ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551

Download PDF
อ้างอิงจาก - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง

และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

พ.ศ. ๒๕๕๑

                       

 

ด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ ที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดและอำเภอได้มีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทั้งในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และหมู่บ้านปกติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

 

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

หน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน หมายความว่า หน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และให้หมายความรวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตามระเบียบนี้

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมายความถึง ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เรียกโดยย่อว่า ชรบ.

หลักสูตร ชรบ. หมายความว่า หลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

นายอำเภอ ให้หมายความรวมถึง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ปลัดอำเภอประจำตำบล หมายความว่า ปลัดอำเภอซึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลหรือเป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล

 

ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

หมวด ๑

การฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

                       

 

ข้อ ๕  ให้กรมการปกครองจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. แก่ราษฎรในพื้นที่ ให้มีจำนวนเพียงพอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยหมู่บ้าน ตามความจำเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ โดยในการฝึกอบรมจะดำเนินการเองหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ ในกรณีมีความจำเป็น จังหวัดหรืออำเภอจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในพื้นที่ของตนเองก็ได้

 

ข้อ ๖  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

(๓) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่าสามเดือน

(๔) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี

 

ข้อ ๗  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(๑) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม

(๒) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

(๓) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

 

ข้อ ๘  ให้หน่วยจัดฝึกอบรมตามข้อ ๕ จัดทำทะเบียนประวัติผู้ผ่านการฝึกอบรม ชรบ. ในแต่ละรุ่นไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้อำเภอที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ จำนวนหนึ่งชุด

 

หมวด ๒

โครงสร้างและการจัดหน่วย

                       

 

ข้อ ๙  ในอำเภอหนึ่งให้มีกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมีนายอำเภอเป็นผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และมีปลัดอำเภอ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการในพื้นที่ตามที่นายอำเภอแต่งตั้ง เป็นรองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายกิจการมวลชน ฝ่ายกำลังพลและส่งกำลังบำรุง และฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ

 

ข้อ ๑๐  ในตำบลหนึ่งให้มีกองร้อย ชรบ. โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นผู้บังคับกองร้อย ชรบ. และมีข้าราชการอื่นตามที่นายอำเภอแต่งตั้ง เป็นรองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. ฝ่ายยุทธการและการข่าว ฝ่ายกิจการมวลชน ฝ่ายกำลังพลและส่งกำลังบำรุง และฝ่ายสื่อสารและงบประมาณ โดยให้กำนันในตำบลนั้นเป็นผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย ชรบ.

 

ข้อ ๑๑  ในหมู่บ้านหนึ่ง ให้มีหมวด ชรบ. โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมวด ชรบ. ทหาร ตำรวจหรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวนสองคนเป็นเจ้าหน้าที่โครง ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวด ชรบ.

ในหมวด ชรบ. ให้แบ่งการปกครองบังคับบัญชาออกเป็นอย่างน้อยสองหมู่ เรียกว่า หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ ๑ หมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ ๒ และหมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ ... ตามลำดับต่อไป โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บังคับหมู่ ชรบ. และหมู่ ชรบ. ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอัตรากำลังพลและสถานการณ์ในพื้นที่

 

หมวด ๓

การแต่งตั้ง การสั่งใช้ และการบังคับบัญชา

                       

 

ข้อ ๑๒  ให้ผู้ใหญ่บ้านพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมตาม ข้อ ๕ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ เสนอให้นายอำเภอพิจารณาแต่งตั้งเป็น ชรบ.

 

ข้อ ๑๓  ให้นายอำเภอจัดทำทะเบียนประวัติ ชรบ. ตามแบบท้ายระเบียบนี้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันแล้วเก็บรักษาไว้ที่หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด แห่งละหนึ่งชุด

 

ข้อ ๑๔  ชรบ. พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตัว เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก โดยได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอ

(๓) นายอำเภอสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒๐

(๔) นายอำเภอสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

 

ข้อ ๑๕  การบังคับบัญชา และสั่งใช้ ชรบ. มีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่อำเภอ ตามนโยบายของทางราชการ

(๒) ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่ตำบล ตามนโยบายของทางราชการ และกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

(๓) ผู้บังคับหมวด ชรบ. มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ตามนโยบายของทางราชการ กองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกองร้อย ชรบ.

