Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 189 (โบราณวัตถุบ้านเชียง)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 (ควบคุมโภคภัณฑ์)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 305 (เหรียญสนองเสรีชน)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 (คุ้มครองการการดำเนินงานขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 (ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 (กำหนดเวลาเปิดและปิดสถานโบว์ลิ่ง สถานเล่นสเก๊ต ร้านชายอาหารและเครื่องดื่ม)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาต และการประกอบกิจการไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาต และการประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การนับจำนวนผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ที่ให้บริการในเส้นทางบินสายรองและเส้นทางบินสายย่อย
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขาย อันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขาย อันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2550 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 (สถานบริการ)
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ให้แก่นายกวี อังศวานนท์ ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติ โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้แก่วัดโขดใต้ พ.ศ. 2546
*ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง หลักฐานที่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวต้องนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
*ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคมตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่ออพยพราษฎรซึ่งอยู่อาศัยและทำกินในเขตผังเมืองเดิม จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (พ.ศ.2518) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ประชาชน ตามโครงการจัดที่ดิน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (พ.ศ.2519) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่ออพยพราษฎรซึ่งอาศัยและทำกินในเขตผังเมืองเดิม จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (พ.ศ.2521) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยมะนาว ตำบลบ้านกาด อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (พ.ศ.2524) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาที่ดินให้ประชาชนตามโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ (ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอสา จ.น่าน
ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ประชาชน ตามโครงการจัดที่ดิน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม พุทธศักราช 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทน ตามมาตรา 9/1 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9/1 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี เรื่อง การกำหนดเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนในการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย เรื่อง การเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง เรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 228/2530 เรื่อง การอายัดที่ดิน
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 635/2547 เรื่อง การอายัดที่ดิน
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ 18)
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินกรณีมีผู้คัดค้าน
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ 15)
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ 19)
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ 6)
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว ทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมาย ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง หลักฐานที่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นต่างด้าวต้องนำมาแสดงเพื่อขอได้มาเป็นซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง หลักฐานที่ใช้ประกอบการสอบสวน กรณีบริษัทบริหารสินทรัพย์ขอได้มาซึ่งที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในห้องชุด
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง หลักฐานที่ใช้ประกอบการสอบสวนกรณีนิติบุคคลที่คนต่างด้าวมีส่วนได้เสียขอได้มาซึ่งที่ดิน
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง หลักฐานที่ใช้ประกอบการสอบสวนกรณีนิติบุคคลที่คนต่างด้าวมีส่วนได้เสียขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 28)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หวงห้ามที่ดินบ่อหินบริเวณภูเขาพลอง (9 ก.พ. 2482) (เพื่อการสร้างและบำรุงทางหลวง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 41)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 44)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช?ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การถอนการหวงห้ามในบริเวณเขาฉลาก บางส่วนออกจากการเป็นเขตหวงห้าม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีสถาบันการเงินรับโอนสินทรัพย์กลับคืนจากบริษัทบริหารสินทรัพย์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีการโอนและการจำนองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณี การโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน และสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน และสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และกำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และกำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และกำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๘ และกำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนด ที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องที่และวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในกรุงเทพมหานคร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดชลบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนราธิวาส
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดพังงา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดภูเก็ต
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดระยอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดลพบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดสกลนคร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดอุดรธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีหรือเคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและบุครผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทย ขอได้มาซึ่งที่ดิน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 2 )
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้สุขาภิบาลอู่ทองจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้เทศบาลตำบลท่าบ่อจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลตะคร้ำเอน และตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้เทศบาลตำบลมาบตาพุดจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระะยอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้เทศบาลตำบลแสนสุขจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้เทศบาลนครสงขลา จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐในท้องที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้เทศบาลเมืองเลยจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับ การปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 21)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 46)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 19)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 20)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 22)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 23)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 24)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 25)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 27)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 30)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 37)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 38)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 42)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 43)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 45)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒๘)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓๕)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 40)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หวงห้ามที่ดินบ่อหินบริเวณภูเขาพลอง (9 ก.