ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2535

Download PDF
อ้างอิงจาก - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

พ.ศ.2535

-------------

          เนื่องจากปัจจุบันมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล และรับผิดชอบที่ดินของ

รัฐ ซึ่งได้แก่ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ เป็นต้น อยู่หลาย

หน่วยงานด้วย กัน  บางครั้งเมื่อมีปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส่วนราชการดังกล่าวไม่

อาจแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้ โดยลำพัง ประกอบกับ ในปัจจุบันที่ดินของรัฐได้ถูกบุกรุก ยึด

ครอง ถือครอง ทั้งในลักษณะส่วนตัว และเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง และการปกครอง นับวัน จะสร้างปัญหาซับซ้อนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อาจก่อให้

เกิดความหายนะแก่ชาติ เกิดมหันตภัยต่อ ส่วนรวมได้ ถ้ามิได้รับการแก้ไขโดยทันท่วงที

รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ ดินของรับดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไป

ด้วยความเรียบร้อย  โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้น  ทำหน้า ที่แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ

รัฐ  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาและ ป้องกันการบุกรุกที่ดินของ

รัฐต่อไป

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา11(8)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวาง ระเบียบไว้ดังต่อไป

นี้

          ข้อ 1  ระเบียบนี้ เรียกว่า `ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการแก้ไขปัญหา การ

บุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2535'

          ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 3  ในระเบียบนี้

               `ที่ดินของรัฐ'  หมายความว่า  ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่สงวนหวงห้ามของรัฐ

ทุกประเภท ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท

               `จังหวัด'  หมายความถึงกรุงเทพมหานครด้วย

          ข้อ 4  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า `คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่

ดินของรัฐ' เรียกโดยย่อว่า `กบร.' ประกอบด้วย

               (1)  รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   ประธานกรรมการ

               (2)  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ    รองประธานกรรมการ

                    มอบหมาย

               (3)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รองประธานกรรมการ

               (4)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย         รองประธานกรรมการ

               (5)  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน         กรรมการ

               (6)  ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน          กรรมการ

               (7)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน   กรรมการ

               (8)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน         กรรมการ

               (9)  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ   กรรมการ

                    การพลังงานหรือผู้แทน

               (10) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน  กรรมการ

               (11) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ

                    ให้ควบคุมดูแลงานตรวจราชการของผู้ตรวจ

                    ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

               (12) อัยการสูงสุดหรือผู้แทน                  กรรมการ

               (13) ผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้แทน             กรรมการ

               (14) ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน            กรรมการ

               (15) ผู้บัญชาการทหารอากาศหรือผู้แทน          กรรมการ

               (16) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขต กรรมการ

                    ตรวจราชการที่มีปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

               (17) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ    กรรมการ

                    ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

                    ราชการหรือผู้แทน

               (18) อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน                 กรรมการ

               (19) อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน            กรรมการ

               (20) อธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้แทน              กรรมการ

               (21) อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้แทน                กรรมการ

               (22) อธิบดีกรมชลประทานหรือผู้แทน            กรรมการ

               (23) อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้แทน       กรรมการ

               (24) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือผู้แทน         กรรมการ

               (25) เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ      กรรมการ

                    กรรมหรือผู้แทน

               (26) ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีปัญหาการบุกรุกที่ดิน    กรรมการ

                    ของรัฐหรือผู้แทน

               (27) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   กรรมการ

                    หรือผู้แทน

               (28) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ    กรรมการ

                    มอบหมาย                           และเลขานุการ

               (29) ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายก    กรรมการ

                    รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน      และผู้ช่วยเลขานุการ

          ข้อ 5 ให้ กบร. มีอำนาจหน้าที่กำกับติดตามดูแลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการ ให้

เป็นไปตามมาตรการในการแก้ไขปัญหา และมาตรการในการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ  ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ และกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญไว้แล้ว คือ

               5.1  มาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

                    5.1.1  เร่งรัดให้ดำเนินการสำรวจ และจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐที่ อยู่

ในความดูแลรักษา หรือใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง และชัดเจน รวมทั้งจัดทำทะเบียน  หรือหนังสือ

สำคัญสำหรับที่ดินของรัฐ แล้วแต่กรณีไว้เป็นหลักฐาน  โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

กำหนด

                    5.2.2  ให้จังหวัดที่มีปัญหาการบุกรุก หรือการครองครองที่ดินของรัฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่ กบร.กำหนด ดำเนินการ

ตรวจสอบการครอบครองที่ดินของบุคคลผู้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐ หากผลปรากฏว่า ผู้

ครอบครองไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจน ก็ให้ ส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดที่ดินให้ทำกิน หรือให้อยู่อาศัยตามที่ กบร. กำหนด

                    5.1.3  ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ทุจริต   หรือประพฤติมิชอบ

เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง แก่ผู้บุกรุก

ที่ดินของรัฐ อย่างเคร่งครัด และเฉียบขาด

                    5.1.4  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา  หรือคดี

แพ่งเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา หรือในการป้องกันการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐ หรือในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดย

สุจริต  เพื่อรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ และเป็นกรณีที่อัยการรับเป็นทนายความแก้ต่างว่า

ต่างคดีให้ เมื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาล  ก็ให้ได้รับ

ความคุ้มครองโดยมิต้องรับผิดชอบต่อค่า เสียหายเมื่อแพ้คดี  และในกรณีที่คดียังไม่ถึง

ที่สุดหากเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องออก  หรือพ้น จากราชการตามกฎหมายเสียก่อน ให้มี

สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาลตามหมาย เรียกของศาลได้ในอัตราเท่ากับที่เคย

มีสิทธิเบิกในตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนออก หรือก่อนพ้น จากราชการตามกฎหมาย  ในกรณีเจ้า

หน้าที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ โดยสุจริตดังกล่าวก็ให้ผู้

บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเป็นธรรม ตามระเบียบราชการ หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด

                    5.1.5  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องคดีเป็นจำเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้า ที่ตามข้อ 5.1.4 ผู้บังคับบัญชาจะอ้างเป็นเหตุเพื่องดหรือรอการพิจารณาบำเหน็จความ

ชอบประจำ ปีไม่ได้ และให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในกรณีปกติ หรือกรณีพิเศษ

แล้วแต่กรณี โดยให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให้สอดคล้อง

กัน

               5.2  มาตรการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

                    5.2.1  จัดการวางแผนการใช้ที่ดินของรัฐให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

                    5.2.2 ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐโดยจัดให้มี

การอบรมผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน

ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มี ความสำนึก

ในคุณค่า รักและหวงแหนที่ดินของรัฐ

                    5.2.3  จัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ระดับชาติเพื่อรณรงค์  ในการ อนุรักษ์

ที่ดินของรัฐ

                    5.2.4  ให้จัดทำแผนที่แสดงสภาพ  และประเภทที่ดินของรัฐตั้งแสดง ไว้ ณ

ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล สภาตำบล  และ ส่วนราชการที่รับผิด

ชอบดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

                    5.2.5  สำหรับที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่สงวน ไว้เพื่อ

ใช้ประโยชน์ของแผ่นดิน และประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ให้มีการ

เร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง      โดยให้อธิบดีกรมที่ดินมอบอำนาจหน้าที่

การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด   หากมีผู้คัดค้านการออกหนังสือ

สำคัญ สำหรับที่หลวง ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด  โดยให้ส่วนราชการที่

เกี่ยว ข้องให้ความร่วมมือ

          ข้อ 6 นอกจากมาตรการที่กำหนดไว้แล้วในข้อ 5 ให้ กบร. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไป

นี้อีก  คือ

               6.1  รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน   และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ครอบครองที่ดิน

ของบุคคลใด ๆ ในที่ดินของรัฐ

               6.2 ให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐส่งเอกสารหลัก ฐาน และหรือ

ส่งผู้แทนมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของกบร. หรือคณะ อนุกรรมการ หรือคณะทำ

งานที่ กบร. แต่งตั้ง

               6.3 เสนอแนะนโยบายหรือแผนงานในการแก้ไขปัญหา  หรือในการป้องกัน การบุกรุก

ที่ดินของรัฐ

               6.4  ประสานงานในการแก้ไขปัญหา  และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐของ ส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรการตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 อย่างจริงจัง และต่อ

เนื่อง

               6.5  เสนอแนะการปูนบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวซึ่ง

มีผลงานดีเด่น และพิจารณาให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยมิชอบตามความเหมาะสม

               6.6  พิจารณาให้การสนับสนุนแก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในด้านงบประมาณ และ

ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ตามมาตรการให้สำเร็จ ลุล่วงไป

ด้วยความรวดเร็ว

               6.7  แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงานเพื่อช่วย เหลือ กบร.

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

          ข้อ 7 ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  เรียกโดย

ย่อว่า สบร ขึ้นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ประสานนโยบาย และ การ

ปฏิบัติระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบ ประเมินผล รวมทั้งปฏิบัติหน้า

ที่อื่นตามที่กบร. มอบหมาย

          ข้อ 8 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

                                 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

                                           อานันท์  ปันยารชุน

 

Comments

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ ฉบับ นี้เป็น PDF File หาได้ที่ไหนครับ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 1 เข้าไปที่เว็บราชกิจจา
วิธีที่ 2 เข้าไปที่เว็บกฤษฎีกา
วิธีที่ 3 ก็อบเอกสาร แล้วแปลงควาย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)

- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)

- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

- แคลคูลัสเบื้องต้น (เฉลยละเอียด)

- เรขาคณิตวิเคราะห์ (เฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ

หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ 1

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com

https://www.facebook.com/terbtopanit

http://examhot.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[วช.] และแนวข้อสอบ วช. เอกสารเตรียสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13300-14630
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การบริหารจัดการงานวิจัย และการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การคิดวิเคราะห์
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
การมองภาพองค์รวม

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม บุญนาค ชั้น 1 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
**ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635169562679999400.pdf
**เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่นี่
http://www.nrct.go.th/th/default.aspx

============================================================================
จำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://examhot.blogspot.com
https://www.facebook.com/terbtopanit

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
- แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
- ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารแผนงาน โครงการ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักนิเทศศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- หลักการประชาสัมพันธ์
- หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบเรื่องการเงินและการคลัง
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
- ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
- แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- หลักการประชาสัมพันธ์
- ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นักจัดรายการวิทยุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
- การผลิตสื่อกระจายเสียง
- การเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุแลโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
- แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
- การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์ ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ 999 ส่งฟรี ems

รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับ แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 59 พร้อมเฉลย
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ 999 ส่งฟรี ems

ติดต่อทาง https://www.facebook.com/messages/terbtopanit
โทร 0884977046
Line:parinya.su
unverlive@gmail.com

สนใจ แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ 59 กรุณาชำระค่าบริการ
ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================