ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการการค้าต่างตอบแทน พ.ศ. 2543

Download PDF
อ้างอิงจาก - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการดำเนินการการค้าต่างตอบแทน

พ.ศ. ๒๕๔๓

------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการการค้า

ต่างตอบแทนเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับการซื้อหรือการจ้างบริการโดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวาง

ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการการค้า

ต่างตอบแทน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใดในเรื่องการ

ดำเนินการการค้าต่างตอบแทนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                        "การค้าต่างตอบแทน"  หมายความว่า การค้าที่มีการส่งเสริมให้มีการชำระราคาของ

สินค้าหรือค่าจ้างบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นหรือให้

ประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทน สำหรับการซื้อสินค้าหรือการจ้างบริการโดยส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ

                        "ส่วนราชการ"  หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

                        "รัฐวิสาหกิจ"  หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

                        "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน" หมายความว่า บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามประมวลรัษฎากร

                        "บริษัทการค้าระหว่างประเทศ" หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หรือธุรกรรมหลักใน

การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ

                        "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการการค้าต่างตอบแทน

                        ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการการค้าต่างตอบแทน"

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมวิเทศสหการ และ

ผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ

                        ข้อ ๖  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

                        ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมหากรองประธาน

กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

                        การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การพิจารณาตามข้อ ๗ (๓)

ให้ถือเสียงสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

                        ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                        (๑) พิจารณายกเว้นการดำเนินการการค้าต่างตอบแทนตามข้อ ๙ (๑)

                        (๒) กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราส่วนการค้าต่างตอบแทน

ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓

                        (๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                        (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย

                        (๕) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้

                        (๖) ปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามระเบียบนี้

                        ข้อ ๘  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการของส่วนราชการ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

มีมติอนุมัติโครงการที่ต้องมีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี แล้ว

                        (๑) ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการที่อยู่ในข่ายต้องมีการค้า

ต่างตอบแทนตามข้อ ๙ แจ้งชื่อโครงการ วงเงินซื้อหรือจ้างทั้งโครงการแหล่งเงินที่ใช้ มูลค่าสินค้า

ที่จะต้องมีการนำเข้าและ/หรือมูลค่าการจ้างบริการจากต่างประเทศ รายละเอียดการดำเนินการของ

โครงการ และระยะเวลาการดำเนินโครงการ ต่อสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติโครงการ

                        (๒) ให้สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการมีหนังสือขอให้สำนักงบประมาณและ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งชื่อโครงการของส่วนราชการที่มี

มูลค่าการซื้อหรือการจ้างบริการตั้งแต่สามร้อยล้านบาทหรือโครงการของรัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุน

ตั้งแต่สามร้อยล้านบาทขึ้นไป โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินซื้อหรือจ้างทั้งโครงการ และระยะเวลา

การดำเนินโครงการ

                        ข้อ ๙  การซื้อหรือการจ้างบริการตามโครงการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ที่กำหนดแผนการซื้อหรือการจ้างบริการให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและ/หรือมีการจ้าง

บริการจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ารวมของสินค้าที่ซื้อและ/หรือค่าจ้างตั้งแต่สามร้อยล้านบาทขึ้นไป

ต้องมีการดำเนินการการค้าต่างตอบแทนเป็นเงื่อนไขสำหรับการซื้อหรือการจ้างบริการดังกล่าวด้วย

เว้นแต่เป็นการซื้อหรือการจ้างบริการในกรณีดังต่อไปนี้

                        (๑) การซื้อหรือการจ้างบริการในโครงการที่คณะกรรมการเห็นว่ามีข้อจำกัด

ทางเศรษฐกิจ หรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติและจำนวนผู้เสนอขายสินค้าหรือผู้รับจ้างบริการหรือ

มีข้อจำกัดเนื่องจากคุณลักษณะและเทคนิคของสินค้าที่จะซื้อหรือมีการจ้างบริการ ซึ่งหากกำหนด

เงื่อนไขให้มีการค้าต่างตอบแทนแล้วจะไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือการจ้างบริการตามแผนการซื้อ

หรือการจ้างบริการที่กำหนดไว้ได้

                        (๒) การซื้อหรือการจ้างบริการในโครงการที่ใช้เงินช่วยเหลือหรือเงินกู้จากสถาบัน

การเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศโดยเงินที่ให้กู้ยืม

มีเงื่อนไขผ่อนปรนหรือเป็นเงินกู้จากสถาบันสินเชื่อเพื่อการส่งออกของต่างประเทศ ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และรายชื่อที่กระทรวงการคลังกำหนด

                        ข้อ ๑๐  รูปแบบของการค้าต่างตอบแทนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ไว้ล่วงหน้าเป็นการทั่วไป ส่วนเงื่อนไขหรืออัตราส่วนการค้าต่างตอบแทนให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกำหนดเป็นรายโครงการตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ อัตราส่วนการค้าต่างตอบแทน

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าสินค้าที่จะต้องมีการนำเข้าและ/หรือของมูลค่าการจ้างบริการ

จากต่างประเทศ

                        ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาตามลำดับแผนการซื้อ

หรือการจ้างบริการของแต่ละโครงการ และให้สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผล

