ในท้องที่ตำบลบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนตะเสะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนร่มเมืองและป่าไทรพอน ในท้องที่ตำบลฝาละมีและตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนหาดทรายยาว ในท้องที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเคี่ยม ในท้องที่ตำบลป่าบอน อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเนียง และป่าสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบลโคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเรือ ในท้องที่ตำบลนาชุมเห็ด กิ่งอำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเร็จ ในท้องที่ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนใต้ บ้านเสียมใหม่ ในท้องที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคองนางรม ในท้องที่ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชะอำในท้องที่ตำบลนายาง ตำบลชะอำ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลตเขาแหลมทาบในท้องที่ตำบลท้องเนียน กิ่งอำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลนคลองบางผึ้ง-คลองพ่อในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลคลองท่อมใน้และตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลนบางตะบูนในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าช่องศิลา-ทุ่งคา ในท้องที่ตำบลคลองพนและตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงขวาง-ดงภูเงิน-ดงหนองฟ้า ในท้องที่ตำบลนาแซง ตำบลนาเมือง และตำบลเมืองไพร อำเภอเสลมภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงซำทอง-ดงหนองไผ่-ดงผาสามยอด-ดงซำบอน-ดงนอก-ดงห้วยป่านในท้องที่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ให้ เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงผาลาด ในท้องที่ตำบลโคกสี อำเภอสว่างดินแดง จังหวัดสกลนคร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงพลอง ในท้องที่ตำบลดงพลองและตำบลปะเคียบ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงลาน ในท้องที่ตำบลสีสุก และตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงหัน-โคกสูง ในท้องที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี และตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดอนเต็งรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดินแดง ในท้องที่ตำบลเมือง ตำบลกระแซง ตำบลสระเยา ตำบลไพร ตำบลพราน ตำบลละลาย ตำบลรุง และตำบลซำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าตาเนิน ในท้องที่ตำบลเนิน ตำบลละหาร ตำบลบ้านกอก ตำบลกุดน้ำใสและตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าทรายคอเขา ในท้องที่ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าทุ่งมน-บักใด-ตาเบา ในท้องที่ตำบลทุ่งมน ตำบลบักใด ตำบลตาเบา และตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่ากระบาก ในท้องที่ตำบลหนองน้ำใส กิ่งอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่าโต๊ะแซะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่าโสม ในท้องที่ตำบลท่าโสม ในท้องที่ตำบลท่าโสม ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง และตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่านากก ในท้องที่ตำบลท้ายช้างและตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าน้ำพุ-น้ำผุด ในท้องที่ตำบลบางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าน้ำสา-แม่สาคร ในท้องที่ตำบลอ่ายนาไลย และตำบลยาบหัวนา อำเภอสา จังหวัดน่าน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2486
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบอมตะโก ในท้องที่ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางกระดาน ในท้องที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางขนุนในท้องที่ตำบลท่ามะพร้าวและตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางละมุง ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลหนองปรีและตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบูกิ๊ตบาตูดินินและบูกิ๊ตสุไหงเบตง ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าประดู่ - วังตะเคียน ในท้องที่ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปะโค ป่าสีออ และป่าตูมใต้ ในท้องที่ตำบลประโค ตำบลสีออ และตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากทะเล ในท้องที่ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากทะเลในท้องที่ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากน้ำท่าหมาก ในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากน้ำปากดวด ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังวหัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากน้ำสิชล ในท้องที่ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าผักใหม ในท้องที่ตำบลโนน และตำบลหนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าพรุเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าภู่หงษ์ ในท้องที่ ตำบลเชียงคาน ตำบลนาซ่าว และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายาง ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางขุนด่านในท้องที่ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางจำแรต ในท้องที่ตำบลหารโพธิ์ กิ่งอำเภอเขาไชยสน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางลำห้วย ป่าแม่ประจันต์ในท้องที่ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางหลุ้มปัง ในท้องที่ตำบลหารโพธิ์ กิ่งอำเภอเขาไชยสน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางหัก ในท้องที่ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง และตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2595
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางเกาะปริง ในท้องที่ตำบลหนองกรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสน ในท้องที่ตำบลบุสูง ตำบลดวนใหญ่ ตำบลพายุห์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม ตำบลหนองหลวง ตำบลวังหิน ตำบลน้ำรึม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก และตำบลยกกระบัตร ตำบลบางโอง ตำบลแม่สลิด ตำบลตากออก ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2490
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสักดอนหอ ให้เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสักสระยายโสม ในท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองกระทุ่ม ในท้องที่ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองกลางเนิน ฯ ให้เป็นป่าคุ้มครอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองชะเมือง ในท้องที่ตำบลกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองดง ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองตาพลาย ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองยาง-ไสนาว ในท้องที่ตำบล ป่าพยอม และตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองเนียน ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง และตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองเหน ในท้องที่ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทให้เป็นป่าคุ้มครอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองเหน ในท้องที่ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในท้องทีตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลลาดบัวขาว ตำบลจันทึก และตำบลกลางดง อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2489
