Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เกี่ยวกับ Longdo Law

Longdo Law เป็นหนึ่งในบริการของ Longdo.COM โดยมีเป้าหมายให้บริการค้นหาข้อมูลกฎหมายไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเข้าถึงกฎหมายได้อย่างง่ายดาย

ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 บัญญัติไว้ว่า บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

แสดงให้เห็นว่า กฎหมายเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรต้องทราบ เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสุขสงบ แต่กลับเข้าถึงได้ยาก ด้วยความที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และเนื้อหาสลับซับซ้อนยากแก่การทำความเข้าใจ Longdo Law จึงเกิดขึ้น และคาดหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยประชาชนชาวไทย ให้เข้าถึงกฎหมายไทย ได้มากขึ้น

ข้อมูลกฎหมายไทยประกอบด้วย ตัวบทกฎหมายดั้งเดิม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายระดับรอง โดยอ้างอิงข้อมูลกฎหมายไทยจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th/)