พ. 2482) (เพื่อการสร้างและบำรุงทางหลวง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หวงห้ามที่ดินบ้านท่าแก้ง ในท้องที่ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และที่ดินบ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (11 มิ.ย. 83) (เพื่อการสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครและสำนักงานที่ดินสาขา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหวงห้ามที่ดิน (27 พ.ย. 2483) (เพื่อประโยชน์แก่การสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง) ในท้องที่ตำบลพลา และตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหวงห้ามที่ดินบริเวณบ่อหินเขาสำโรง (13 ม.ค. 2484) (เพื่อการสร้าง และบำรุงทางหลวง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหวงห้ามที่ดินบริเวณเขาสะแกกรัง ในท้องที่ตำบลสะแกกรัง ตำบลดอนขวาง และตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (17 ต.ค. 2483) (เพื่อประโยชน์ในการสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหวงห้ามที่ดินบ่อลูกรังบริเวณเนินหนองพระ ในท้องที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่ ตำบลคลองข่อย ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลเจ็ดเสมือน และตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 145
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 65
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96
ประกาศคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ เรื่อง การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 145
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 314 ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในท้องที่ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2517
ประกาศหวงห้ามที่ดิน เพื่อใช้ราชการทหาร (29 ม.ค. 2478) ในท้องที่จังหวัดสมุทปราการ 2478
พรฎ.กำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พุทธศักราช 2486 (เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485) ในท้องที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
พรฎ.กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณลูกรังและกรวด ในท้องที่ตำบลละหาร อำเภอจัตุรัส และตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช 2482 (เพื่อประโยชน์ในการสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง)
พรฎ.ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลม่วงหมู่ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2541
พระราชกฤษฎีกากำหนดการแบ่งที่ดินให้แก่ราษฎร (20 ก.พ. 2473) ในท้องที่อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2473
พระราชกฤษฎีกากำหนดถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม พุทธศักราช 2481 (เพื่อราชการทหาร)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลโกรกกราก และตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธ. 2480 (เพื่อประโยชน์ราชทัณฑ์)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน (22 มี.ค. 84) (เพื่อบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ) ในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน (เพื่อการป่าไม้) ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลสำนักกะท้อน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน (เพื่อการราชฑัณฑ์) ในท้องที่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน (เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2485) ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2480 ในท้องที่ ตำบลปวนพุ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย(เพื่อสร้างสนามบินพลเรือน)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พุทธ. 2486 (เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2485) ในท้องที่ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พุทธ.2480 ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เพื่อสร้างการชลประทาน)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พุทธศักราช 2489 (เพื่อการชลประทาน)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. 2487 (เพื่อการราชฑัณฑ์)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช 2489
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2475
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลกระบี้น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พุทธ. 2481 (เพื่อสร้างสนามบิน)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลคลองขลุง ตำบลวังยาง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง และตำบลบางสูง ตำบลละหาน อำเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2491 (เพื่อการป่าไม้)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2483 (เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลฉางและตำบลนาทวี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2481 (เพื่อประโยชน์ในราชการโลหกิจ)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งหว้า กิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2488 (เพื่อการป่าไม้)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลนครเดิฐ ตำบลในเมือง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และตำบลพญาแมน ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลคอรุม ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2482 (เพื่อประโยชน์แก่การ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลนครเดิฐ ตำบลในเมือง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และตำบลพญาแมน ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลคอรุม ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2483 (เพื่อการสหกรณ์)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลนครเดิฐ ตำบลในเมือง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และ ตำบลพญาแมน ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลคอรุม ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2483
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาโคก ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาครและตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาโคก ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาครและตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลปะคำ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธ.2484 (เพื่อควบคุมโรคระบาดสัตว์)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลสตึก กิ่งอำเภอสตึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธ.2487 (เพื่อจัดตั้งนิคมกสิกร)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลสลกบาตร์ และตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขานุลักษบุรี กับตำบลหัวถนน ตำบลวังไทร และตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2492
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่บ้านแพะ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2789
