ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544

Download PDF
อ้างอิงจาก - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ

ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๔

-----------

 

                        โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อีกทั้งเพื่อให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง

เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจของประชาชนใน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ

ประเทศ  รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

                        เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๘)

แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 

                                                                หมวด ๑

                                                            ข้อความทั่วไป

                                                               -----------

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔"

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

                        "กองทุน" หมายความว่า  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกำหนดให้เป็นหมู่บ้านตามระเบียบนี้

                        "หมู่บ้าน" หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง

ท้องที่

                        "ชุมชนเมือง" หมายความว่า ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

เทศบาลในเขตปกครองท้องที่พิเศษและชุมชนอื่น  ทั้งนี้  การจะกำหนดว่าชุมชนใดเป็นชุมชนเมือง

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

                        "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ

                        "คณะอนุกรรมการสนับสนุน" หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ

ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                        "คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด" หมายความว่า คณะอนุกรรมการ

สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

                        "คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ" หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุน

และติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอหรือเขต

                        "คณะกรรมการกองทุน" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองต่าง ๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติกำหนด

                        "กรรมการกองทุน" หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

                        "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ

                        "ธนาคาร" หมายความว่า ธนาคารที่คณะกรรมการกำหนดให้บริหารจัดการกองทุน

                        "ครัวเรือน" หมายความว่า ครอบครัวตามทะเบียนบ้าน อันประกอบด้วยบิดา มารดา

สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เป็นต้น อยู่รวมกัน

                        "หัวหน้าครัวเรือน" หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน

                        "ผู้แทนครัวเรือน" หมายความว่า หัวหน้าครัวเรือนหรือบุคคลในครัวเรือนซึ่งหัวหน้า

ครัวเรือนมอบหมายเป็นหนังสือให้เป็นผู้แทนครัวเรือน

                        "หุ้น" หมายความว่า การออมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค่าของหุ้นให้เป็นไปตาม

ที่กองทุนกำหนด

                        "เงินฝากสัจจะ" หมายความว่า เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไว้กับกองทุน

ตามแต่จะตกลงกัน โดยให้ถือว่าเงินออมเป็นเงินสะสม และจะถอนหรือปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อพ้นสภาพ

จากการเป็นสมาชิกตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนกำหนด

                        "เงินรับฝาก" หมายความว่า เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่

กองทุนกำหนด

                        "สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของกองทุน

                        "ที่ประชุมสมาชิก" หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือที่ประชุมใหญ่

วิสามัญ

                        ข้อ ๔  ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรักษาการ

ตามระเบียบนี้

 

                                                                หมวด ๒

                                         กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

                                                                ----------

                        ข้อ ๕  ปรัชญาหรือหลักการสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คือ

                        (๑) เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น

                        (๒) ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และ

ภูมิปัญญาของตนเอง

                        (๓) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน

                        (๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และ

ประชาสังคม

                        (๕) กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

                        ข้อ ๖  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

                        (๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุน

เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน

และจำเป็นเร่งด่วน และสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

หรือชุมชน

                        (๒) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ

และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง

                        (๓) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้าน

การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                        (๔) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

                        (๕) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

                        ข้อ ๗  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

                        (๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้

                        (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

                        (๓) เงินกู้ยืม

                        (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุน

                        (๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนได้รับ  โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันหรือภาระ

ติดพันอื่นใด

                        ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "กองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ" กับธนาคาร เพื่อสำรองจ่ายและเตรียมจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านและกองทุน

ชุมชนเมือง

                        ให้ธนาคารโอนเงินจาก "บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ" เข้าบัญชี

กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามคำสั่งจ่ายของคณะกรรมการ

 

                        ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยัง

บัญชีกองทุนหมู่บ้านและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองตามหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ บัญชีละหนึ่งล้านบาท

ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ

จังหวัด

                        ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถจัดสรรเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายระยะเวลาต่อได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน

                        ข้อ ๑๐  ในการอนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนเริ่มเข้าบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงิน

จากบัญชีกองทุนหมู่บ้านหรือบัญชีกองทุนชุมชนเมือง ให้คณะกรรมการพิจารณาในหลักการ ดังนี้

                        (๑) ความพร้อม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือ

ชุมชนเมือง  รวมทั้งการแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการกองทุน

และการควบคุมดูแลกันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

                        (๒) ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนที่เป็นความพร้อมของบุคคล ด้านความรู้

และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนสังคมของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง เช่น กลุ่มออมทรัพย์

ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนอาชีพและกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการกองทุน

                        (๓) การบริหารจัดการกองทุนที่สอดรับและเกื้อกูลกันในส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น

                        (๔) การมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

กองทุนโดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมของกองทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจ

สังคมและการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด

                        ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๑๑ และบทบัญญัติในหมวด ๘ แห่งระเบียบนี้ เมื่อ

คณะกรรมการได้อนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนเริ่มเข้าบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินจากบัญชี

กองทุนหมู่บ้านหรือบัญชีกองทุนชุมชนเมืองแล้ว คณะกรรมการย่อมหมดอำนาจในการบริหาร

จัดการเงินกองทุน และจะเข้าแทรกแซงการบริหารจัดการเงินกองทุนของคณะกรรมการกองทุนมิได้

                        ข้อ ๑๑  คณะกรรมการมีอำนาจระงับการจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนหรือให้กองทุน

ชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินในกรณีที่กองทุนเบิกจ่ายไปแล้ว อันเนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า

คณะกรรมการกองทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด หรือกระทำการ

อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

 

                                                                หมวด ๓

                                       คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน

                                                กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                                                               -----------

                        ข้อ ๑๒  ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุน ประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธาน

คนที่หนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นรองประธานคนที่สอง ผู้อำนวยการ

สำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการ

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร

ประชาชนจำนวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เป็น

อนุกรรมการ ผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ

และเลขานุการ และผู้แทนจากสำนักงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                        ข้อ ๑๓  คณะอนุกรรมการสนับสนุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (๑) กำหนดแผนปฏิรูปการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปตามแนวทางให้หมู่บ้านและชุมชนเมือง

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

                        (๒) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด ในการทำหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการแก่กองทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ

                        (๓) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การดำเนินการของกองทุน

                        (๔) ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนตามแผนงานโครงการของรัฐ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับกองทุน เพื่อเอื้ออำนวยให้กลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน สามารถ

รวมกองทุนอื่นกับกองทุนได้ตามวัตถุประสงค์

                        (๕) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

สนับสนุน

                        (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 

                                                                หมวด ๔

                              คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน

                                                  กองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด

                                                               ----------

                        ข้อ ๑๔  ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ

จังหวัด เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก

ประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาธารณสุขจังหวัด เร่งรัดพัฒนา

ชนบทจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชน

จำนวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เป็นอนุกรรมการ

และพัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

                        คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดอาจจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

                        สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวตามวรรคแรก ประกอบด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจากประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

องค์กรประชาชนจำนวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการ

สำนักพัฒนาชุมชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

                        ข้อ ๑๕  ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด

                        (๒) ให้ความเห็นผลการประเมินความพร้อมของกองทุน ซึ่งผ่านการประเมินของ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอร่วมกับชุมชนตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการ

กำหนด

                        (๓) สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                        (๔) ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนในจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ

หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและบรรลุตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

                        (๕) ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการของกองทุนในจังหวัด

                        (๖) จัดทำระบบข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่าง ๆ ในจังหวัด

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทราบ

                        (๗) รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนในจังหวัดให้คณะกรรมการทราบ

ตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด

                        (๘) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด

                        (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนมอบหมาย

                        ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต เป็นประธานแล้วแต่กรณี ปลัดเทศบาล

หรือปลัดเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

แล้วแต่กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน

เป็นอนุกรรมการ และพัฒนาการอำเภอ หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตแล้วแต่กรณี เป็น

อนุกรรมการและเลขานุการ

                        คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอมีหน้าที่ประเมินความพร้อม สนับสนุน

การเตรียมความพร้อม สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง สนับสนุนและติดตาม

การดำเนินกิจกรรมของกองทุน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด

มอบหมาย

                        เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกของท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนา การเรียนรู้

ร่วมกันในการบริหารการจัดการกองทุนด้วยความสมัครใจ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด

แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายชุมชนระดับอำเภอซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน

เครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ ด้านการ

พัฒนากองทุนหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในจำนวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยให้มีบทบาท

ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ

 

                                                                หมวด ๕

                                     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                                                                ----------

                        ข้อ ๑๖  ให้กองทุนแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน จำนวนสิบห้าคน

ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นบุคคลที่มี

ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน ซึ่งเป็นที่

ยอมรับของประชนชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองและต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗

                        หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนนั้นให้คณะกรรมการกองทุน

ออกข้อบังคับกองทุนตามมติของที่ประชุมสมาชิก

                        ข้อ ๑๗  กรรมการกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

                        (๑) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุน

                        (๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์

                        (๓) ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน ตลอดจนยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

                        (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                        (๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

                        (๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือรอการ

ลงโทษในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยกเว้นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

และความผิดฐานบุกรุก

                        (๗) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือสร้าง

ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด

                        (๘) ไม่เป็นผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เสียสิทธิตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

                        (๙) ไม่เป็นผู้ที่เคยพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๒๐ (๓) และ (๔)

                        ข้อ ๑๘  คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (๑) บริหารจัดการกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแล จัดสรรผลประโยชน์

ของเงินกองทุน เพื่อสอดคล้องและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน

                        (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุน

ที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก

                        (๓) รับสมาชิกและจัดทำทะเบียนสมาชิก  ทั้งที่เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชน หรือ

ปัจเจกบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

                        (๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน

และวิสาหกิจชุมชนในเขตท้องที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้น ตลอดจนสำรวจและจัดทำข้อมูล

ดังกล่าวของกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

                        (๕) พิจารณาการให้กู้เงินตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด

                        (๖) ทำนิติกรรมสัญญา หรือ ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภาระผูกพัน

ของกองทุน

                        (๗) จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามที่กำหนดหรือได้ตกลงกันหรือตามที่สมาชิก

จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอ และจะต้องดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รับคำร้อง

                        (๘) จัดทำบัญชีและส่งมอบเงินที่ได้รับการจัดสรร ดอกผล ผลตอบแทน หรือรายได้

ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการคืนให้แก่กองทุนให้ครบเต็มตามจำนวนที่ได้รับ

อนุมัติให้เบิกจ่าย ในกรณีที่คณะกรรมการมีหนังสือหรือคำสั่งเป็นที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการ

กองทุนไม่ปฏิบัติตามหรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนกำหนด

                        (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

                        ข้อ ๑๙  กรรมการกองทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

                        ในกรณีที่กรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการกองทุน

ประกอบด้วยกรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการคัดเลือก

บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน

                        กรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะดำรง

ตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

                        ข้อ ๒๐  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกองทุนพ้นจาก

ตำแหน่งเมื่อ

                        (๑) ตาย

                        (๒) ลาออก

                        (๓) คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม

ของจำนวนกรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

                        (๔) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

                        (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)

                        (๖) คณะกรรมการให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขาดคุณสมบัติ

และมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗

                        ในกรณีที่กรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการกองทุน

อาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง

แทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

                        ให้นำบทบัญญัติในข้อ ๑๙ วรรคสาม มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุนซึ่งพ้นจาก

ตำแหน่งตาม (๒)  และ (๓)

                        ข้อ ๒๑  ให้คณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ

กองทุน รองประธานกรรมการกองทุน เหรัญญิกกองทุน และเลขานุการกองทุน

                        ข้อ ๒๒  การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม

                        ถ้าประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

รองประธานกรรมการกองทุนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการกองทุนและ

รองประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

                        การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาด

                        กรรมการกองทุนผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้เข้าร่วม

ประชุมในเรื่องนั้น

 

                                                                หมวด ๖

                                                  กองทุนและสมาชิกกองทุน

                                                               -----------

                        ข้อ ๒๓  กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง อาจประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน

ดังนี้

                        (๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ

                        (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โดยปราศจากภาระผูกพัน

                        (๓) เงินกู้ยืม

                        (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกองทุน

                        (๕) เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก

                        (๖) เงินค่าหุ้น

                        (๗) เงินสมทบจากกลุ่มหรือองค์กรสมาชิก

                        (๘) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่กองทุนกำหนด

                        ข้อ ๒๔  สมาชิกกองทุน ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของกองทุน

                        การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กองทุนกำหนด  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลัก

                        ข้อ ๒๕  คณะกรรมการกองทุนสามารถกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุน ให้สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุน

                        ในการชำระค่าหุ้น สมาชิกอาจชำระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กองทุนกำหนด

                        ข้อ ๒๖  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในกำหนดระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนและรับรองคณะกรรมการกองทุนที่ได้รับ

เลือกใหม่

                        วิธีการในการเรียกประชุมให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด โดยคำนึงถึงจารีตประเพณี

ของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

                        ข้อ ๒๗  นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว คณะกรรมการกองทุน

อาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ เมื่อมีเหตุที่ต้องขอมติหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก

ตามระเบียบนี้หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนจะเห็นสมควร

                        นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากสมาชิกซึ่งเข้าชื่อกันมีจำนวน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

                        ข้อ ๒๘  ในการประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

                        สมาชิกจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับ

มอบอำนาจนั้นจะรับมอบอำนาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้

                        การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลัง ถ้ามิใช่เป็นการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดก็ให้ถือเป็น

องค์ประชุม

                        ข้อ ๒๙  สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน

                        ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง

ชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

 

                                                                หมวด ๗

                                       การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

                                                               -----------

                        ข้อ ๓๐  สมาชิกตามข้อ ๑๘ (๓) ที่ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนต้องจัดทำ

คำขอกู้โดยระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน โดยให้ยื่นคำขอกู้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

กองทุนให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด

                        ข้อ ๓๑  คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกินจำนวน

สองหมื่นบาท

                        ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่าจำนวน

ที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัย

ชี้ขาดต่อไป แต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจำนวนห้าหมื่นบาท

                        การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความเหมาะสม

และจำเป็น

                        ข้อ ๓๒  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมตามคำขอทั้งหมด

หรือบางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งส่งสำเนาแบบคำขอกู้ยืมเงิน

ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้ แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคารรับทราบโดยเร็ว

                        ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนอย่างน้อยสองคนเป็นผู้แทน

คณะกรรมการกองทุนในการทำสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

                        ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้งหมายเลข

บัญชีออมทรัพย์ให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบโดยเร็ว

                        การโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ตามวรรคสอง ธนาคารจะเป็นผู้ทำหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชี

ผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ตามคำสั่งและเงื่อนไขของคณะกรรมการ

กองทุน

                        ข้อ ๓๓  คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ

ทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด

                        ข้อ ๓๔  ให้คณะกรรมการกองทุนกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนเงินฝาก

และเงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกโดยคำนึงถึงจารีตประเพณีและ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหลัก และปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือ

ค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างเปิดเผย

                        ข้อ ๓๕  การกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา

ตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทน

ให้ผู้กู้ชำระให้แล้วเสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ทำสัญญา

                        การชำระคืนเงินกู้หรือเงินลงทุนทุกประเภท ผู้กู้หรือผู้ที่นำเงินไปลงทุนจะต้องนำเงิน

ไปส่งคืน ณ ธนาคาร และนำหลักฐานการส่งชำระคืนเงินกู้หรือเงินลงทุนไปมอบให้คณะกรรมการ

กองทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชีหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                        ข้อ ๓๖  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาไม่ชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทน

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้เสียเบี้ยปรับตามจำนวนที่ระเบียบหรือข้อบังคับที่

กองทุนกำหนดไว้อย่างแน่นอนสำหรับจำนวนที่ขาดหรือค้างชำระ เว้นแต่ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน

การชำระหนี้

                        คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้กู้รายหนึ่ง

รายใดก็ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง

หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบที่กองทุนกำหนด

                        ข้อ ๓๗  ในกรณีที่ผู้กู้มิได้เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน

หรือเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้นำเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผล

อันสมควร ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยหรือ

ค่าตอบแทนที่ค้างชำระคืนเต็มจำนวนได้โดยทันที

                        ให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อลงมติให้ผู้กู้ซึ่งนำเงินกู้ไปใช้

นอกกรอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำขอกู้ยืมเงินพ้นจากสมาชิกภาพในระยะเวลาสามสิบวัน

หลังจากวันยกเลิกสัญญา

                        สมาชิกซึ่งที่ประชุมสมาชิกมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามวรรคสอง ห้ามมิให้

สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนเป็นระยะเวลาสองปี

 

                                                                หมวด ๘

                                                การทำบัญชีและการตรวจสอบ

                                                               -----------

                        ข้อ ๓๘  ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำบัญชีของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดทำสรุปผล

การดำเนินงานประจำปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

                        คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิก

เป็นหลัก

                        คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบ

กองทุน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและการดำเนินงานของ

คณะกรรมการกองทุนได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่อำนวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกองทุน

                        ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำงบรายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการ

กำหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกำหนดภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี

