Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
คำสั่งนายทะเบียน ที่ 24/2551 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2501
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
กฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
คำสั่งกรมศิลปากร ที่ 232/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกระทำแทน
คำสั่งนายทะเบียน ที่ 25/2551 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ
ประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ
ประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบรารสถานสำหรับชาติ
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดบัญชีโบราณวัตถุสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งปริมาณ รูปพรรณ และสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไป
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิต การค้าหรือมีไว้ในสถานที่ทำการค้าซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการยื่นคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 189
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2504 ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตแสดงโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุให้บุคคลชมโดยเรียกเก็บค่าชมเป็นปกติธุระ
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2504 ว่าด้วยแบบบัญชีรายการ โบราณสถานและศิลปวัตถุ
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2504 ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2504 ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกรมศิลปากร ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่ง หรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นปูชนียวัตถุ หรือศาสนวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2530)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2513)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2516)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2521)
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการทำบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ พ.ศ. 2535
ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุญาตให้โอนโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีเหมือนกันอยู่มากเกินต้องการ พ.ศ. 2535
ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน หรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. 2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินกองทุนโบราณคดี พ.ศ. 2534
» next »