ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2503

Download PDF
อ้างอิงจาก - พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๓

                  

 

เพื่ออนุวรรตตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จแก่ลูกจ้าง กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะวางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องต้องกันกับระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จแก่ลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไว้ดังต่อไปนี้

 

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

                  

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๓

 

ข้อ ๒[๑]  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบต่อไปนี้แทน

 

ข้อ ๔  บำเหน็จ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว

ลูกจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนหรือรายวันจากงบประมาณค่าใช้สอยประเภทค่าจ้างชั่วคราวของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ค่าจ้างเดือนสุดท้าย หมายความว่า ค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษประจำเดือนชั่วคราว (พ) ที่ลูกจ้างได้รับครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการมาครบ ๑๒ เดือน

 

หมวด ๒

เงินบำเหน็จ

                  

 

ข้อ ๕  ลูกจ้างคนใดได้ทำงานมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันจะได้รับบำเหน็จตามระเบียบนี้ ถ้าต้องออกเพราะ

ก.  มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และทำงานมาไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ (แต่ผู้มีคุณวุฒิพิเศษซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ทำงานต่อไป จะให้ทำงานต่อไปได้คราวละ ๑ ปีจนถึงอายุครบ ๖๕ ปีก็ได้)

ข.  หย่อนความสามารถซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ออก และได้ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีบริบูรณ์

ค.  เจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ซึ่งทางราชการรับรอง และทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีบริบูรณ์

ง.  ถึงแก่กรรมและการถึงแก่กรรมนั้น มิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองในระหว่างที่เป็นลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ และทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีบริบูรณ์

จ.  ลาออกเองโดยไม่มีความผิดใดๆ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์

 

ข้อ ๖  เงินบำเหน็จนั้น จะได้รับเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาทำงาน เศษของปีถ้าเกินหกเดือนให้นับเป็นหนึ่งปี ในกรณีที่ค่าจ้างมีเงินเพิ่มพิเศษ (พ) ให้รวมเงินเพิ่มพิเศษ (พ) กับค่าจ้างเพื่อคำนวณเงินบำเหน็จตามเกณฑ์นี้ด้วย

 

ข้อ ๗  ลูกจ้างผู้ใดทำงานมาแล้วด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ถ้าต้องออกเพราะยุบเลิกหรือตัดทอนงานให้ได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้าย ๓ เดือน แต่ถ้าวันทำงานต่อเนื่องกันเกินกว่า ๓ ปี ให้ถือเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จตามข้อ ๖

 

ข้อ ๘  ลูกจ้างที่ต้องออกเพราะได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงถึงต้องไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างแล้ว มิให้จ่ายเงินบำเหน็จ

 

ข้อ ๙  ในกรณีต่อไปนี้ ให้คิดเป็นเวลาต่อเนื่องกัน คือ

ก.  การลาอุปสมบทครั้งแรก ๑๒๐ วัน

ข.  การลาคลอดบุตร ๙๐ วัน (ทุกครั้ง)

ค.  การลาไปรับราชการทหารหรือระดมเท่าวันที่ทางราชการทหารต้องการ

ง.  การลากิจ ๔๕ วัน (ใน ๑ ปี)

จ.  การลาป่วย ๙๐ วัน (ใน ๑ ปี)

๑ ปีในข้อนี้ ให้ถือตามปีปฏิทินในราชการ

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีลูกจ้างถึงแก่กรรม เงินบำเหน็จนั้นให้ตกเป็นของทายาท คือ บุตร สามีหรือภริยา บิดา มารดา หรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการซึ่งหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตั้งขึ้น

 

ข้อ ๑๑  เงินบำเหน็จที่จะจ่ายตามระเบียบนี้นั้น ให้หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทค่าจ้างชั่วคราวของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

 

ข้อ ๑๒  การขอรับเงินบำเหน็จตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จยื่นเรื่องราวต่อผู้บังคับบัญชาภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากงาน หากยื่นพ้นกำหนดนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

พลเอก ป. จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุรินทร์ / แก้ไข ๒๖/๐๗/๒๕๔๔

ศิริยา/แก้ไข

๙ มกราคม ๒๕๔๙

 

 [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๓๐/หน้า ๓๑๖/๑๒ เมษายน ๒๕๐๓

Comments

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

แนะนำเอกสารเตรียมสอบ

แนะนำเอกสารเตรียมสอบ เทศบาลท่าโขลง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

**ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ**
- พนักงานเทศบาล
- เจ้าหน้าที่ทะเบียน
- เจ้าพนักงานทะเบียน
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- นายช่างโยธา
- นักวิชาการศึกษา

จำหน่าย 2 แบบ
1. จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
2. ราคาพิเศษ หนังสือ+VCD ส่งฟรี EMS ราคา 999.-

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบั

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 59 (ครบพร้อมเฉลย)

รายละเอียด แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 59 ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์ ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 59
เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/messages/terbtopanit
โทร 0884977046
Line:parinya.su

สนใจแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 59 สั่งเลยครับ
ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
===============================