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหวายเล็ก-ห้วยลูกปลาในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหินล้ม ในท้องที่ตำบลรัตนบุรี ตำบลเบิด ตำบลไผ่ และตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยกองเสา ในท้องที่ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยปะกาน และป่าห้วยแม่คะตวน ในท้องที่ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยไร่ เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2490 ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอุมง-หนองแวง ในท้องที่ตำบลกุดน้ำใสและตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอ่าวนาง-หางนาค ในท้องที่ตำบลอ่าวนางและตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเกาะกลาง ในท้องที่ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเกาะค้อในท้องที่ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรังให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเกาะอ้ายชูดและเกาะไสคางคูด ในท้องที่ตำบลไชยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาบรรทัด ในท้องที่ตำบลโสน ตำบลปรือใหญ่ ตำบลกันทรอม และตำบลบักตอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาพระวิหาร ในท้องที่ตำบลละลาย ตำบลรุง และตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาวังชิง ในท้องที่ตำบลพังลา อำเภอสะเดา และตำบลทุ่งลาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาสีเสียด ในท้องที่ตำบลบางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาอ้อย ในท้องที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาเล่ ป่าโต๊ะตุด ป่ารัดหนองและป่าสามง่อน ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลสะเดา ตำบลปริก และตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเป็ดก่า ในท้องที่ตำบลพนมไพร ตำบลดูกอึ่งและตำบลหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลน ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราดให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนคลองตะโก ในท้องที่ตำบลปากตะโก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพนังฝั่งตะวันออก ในท้องที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพยา-ปากนคร ในท้องที่ตำบลปากพูน ตำบลท่าซัก ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ปาน ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่พวก ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ระมาส ในท้องที่ตำบลแม่ระมาส กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่สลาบหลวงและป่าห้วยบง ในท้องที่ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่เปิน ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2489
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่โกนเกน ในท้องที่ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2486
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแหลมกรวดและป่าคลองบางผึ้ง ในท้องที่ตำบลคลองขนานและตำบลปกาสัย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแหลมหว้า ในท้องที่ตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกผาดำ และป่าโคกหนองข่า ในท้องที่ตำบลน้ำสวยและตำบลดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกภูบอบิด ในท้องที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกหนองน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ ในท้องที่ตำบลสร้างคอม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกใหญ่ ในท้องที่ตำบลนาอ้อและตำบลกดดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าในช่อง ในท้องที่ตำบลเขาทอง ตำบลเขาครามและตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าใสบาก ในท้องที่ตำบลละมอ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าไม้งามและป่าไม้ทุ่งค้อ ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าไร่ลุ่มในท้องที่ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2528
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2527
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคาม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2506
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2511
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากบ่อ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบ้านแผ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแหลม
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2509
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (อ้อมน้อย)-สมุทรสาคร ในท้องที่ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3236 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (หัวโพ)-บรรจบทางหลวง จังหวัดหมายเลข 3097 ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพระประโทน-ดอนยายหอม-บ้านแพ้ว-บ้านบ่อ ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและอำเภอบ้านแผ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคลองช่อง คลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นป่าคุ้มครองฯ
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคลองลำเลียง-ป่าละอุ่น เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลลำเลียง ตำบลบางแก้ว ตำบลทรายแดง ตำบลบางพระใต้ และตำบลละอุ่นใต้ กิ่งอำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคลองวาน ในท้องที่ตำบลคลองวาน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าคำใหญ่-คำขวาง ในท้องที่ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าชุมแสง ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าซำสาม เป็นป่าคุ้มครอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าดงแม่เผด ในท้องที่ตำบลขามเบี้ย อำเภอแวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าท้องอ่าว ในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลแหลมค้อ ตำบลท่าพริก ตำบลตะกาง ตำบลแหลมกลัด และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2487
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าน้ำจืด - ป่ามะมุ - ป่าปากจั่น ในท้องที่ตำบลน้ำจืดใหญ่ ตำบลน้ำจืดน้อย ตำบลมะมุ และตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าน้ำตกสาริกา ในท้องที่ตำบลสาริกา และตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าบูกิ๊ตกางาแล และบูกิ๊ตโลเป๊ะปันยัง ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2485
