Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดพัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ชนิดติดผนัง และชนิดตั้งพื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการส่งข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2547
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
ประกาศกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและแบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุ ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคารสัมประสิทธิ์การบังแดดของหน้าต่าง และค่าตัวประกอบรังสีอาทิตย์
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิธีการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์ การใช้พลังงานของอาคารควบคุม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิธีการจัดทำรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงงานควบคุม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2537 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2537 เรื่อง การกำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และนำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538
พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540
ระเบียบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2545
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2537
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2537
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 4
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 10
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 11
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 13
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 14
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 15
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 7
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 8
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 9
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการบ้านเอื้ออาทร ประเภทอาคารชุดที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปานครหลวง
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการบ้านเอื้ออาทร ประเภทอาคารชุดที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการบ้านเอื้ออาทรประเภทอาคารชุดที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปานครหลวง
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการบ้านเอื้ออาทรประเภทอาคารชุดที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการเคหะชุมชนประเภทอาคารชุด และแฟลต (เช่า) ที่มีความสูง 6-10 ชั้น ภายในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปานครหลวง
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการเคหะชุมชนประเภทอาคารชุด และแฟลต (เช่า) ที่มีความสูง 6-10 ชั้น ภายในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการเคหะชุมชนประเภทอาคารชุด และแฟลต (เช่า) ที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ภายในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปานครหลวง
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปา โครงการเคหะชุมชนประเภทอาคารชุด และแฟลต (เช่า) ที่มีความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ภายในพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2544
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2543
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การขึ้นทะเบียนนิติบุคคล การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บุคคลอื่นลงทุนในที่ดินในความครอบครอง ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2546
ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การขอใช้สถานที่เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. 2546
ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การอนุญาตให้รถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ - ส่งในเคหะชุมชน พ.ศ. 2546
ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2497
*ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2541
*ระเบียบกรมการบินพาณิชย์ ว่าด้วยใบรับรองผู้ปฏิบัติการทดสอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 01/06/2510)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 01/08/2533)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 04/02/2518)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 04/02/2523)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 06/08/2522)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 06/12/2528)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 09/02/2514)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 09/08/2520)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 13/10/2507)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 14/06/2516)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 15/04/2522)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 20/12/2525)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 21/01/2511)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 25/03/2535)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 26/01/2526)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 27/08/2523)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 28/01/2536)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 28/10/2524)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 28/10/2528)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 29/11/2516)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (update ณ วันที่ 03/10/2504)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 5/11/2506)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497(Update ณ วันที่ 04/08/2507)
กฎกระทรวง กำหนดราชการส่วนอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2480 ว่าด้วยอากาศยานต่างประเทศขึ้นและลงเป็นการจร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2494) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2480 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมค่าขึ้นและค่าที่เก็บอากาศยาน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2597
กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2490) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยเส้นทางบิน ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2480
กฎกระทรวง ฉบับที้ 6 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยาน ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล และใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ที่ออกให้แก่เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานเบาพิเศษ พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเส้นทางบินสำหรับเครื่องบิน
กฎกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเส้นทางบินสำหรับเครื่องบิน
กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480
กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 3)
กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 4)
กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 5)
กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2480 (ฉบับที่ 6)
กฎกระทรวงกำหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศ สำหรับการส่งออก
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 58 ว่าด้วยการขอ การแต่งตั้ง การพักใช้ การเพิกถอน และแบบการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตผลิตให้เป็นผู้มีอำนาจออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศและการออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศของผู้รับการแต่งตั้ง
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน (ฉบับที่ 1) ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (13 ธันวาคม 2497)