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พุทธศักราช 2480 (เพื่อการชลประทาน)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธ. 2481 (เพื่อทำนาเกลือ)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธ. 2482 (เพื่อประโยชน์ราชการทหาร)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธ. 2481 (เพื่อทำนาเกลือ)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี พุทธ. 2483 (เพื่อจัดตั้งนิคมสหกรณ์เกลือ)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี พุทธศักราช 2483 (เพื่อจัดตั้งสหกรณ์นิคมเกลือ)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบนเกาะ ในท้องที่ตำบลยะระโตด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2482 (เพื่อประโยชน์แก่การราชทัณฑ์)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา ในท้องที่ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482 (เพื่อบำรุงรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณท้องที่ตำบลป่าตึงในท้องที่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [ยกเลิก] พ.ศ.2487 (เพื่อกรมประชาสงเคราะห์)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณบ่อลูกรังและทางแยกไปขนหิน ตำบลห้วยโป่ง สร้างตนเอง พุทธ. 2482 (เพื่อการสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง) ในท้องที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณเขาห้วยน้ำอุ่น เขาปางปุย และทางแยกเข้าไปขนหิน ในท้องที่ตำบลอ่ายนาลัย อำเภอบุญยืน จังหวัดน่าน พ.ศ. 2481 เพื่อความปลอดภัยในการระเบิดหิน)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินป่าดงชนีร้องคันมายตะลุง ในท้องที่ตำบลแสนตอ กิ่งอำเภอขานุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2485 (เพื่อการเลี้ยงสัตว์พาหนะ)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินป่าหนองคล้า ในท้องที่ตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2492 (เพื่อการป่าไม้)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินริมทางหลวงสายกรุงเทพ-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-ตอนสมุทรปราการ-ปากตะคลอง พุทธ. 2481 (เพื่อสร้างโรงงานในการสร้างทางหลวงสายกรุงเทพ-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอันเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2505 ในท้องที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินอันเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2508 ในท้องที่ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พุทธศักราช 2480 (เพื่อสร้างสนามบินพลเรือน) ในท้องที่ตำบลวังไผ่ อำเภอท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ในท้องที่ตำบลคำพรวน ตำบลมะนาวหวาน ตำบลไชยบาดาล ตำบลโคกสลุงและตำบลบัวชุม อำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี (เพื่อการป่าไม้) พ.ศ.2486
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ในท้องที่ตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร) พ.ศ.2483
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี และอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [หวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหาร] พ.ศ.2479
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ในท้องที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านเซ่า อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และอำเภอปากเพรียว อำเภอหนองโดน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดสระบุรี (เพื่อประโยชน์ ในราชการทหาร) พ.ศ.2479
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ ในท้องที่อำเภอโคกสำโรง อำเภอไชยบาดาล อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2518
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯในท้องที่อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองโดน และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดสระบุรี และอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอโคกสำโรง และอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (เพื่อประโยชน์ในราชการประชาสงเคราะห์) พ.ศ.2483
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ ตำบลสถานและตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2491 (เพื่อการป่าไม้)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ พุทธศักราช 2487 (เพื่อจัดตั้งนิคมกสิกร) ในท้องที่ ตำบลสะไคร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พุทธศักราช 2485 (เพื่อสาธารณประโยชน์)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลบึงผาด อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามป่าแม่ระกา ในท้องที่ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2492 (เพื่อการป่าไม้)
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามในท้องที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พุทธศักราช 2486 (เพื่อราชการตำรวจ)
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลโกรกกราก และตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พุทธ. 2483
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี พุทธ. 2483
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินทุ่งปาหยัง อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ ตำบลโตะละใต้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2483 (เพื่อประชาชนได้ใช้ทำประโยชน์)
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินบางส่วน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี พ.ศ. 2483
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินบางส่วนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่หาดสวนยาง บ้านหาดสวนยาง ในท้องที่ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2479
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดงหนองลุมพุก ในท้องที่ตำบลเชียงใหม่ อำเภอแวว จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ทุ่งหัวแม่ ในท้องที่ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พุทธศักราช 2480
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุ ทีได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการกรมทางหลวง ในท้องที่ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ราชพัสดุที่ได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ.2529 ในท้องที่ตำบลนาสวน และตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พระราชกฤษฎีกาถอนภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. 2537 ในท้องที่ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2528 ในท้องที่ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลจวบ กิ่งอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2533
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2526
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2533 ในท้องที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษพ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2523
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ตำบลคลองห้า และตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง และตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พ.ศ.2532
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534 ในท้องที่ตำบลแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2526
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2526
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลขุหลุ อำเภอชาติตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2526
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2530
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2524
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2524
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พ.ศ. 2527
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2529
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2509 ในท้องที่ตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2534 ในท้องที่ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2534 ในท้องที่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลลำภู และตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2502
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลป้อมปราบ อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนครพ.ศ. 2505
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2504
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลลือ อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2504
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2508
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2508
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธ. 2482
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎร ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในท้องที่ ตำบลเวียง อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2512
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2513
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2509
