Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

สารบัญกฎหมาย


รายชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2531
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2532
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ - จ่าย เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2518
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2519
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2520
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2521
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2522
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2523
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2524
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2525
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2529
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 เรื่อง ยกเลิกระเบียบการเก็บ วิธีการชำระ และอัตราค่าธรรมเนียม การส่งน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งปลายข้าวขาวทุกชนิดที่ออกไปจำหน่ายยังแอฟริกา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2517 (Update ณ วันที่ 25/02/2518)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ดอกและไม้ประดับเป็นผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อจำกัดอำนาจผู้อำนวยการองค์การสวนยางในการสั่งจ่ายเงิน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 เรื่อง ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 เรื่อง การกำหนดสินค้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออก พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 เรื่อง การกำหนดสินค้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออก พ.ศ. 2527
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารสำหรับคนหรือสัตว์ที่เกิดจากธัญญพืช พืชไร่ พืชหัว พืชน้ำมัน ถั่วต่าง ๆ ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง กำหนดท้องที่ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอรับชำระเงินสงเคราะห์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2547
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยุติการดำเนินการของสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับ Update ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินทรัพย์อื่นเป็นสินทรัพย์ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจลงทุนหรือมีไว้ได้
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 1/2543 เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 1/2548 เรื่อง แบบคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 1/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนทรัพย์สินของลูกจ้างจากกองทุนเดิมหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้ากองทุน
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 2/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 2/2551 เรื่อง การกำหนดประเภทรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างเพิ่มเติม
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 3/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด
ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ 4/2551 เรื่อง การกำหนดประเภทรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นน. 2/2546 เรื่อง แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข. 1/2551 เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข. 1/2552 เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข. 2/2551 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข. 2/2552 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยุติการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าด้วย การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าด้วย การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระดำรงตำแหน่ง การคัดเลือก การพ้นจากตำแหน่ง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระดำรงตำแหน่ง การคัดเลือก การพ้นจากตำแหน่ง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระดำรงตำแหน่ง การคัดเลือก การพ้นจากตำแหน่ง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2548
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2548
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม และการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วย การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 01/11/2527)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 07/12/2497)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 21/06/2498)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 22/06/2497)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 23/07/2500)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 23/07/2500)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 สายถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ตอนดอยสุเทพ - อำเภอหางดง พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2537
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจำกองเป็นประเภทกองหนุน พ.ศ.2516
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกักพืช พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507) (แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2) (Update ณ วันที่ 19/06/2507)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช (พ.ศ. 2507) (แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3) (Update ณ วันที่ 19/06/2507)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชสำหรับการส่งออกสินค้าพืชผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การนำส่วนขยายพันธุ์พืช รวมทั้งเมล็ดพันธุ์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นส่วนขยายพันธ์พืชที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสายพันธุกรรม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การนำเมล็ดพืชเข้ามาในราชอาณาจักรโดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออก ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสายพันธุกรรม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การปลูกฝ้ายที่ได้รับการตัดต่อสายพันธุกรรม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การระบุข้อความเพิ่มเติมในใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทย เป็นพืขที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม พ.ศ. 2543
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การรับรองพืชหรือสินค้าที่มิได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การรับรองระบบการผลิตของโรงงานผู้ผลิตผัก ผลไม้แช่เยือกแข็ง และโรงงานแปรรูป สินค้าเกษตร เพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเติมข้อความในใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแนวทางปฎิบัติสำหรับขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ที่แก้ไขแล้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแบบคำขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช และใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (ฉบับที่ 2)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (ฉบับที่ 3)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (ฉบับที่ 4)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (ฉบับที่ 5)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (ฉบับที่ 6)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (ฉบับที่ 7)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งการนำเข้าสิ่งต้องห้าม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัย พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้ามูลค้างคาว พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. 2551
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำผลส้มจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากรัฐอิสราเอล พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสกอตแลนด์ พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสกอตแลนด์ พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหภาพพม่า พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากแคนาดา พ.ศ. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจศัตรูพืช พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืชและสถานกักพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืช พาหะ จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 11)
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6)
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะเป็นสิ่งจำกัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2525 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2523) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจและสถานกักพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2524
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืข ศัตรูพืช หรือพาหะเป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 14) (15 ธันวาคม 2521)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช หรือพาหะเป็นสิ่งจำกัด ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนด เป็นสิ่งกำกัด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสถานกักพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสถานกักพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายการลงนามในใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เพิกถอนสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3)
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช 2499