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 10 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างประจำอากาศยาน และสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตนายช่างประจำอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 11 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดินและสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 12 เรื่องการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 13 เครื่องหมายสัญชาติและเครื่องหมายการจดทะเบียนอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 14 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 15 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 16 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 17 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 18 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 19 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 2 - หน่วยมิติที่ให้ใช้ในการสื่อสารระหว่างอากาศกับพื้นดิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 20 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 21 เสียงอากาศยาน การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 23 อัตราค่าบริการในลานจอดอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 24 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 27 มาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 3 - การสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานและข้อกำหนดการรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 35 คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการในบริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 36 ยกเลิกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 25การบินของสมาคมสโมสรการบินพลเรือน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 4 การออกใบอนุญาตแก่ผู้ประจำหน้าที่ กฎทางอากาศ การอุตุนิยมวิทยา แผนภูมิเดินอากาศ การดำเนินบริการเดินอากาศระหว่างประเทศของอากาศยานประจำมีกำหนด เครื่องหมาย
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 40 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 41 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินและค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 42 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 43 เรื่อง อากาศยานเบาพิเศษ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 44 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 45 เรื่อง ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 46 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้ โดยสารออกจากสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 46 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 47 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 49 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 5 สมุดปูมเดินทาง
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 51 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 52 ว่าด้วยสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 53 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั้วคราวของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 55 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 56 ว่าด้วยการขอ การออก การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตผลิตและสิทธิของผู้รับใบอนุญาตผลิต
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 6 เครื่องหมายสัญชาติและเครื่องหมายการจดทะเบียนอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 61 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 63 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 64 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 65 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณส่วนของผู้ประจำหน้าที่ภาคอากาศ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 66 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจำหน้าที่
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 68 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 69 ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 7 ค่าธรรมเนียมขึ้นและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 70 ว่าด้วยอากาศยานเบาพิเศษประเภทร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน และแฮงไกลเดอร์
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 71 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประจำหน้าที่ กฎทางอากาศ การอุตุนิยมวิทยา แผนภูมิเดินอากาศ การดำเนินบริการเดินอากาศระหว่างประเทศของอากาศยานประจำมีกำหนด เครื่องหมายสัญชาติ และเครื่องหมายการจดทะเบียนของอากาศยาน ความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน การอำนวย ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ การสื่อ สารทางไกลสำหรับการเดินอากาศ บริการจราจรทางอากาศ การค้นหาและช่วยให้พ้นภัย สนามบิน และบริการข่าวสารการเดินอากาศ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 73 ว่าด้วยการแจ้งและรายงานอุบัติเหตุ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 74 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 75 ว่าด้วยสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบิน พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศและพนักงานอำนวยการบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 76 ว่าด้วยการดำเนินบริการเดินอากาศของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 77 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 78 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 79 ว่าด้วยการสอบสวนอุบัติการณ์การจราจรทางอากาศ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 8 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 80 ว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 81 ว่าด้วยการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ว่าด้วยระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83 ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 9 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 152/2529 เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา 2 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 172/2550 เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ ใช้อำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพิ่มเติม
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 21/2533 เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 240/2532 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 276/2535 เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เพิ่มเติม
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 374/2550 เรื่อง การพิทักษ์อากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุในราชอาณาจักร
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 375/2550 เรื่อง การสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 61/2519 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 198/2547 เรื่อง กำหนดประเภทเรือที่ต้องแจ้งต่อเจ้าท่า
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง การนำชั่วโมงบินภายใต้การควบคุมของครูการบินกับเครื่องบินจำลองที่อธิบดีรับรองมาใช้คำนวณเป็นชั่วโมงบินในการขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งนักบินพาณิชย์เอกอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง การรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization)
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง การรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน พ.ศ. 2550
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง การรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน พ.ศ. 2551
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง การรายงานเหตุการณ์อากาศยานใกล้ชนกัน (AIR TRAFFIC INCIDENT REPORT)
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง กำหนดเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางอากาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางอากาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอให้รับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา หรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2548
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำความชำนาญในการบินกับอากาศยานประเภทอื่นเพื่อลดจำนวน ชั่วโมงบินของความชำนาญในการขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งนักบินอากาศยานเบาพิเศษสำหรับอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำประกาศและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจำนวน ขนาด และน้ำหนักของสัมภาระติดตัวที่อนุญาตให้นำขึ้นไปในห้องโดยสารอากาศยาน ของผู้ดำเนินการเดินอากาศ
