กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545

Download PDF
อ้างอิงจาก - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. ๒๕๔๕

------------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑  ให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

คนพิการ และผู้สูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิประชาชน

ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยการกำหนด มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการ

ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้

สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        (๑)  เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๒)  เสริมสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๓)  ส่งเสริม และสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรในการดำเนินการของ

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย

                        (๔)  กำหนดมาตรฐานการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กำหนด

                        (๕)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพและบทบาททางสังคมของ

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๖)  พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๗)  ประสานและสนับสนุนข้อมูลด้านการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                        (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุหรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

                        ข้อ ๒  ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้

                        (๑)  กองกลาง

                        (๒)  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

                        (๓)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ

                        (๔)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก

                        (๕)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน

                        (๖)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส

                        (๗)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

 

                        ข้อ ๓  ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย

โอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                        (๑)  กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสนับสนุนและงาน

เลขานุการผู้บริหารงานการประสานราชการและงานบริหารทั่วไปในสำนักงาน

                               (ข)  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของสำนักงาน

                               (ค)  ศึกษา วิเคราะห์ และประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติ

งานและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งติดตามและ

รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงาน

                               (ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล ข้าราชการ และ

ลูกจ้างของสำนักงาน

                               (จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารงบ

ประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน

                               (ฉ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของสำนักงาน งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

                               (ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ

สำนักงาน

 

                               (ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๒)  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  ส่งเสริมและประสานงานระหว่างองค์กรเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ทั้งในและนอกประเทศ

                               (ข)  เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่าย รวมทั้งการ

รวมกลุ่มของประชาชน ชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

                               (ค)  ส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึก พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมี

ส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาสังคม

                               (ง)  ประสานข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายและ

ประชาสังคม

                               (จ)  บริหารกองทุนและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานของเครือข่าย

และประชาสังคม

                               (ฉ)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเครือข่าย รวมทั้งให้

คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่องค์กรเครือข่ายและประชาชนให้สามารถดำเนินการได้ตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

                               (ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๓)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

และการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผน

                               (ข)  พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด

                               (ค)  ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ การเสริม

สร้างบทบาททางสังคม การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการพิทักษ์สิทธิคนพิการให้สอดคล้องกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง)  พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนา

ศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ

                               (จ)  ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๔)  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก)  เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิเด็ก รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

                               (ข)  พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก การกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

                               (ค)  ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ การ

พิทักษ์สิทธิและเสริมสร้างบทบาททางสังคมของเด็กให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมโลก พันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง)  พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวคิดการ

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก

                               (จ)  ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยว

ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๕) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เยาวชนรวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

                               (ข) พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ การ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน การกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

                               (ค) ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและ

เสริมสร้างบทบาททางสังคมของเยาวชนให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง) พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวคิดการ

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน

                               (จ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

                        (๖) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการติดตามประเมิน

ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

                               (ข) พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส และการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด

                               (ค) ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในการคุ้มครองสวัสดิภาพ พิทักษ์สิทธิและ

ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง) พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในแนวคิด การ

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส

                               (จ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว

ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                        (๗) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                               (ก) เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิและการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ

                               (ข) พัฒนามาตรการ กลไก และกำหนดมาตรฐานการส่งเสริมศักยภาพ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด

                               (ค) ส่งเสริมและประสานเครือข่ายในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริม

สร้างบทบาททางสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับกระแสเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม  พันธกรณี หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

                               (ง) พัฒนาองค์ความรู้ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการจัดสวัสดิการ

สังคมแก่ผู้สูงอายุ

                               (จ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                                                                 ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                                  อนุรักษ์  จุรีมาศ

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

                                                                          และความมั่นคงของมนุษย์

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน

รัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และ

ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย

โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และระบุ

อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎ

กระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เล่มที่ ๑)/๑๙๖/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕]

 

พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

๑๓/๑๑/๔๕

A+B (C)

 

Comments

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ

ผมอยู่หนองแซง อยากได้ พรบ ฉบับ นี้เป็น PDF File หาได้ที่ไหนครับ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 1 เข้าไปที่เว็บราชกิจจา
วิธีที่ 2 เข้าไปที่เว็บกฤษฎีกา
วิธีที่ 3 ก็อบเอกสาร แล้วแปลงควาย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)

- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)

- คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

- แคลคูลัสเบื้องต้น (เฉลยละเอียด)

- เรขาคณิตวิเคราะห์ (เฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ราคาชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ

หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046คุณปริญญา

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ 1

ครบ!ทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com

https://www.facebook.com/terbtopanit

http://examhot.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[วช.] และแนวข้อสอบ วช. เอกสารเตรียสอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13300-14630
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การบริหารจัดการงานวิจัย และการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การคิดวิเคราะห์
ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
การมองภาพองค์รวม

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม บุญนาค ชั้น 1 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556
**ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635169562679999400.pdf
**เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่นี่
http://www.nrct.go.th/th/default.aspx

============================================================================
จำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย
ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 399 บาท

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://examhot.blogspot.com
https://www.facebook.com/terbtopanit