กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551

Download PDF
อ้างอิงจาก - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                       

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

 

ข้อ ๒  ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงพลังงานเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงพลังงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงพลังงาน

(๓) จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในต่างประเทศ

(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์

(๕) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

(๗) ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

(๘) กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานในภารกิจของงานด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

ข้อ ๓  ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ดังต่อไปนี้

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

(๑) สำนักบริหารกลาง

(๒) กองตรวจและประเมินผล

(๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๔) สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

(๕) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานพลังงานจังหวัด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศกำหนด

 

ข้อ ๔  ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน

(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อ ๕  ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อ ๖  สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง และงานช่วยอำนวยการ

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวง

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อ ๗  กองตรวจและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนดตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรโดยให้มีการจัดสรร การเกลี่ย และการประสานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์

(๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการ

(๔) วิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแผนในระดับภูมิภาค

(๕) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๖) สนับสนุนและให้คำแนะนำทางวิชาการและการบริหารจัดการ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานในส่วนภูมิภาค

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อ ๘  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

(๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อ ๙  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทั้งในลักษณะความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงาน

(๒) กำหนดท่าทีด้านพลังงานในการประชุมระหว่างประเทศ

(๓) เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานกับต่างประเทศ รวมทั้งประสานข้อมูลด้านพลังงานของต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๔) ติดตามและประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อ ๑๐  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และแผนการปฏิบัติงานของกระทรวงพลังงาน

(๒) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงพลังงาน ทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและสำนักงานพลังงานจังหวัด

(๓) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

(๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อ ๑๑  สำนักงานพลังงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

(๒) กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

(๔) ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

(๕) จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงานระดับพื้นที่

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พลโทหญิง พูนภิรมย์  ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน โดยแบ่งออกเป็นราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เปลี่ยนชื่อสำนักบริหารงานกลางเป็นสำนักบริหารกลาง จัดตั้งกองตรวจและประเมินผลและสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นใหม่ และยุบเลิกสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ ๑ - ๑๒ โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานพลังงานจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๐๓ ก/หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๕๑

Comments

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ ฉบับ นี้เป็น PDF File หาได้ที่ไหนครับ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 1 เข้าไปที่เว็บราชกิจจา
วิธีที่ 2 เข้าไปที่เว็บกฤษฎีกา
วิธีที่ 3 ก็อบเอกสาร แล้วแปลงควาย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)

- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)

- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

- แคลคูลัสเบื้องต้น (เฉลยละเอียด)

- เรขาคณิตวิเคราะห์ (เฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ

หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ 1

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com

https://www.facebook.com/terbtopanit

http://examhot.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[วช.] และแนวข้อสอบ วช. เอกสารเตรียสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13300-14630
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การบริหารจัดการงานวิจัย และการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การคิดวิเคราะห์
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
การมองภาพองค์รวม

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม บุญนาค ชั้น 1 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
**ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635169562679999400.pdf
**เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่นี่
http://www.nrct.go.th/th/default.aspx

============================================================================
จำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://examhot.blogspot.com
https://www.facebook.com/terbtopanit