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหมากเชียน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2514
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2510
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2511
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526 ในท้องที่ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2527
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อใช้ประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2526
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อใช้ประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้หวงห้าม ไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ. 2518 ในท้องที่ตำบลไทรโยค ตำบลท่าเสา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้หวงห้ามไว้ตามความต้องการของกรมราชทัณฑ์ ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2524
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ฯลฯ พ.ศ.2538 ในท้องที่ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกมลาไสย และตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลตะคร้ำเอน และตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2534 จ.ขอนแก่น
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยพ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2530
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2528
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2524
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลราชาเทวะ ตำบลหนองปรือ และตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาพ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวังพญา และตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2518
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลหินตั้ง และตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเกตรี และตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโคกมา อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2524
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2519
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพนทราย กิ่งอำเภอโพนทราย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2528
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ในท้องที่ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2516
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปางพ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลยางชุมน้อย กิ่งอำเภอยางชุมน้อย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2516
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2537
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลสามเรือน ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2529
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2517
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรัลพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะของ ที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2529
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2528
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลท่าสาม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2508
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2490
พระราชกฤษฏีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รวมประกาศกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอรังวัด การนัดรังวัด และการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอสัมปทานใช้ที่ดิน การค้าที่ดิน การขอได้มาซื่งที่ดินเพื่อการศาสนา และการขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวที่ได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น พ.ศ. 2542
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยกรณีจำเป็นสำหรับการอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นการเฉพาะรายในท้องที่ที่กำหนดให้มีการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศตามมาตรา 58
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2530) ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคำสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ฯ
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง
ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยไคร้ เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2551
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2529
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2487
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2487 พุทธศักราช 2487
พระราชกำหนดพระราชอภัยโทษ พระพุทธศักราช 2467
พระราชกำหนดพระราชอภัยโทษ พระพุทธศักราช 2468
พระราชกำหนดพระราชอภัยโทษ พุทธศักราช 2475
พระราชกำหนดอภัยโทษในโอกาสที่ประเทศสยามได้มีธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
ระราชกำหนดพระราชอภัยโทษ พระพุทธศักราช 2459
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
กฎกระทรวงยุติธรรมออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2)
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2543
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548
พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2489
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2490
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2491
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2493
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2499
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2500
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2504
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2506
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2511
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2514
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2515
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2518
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2519
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2520
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2522
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2523
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2530
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2533
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2539
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2549
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2478
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2485
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2486
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2487
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2488
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2489
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบสี่รอบ พ.ศ. 2518
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 (Update ณ วันที่ 20/03/2546) (ฉบับที่ 2)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ณ วันที่ 06/09/2548) (ฉบับที่ 3)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ณ วันที่ 26/10/2548) (ฉบับที่ 4)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มาตรา 7 พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการแก่ล่ามและล่ามภาษามือที่ศาลจัดหาให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 และมาตรา 13 ทวิ พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 12 ทวิ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 55/1 พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัคร ในการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 พ.ศ. 2548
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173พ.ศ. 2548 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 วรรคสอง พ.ศ. 2550
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ ที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
แถลงการณ์ เรื่อง พระราชทานกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2491
แถลงการณ์กรมโฆษณาการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2487
« previous «