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง แบบคำขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน และแบบใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน สำหรับสนามบินสาธารณะและสนามบินส่วนบุคคล
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง แผนการบำรุงรักษาอากาศยาน (พ.ศ. 2550)
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ให้ใช้ความชำนาญในการบินกับอากาศยานแบบอื่นเป็นชั่วโมงบินสำหรับความชำนาญกับอากาศยานแบบที่ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งนักบิน
ประกาศกรมการบินพาณิชย์ เรื่อง การอนุญาตให้ทำการบินในกรณีพิเศษ(เงื่อนไขประกอบใบสำคัญสมควรเดินอากาศ)
ประกาศกรมการบินพาณิชย์ เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยการชั่งดุลของอากาศยาน
ประกาศกรมการบินพาณิชย์ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 15)
ประกาศกรมการบินพาณิชย์ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 16)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุโขทัย ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดลานจอดอากาศยานของสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดลานจอดอากาศยานของสนามบินอนุญาต พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2541 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต พ.ศ. 2535 (สนามบินโคราช, สนามบินน้ำพอง, สนามบินชัยบาดาล)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ณ อำเภอบางพลี ในท้องที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตบึงกลุ่ม เขตตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตปลอดภัยในในการเดินอากาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินตาก ในท้องที่อำเภอเมืองตาก เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินนครราชสีมา ในท้องที่อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินนานาชาติระยอง - อู่ตะเภา ในท้องที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินบุรีรัมย์ ในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอสีตึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินบ้านค่าย (จังหวัดสกลนคร) ในท้องที่อำเภอกุสมาลย์ กิ่งอำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2537
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินระนองในท้องที่อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินร้อยเอ็ด ในท้องที่อำเภอโพธิ์ชัย กิ่งอำเภอเชียงขวัญ และอำเภอธวัชธุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเครื่องช่วยการเดินอากาศ ในท้องที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2537
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงราย ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินชัยบาดาน ในท้องที่อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินตาคลี ในท้องที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอมโนรมย์ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินนครพนม ในท้องที่อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองอุเทน อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินนราธิวาส ในท้องที่กิ่งอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอบาเจาะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินน่าน ในท้องที่อำเภอเมืองน่าน กิ่งอำเภอสันติสุข อำเภอเมืองน่าน และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินน้ำพอง ในท้องที่อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินบ้านดู่ ในท้องที่อำเภอเชียงราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินประจวบคีรีขันธ์ ในท้องที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินพิษณุโลก ในท้องที่อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินวัฒนานคร ในท้องที่อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจึนบุรี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินสมุย ในท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินหัวเตย ในท้องที่อำเภอท่าฉาง อำเภอพุพิน และอำเภอคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินหาดใหญ่ ในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ และกิ่งอำเภอหม่อน อำเภอหาดใหญ่ และกิ่งอำเภอนาหม่อน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินอุดรธานี ในท้องที่อำเภอผือ และอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินอุบลราชธานี ในท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอรินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินเกาะตะเคียน ในท้องที่อำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินเชียงใหม่ ท้องที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินเชียงใหม่ ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินเนินพลอยแหวน ในท้องที่อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี และอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินโคกกระเทียม ในท้องที่อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2535 สนามบินโคราช ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอจักราช และอำเภอสูนเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2538 สนามบินหัวหิน ในท้องที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนามบินขอนแก่นในท้อบที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอบ้านฝาง
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2542 สนามบินกระบี่ ในท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2542 สนามบินชุมพร ในท้องที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2542 สนามบินตรัง ในท้องที่อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอกันตัง และอำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2542 สนามบินนครศรีธรรมราช ในท้องที่อำเภอท่าศาลา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2542 สนามบินแม่ฮ่องสอน ในท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเพชรบูรณ์ ในท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินแพร่ ในท้องที่อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินแม่สอด ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (สนามบินตรัง จังหวัดตรัง)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (สนามบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (สนามบินเชียงราย จังหวัดเชียงราย)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (สนามบินแพร่ จังหวัดแพร่)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (สนามบินแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินขอนแก่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินนราธิวาส
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินน่าน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินปัตตานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินภูเก็ต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินสุราษฎร์ธานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินอุดรธานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินอุบลราชธานี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ณ สนามบินเลย
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบินสำหรับสายการบินภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบินสำหรับสายการบินภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบินสำหรับสายการบินเอกชนภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบินสำหรับสายการบินเอกชนภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบินสำหรับสายการบินเอกชนภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบินสำหรับสายการบินเอกชนภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดลานจอดอากาศยานของสนามบินอนุญาต พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกสนามบินอนุญาต พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกสนามบินอนุญาตสนามบินทุ่งกุดทอง (จังหวัดนครราชสีมา)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกสนามบินอนุญาตสำหรับเฮลิคอปเตอร์
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ตำบลพระโขนง จังหวัดพระนคร