(๔) ผู้บังคับหมู่ ชรบ. มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ชรบ. ตามนโยบายของทางราชการ กองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กองร้อย ชรบ. และหมวด ชรบ.

 

ข้อ ๑๖  ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และผู้บังคับกองร้อย ชรบ. อาจมอบหมายให้รองผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และรองผู้บังคับกองร้อย ชรบ. แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้

 

หมวด ๔

การช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

หรือเจ้าพนักงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่

                       

 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ได้ร้องขอให้ ชรบ. ช่วยเหลือ ให้ ชรบ. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

(๒) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย

(๓) สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นภยันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย

(๔) เฝ้าระวังรักษาสถานที่สำคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้าน

(๕) รายงานเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(๖) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

(๗) ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ซึ่งมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือได้มาโดยกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการค้น ยึดสิ่งของหรืออาวุธที่ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว

(๘) จับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และควบคุมตัวผู้ถูกจับส่งผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็วหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

(๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หมวด ๕

สิทธิ

                       

 

ข้อ ๑๘ ชรบ. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(๑) แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมาย ชรบ.

(๒) ใช้อาวุธของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

(๓) ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่กำหนดไว้

 

หมวด ๖

วินัย และการรักษาวินัย

                       

 

ข้อ ๑๙  ชรบ. ต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนและดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๒) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วย ชรบ. ต้นสังกัด

(๓) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม

(๔) เป็นผู้ประพฤติดี

(๕) ไม่เสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่

(๖) ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการ

(๗) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่

(๘) ไม่เป็นผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ หรือผู้สนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

 

ข้อ ๒๐  ชรบ. ผู้ใดกระทำผิดวินัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจเหนือตนว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือได้

กรณีการกระทำความผิดวินัยตามวรรคหนึ่งมีลักษณะร้ายแรง ให้นายอำเภอสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

 

หมวด ๗

วุฒิบัตร บัตรประจำตัว เครื่องแต่งกาย และเครื่องหมาย

                       

 

ข้อ ๒๑  ให้กรมการปกครอง จังหวัด หรือหน่วยที่จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร ชรบ. จัดทำวุฒิบัตรมอบให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ชรบ. ตามแบบท้ายระเบียบนี้

 

ข้อ ๒๒  ให้นายอำเภอผู้สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ออกบัตรประจำตัวให้แก่ ชรบ. ตามแบบท้ายระเบียบนี้

บัตรประจำตัว ชรบ. มีอายุหกปี เมื่อบัตรประจำตัวชำรุด สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น ให้ผู้ขอมีบัตรยื่นคำขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อนายอำเภอ เพื่อออกบัตรประจำตัวใหม่

ในกรณีที่ ชรบ. พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหกปี ให้คืนบัตรประจำตัว ชรบ. ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนภายในเจ็ดวัน

ให้นายอำเภอจัดให้มีทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัวตามแบบทะเบียนควบคุมท้ายระเบียบนี้ โดยให้ใช้เลขลำดับในทะเบียนบัตรเป็นเลขที่บัตรตามลำดับ เมื่อสิ้นปีปฏิทินให้เริ่มเลขที่ใหม่ เมื่อออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้สำเนารายการบัตรประจำตัวไว้ แล้วจัดเก็บพร้อมแบบคำขอมีบัตรและหลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ของแต่ละคน เพื่อเป็นหลักฐาน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

ข้อ ๒๓  เครื่องแต่งกายและเครื่องหมาย ชรบ. ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ประกอบด้วย

(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีน้ำเงิน

(๒) เสื้อคอเปิดแขนยาวสีน้ำเงิน

(๓) กางเกงขายาวสีน้ำเงิน

(๔) เข็มขัดด้ายถักสีน้ำเงิน

(๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พลตำรวจเอก โกวิท  วัฒนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  ทะเบียนประวัติชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

๒.  คำขอมีบัตรประจำตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

๓.  ตัวอย่างบัตรประจำตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

๔.  วุฒิบัตร

๕.  แบบทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

๖.  เครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

๗.  เครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๔ กันยายน ๒๕๕๑

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง/หน้า ๑๑/๓ กันยายน ๒๕๕๑

Comments

www.examhot.blogspot.com/2013

www.examhot.blogspot.com/2013/10/know-deep-24-15-2556.html

แนะนำเอกสารเตรียมสอบ เทศบาลท่าโขลง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

**ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ**
- พนักงานเทศบาล
- เจ้าหน้าที่ทะเบียน
- เจ้าพนักงานทะเบียน
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- นายช่างโยธา
- นักวิชาการศึกษา

จำหน่าย 2 แบบ
1. จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
2. ราคาพิเศษ หนังสือ+VCD ส่งฟรี EMS ราคา 999.-

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
www.testgood.myreadyweb.com
www.facebook.com/terbtopanit
www.examhot.blogspot.com/2013/10/know-deep-24-15-2556.html

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักพัฒน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- การสอบสัมภาษณ์

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
- นักพัฒนาสังคม
- นิติกร
- พนักงานอำนวยการ

จำหน่าย 2 แบบ
1. จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
2. ราคาพิเศษ หนังสือ ส่งฟรี EMS ราคา 679.-

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit
==============================================================================
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ พมจ.ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 22 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ต.ค. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!! <<<<
http://www.m-society.go.th/document/news/news_8936.pdf

สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แน

สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แนะนำแนวข้อสอบ
1. เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- การคำนวนรังวัด
- ข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ข้อสอบนายช่างสำรวจรังวัด
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
- แนวข้อสอบเรื่องการสำรวจรังวัด
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

****เอกสารเป็นไฟล์ ส่งทางอีเมล์****
สนใจเอกสารชำระเงินได้เลยครับ
ธ.กสิกรไทย 3662509263
ชื่อปริญญา สุโพธิ์
ราคา 399.-
ชำระเสร็จแจ้งการโอนเงินที่
>>> https://www.facebook.com/messages/terbtopanit
โทร 0884977046
ID Line: parinya.su

ลิ้งประกาศสอบ http://examhot.

ลิ้งประกาศสอบ
http://examhot.blogspot.com/2015/10/blog-post_1.html

เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- คู่มืองานเลขา
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครอง
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/messages/terbtopanit
โทร 0884977046
Line:parinya.su
http://examhot.blogspot.com

สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์

ศาลปกครอง, สำนักงานศาลปกครอง, แนวข้อสอบศาลปกครอง, แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครอง, เปิดสอบสำนักงานศาลปกครอง, เปิดสอบศาลปกครอง, งานศาลปกครอง, งานสำนักงานศาลปกครอง, หางานศาลปกครอง สมัครงาน, สมัคร ศาลปกครอง, โหลดข้อสอบศาลปกครอง, แนวแจกศาลปกครอง, ศาลปกครอง แจกข้อสอบ ข้อสอบเก่า, มีแจกข้อสอบ ศาลปกครอง, หน่วยงานราชการ, พนักงานราชการ, ราชการ, บรรจุราชการ, พนักงานบรรจุ, บรรจุพนักงานราชการ, แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง, แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง, หนังสือสอบ, คู่มือสอบ, เอกสารเตรียมสอบ, ชีทเตรียมสอบ, ขอข้อสอบ, แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ, แนวข้อสอบเลขานุการ, เลขานุการ, ebook ข้อสอบ, ebook, ebook ประกาศสอบ, ข้อสอบเก่า ebook, ebook เตรียมสอบ, หน่วยงาน, หน่วยงาน,สำนักงานศาลปกครอง, เปิดสอบ, รับสมัครสอบ. สอบบรรจุ, อัตราจ้างพนักงานราชการ,