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าบูงอ ในท้องที่ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าหนองหญ้าไทร ในท้องที่ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าอ่าวระวะ ในท้องที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าเขาท่าครอบ-ป่าคลองเสร็จกวด ในท้องที่ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าเขาสำนัก ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าเลนบ้านธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2496
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าโคกไม้เรือ ตำบลไพรวัน ในท้องที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกาป่าเทนมีย์ ในท้องที่ตำบลเทนมีย์และตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติกำหนดป่ายางงาม ในท้องที่ตำบลท่าเสม็ด กิ่งอำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางและการนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการส่งคืนสัตว์ป่ากลับประเทศถิ่นกำเนิด พ.ศ. 2550
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางและการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกระทรวงเกษตร ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่า ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2512)
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการเก็บและรักษาไม้ไหลลอย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแผ้วถางป่า
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวง ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง และอัตราค่าธรรมเนียม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 7) ว่าด้วยการแผ้วถางป่า
กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 4)ว่าด้วยการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 6)ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 5)ว่าด้วยการเก็บไม้ไหลลอย
กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 8) ว่าด้วยใบคู่มือคนงาน อัตราค่าธรรมเนียม และการผัดชำระค่าภาคหลวง
ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา
ข้อกำหนด ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ข้อกำหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
ข้อกำหนด ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2530 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ข้อกำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ข้อกำหนด ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ข้อกำหนด ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ข้อกำหนด ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบุคมการแปรรูปไม้
ข้อกำหนด ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมสัญญา พ.ศ. 2541
ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมสัญญา พ.ศ. 2548
ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมสัญญา พ.ศ. 2541
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ในเขตป่าสาธารณประโยชน์ตำบลหนองหัวช้าง พ.ศ. 2550
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินที่ผู้รับสัมปทานทำไม้และผู้รับอนุญาตผูกขาดทำไม้ต้องชำระให้แก่รัฐบาล
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณของป่าหวงห้ามที่ให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้สอยในครัวเรือนแห่งตนได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการนำไม้มิใช่ไม้หวงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้สัก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าสำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับใบอนุญาตทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า หรือออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน และกำหนดอัตรา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขยายและปรับปรุงเขตด่านป่าไม้งาว ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 255 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2515 (จัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกา กำหนดของป่าหวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกา กำหนดของป่าหวงห้าม พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกา เพิ่มเติมชนิดและเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้าม พุทธศักราช ๒๔๘๘
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2505
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้น ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลองค์พระ และตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2527
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2526
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2521
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2525
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฎิรูปที่ดิน พ.ศ. 2521
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2528
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2520
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2494
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนของป่าหวงห้ามบางชนิด พ.ศ. 2501
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๔๕
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2542
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2515
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 [กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันเรือโดนกัน เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศสำหรับการป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ.1972]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 (วางมาตรการป้องกันเรือโดนกันสำหรับเรือไทยและเรือต่างประเทศที่เดินขึ้นล่องอยู่ในแม่น้ำลำคลองให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันเรือโดนกันในน่านน้ำไทยและทะเลหลวง)รก.(2524/152/1
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง การยกเลิกและเปลี่ยนสถานสงเคราะห์บ้านปากเกร็ดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง
ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง กำหนดท้องที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ว่าด้วยระยะเวลาในการรับการคุ้มครองและพัมนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2540
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพว่าด้วยวิธีการรับตัวและดูแลผู้ถูกควบคุมตัว พ.ศ. 2540
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพว่าด้วยวิธีการส่งตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในการสืบสวน และใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552