การกำหนดของคณะกรรมการให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการทราบภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่คณะกรรมการได้พิจารณากำหนด

                        ในกรณีที่คณะกรรมการกำหนดรูปแบบ เงื่อนไข  และอัตราส่วนการค้า

ต่างตอบแทน สำหรับการซื้อหรือการจ้างบริการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโครงการ

ใดแล้ว ให้สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดส่งหนังสือยอมรับการเข้าทำสัญญา

การค้าต่างตอบแทนให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการไปพร้อมกับหนังสือ

แจ้งผลตามวรรคสองด้วย

                        ข้อ ๑๑  ในกรณีที่คณะกรรมการกำหนดให้การซื้อหรือการจ้างบริการของส่วน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจโครงการใดจะต้องมีการดำเนินการการค้าต่างตอบแทนให้ส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการกำหนดให้การทำสัญญาการค้าต่างตอบแทนกับกรมการค้า

ต่างประเทศ โดยมีรูปแบบ เงื่อนไข และอัตราส่วนการค้าต่างตอบแทนตามที่คณะกรรมการ

ได้กำหนดตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในประกาศเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาหรือ

เสนองานในการซื้อหรือการจ้างบริการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโครงการนั้น

                        ในการเสนอราคาหรือเสนองานตามประกาศเชิญชวนในวรรคหนึ่ง ผู้เสนอ

ราคาหรือผู้เสนองานซึ่งยื่นหนังสือยอมรับการเข้าทำสัญญาการค้าต่างตอบแทนตามแบบที่

กรมการค้าต่างประเทศกำหนดพร้อมกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการเสนอราคาหรือเสนองาน

จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

                        ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ปรากฏว่ามูลค่าที่แท้จริงของสินค้าที่จะต้องมีการนำเข้า

และ/หรือค่าจ้างบริการจากต่างประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๘ มีมูลค่ารวม

ตั้งแต่สามร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการลงนามในสัญญา

การซื้อหรือการจ้างบริการได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกได้ทำสัญญาการค้าต่าง

ตอบแทนกับกรมการค้าต่างประเทศแล้ว แต่ถ้าปรากฏว่ามูลค่าที่แท้จริงของสินค้าที่จะต้องมี

การนำเข้าและ/หรือค่าจ้างบริการจากต่างประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๘

มีมูลค่ารวมไม่ถึงสามร้อยล้านบาทให้เงื่อนไขของการทำสัญญาการค้าต่างตอบแทนที่กำหนดไว้

ในประกาศเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานเป็นอันระงับไป และให้ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาการซื้อหรือการจ้างบริการได้

                        ข้อ ๑๓  ในการทำสัญญาการค้าต่างตอบแทน ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานซึ่ง

ได้รับการคัดเลือกจะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมการค้าต่างประเทศเอง หรือจะมอบให้บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศเข้าดำเนินการแทนทั้งหมดหรือ

บางส่วนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

                        ในการดำเนินการทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคู่สัญญาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบให้ดำเนินการ

แทน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าว

                        ข้อ ๑๔  ให้กรมการค้าต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการ

                        ข้อ ๑๕  การดำเนินการการค้าต่างตอบแทนที่ได้รับความเห็นชอบหรือมีมติ

จากคณะอนุกรรมการการค้าต่างตอบแทนซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่เดิม

                        ข้อ ๑๖  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                                     ชวน  หลีกภัย

                                                                                     นายกรัฐมนตรี

 

[รก.๒๕๔๓/พ๔๘ง/๙/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓]

 

Comments

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ ฉบับ นี้เป็น PDF File หาได้ที่ไหนครับ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 1 เข้าไปที่เว็บราชกิจจา
วิธีที่ 2 เข้าไปที่เว็บกฤษฎีกา
วิธีที่ 3 ก็อบเอกสาร แล้วแปลงควาย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)

- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)

- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

- แคลคูลัสเบื้องต้น (เฉลยละเอียด)

- เรขาคณิตวิเคราะห์ (เฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ

หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ 1

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com

https://www.facebook.com/terbtopanit

http://examhot.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[วช.] และแนวข้อสอบ วช. เอกสารเตรียสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13300-14630
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การบริหารจัดการงานวิจัย และการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การคิดวิเคราะห์
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
การมองภาพองค์รวม

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม บุญนาค ชั้น 1 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
**ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635169562679999400.pdf
**เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่นี่
http://www.nrct.go.th/th/default.aspx

============================================================================
จำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://examhot.blogspot.com
https://www.facebook.com/terbtopanit

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
- แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
- ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารแผนงาน โครงการ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักนิเทศศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- หลักการประชาสัมพันธ์
- หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบเรื่องการเงินและการคลัง
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
- ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- หลักการประชาสัมพันธ์
- ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักจัดรายการวิทยุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- การผลิตสื่อกระจายเสียง
- การเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุแลโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
- แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์ ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ 999 ส่งฟรี ems

รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 59 พร้อมเฉลย
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ 999 ส่งฟรี ems

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/messages/terbtopanit
โทร 0884977046
Line:parinya.su
unverlive@gmail.com

สนใจ แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 59 กรุณาชำระค่าบริการ
ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================