ทางบัญชีของทุกปี

                        ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน เพื่อทำหน้าที่ประเมินผล

การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่าย

ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดและให้ทำบันทึกรายงาน

ผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุน พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณชน

                        ข้อ ๔๐   การจัดสรรกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีกำไรสุทธิ

คณะกรรมการกองทุนสามารถนำกำไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด

 

                                                                หมวด ๙

                                                            บทเฉพาะกาล

                                                               -----------

                        ข้อ ๔๑  ในวาระเริ่มแรกในส่วนของหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหัวหน้า

ครัวเรือนในหมู่บ้านครัวเรือนละหนึ่งคน เพื่อเปิดเวทีชาวบ้านในการดำเนินการเลือกคณะกรรมการ

กองทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอเป็นผู้

ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนสนับสนุนให้การเลือกสรรดำเนินไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรม

                        การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผู้มาประชุมจะต้องมีหัวหน้าครัวเรือนจำนวนไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้ หัวหน้าครัวเรือนอาจมอบหมายให้ผู้แทนครัวเรือน

เข้าประชุมแทนได้

                        เมื่อที่ประชุมกำหนดวิธีการเลือกแล้วเสร็จ ให้ผู้ใหญ่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน

ตลอดจนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอสนับสนุนให้การเลือกคณะกรรมการกองทุน

เป็นไปตามมติของเวทีชาวบ้าน

                        ในส่วนของชุมชนเมืองให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ

เป็นผู้ทำหน้าที่แทนผู้ใหญ่บ้านตามวรรคแรก

                        ข้อ ๔๒  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑

เข้าดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการกองทุนจับสลากออกจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนทั้งหมด

                        ให้นำบทบัญญัติในข้อ ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกรณีตาม

วรรคหนึ่งโดยอนุโลม

                        ข้อ ๔๓  คณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑ ต้องดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียน

จัดตั้งกองทุนต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและเปิดบัญชี

เงินฝากของคณะกรรมการกองทุนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหลังจากได้รับเลือก

                        ข้อ ๔๔  ให้คณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ภายใต้ชื่อบัญชี "กองทุนหมู่บ้าน (ชื่อบ้าน ...................... หมู่ที่ ........... ตำบล/แขวง ................

อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด ....................................)" ไว้กับธนาคาร เพื่อรับโอนเงิน

ที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ

                        ข้อ ๔๕  ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประเมินผล

การดำเนินการตามระเบียบนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                                    สุวิทย์ คุณกิตติ

                                                                                รองนายกรัฐมนตรี

                                                   ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

[รก.๒๕๔๔/พ๔๘ง/๑๘/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔]

 

                                                                                                            ละออง/พิมพ์/๑๙/๐๗/๔๔

                                                                                                            สุรินทร์ / แก้ไข ๒๒/๑๑/๒๕๔๔

Comments

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ ฉบับ นี้เป็น PDF File หาได้ที่ไหนครับ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 1 เข้าไปที่เว็บราชกิจจา
วิธีที่ 2 เข้าไปที่เว็บกฤษฎีกา
วิธีที่ 3 ก็อบเอกสาร แล้วแปลงควาย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)

- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)

- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

- แคลคูลัสเบื้องต้น (เฉลยละเอียด)

- เรขาคณิตวิเคราะห์ (เฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ

หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ 1

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com

https://www.facebook.com/terbtopanit

http://examhot.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[วช.] และแนวข้อสอบ วช. เอกสารเตรียสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13300-14630
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การบริหารจัดการงานวิจัย และการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การคิดวิเคราะห์
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
การมองภาพองค์รวม

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม บุญนาค ชั้น 1 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
**ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635169562679999400.pdf
**เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่นี่
http://www.nrct.go.th/th/default.aspx

============================================================================
จำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://examhot.blogspot.com
https://www.facebook.com/terbtopanit

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
- แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
- ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารแผนงาน โครงการ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักนิเทศศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- หลักการประชาสัมพันธ์
- หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบเรื่องการเงินและการคลัง
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
- ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- หลักการประชาสัมพันธ์
- ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักจัดรายการวิทยุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- การผลิตสื่อกระจายเสียง
- การเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุแลโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
- แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์ ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ 999 ส่งฟรี ems

รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 59 พร้อมเฉลย
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ 999 ส่งฟรี ems

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/messages/terbtopanit
โทร 0884977046
Line:parinya.su
unverlive@gmail.com

สนใจ แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 59 กรุณาชำระค่าบริการ
ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================