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี และกำหนดบริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในท้องที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญญบุรี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบิน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับอากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สนามบินอนุญาต สนามบินเชียงราย สนามบินบ้านตู่
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เปลี่ยนชื่อสนามบินอนุญาต
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1826 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 ภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน 3 เส้นทาง
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 95
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการบินพลเรือน (29 พฤศจิกายน 2525)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการการบินพลเรือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการการบินพลเรือน (7 กันยายน 2522)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการการบินพลเรือน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการการบินพลเรือน (23 เมษายน 2524)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน
พระราชกฤษฎีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ให้อธิบดีกรมการขนส่งทำการแทน พ.ศ. 2500
ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศ ว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกรมการบินพาณิชย์ ว่าด้วย นายแพทย์ผู้ตรวจด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2544
ระเบียบกรมการบินพาณิชย์ เรื่อง การใช้ห้องสมุดกรมการบินพาณิชย์
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2483
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2493
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2490) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)ว่าด้วยการนำร่อง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21(พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26(พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27(พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28(พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29(พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือไทยในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (Update ณ วันที่ 07/11/2540) (ฉบับที่ 5)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (Update ณ วันที่ 09/11/2532) (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (Update ณ วันที่ 24/08/2537) (ฉบับที่ 3)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (Update ณ วันที่ 24/12/2542) (ฉบับที่ 6)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (Update ณ วันที่ 30/10/2539) (ฉบับที่ 4)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2577 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
กฎกระทรวง ฉบับที่ 72 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2490) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. (2490) ว่าด้วยการนำร่องออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือ ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้เขตท่าเรือศรีราชา พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกำหนดเขตจอดเรือเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือศรีราชา พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 6) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) ว่าด้วยการนำร่อง
กฎกระทรวงคมนาคม ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 4)
กฎกระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2546
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองเอกสารการออกใบแทนประกาศนียบัตร และการออกใบแทนประกาศนียบัตรสำหรับคนถือท้ายให้แก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 01/01/2485) (ฉบับที่ 3)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 01/04/2490) (ฉบับที่ 4)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 01/04/2534) (ฉบับที่ 15)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 03/08/2497) (ฉบับที่ 7)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 04/10/2479) (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 06/07/2530) (ฉบับที่ 14)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 06/12/2492) (ฉบับที่ 6)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 08/08/2523) (ฉบับที่ 13)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 10/09/2536) (ฉบับที่ 16)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 13/12/2515) (ฉบับที่ 10)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 16/09/2518) (ฉบับที่ 12)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 17/09/2506) (ฉบับที่ 8)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 22/07/2490) (ฉบับที่ 5)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 23/01/2511) (ฉบับที่ 9)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 29/01/2517) (ฉบับที่ 11)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ออกตามความในมาตรา 3 และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (Update ณ วันที่ 24/10/2481) (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ออกตามความในมาตรา 3 และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวงเศรษฐการ ออกตามความในมาตรา 3 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
กฎกระทรวงเศรษฐการ ออกตามความในมาตรา 3 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวงเศษฐการว่าด้วยการนำร่อง (ฉบับที่ 2) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)
กฎข้อบังคับ สำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2541
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2521
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 01/05/2546) (ฉบับที่ 9)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 02/11/2541) (ฉบับที่ 6)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 05/12/2534) (ฉบับที่ 3)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 08/03/2542) (ฉบับที่ 8)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 14/03/2549) (ฉบับที่ 11)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 15/01/2542) (ฉบับที่ 7)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 20/12/2538) (ฉบับที่ 4)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 22/10/2539) (ฉบับที่ 5)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 23/09/2547) (ฉบับที่ 10)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (Update ณ วันที่ 26/02/2533) (ฉบับที่ 2)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2529
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2533
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2534
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2535
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2538
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2539
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2539
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2539 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2541
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2542
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2542
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2546
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2547
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2549
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2549
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2550
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2551
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2552
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2506
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2506 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2534
ข้อบังคับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545
ข้อบังคับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ข้อบังคับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ข้อบังคับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำโขง เขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2549
