Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการเมืองไทย

คุณ "รู้" เรื่องประเทศไทย และ การเมืองไทยดีแค่ไหน?

ไม่แน่ใจ? ลองทำแบบฝึกหัดได้ที่นี่

เกริ่นนำ
  • แบบทดสอบยังอยู่ในขั้นพัฒนา คำถามต่างๆ จะถูกปรับแก้และอาจจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
  • วัตถุประสงค์ คือ ให้เป็นเครื่องมือรวมถึงตัวชี้วัดถึงความรู้ความเข้าใจในการเมืองไทย เพื่อมิให้ใครมาว่าเรา่ง่ายๆ ได้ว่า "ไม่รู้เรื่อง" "ถูกปลุกปั่น" "โง่" "ถูกจูงจมูก" ฯลฯ
  • แบบทดสอบนี้ออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วย กล่าวคือให้ทำซ้ำได้เรื่อยๆ โดยข้อไหนที่ตอบไม่ถูกก็ดูเฉลย และหวังว่าครั้งหน้าควรจะตอบถูก คะแนนต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  • ไม่รับประกันความถูกต้อง ผิดสามารถแย้งได้ทันที ทีมงานยินดีเปิดรับทั้งคำถามและความเห็นจากทุกท่าน
  • ผู้จัดทำสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเพิ่ม/แก้คำถามตามสมควร
  • ขอขอบคุณคุณ ktphong, anucha

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรต้องทราบ

สำหรับคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำอย่างเราๆแล้ว พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญ และควรต้องทราบ ถ้าไม่ทราบอาจจะพลาดพลั้งทำผิดโดยมิตั้งใจ ซึ่งก็มีความผิดอยู่ดีนะคะ

ความผิดตาม พรบ. โดยสังเขป

  • สรุป มาตรา ๕ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกัน โดยมิชอบ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เชิญทดลองใช้งาน Longdo Law สืบค้นกฎหมายไทย

ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ และแน่นอนถ้าเราไม่รู้กฎหมายย่อมรังแต่จะเสียเปรียบอยู่เรื่อยไป Longdo Law เป็นบริการใหม่จาก Longdo.COM ที่ให้สืบค้น และ ดูเนื้อหาข้อมูลกฎหมายไทย ด้วยเป้าหมายที่สนับสนุนจะให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยง่าย และสะดวกรวดเร็ว เชิญทดลองใช้งาน ทีมงานน้อมรับคำติชม เพื่อที่จะปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

ข้อมูลกฎหมายต้นแหล่งเชื่อมโยงมาจากเว็บของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา http://www.krisdika.go.th/ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

พรากผู้เยาว์

ท่านผู้อ่าน คงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะ "พรากผู้เยาว์" จากคำแซวเล่นในหมู่เพื่อนฝูง เมื่อมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเกิดมีความรักกับคู่ที่ค่อนข้างจะเด็กกว่า เรามาศึกษากันจริงจังดีกว่าค่ะ ว่าคุณสมบัติแบบไหน ที่เรียกว่า "เด็ก" หรือ "ผู้เยาว์" ลักษณะแบบไหน ที่เรียกว่า "พราก"

"พราก" หมายถึง จากไป, พาเอาไปเสียจาก, แยกออกจากกัน, เอาออก จากกัน คำแปลจากพจนุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

ให้แล้ว เอาคืน อย่างไร

การให้ ก็คือการยกให้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าได้เมื่อเจ้าของตายแล้ว เรียกว่ารับมรดก นะคะ
สำหรับการให้ที่ให้แก่กันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น โดยหลักแล้วต้องถือว่าให้แล้วให้เลย เป็นการยกกรรมสิทธิ์ให้ขาด เรียกคืนไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุเรียกคืนตามกฎหมาย ดังนี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531 อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา

ค่าชดเชย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายได้มีมาตรการควบคุม และให้ความเป็นธรรมต่อลูกจ้างในกรณีถูกเลิกจ้าง โดยในเบื้องต้นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า "ค่าชดเชย" และ "ค่าชดเชยพิเศษ" เสียก่อนนะคะ

"ค่าชดเชย" คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกค้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่น ซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง

"ค่าชดเชยพิเศษ" คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง เพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ดังนั้นหากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย ดังนี้
1.ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

การป้องกัน โดยชอบด้วยกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติว่า "ผู้ใดต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด"

หลักเกณฑ์ของการ ป้องกันตัว โดยชอบ ด้วยกฎหมาย
1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย นั่นคือ
- ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นผู้กระทำไม่มีอำนาจตามกฎหมายจะทำได้ หากผู้ก่อภัยนั้นมีอำนาจทำได้โดยชอบ ท่านก็ไม่มีสิทธิจะป้องกัน เช่น พ่อมีสิทธิว่ากล่าว/ลงโทษลูก ไม่ถือเป็นภยันตรายตามข้อ 1.

มีไฟล์เพลงละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมฯ อย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไรให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
1) ขายมีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อยกเว้นกฎหมาย

เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินที่กฎหมายกำหนดย่อมตกเป็นโมฆะ

การกู้เงินจากที่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือที่เรียกกันว่า การกู้นอกระบบ มักเกิดจากที่ผู้กู้ไม่มีหลักค้ำประกันที่ทางสถาบันการเงินยอมรับ จึงต้องอาศัยการกู้นอกระบบซึ่งบางแห่งกำหนดดอกเบี้ยสูงมากกฎหมายจึงต้องควบคุมมิให้มีการเอาเปรียบกันเกินไปโดยการ ควบคุมอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น โดยหลักแล้ว มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี" ดังนั้นการกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ 15 ต่อปี (เว้นแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื

Syndicate content