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2529
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 (Update ณ วันที่ 09/09/2542) (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 (Update ณ วันที่ 20/10/2549) (ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 (Update ณ วันที่ 30/01/2546) (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรมการสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532 (Update ณ วันที่ 26/02/2533) (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2533
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักสูตรความรู้ความชำนาญและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้สำหรับผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร พ.ศ. 2521
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักสูตรความรู้และความชำนาญสำหรับผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักร พุทธศักราช 2515 (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักสูตรความรู้และความชำนาญสำหรับผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร พุทธศักราช 2507 (Update ณ วันที่ 02/10/2515) (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักสูตรความรู้และความชำนาญสำหรับผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร พุทธศักราช 2507 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักสูตรความรู้และความชำนาญสำหรับผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร พุทธศักราช 2515 (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่น แห่งจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่น แห่งจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่น แห่งจังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่น แห่งจังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่น แห่งจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่2)
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่นแห่งกรุงเทพมหานคร
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่นแห่งจังหวัดนนทบุรี (ฉะบับที่ 3)
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่นแห่งจังหวัดพระนคร (ฉะบับที่ 3)
ข้อบังคับควบคุมการเดินเรือท้องถิ่นแห่งจังหวัดราชบุรี (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับคุมการเดินเรือท้องถิ่นแห่งจังหวัดสุโขทัย (ฉบับที่ 2)
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 10/2547 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 11/2547 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนเรือ
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 186/2548 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 264/2547 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจเรือโดยสาร
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 265/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพิ่มเติม
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 291/2547 เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 320/2547 เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 8/2547 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนเรือ
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 87/2551 เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 9/2547 เรื่อง การรับคำร้องขอตรวจสภาพเรือ
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 15/2530 เรื่อง มอบหมายอำนาจเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 151/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 153/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 154/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 155/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 156/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 177/2530 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 199/2536 เรื่อง มอบอำนาจการระวังชี้และรับรองเขตที่ดิน
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 36/2529 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 542/2534 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 698/2530 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 152/2536 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 198/2547 เรื่อง กำหนดประเภทเรือที่ต้องแจ้งต่อเจ้าท่า
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 237/2548 เรื่อง ยกเว้นให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหว่างเมืองท่าภายในประเทศซึ่งขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 191 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2546
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 238/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเว้นให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหว่างเมืองท่าภายในประเทศซึ่งขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 299/2550 เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมในเขตท่าเรือศรีราชา
ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 399/2548 เรื่อง อนุญาตให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหว่างเมืองท่าภายในประเทศถอยออกจากท่าซึ่งได้รับอนุญาตสำหรับขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียม
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เรื่อง ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 2542 เรื่อง การชักธงและการแสดงเครื่องหมายสำหรับเรือที่บรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 279/2542 เรื่อง การอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 280/2542 เรื่อง ยกเว้นเรือและกำหนดประเภทการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ที่ไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าท่า
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 324/2536 เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วการเดินเรือในคลองแสนแสบ
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 353/2529 เรื่อง การกำหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสำหรับเรือที่ติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติ NGV (Natural Gas for Vehicle)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง งดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือสำหรับเรือบางชนิด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง งดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือสำหรับเรือบางชนิด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง งดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือสำหรับเรือบางชนิด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง งดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือสำหรับเรือบางชนิด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ป้องกันโรคร้าย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาณาบริเวณเขตรั้วศุลกากรท่าเรือระนอง
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามทำการซ่อมแซมและทาสีตัวเรือขณะจอดเทียบท่าภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50
ประกาศเศรษฐการ เรื่องงดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือและลดอัตราค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือที่ใช้ฉะเพาะในแม่น้ำโขงและลำน้ำต่อเนื่องกับแม่น้ำโขง (10 ตุลาคม 2483)
พระราชกฤษฎีกาบังคับการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสำหรับเรือในเขตจังหวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร พุทธศักราช 2478
ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการยื่นคำร้องสำหรับการตรวจเรือ และการออกใบสำคัญรับรอง พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรือออกไปของเรือในเมืองท่าหรือเขตท่าเรือใดๆ ในน่านน้ำไทย และการออกใบอนุญาตเรือออกจากท่า พ.ศ. 2547
ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการให้บริการแผนที่ดิจิตอล พ.ศ. 2547
เรื่อง งดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือและลดอัตราค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาตให้ขเรือสำหรับเรือที่ใช้ฉะเพาะในท้องที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนสตูล
พระราชบัญญัติการเนรเทศ พุทธศักราช 2499